Voorstel van vereenvoudigde aangifte? Kijk goed na en reageer tijdig!

Reeds sinds enkele jaren zit het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte in de lift. Dit jaar zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen zo’n voorstel krijgen. Als er niets moet worden gewijzigd, moet u ook niet reageren. Maar als er toch iets moet worden aangepast (lees: de fiscus heeft onjuiste of onvolledige gegevens), dan moet u tijdig reageren. Dit jaar zal het vaker voorkomen dan gedacht dat er moet gereageerd worden. 

 1. Onjuist voorstel – welke addertjes kunnen er in het voorstel zitten? 
  De fiscus heeft de voorstellen opgemaakt op basis van de informatie die zij in haar bezit heeft. Je hoeft nog maar naar Tax on Web te kijken om te beseffen dat de fiscus inderdaad heel wat weet over de belastingplichtige. Dit jaar zijn er echter twee belangrijke nieuwigheden in de aangifte waarvan de fiscus niet over de nodige informatie beschikt en die dus in vele situaties een aanpassing zullen vereisen. Hieronder lichten we kort deze twee belangrijke nieuwigheden in de aangifte toe.  
 • Melding van het bestaan van meer dan één effectenrekening 
  Een eerste nieuwigheid is dat er voortaan moet worden gemeld of u in 2018 titularis was van meer dan één effectenrekening. Indien dit het geval is, moet de nieuwe code 1072/2072 worden aangevinkt in de aangifte. De fiscus krijgt hierover zelf geen informatie van de banken. 

  Gevolg: alle belastingplichtigen, met meer dan één effectenrekening die een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebben ontvangen, moeten dit voorstel corrigeren.  Als zij dat niet doen, is hun aangifte foutief. 
   
 • Vrijgestelde dividenden voor de eerste schijf van 640 EUR 
  Een tweede nieuwigheid, waarover de fiscus geen informatie heeft, betreft de sinds 2018 ingevoerde vrijstelling in de personenbelasting voor de eerste schijf van 640 EUR aan ontvangen dividenden. De banken hebben deze vrijstelling echter niet toegepast bij de uitbetaling van dividenden. De onterecht ingehouden roerende voorheffing dient dus te worden gerecupereerd via de aangifte personenbelasting via de codes 1437/2437. De banken maken geen fiches op over de dividenden die belastingplichtigen ontvangen, dus heeft de fiscus hier ook geen zicht op. 

  Gevolg: alle belastingplichtigen die dividenden hebben ontvangen waarop roerende voorheffing werd ingehouden en die een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebben ontvangen, kunnen de roerende voorheffing op de eerste schijf van 640 EUR (dus max 192 EUR) maar recupereren indien zij het voorstel van aangifte corrigeren.  
 1. Tijdig reageren 
  Het voorstel van vereenvoudigde aangifte is reeds te consulteren via Taks-on-Web. De fiscus zal een papieren exemplaar sturen naar al degenen die eind mei het elektronische voorstel nog niet geconsulteerd hebben. 

  De correctie van het voorstel moet gebeuren:  
 • 28 juni: indien dit op papier gebeurt, op deze datum moet het antwoordformulier bij de fiscus toekomen.
 • 11 juli: indien dit via Tax-on-Web gebeurt. 

En wat als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft ontvangen, maar anderzijds een mandaat heeft gegeven aan uw boekhouder/ accountant? Hoewel de mandataris in principe tijd heeft om de aangifte in te dienen tot 24 oktober, is er geen aparte termijn voorzien voor mandatarissen om de voorstellen van vereenvoudigde aangifte te corrigeren. Dus geldt ook hier de uiterste deadline van 11 juli. De fiscus zou hier naar verluidt dit jaar strenger op toezien. 

7 gevolgen van een foutieve inschrijving
Het belang van een correcte KBO-inschrijving anno 2019
Elke onderneming heeft zijn unieke inschrijving in de KBO, vaak wordt echter vergeten deze inschrijving up-to-date te houden. Dit kan onaangename gevolgen hebben. ​De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. Ze centraliseren de basisgegevens en vestigings
Is het nu 50% of 100% aftrekbaar?
Receptiekosten van een publicitair evenement slechts beperkt aftrekbaar
Volgens de letter van de wet (art. 53, 8° WIB) zijn beroepsmatig gedane receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar. Er bestaat sinds lange tijd discussie over de vraag of die aftrekbeperking ook geldt als de receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. Behouden deze kosten de aard van receptiekosten, ook als ze een publicitair doel hebben? Of vallen ze onder een
Juridisch is dit niet zo vanzelfsprekend
Herstructureren? Denk aan uw bestuursmandaten
Bij de herstructurering van vennootschappen komt heel wat kijken. Een element dat daarbij geregeld uit het oog wordt verloren betreft de bestuursmandaten die de overgenomen vennootschap waarneemt in een aantal andere vennootschappen. De vraag is wat het lot is van deze bestuursmandaten eens de besturende vennootschap verdwijnt ingevolge fusie of splitsing. In vele gevallen is het de bedo
Vanaf 1 jan 2020 enkel nog nieuwe formulieren
Nieuwe publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die teksten, zoals bv. oprichtingsaktes, benoemingen bestuurders etc., moeten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank dienen hiervoor speciale formulieren te gebruiken. Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen.
Aangifteformulier personenbelasting AJ 2019: enkele nieuwigheden toegelicht
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen en andere wijzigingen. Het nieuwe aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2019 werd op 7 april gepubliceerd, het startschot voor de jaarlijkse aangifterace is dus gegeven. Voor de Vlaamse aangifte zijn er “slechts” 6 codes bijgekomen en voor de Waalse en de Brusselse aangifte telkens “slechts” 7 codes. Toch
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief