Hoe kan Sopfi u helpen in tijden van PVF? 10 praktijkbevindingen

Sopfi werd gelanceerd in september 2017 als softwareoplossing voor de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Inmiddels hebben meer dan 30 voorzieningen gekozen voor de PVF-oplossing Sopfi om hen te ondersteunen bij de transitie van hun financieel management naar een nieuw tijdperk. Aanvullend hebben we een tiental voorzieningen mogen begeleiden in een kort maar intensief adviestraject om de nodige stappen gestructureerd te maken.

Een half jaar later maken we een eerste status op en is er veel geleerd en bereikt. Er is volop ervaring opgedaan: de eerste budgetten zijn opgemaakt in de tool, simulaties en optimalisaties hebben de eerste resultaten verbeterd, contracten zijn opgesteld op basis van helder gedefinieerde diensten, pakketten en goed onderbouwde aanrekenprijzen.

We zijn verheugd dat twee Sopfi gebruikers in een persoonlijke testimonial hun ervaringen met u willen delen. Graag laten we Bruno De Maeyer van VZW Flegado en Ann Taelemans van OZC-Sint Vincentius aan het woord:

We nemen ook graag zelf de gelegenheid om een aantal bevindingen uit deze trajecten met u te delen.

1. De transitie naar PVF wordt aangegrepen de bestaande portfolio strategisch te (her)oriënteren
De voorzieningen die een traject met ons doorlopen maken de omschakeling naar de nieuwe financiering in de geest van sociaal ondernemerschap. De wijze waarop ze de kanteling maken en de invalshoek van waaruit ze dit doen verschilt van voorziening tot voorziening. Het uitgangspunt is wel telkens het streven naar goede kwaliteitsvolle zorg, binnen een financieel gezond en duurzaam kader. Daarbij beperken voorzieningen zich niet tot enkel het vertalen van de bestaande werking naar diensten, maar wordt de transitie ook aangegrepen om de zorg te herdefiniëren. Er worden diensten vormgegeven rond cliëntengroepen en zorgvragen, bestaande diensten worden in vraag gesteld en nieuwe worden toegevoegd.
 

2. De PVF context vraagt om explicitering van diensten en pakketten: diensten aanbieden is niet langer vrijblijvend meer
Het huidige en toekomstige aanbod wordt vertaald naar helder transparant omschreven en duidelijk gedefinieerde diensten en pakketten. De vertaling van de vraag naar het aanbod wordt gemaakt met een groeiend bewustzijn dat de dienstverlening niet langer vrijblijvend is. Als een bepaalde frequentie en type dienstverlening worden afgesproken, verwachten cliënten ook dat ze dit zo krijgen en worden voorzieningen hier letterlijk en figuurlijk op afgerekend. Pragmatische aanpassingen in het aanbod voor bijvoorbeeld het opvangen van ziekte van personeel, zoals gekend in het verleden, zijn hierbij niet meer vanzelfsprekend. Dat maakt dat de nodige (her)overwegingen gemaakt worden over wat wordt aangeboden en welke garanties en marges daarbij horen.
 

3. PVF-budgettering als driver voor de analytische vormgeving van de boekhouding
Vanuit de definitie van diensten en pakketten kunnen kosten worden gealloceerd en kostprijzen worden bepaald. Dat vraagt om het gestructureerd toewijzen en verdelen van kosten. Het is een intensieve, maar lonende oefening. Uit het gebruik van de kostprijscalculatie op basis van activiteiten, zoals ingebed in de Sopfi tool, vloeit intuïtief een analytisch georganiseerde boekhouding. Ook voorzieningen die al een stap gemaakt hadden naar een analytische boekhouding leren uit deze oefening welke volgende stappen ze nog dienen te zetten. Zo is het herordenen van kosten, naar bijvoorbeeld afdelingen, niet specifiek genoeg om te komen tot kostprijzen per dienst.
 

4. Solidariteit versus individuele vrijheid: vrijheid in verbondenheid
Kosten worden toegerekend en aanrekenprijzen geformuleerd waarbij telkenmale de balans wordt gezocht tussen de onderlinge solidariteit enerzijds en de individuele keuze van cliënten anderzijds. Bepaalde diensten worden simpelweg onbetaalbaar als hier geen solidaire bijdrage voor wordt gevraagd. Overigens is deze solidaire bijdrage vaak zeer goed beleidsmatig te onderbouwen, zoals de beschikbaarheidsfunctie van de brandweer, waarbij de dienst beschikbaar is als nodig.

5. Geen één op één match tussen kost/aanrekenprijzen en contractuele punten
Als kosten in beeld gebracht zijn, wordt het mogelijk het zorgverbruik van cliënten te vertalen in punten. De aan te rekenen punten worden vooralsnog veelal berekend binnen het kader van het vangnet waarbij alle contractuele punten door bestaande cliënten worden ingebracht. Uiteraard correleren kosten en contractuele punten met elkaar. Toch leert onze ervaring dat de punten die de cliënten historisch contractueel binnen brengen vaak toch nog verschillen van de kost die de voorziening hiervoor moet maken. Deze verschillen gaan verder dan de gekende parameters zoals zorgzwaarte of aanwezigheid/frequentie waarop prijzen perfect kunnen worden gebaseerd. De verschillen kunnen uiteraard worden verkleind door onderlinge prijsverschuivingen en een alternatieve definiëring van diensten en de Sopfi oplossing kan het effect hiervan perfect berekenen en simuleren. Dat wordt evenwel nooit een nuloperatie. Het is een vraagstuk voor de voorzieningen om (in samenspraak met het VAPH) te onderzoeken hoe het mogelijk verlies aan punten (omdat cliënten de punten niet hebben of omdat er te weinig punten gevraagd worden) naar de toekomst moet worden opgevangen zonder af te doen aan het huidige niveau van dienstverlening.

6. Het persoonsvolgend budget waardeert de diensten niet per se naar hun kosten
Uit de begeleidingen tekent zich een beeld af waar er terugkerende verschillen worden gevonden tussen de kosten en contractuele punten voor specifieke typen zorg. We zien bijvoorbeeld bij veel voorzieningen dat de cliënt de individuele begeleiding niet met zijn contractuele punten kan betalen, als deze kosten volledig worden doorgerekend. Dat kan opgevangen worden door te schuiven met prijzen en het verschil terug te verdienen op andere diensten waarvoor wel punten beschikbaar zijn. Vanuit het streven naar duurzaamheid dienen dergelijke beleidskeuzes wel doordacht en integraal denkend genomen te worden, waarbij bijvoorbeeld een investering wordt gedaan naar de individuele begeleiding om de toestroom te garanderen naar het bredere dienstenportfolio.
   

7. Flexibiliteit voor de cliënt vraagt elasticiteit van de voorzieningen
Er wacht nog een grote uitdaging voor de voorzieningen om de flexibiliteit van de cliënt te vertalen naar wendbaarheid van de voorziening. Een voorbeeld hiervan is de nijpende problematiek van de 10% zelf te besteden punten. Mochten alle cliënten hier beroep op doen is de rekensom niet ingewikkeld, maar vraagt dit om 10% reductie van het personeelsbestand met gelijke terugval in het dienstenaanbod. Een mogelijk onbedoeld neveneffect maar met potentieel grote consequenties voor de korte termijn. Het is een uitdaging voor de voorzieningen om te anticiperen op de nieuwe mogelijkheden voor de cliënten zonder dat het de duurzaamheid van de voorziening schaadt.
 

8. Transparante communicatie met de klant voor wederzijds inzicht en vertrouwen
De intake module zoals ontwikkeld in de Sopfi oplossing blijkt een interessant instrument in de communicatie met de gebruiker. De intake module geeft transparantie in (kost)prijzen en in de samenstelling van pakketten. In diverse voorziening hebben we kunnen zien hoe dat succesvol is ingezet in gesprekken tussen voorziening en cliënten(organisaties). Die transparantie leidt tot wederzijds inzicht en vertrouwen.

9. Zorg en administratie werken in de PVF begeleiding samen aan de toekomst van de voorziening
De ervaring leert ons dat, mits de juiste personen betrokken worden, de PVF transitie verschillende disciplines dichter bij elkaar brengt en ze beter in staat stelt krachten te bundelen om samen te werken aan de toekomst van de voorziening. Zo zien we hoe zorg en administratie/financiën elkaars taal leren begrijpen en beter in staat zijn om vanuit een integrale visie aan een duurzame toekomst voor cliënten en voorzieningen te bouwen.

10. Sopfi niet alleen een budget tool maar ook geschikt voor het ontwikkelen van business cases
De eerste business cases voor zorginnovatie zijn ondertussen ingebouwd in de software oplossing. Sopfi (dat hier niet perse voor werd ontwikkeld) blijkt een prima instrument om gestructureerd de mogelijkheden van uitbreiding of vernieuwing van de dienstverlening door te vertalen naar getallen. Tot zover in het kort een opsomming van onze ervaringen. Met u ontdekken wij de weg(en) naar het beste (financieel) management in tijden van PVF. De Sopfi oplossing is nog continu in ontwikkeling en dagdagelijks streven we naar de best mogelijk ondersteuning en ontwikkelen we de tool verder om in te spelen op de ontwikkelingen in bijvoorbeeld regelgeving als ook de wensen van u, de gebruikers.

Lessons learned
Verslag CIMCIL Symposium 2018: Game Changers in Supply Chain
Augmented reality, big data, artificial intelligence, Internet of Things, cloud computing, mobile devices,… Al deze termen klinken veelbelovend, maar zullen ze ook echt geïmplementeerd worden en erin slagen om toegevoegde waarde te leveren in de supply chain van de toekomst? Het CIMCIL Symposium van november 2018 zorgde voor een aantal inspirerende inzichten. Vandaag de dag is het meer dan o
Klantencase: Sabcobel
Een nieuw logistiek magazijn? Veel meer dan goederen verplaatsen van A naar B
Een verhuis naar een nieuw logistiek magazijn brengt veel veranderingen met zich mee. Het is meteen ook een kans om alles wat onder het stof ligt, na een kritische blik, te vernieuwen.
Case: subsidiebegeleiding
Ontwikkelingsproject Twikit
Klant Twikit is een B2B software-bedrijf in de wereld van manufacturing 4.0. Ze connecteren consumenten interfaces rechstreeks met digital manufacturing (3Dprinting, laser cutting,..), waarbij het een productieklare file aflevert. Het laat zo merken toe om gepersonaliseerde producten op een schaalbare wijze in de markt te zetten. Twikit is bovendien KMO van het jaar van de provincie Antwerpen en
Een greep uit de belangrijkste subsidies
Subsidiebegeleiding van A tot Z
Ondernemingen zoeken vaak naar extra financiering voor de uitdagingen waar ze voor staan. Dit kan gaan van het zoeken naar financiering voor de broodnodige opleidingen, de geplande investeringen te bekostigen of om de voorziene innovaties te helpen ontwikkelen. Het is vaak lastig het bos door de bomen te zien in het subsidielandschap, maar wij bieden graag onze hulp. Onze “subsidiescan”&nbs
Orde en netheid naar blijvend, hoger niveau
De 10 belangrijkste succesfactoren om van je 5 S-project een succes te maken
Orde en netheid naar een hoger niveau Veel organisaties die van start gaan met een verbetertraject (of het nu LEAN, OPEX, WCM of … genoemd wordt) vangen aan met het uitvoeren van een 5 S-oefening. Die uit Japan afkomstige techniek zorgt voor een nette en ordelijke werkplek. De werkplek kan een kantoor, de mechanische werkplaats, het machinepark, de refter of om het even welke zone omvatten.
Praktijkervaring
ISO 9001: 2015, wat is er nu echt veranderd?
Verschillen Je kan op het internet allerlei vergelijkingstabellen en artikels vinden over de verschillen tussen ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015. Daarin staat onder andere beschreven: welke nieuwe terminologie wordt gebruikt; dat de norm opgebouwd is volgens een nieuwe structuur; en dat er meer focus is op risicomanagement. Maar wat betekent dit in praktijk? Welke grote verschillen
ESF lanceert drie nieuwe oproepen
Waar vindt u dat extra budget voor organisatieontwikkeling?
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) daagt werkgevers uit om projecten op te zetten in het kader van organisatieontwikkeling. Recent werden er drie oproepen gelanceerd: Duurzaam Loopbaanbeleid, Anders Organiseren en Opleidingen in Bedrijven. Wij staan u graag bij in het uitwerken en indienen van uw projectideeën. Wat houden deze oproepen in? Wat zijn onze troeven? Wij bieden meerwa
Testimonial
Ann Taelemans (Algemeen Directeur Sint-Vincentius): “Onze manier van werken & de link tussen het zorgaanbod en inzet van middelen en personeel is nu duidelijker voor iedereen"
Ongeveer een half jaar geleden lanceerde Moore Stephens Belgium de "Sopfi" oplossing als antwoord op de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Sopfi ondersteunt in de transitie naar de nieuwe vraaggestuurde financiering en de verdere professionalisering van het financieel management van de voorzieningen. Een kwaliteitsvol zorgaanbod steunt namelijk op slimme strategische keuzes, een adequate budgett
Testimonial
Bruno De Maeyer (Gedelegeerd Bestuurder Flegado): "Dankzij Sopfi meer inzicht in de kostprijs van onze voorziening en de afzonderlijke diensten"
Ongeveer een half jaar geleden lanceerde Moore Stephens Belgium de "Sopfi" oplossing als antwoord op de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Sopfi ondersteunt in de transitie naar de nieuwe vraaggestuurde financiering en de verdere professionalisering van het financieel management van de voorzieningen. Een kwaliteitsvol zorgaanbod steunt namelijk op slimme strategische keuzes, een adequate budgett
Opstart van nieuwe functie ‘Operations Support Engineer’
Optimalisatie van productieomgeving bij Grada International
Opstart van nieuwe functie Operations Support Engineer Klantvraag Grada International, opgericht in 1963, is een gevestigde waarde in de wereld van ventilatie en airconditioning. Het bedrijf produceert meer dan 22.000 producten op het gebied van luchtverdeling. Dankzij de hoogwaardige afwerking, korte levertermijnen en uitstekende klantenservice heeft Grada International zich gepositioneerd al
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief