Aangifteformulier personenbelasting AJ 2019: enkele nieuwigheden toegelicht

Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen en andere wijzigingen.

Het nieuwe aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2019 werd op 7 april gepubliceerd, het startschot voor de jaarlijkse aangifterace is dus gegeven. Voor de Vlaamse aangifte zijn er “slechts” 6 codes bijgekomen en voor de Waalse en de Brusselse aangifte telkens “slechts” 7 codes. Toch mag men nog niet te vroeg juichen, er zijn namelijk een groot aantal nieuwe maatregelen die vanaf dit jaar spelen. Maar door het schrappen van ‘oude’ codes wordt de aanwas aan nieuwe codes beperkt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste nieuwe codes/wijzigingen.

Bijkomende belastingverminderingen
De federale overheid heeft in 2018 meerdere nieuwe belastingverminderingen ingevoerd, die dus ook meestal een nieuwe code krijgen.

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen ‘POZ’ (code 1342/2342)
Zelfstandigen kunnen sinds 2018, naast het reeds bestaande Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, ook een bijkomend pensioenspaarpotje aanleggen middels het POZ. Niet alle zelfstandigen kunnen dit echter, enkel de zelfstandigen buiten vennootschap (zelfstandigen met winst of met baten en meewerkende echtgenoten) komen hiervoor in aanmerking. Om de aanwas aan nieuwe codes te beperken werd geopteerd om dit onder 1 code op te nemen bij de belastingverminderingen. In deze code moet de zelfstandige het betaalde bedrag voor zijn nieuwe POZ opnemen, dewelke recht geeft op een belastingvermindering van 30%. Op het einde van de rit betaalt de zelfstandige 10% belasting op zijn POZ-kapitaal.

Aandelen groeibedrijven (code 1334/2334)
In 2015 werd de belastingvermindering ingevoerd voor investeringen in aandelen van startende kmo’s (“tax shelter”) en sinds vorig jaar is het ook mogelijk om op een fiscaal interessante wijze te investeren in zgn. “groeibedrijven”, wanneer deze nieuwe aandelen uitgeven n.a.v. een kapitaalverhoging. Starter is een kmo de eerste vier jaar na haar oprichting, de volgende zes jaar is het een groeier. Verder is voor een groeibedrijf vereist dat het personeelsbestand of de jaaromzet de laatste twee jaar gemiddeld met minstens 10% per jaar stijgt. De investering (voor starters en groeibedrijven samen) is fiscaal geplafonneerd op 100.000 euro per jaar en per persoon. De investering in een groeibedrijf levert 25% belastingvermindering op, dus maximaal 25.000 euro belastingvoordeel (mits er zoveel belastingen moet worden betaald, tegen het gewone progressieve belastingtarief). In de aangifte moet het bedrag van investering worden opgenomen, de fiscus berekent dan de belastingvermindering. 

Privak-verliezen (code 1329/2329)
Deze code zal uitzonderlijk worden gebruikt wanneer een verlies of minderwaarde wordt geleden bij de volledige liquidatie van de na 2017 opgerichte privak. Dit verlies kan hier tot maximaal 25.000 euro worden ingebracht en voor 25% worden gerecupereerd.

Adoptiekosten (code 1341)
In het jaar dat een adoptieprocedure werd beëindigd (afgerond of vroegtijdig stopgezet), dan kan een belastingvermindering van 20% worden genoten voor adoptie-uitgaven gemaakt sinds 1 januari 2013. Het gaat om uitgaven gedaan voor de geschiktheidsprocedure, betaald aan de erkende adoptiedienst, dossierkosten, reiskosten van en naar het land van herkomst van het adoptiekind en verblijfskosten in dat land.De belastingvermindering is beperkt tot 6.150 euro. De berekening van de belastingvermindering moet door de belastingplichtige worden gemaakt en het resultaat moet in code 1341 worden opgenomen.

Nieuwe belastingvrijstelling voor dividenden (code 1437/2437)
Deze vrijstelling, ingevoerd om het spaargeld van de Belg te activeren, is beperkt tot de eerste schijf van 640 euro op dividenden van aandelen. Deze vrijstelling wordt niet aan de bron toegepast en moet dus via de aangifte personenbelasting worden geclaimd. De roerende voorheffing die onterecht werd ingehouden op deze eerste schijf moet in deze codes worden opgenomen. Doordat er geen standaard fiscaal attest voorhanden is als staving van de vrijstelling, moeten de documenten en bankafschriften met betrekking tot de betaling van de dividenden en de ingehouden roerende voorheffing, goed worden bijgehouden om bij een eventuele controle voor te leggen.

Nieuwe meldplichten (code 1072/2072)
De eerste nieuwe meldplicht is dat in de codes 1072/2072 gemeld moet worden of u in de loop van 2018 titularis bent geweest van meer dan één effectenrekening. Deze meldplicht is er gekomen n.a.v. de nieuwe taks op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van 500.000 euro of meer. Als u meerdere effectenrekeningen van een lager bedrag heeft, moet u zelf spontaan aangifte doen voor deze taks. Middels deze melding kan de fiscus hier gerichter controles op uitvoeren.

De tweede meldplicht die geldt voor een groter aantal personen dan vorig jaar, betreft deze voor buitenlandse bankrekeningen. Ook de personen die beheerders zijn van buitenlandse bankrekeningen van een feitelijke vereniging, moeten dit nu melden in hun aangifte (en ook de belastbare roerende inkomsten verkregen op die rekeningen opnemen in zijn aangifte).

Onbelast bijverdienen (code 1460 en 2460)
Hoewel het op het eerste zicht contradictorisch kan lijken om inkomsten die kaderen binnen het stelsel van het “onbelast bijverdienen” op te nemen in de aangifte, dient dit dan ook enkel te gebeuren wanneer de maandgrens (510,83 euro) of jaargrens (6.130 euro) voor het onbelast bijverdienen wordt overschreden. Dan komt er namelijk wel belasting als beroeps- of divers inkomen om de hoek kijken.

Nieuw kostenforfait voor zelfstandigen met winst
Vanaf 2018 genieten ‘zelfstandigen met winst’ (handel, nijverheid, landbouw…), die hun beroepsinkomen aangeven in vak XVIII van hetzelfde wettelijke kostenforfait als werknemers. Het forfait bedraagt 30% van het inkomen met een maximum van 4.720 euro voor 2018. Voor zelfstandigen in bijberoep met weinig beroepskosten, kan dit een aantrekkelijk alternatief zijn ten opzichte van het bewijzen van de werkelijke beroepskosten.

Aangezien het kostenforfait automatisch berekend wordt door de fiscus, moeten de posten die voor de toepassing van het forfait eerst worden afgetrokken van de brutowinst (sociale bijdragen, verkochte handelsgoederen en grondstoffen), gekend zijn. Voor de sociale bijdragen gebeurt dat door invoeging van nieuwe code 1632 en 2632, maar voor de aftrekpost ‘verkochte handelsgoederen en grondstoffen’ is er niet in een nieuwe rubriek voorzien. Men lost dit op door in de officiële toelichting bij de aangifte nu uitdrukkelijk in te schrijven dat de aan te geven brutowinst het bedrag is NA aftrek van de aankoopprijs van verkochte handelsgoederen en van grondstoffen (wat in de meeste gevallen neerkomt op de brutomarge). Die aankoopprijs maakt in de aangifte dus geen deel uit van de beroepskosten; ze maakt eenvoudigweg geen deel uit van de aan te geven brutowinst. 

7 gevolgen van een foutieve inschrijving
Het belang van een correcte KBO-inschrijving anno 2019
Elke onderneming heeft zijn unieke inschrijving in de KBO, vaak wordt echter vergeten deze inschrijving up-to-date te houden. Dit kan onaangename gevolgen hebben. ​De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. Ze centraliseren de basisgegevens en vestigings
Is het nu 50% of 100% aftrekbaar?
Receptiekosten van een publicitair evenement slechts beperkt aftrekbaar
Volgens de letter van de wet (art. 53, 8° WIB) zijn beroepsmatig gedane receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar. Er bestaat sinds lange tijd discussie over de vraag of die aftrekbeperking ook geldt als de receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. Behouden deze kosten de aard van receptiekosten, ook als ze een publicitair doel hebben? Of vallen ze onder een
Juridisch is dit niet zo vanzelfsprekend
Herstructureren? Denk aan uw bestuursmandaten
Bij de herstructurering van vennootschappen komt heel wat kijken. Een element dat daarbij geregeld uit het oog wordt verloren betreft de bestuursmandaten die de overgenomen vennootschap waarneemt in een aantal andere vennootschappen. De vraag is wat het lot is van deze bestuursmandaten eens de besturende vennootschap verdwijnt ingevolge fusie of splitsing. In vele gevallen is het de bedo
Vanaf 1 jan 2020 enkel nog nieuwe formulieren
Nieuwe publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die teksten, zoals bv. oprichtingsaktes, benoemingen bestuurders etc., moeten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank dienen hiervoor speciale formulieren te gebruiken. Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit jaar zal het vaker voorkomen dat er moet gereageerd worden
Voorstel van vereenvoudigde aangifte? Kijk goed na en reageer tijdig!
Reeds sinds enkele jaren zit het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte in de lift. Dit jaar zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen zo’n voorstel krijgen. Als er niets moet worden gewijzigd, moet u ook niet reageren. Maar als er toch iets moet worden aangepast (lees: de fiscus heeft onjuiste of onvolledige gegevens), dan moet u tijdig reageren. Dit jaar zal het&
Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief