Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten

Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepalen van de verschuldigde btw diende uitgesplitst te worden (Beslissing E.T.117.557 dd. 23.12.2009). Omdat er op sommige punten onduidelijkheid bestond en de circulaire niet meer in lijn was met de evoluties inzake het onderscheid tussen levering van goederen en het verstrekken van diensten werd op 4 april een nieuwe toelichting gepubliceerd (Circulaire 2019/C/26), die de beslissing van 2009 vervangt.

Indien een globale prijs wordt gevraagd voor een restaurant- of cateringdienst die zowel het eten als de drank omvat, moet die prijs worden opgesplitst voor de toepassing van het juiste btw-tarief: 21% voor de dranken en 12 % voor het eten. Indien de restaurateur of cateraar die splitsing niet maakt, dient de gehele prijs te worden onderworpen aan het hoogste btw- tarief, in dit geval dus 21%.

De beslissing van 2009 voorzag een (te) strenge regel
Het gedeelte van de globale prijs dat moet worden toegerekend aan het aandeel van de dranken moet in principe overeenstemmen met de ‘normale waarde’ ervan, wat de Administratie bepaalde als “de prijs die de klant normaal zou moeten betalen bij afzonderlijke afname van de dranken”.

Deze strenge visie ging voorbij aan feit dat een vaste menu-prijs meestal lager is dan de som van de items bij afzonderlijke afname. Door voor de dranken te eisen dat uitgegaan wordt van de kaart-prijs, wordt deze korting exclusief verrekend in het eten (onderworpen aan een lager btw-tarief). Dit leidde in de praktijk tot discussies bij controle. In de circulaire van 2009 aanvaardde de btw-administratie wel een forfait van 35% voor standaard menutypes "all-in" met drie of meer gangen (d.w.z. menu’s met daarin een aperitief, aangepaste wijnen, mineraal water en koffie of thee). Er kon, mits onderbouwing en akkoord van de btw-administratie wel worden geopteerd om een andere coëfficiënt toe te passen.

Nieuwe circulaire is minder streng
De nieuwe circulaire voorziet de mogelijkheid om de enige prijs uit te splitsen op een andere wijze dan op basis van de ‘normale waarde’ van de dranken door een “regel van drie” uitsplitsing toe te laten. Deze methode wordt de “opsplitsing volgens procentueel aandeel” genoemd.

De opsplitsing mag nu ook gebeuren volgens het procentueel aandeel van de dranken in de globale prijs. Zo wordt de korting toegestaan bij het bepalen van de menu-prijs evenredig verdeeld over drank en eten.

De btw-administratie geeft in haar circulaire volgend voorbeeld om dit te illustreren:

In een fastfoodrestaurant wordt een menu aangeboden bestaande uit hamburger, frieten en een drankje  tegen een globale menuprijs van 6,74 euro, inclusief btw. De componenten worden ook apart aangeboden ('à la carte') elk tegen een aparte prijs, inclusief btw:

  • De 'à la carte' prijs van een drank is 2,05 euro.
  • Het totaal van de 'à la carte' prijs van een hamburger en van de 'à la carte' prijs van frieten bedraagt 6,24 euro.

De globale menuprijs is dus 1,55 euro voordeliger voor de klant dan wanneer hij de componenten afzonderlijk zou bestellen tegen de 'à la carte' prijs.

De splitsing van de ‘globale menuprijs’ overeenkomstig voormeld principe, waarbij het aan de drank toegekende aandeel (inclusief btw) dus 2,05 euro bedraagt (= de 'à la carte' prijs van de drank), leidt tot een overwaardering van de drank ten aanzien van de spijzen aangezien de korting ook gedeeltelijk betrekking heeft op de drank.

De Administratie beschouwt in de gegeven omstandigheden dan ook het procentueel aandeel:

  • Van de 'à la carte' prijs van de drank in de totale 'à la carte' prijs, als een correcte en objectieve sleutel voor de waardering van het aandeel (inclusief btw) van de drank in de globale menuprijs.

Het procentueel aandeel van de 'à la carte' prijs van de drank (2,05 euro) in de totale 'à la carte' prijs (8,29 euro) bedraagt in voormeld voorbeeld 24,73%. Volgens die sleutel bedraagt het aan de drank toe te kennen aandeel (inclusief btw) in de ‘globale menuprijs’ bijgevolg 1,67 euro (dit is 24,73% van 6,74 euro).

  • Van de 'à la carte' prijs van het eten in de totale 'à la carte' prijs, als een correcte en objectieve sleutel voor de waardering van het aandeel (inclusief btw) van het eten in de globale menuprijs.

Het procentueel aandeel van de 'à la carte' prijs (de 'à la carte' prijs van een hamburger en frieten zijnde 6,24 euro) in de totale 'à la carte' prijs (8,29 euro) bedraagt in voormeld voorbeeld 75,27%. Volgens die verdeelsleutel bedraagt het aan de spijzen toe te kennen aandeel (inclusief btw) in de globale menuprijs bijgevolg 5,07 euro (dit is 75,27% van 6,74 euro).

De Administratie bevestigt in de nieuwe Circulaire opnieuw de mogelijkheid om gebruik te maken van een forfaitaire coëfficiënt van 35% om het drankenaandeel te bepalen voor standaard menutypes 'all-in' met drie of meer gangen (zijnde menu's met een aperitief, aangepaste wijnen, mineraalwater en koffie of thee) dus ook nog voor de toekomst.

Deze coëfficiënt geldt dus ook in de toekomst nog steeds enkel voor deze situatie (all-in menu’s met 3 of meer gangen) en dus niet voor andere all-in formules waar bijvoorbeeld ook sterke dranken en champagne of alle dranken na middernacht inbegrepen zijn.

Deze coëfficiënt is bovendien nog steeds niet dwingend, hetgeen wil zeggen dat men er als restaurateur of cateraar van kan afwijken, onder controle van de Administratie, indien een andere prijzenpolitiek wordt gevoerd. Ook de Administratie kan het percentage van 35% betwisten wanneer het in een concreet geval afwijkt van de werkelijkheid.

Menuprijs met een (optionele) meerprijs voor dranken
De Administratie spreekt zich nu ook uit over de situatie wanneer er op de kaart een afzonderlijke prijs (inclusief btw) wordt vermeld voor dranken (bijvoorbeeld aangepaste wijnen facultatief bij een bepaalde menu). In dat geval is de btw die in de meerprijs begrepen zit, onderworpen aan het tarief van 21%.

De prijs van het menu zonder de facultatieve dranken moet eveneens verder worden uitgesplitst wanneer in dat menu standaard nog andere dranken (bv. aperitief of koffie) begrepen zijn. Dit is in feite louter een bevestiging van de regels die in de praktijk al toegepast werden.

Conclusie
De nieuwe, geactualiseerde circulaire bevestigt de reeds bestaande coëfficiënt van 35%, maar biedt nog een bijkomende alternatief aan met de methode van het procentueel aandeel. Voor all- in menu’s waar het procentueel aandeel van de dranken minder bedraagt dan 35%, biedt dit een eenvoudige mogelijkheid om de drank component (21%) van de enige prijs te beperken.

7 gevolgen van een foutieve inschrijving
Het belang van een correcte KBO-inschrijving anno 2019
Elke onderneming heeft zijn unieke inschrijving in de KBO, vaak wordt echter vergeten deze inschrijving up-to-date te houden. Dit kan onaangename gevolgen hebben. ​De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. Ze centraliseren de basisgegevens en vestigings
Is het nu 50% of 100% aftrekbaar?
Receptiekosten van een publicitair evenement slechts beperkt aftrekbaar
Volgens de letter van de wet (art. 53, 8° WIB) zijn beroepsmatig gedane receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar. Er bestaat sinds lange tijd discussie over de vraag of die aftrekbeperking ook geldt als de receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. Behouden deze kosten de aard van receptiekosten, ook als ze een publicitair doel hebben? Of vallen ze onder een
Juridisch is dit niet zo vanzelfsprekend
Herstructureren? Denk aan uw bestuursmandaten
Bij de herstructurering van vennootschappen komt heel wat kijken. Een element dat daarbij geregeld uit het oog wordt verloren betreft de bestuursmandaten die de overgenomen vennootschap waarneemt in een aantal andere vennootschappen. De vraag is wat het lot is van deze bestuursmandaten eens de besturende vennootschap verdwijnt ingevolge fusie of splitsing. In vele gevallen is het de bedo
Vanaf 1 jan 2020 enkel nog nieuwe formulieren
Nieuwe publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die teksten, zoals bv. oprichtingsaktes, benoemingen bestuurders etc., moeten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank dienen hiervoor speciale formulieren te gebruiken. Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit jaar zal het vaker voorkomen dat er moet gereageerd worden
Voorstel van vereenvoudigde aangifte? Kijk goed na en reageer tijdig!
Reeds sinds enkele jaren zit het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte in de lift. Dit jaar zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen zo’n voorstel krijgen. Als er niets moet worden gewijzigd, moet u ook niet reageren. Maar als er toch iets moet worden aangepast (lees: de fiscus heeft onjuiste of onvolledige gegevens), dan moet u tijdig reageren. Dit jaar zal het&
Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen.
Aangifteformulier personenbelasting AJ 2019: enkele nieuwigheden toegelicht
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen en andere wijzigingen. Het nieuwe aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2019 werd op 7 april gepubliceerd, het startschot voor de jaarlijkse aangifterace is dus gegeven. Voor de Vlaamse aangifte zijn er “slechts” 6 codes bijgekomen en voor de Waalse en de Brusselse aangifte telkens “slechts” 7 codes. Toch
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief