Enkele do’s en don'ts bij de bankgift

De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd.Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet correct worden nageleefd. Vandaar enkele tips die u beter in het achterhoofd kan houden wanneer u een bankgift overweegt.

Enkele algemeenheden 
Een schenking die niet is verleden voor een notaris, is in principe nietig en wordt bijgevolg voor niet bestaande gehouden. Op deze regel bestaan diverse uitzonderingen: er zijn immers ook giften die vormvrij kunnen gebeuren. De bankgift is daar één van. Zij vormt een rechtsgeldig alternatief voor de traditionele notariële schenking. Althans voor zover zij gebeurt volgens de regels van de kunst.

Er kunnen problemen ontstaan wanneer de schenker, met betrekking tot deze gift, een geschrift opstelt en daarbij tegen enkele regels zondigt. De bedoelingen van de schenker zijn wellicht nobel. Hij wil bevestigen dat de bankoverschrijving een schenking uitmaakt (en bijvoorbeeld geen lening). Daarnaast wil hij de bevestiging krijgen dat de begiftigde de centen aanvaardt en wil hij eventueel enkele zaken afspreken met de begiftigde inzake de bankgift enzovoort. Doet men dat niet, dan kan de begiftigde zich later geconfronteerd zien met erfgenamen, die niet erkennen dat de overschrijving een gift heeft uitgemaakt en de terugbetaling dus zouden kunnen eisen. Ook kan het gebeuren dat de schenker moet vaststellen dat mondelinge afspraken niet worden nageleefd.

Het pacte adjoint moet volgen op de reeds gedane gift 
Het geschrift dat betrekking heeft op een reeds gedane gift, noemt men een pacte adjoint. Dit is een bewijsdocument, dat de gedane gift tussen schenker en begiftigde wenst te bevestigen. De overschrijving gaat bijgevolg het pacte adjoint vooraf.

Het doel hiervan is dan ook niet een schenking te doen, want deze is reeds gedaan. Het is daarom vereist dat het pacte adjoint deze chronologie respecteert en grammaticaal ook in die zin wordt opgesteld. Een formule als “ik schenk hierbij …”, is hier dan ook uit den boze. Het gebruiken van een tegenwoordige tijd om naar de gift te verwijzen (die eigenlijk al gebeurd zou moeten zijn op moment van het pacte adjoint) leidt mogelijk tot de nietigheid van de akte als bewijs. De bankoverschrijving heeft dan wel plaatsgevonden, maar de begunstigde zal geen bewijs kunnen leveren dat dit een schenking was.

Nu kan volgende praktische vraag worden gesteld: “Kan men een bankgift doen en meteen enkele uren later, op diezelfde dag, het pacte adjoint sluiten?” Dat kan, maar practici zijn eerder terughoudend ten aanzien van deze werkwijze. Er wordt dan ook gesteld dat (gelet op voorgaande chronologie) er best enkele dagen tussen de bankgift en de ondertekening van het pacte adjoint verlopen.

De datum van de overschrijving staat vast (uit te bankstukken). De datum van een onderhands geschrift staat natuurlijk niet vast. Dit kan praktisch opgelost worden door  dit document zonder enveloppe aangetekend te verzenden naar de begiftigde, nadat beide partijen het ondertekenden. Door de poststempel kan de datum nog moeilijk betwist worden.

Overschrijving doen met mededeling “gift” of “schenking”? 
Vroeger werd gesteld dat het vermelden van de woorden “gift” of “schenking” in de mededeling van de overschrijving absoluut uit den boze was. Er zou zich volgens sommigen ook in dit geval een nietige schenking hebben voorgedaan. Aan deze stelling wordt door sommige recente rechtspraak (onder meer van de Hoven van Beroep te Antwerpen en te Gent) geen geloof gehecht. Deze hoven oordeelden dat een dergelijke vermelding de schenking in het geheel niet nietig maakt en effectief bewijst dat het wel degelijk om een schenking ging.

Dat betekent volgens ons niet dat u nu voortaan met een gerust hart de vermelding ‘schenking’ kan gebruiken bij een overschrijving. De discussie wordt nog steeds gevoerd en bij de rechtsgeleerden lijken de meningen verdeeld. Het lijkt ons dus voorlopig nog altijd beter geen mededeling te voorzien bij de overschrijving, en achteraf een pacte adjoint op te stellen.

Eenzijdige verklaring kan nog voor registratie en schenkbelasting 
Het komt soms voor dat de schenker binnen de drie jaar na de overschrijving ernstig ziek wordt en dat er geen document werd opgesteld. Indien de schenker binnen de drie jaar na de schenking zou overlijden, zonder dat door de registratie van een document schenkbelasting werd geheven, wordt de schenking aan de (wellicht hogere) erfbelasting onderworpen.

Kan men dan nog naar de registratie om de schenkbelasting te vereffenen, ook al is de schenker niet meer bij machte iets te tekenen? Het antwoord is ja! De begiftigde kan een eenzijdige verklaring opmaken waarin hij verwijst naar de ontvangen geldsom, en erkent dat dit een gift was die hij heeft aanvaard. Wanneer hij dit ter registratie aanbiedt, zal de schenkbelasting geheven worden en ontsnapt de gift alsnog aan de erfbelasting.

Besluit
Een bankgift is nog steeds een goede manier om geld te schenken. Maar uiteraard enkel voor zover de spelregels nageleefd worden. Respecteer dus zeker de juiste volgorde: eerst overschrijven en dan pas een geschrift opstellen over de gedane gift. Het vermelden van “gift” of “schenking” en dergelijke als mededeling bij de overschrijving is nog steeds af te raden. We stellen vast dat er meer en meer discussies ontstaan omtrent de geldigheid van een bankgift zodat de bijstand van een professioneel adviseur zeker meerwaarde biedt!

Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen.
Aangifteformulier personenbelasting AJ 2019: enkele nieuwigheden toegelicht
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen en andere wijzigingen. Het nieuwe aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2019 werd op 7 april gepubliceerd, het startschot voor de jaarlijkse aangifterace is dus gegeven. Voor de Vlaamse aangifte zijn er “slechts” 6 codes bijgekomen en voor de Waalse en de Brusselse aangifte telkens “slechts” 7 codes. Toch
Heeft het nieuw ondernemingsbegrip gevolgen voor u?
Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO – verduidelijking voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
In een vorig artikel lichtten we al toe dat de invoering van het begrip ‘onderneming’ in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook gevolgen heeft voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Hier willen we dieper ingaan op de inschrijvingsplicht voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.  Gevolg verruimd ondernemingsbegrip  Door h
Voelbare gevolgen op fiscaal vlak
Impact van de Brexit op de registratie- en erfbelasting
De spanning in het Verenigd Koninkrijk is te snijden. De initiële datum van de Brexit, 29 maart 2019, werd inmiddels opgeschoven. Naargelang er een akkoord wordt goedgekeurd of niet op 29 maart, wordt de datum van de Brexit opgeschoven naar 12 april in geval van een harde Brexit (zonder akkoord) en naar 22 mei in geval van een zachte Brexit (met akkoord). Het is een evidentie dat de Brexit z
Een versoepeling voor KMO's
Nieuwe interestaftrekbeperking biedt vooral ook opportuniteiten
Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting van eind 2017 werd ook een nieuwe interestaftrekbeperking ingevoerd.
Enkele belangrijke tijdstippen uitgelicht
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Reeds geruime tijd werd het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht aangekondigd en op 28 februari 2019 werd de wet goedgekeurd door de Kamer. Hieronder geven we een korte toelichting over enkele belangrijke tijdstippen die gepaard gaan met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving.   Invoering van de nieuwe wetgeving  De wet tot invoering van het Wetboek van Ven
Vanaf 1 mei 2019
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land bijgevolg een nieuw vennootschapsrecht. Het huidige Wetboek van Vennootschappen - dat reeds van 7 mei 1999 dateert – is niet langer aangepast aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven. Met het WVV tracht de wetgever Belg
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief