Het belang van een correcte KBO-inschrijving anno 2019

Elke onderneming heeft zijn unieke inschrijving in de KBO, vaak wordt echter vergeten deze inschrijving up-to-date te houden. Dit kan onaangename gevolgen hebben.

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. Ze centraliseren de basisgegevens en vestigingseenheden en verspreiden deze naar de verschillende bevoegdheidsinstanties. De KBO heeft een dubbel doel:

  • De werking van de overheidsdiensten efficiënter maken.
  • De administratieve procedures voor ondernemingen vereenvoudigen.

Elke onderneming moet zich verplicht inschrijven in de KBO vóór de start van de activiteiten. Eveneens krijgt elke onderneming en elke vestigingseenheid een uniek identificatienummer van de KBO. Met dit identificatienummer kunnen overheden onderling gegevens uitwisselen. Zo moet de ondernemer slechts één keer dezelfde gegevens aan de overheid overmaken.

Naast de basisgegevens (niet-limitatief): de (commerciële) naam, de rechtsvorm, de vestiging(en), het bankrekeningnummer, kapitaal, datum jaarvergadering, datum einde boekjaar, de leden van het bestuur, de identiteit van alle personen die de ondernemingsvaardigheden (Brussel en Wallonië) aantonen, bevat de KBO ook de gegevens over de activiteiten van de onderneming ingedeeld volgens de NACE codes. De volledige tabel kan u terugvinden op de website van het Nationaal instituut voor de Statistiek.

De wijze waarop u kan inschrijven bij de KBO is afhankelijk van het type onderneming. Zo worden vennootschappen, internationale verenigingen en stichtingen in de KBO opgenomen via de ondernemingsrechtbank en een erkend ondernemingsloket. Vzw’s worden dan weer enkel opgenomen via de ondernemingsrechtbank. Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (maatschappen,…. ) en eenmanszaken hoeven niet via de ondernemingsrechtbank te passeren. Voor deze ondernemingen volstaat het om contact op te nemen met een erkend ondernemingsloket.

Ondernemingen evolueren zodat de vermelde gegevens niet noodzakelijk dezelfde blijven als bij de start van de onderneming. Vele ondernemers passen hun KBO-informatie echter niet tijdig aan. Ze beschouwen dit als een formaliteit en zijn zich niet bewust van het belang van een (juiste) inschrijving in de KBO. 

Door de invoering van het geregistreerde kassasysteem, de elektronische aangifte van de vennootschapsbelasting, BIZTAX, het UBO-register,…. hebben veel ondernemers de gevolgen van een onvolledig KBO ondervonden. Voor de elektronische registraties heeft/had dit enkel een vertraging van de registratie tot gevolg, maar het gebrek aan of een foutieve inschrijving kan tot heel wat andere vervelende situaties leiden in de praktijk…

Geldboetes
​Het wetboek van economisch recht voorziet geldboetes voor onvolledige of ontbrekende inschrijvingen van 26 tot 10.000 euro. Deze boetes worden zelden opgelegd. In eerste instantie zal de KBO beheersdienst de onderneming verzoeken om binnen de dertig dagen over te gaan tot inschrijving, wijziging of schrapping van haar gegevens.
 

Kosten en teveel belastingen
Tal van overheidsdiensten baseren zich op de gegevens zoals vermeld in de KBO om na te gaan of een onderneming bepaalde belastingen dient te betalen (vb. FAVV, SABAM, Provinciebelasting,...). De onderneming kan te veel belastingen betalen indien onjuiste of verouderde gegevens zijn opgenomen in de KBO.

Voorbeeld:
De belastingcontroleur bediscussieert de beroepskosten die werden gemaakt voor de aanschaf van bouwmateriaal, omdat de onderneming enkel is ingeschreven voor schilderwerken. Naast het adres van de maatschappelijk zetel, had de onderneming een tweede vestiging, maar deze is al lang gesloten. Als de KBO niet wordt aangepast zal de onderneming een overbodige factuur ontvangen voor de provinciebelasting.

 

RSZ verminderingen
Het is voor elke werkgever belangrijk om op te geven in welke vestiging van het bedrijf een werknemer werkzaam is. Zo zijn doelgroepverminderingen voor werkgevers afhankelijk van het gewest waarin de exploitatiezetel waaraan de werknemer verbonden is. De niet (correcte) inschrijving van de vestigingseenheid kan leiden tot een weigering van bepaalde bijdrageverminderingen.
 

Subsidies-premies
Om ondernemingen te steunen en aan te moedigen, geven zowel de federale overheid als de gewesten en de lokale overheden premies/subsidies aan wie investeert om een eigen onderneming op te starten bijvoorbeeld aan werkgevers, aan milieuvriendelijke investeringen…. De overheden maken voor de toekenning van deze premies gebruik van de gegevens in de KBO. Zo kan een onderneming bijvoorbeeld slechts genieten van een kmo portefeuille wanneer deze is ingeschreven met een “aanvaardbare” hoofdactiviteit.
 

Onontvankelijkheid van de rechtsvordering
Vooreerst kan een onderneming maar een rechtsvordering instellen indien zij rechtsgeldig is ingeschreven in de KBO. Waar vroeger een niet-(correcte) inschrijving in het KBO leidde tot de onontvankelijkheid van de rechtsvordering, is dit wel regulariseerbaar gemaakt. (nieuw artikel III.26 WER)
 

Dekking door de beroepsaansprakelijkheid
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten zonder de activering in de KBO van de noodzakelijke activiteiten en (afhankelijk van het gewest) beroepskennis, kan bij een schadegeval leiden tot terugvordering van de betaalde vergoeding bij de verzekeringsnemer.
 

Regularisatie
Uit het bovenstaande blijkt niet alleen het belang van een correcte inschrijving bij de oprichting, maar ook de noodzaak de nodige gegevens steeds bij te werken bij wijzigingen binnen de onderneming (vb. zetel, naam, activiteiten, beheerskennis, beroepskennis, vestigingen,…). Regularisatie is in de meeste gevallen mogelijk, doch brengt vaak extra kosten met zich mee. Voorkomen is beter dan genezen!

Het loont zeker de moeite om na te gaan of de gegevens van uw onderneming in de KBO nog stroken met de werkelijkheid. De KBO-inschrijving kan u online raadplegen via Public Search van de FOD Economie.

Is het nu 50% of 100% aftrekbaar?
Receptiekosten van een publicitair evenement slechts beperkt aftrekbaar
Volgens de letter van de wet (art. 53, 8° WIB) zijn beroepsmatig gedane receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar. Er bestaat sinds lange tijd discussie over de vraag of die aftrekbeperking ook geldt als de receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. Behouden deze kosten de aard van receptiekosten, ook als ze een publicitair doel hebben? Of vallen ze onder een
Juridisch is dit niet zo vanzelfsprekend
Herstructureren? Denk aan uw bestuursmandaten
Bij de herstructurering van vennootschappen komt heel wat kijken. Een element dat daarbij geregeld uit het oog wordt verloren betreft de bestuursmandaten die de overgenomen vennootschap waarneemt in een aantal andere vennootschappen. De vraag is wat het lot is van deze bestuursmandaten eens de besturende vennootschap verdwijnt ingevolge fusie of splitsing. In vele gevallen is het de bedo
Vanaf 1 jan 2020 enkel nog nieuwe formulieren
Nieuwe publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die teksten, zoals bv. oprichtingsaktes, benoemingen bestuurders etc., moeten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank dienen hiervoor speciale formulieren te gebruiken. Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit jaar zal het vaker voorkomen dat er moet gereageerd worden
Voorstel van vereenvoudigde aangifte? Kijk goed na en reageer tijdig!
Reeds sinds enkele jaren zit het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte in de lift. Dit jaar zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen zo’n voorstel krijgen. Als er niets moet worden gewijzigd, moet u ook niet reageren. Maar als er toch iets moet worden aangepast (lees: de fiscus heeft onjuiste of onvolledige gegevens), dan moet u tijdig reageren. Dit jaar zal het&
Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen.
Aangifteformulier personenbelasting AJ 2019: enkele nieuwigheden toegelicht
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen en andere wijzigingen. Het nieuwe aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2019 werd op 7 april gepubliceerd, het startschot voor de jaarlijkse aangifterace is dus gegeven. Voor de Vlaamse aangifte zijn er “slechts” 6 codes bijgekomen en voor de Waalse en de Brusselse aangifte telkens “slechts” 7 codes. Toch
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief