Receptiekosten van een publicitair evenement slechts beperkt aftrekbaar

Volgens de letter van de wet (art. 53, 8° WIB) zijn beroepsmatig gedane receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar. Er bestaat sinds lange tijd discussie over de vraag of die aftrekbeperking ook geldt als de receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. Behouden deze kosten de aard van receptiekosten, ook als ze een publicitair doel hebben? Of vallen ze onder een 100% fiscale aftrekbaarheid vanwege het publicitair karakter?

Rechtbanken en hoven van beroep
Inzake btw heeft het Hof van Cassatie gesteld dat de niet-aftrekbaarheid van btw op kosten van onthaal en op kosten van spijzen en dranken zoals volgt uit art. 45, §3, 3° en 4° W. BTW niet langer van toepassing is wanneer deze kosten een publicitaire doelstelling hebben. Bijgevolg is de btw op deze kosten 100% aftrekbaar. Over de vraag of naar analogie met deze rechtspraak ook in de inkomstenbelasting op een dergelijke manier mag worden geredeneerd (i.e.,  dat kosten van zodra ze een publicitair oogmerk dragen ook mogen worden beschouwd als publiciteitskosten die 100% aftrekbaar zijn), was er lange tijd een opvallende verdeeldheid binnen de rechtbanken en hoven van beroep. Sommige rechters oordeelden dat publicitaire receptiekosten als publiciteitskosten moesten worden aangemerkt (100% aftrekbaar), waar andere rechters belastingplichtigen het volledige recht op aftrek hebben geweigerd omdat er onderliggend naar de ‘aard van de kosten’ moet worden gekeken, en niet naar ‘het doel’.

Minister van Financiën
Voordat het Hof van Cassatie de knoop uiteindelijk heeft doorgehakt, heeft toenmalig minister van Financiën Van Overtveldt zich uitgesproken in het voordeel van de belastingplichtigen. “Cateringkosten” en “kosten voor spijzen en dranken” gemaakt in het kader van een opendeurdag of andere publicitaire evenementen waren volgens hem integraal aftrekbaar, en dienden dus niet te worden beperkt als receptiekosten wanneer ze tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Dit onafhankelijk of ze voor bestaande of potentiële klanten worden georganiseerd. Door dit nieuwe ministeriële standpunt is onder meer het hof van beroep te Antwerpen van kamp veranderd in 2018 en werd aanvaard dat cateringkosten, maar ook alle andere kosten die in het kader van een publicitair evenement worden gemaakt, mogen worden beschouwd als volledig aftrekbare publiciteitskosten. Ook de Rulingcommissie oordeelde onder verwijzing naar de nieuwe ministeriële zienswijze gelijkaardig in soortgelijke situaties.

Hof van Cassatie
Het Hof van Cassatie spreekt zich nu in twee recente arresten uit tegen het standpunt van de minister. In een eerste arrest van 22 februari 2019 verwierp het een cassatievoorziening die de belastingplichtige had ingediend tegen een arrest van het hof van beroep te Brussel van 21 december 2016. In dat arrest werd de volledige aftrek van traiteurskosten geweigerd die gemaakt werden in het kader van een publicitair evenement. Het Hof van Cassatie oordeelde dat traiteurskosten die gemaakt worden bij publicitaire evenementen en die hoofdzakelijk tot doel hebben de verkoop te bevorderen en kopers te informeren desondanks geen publiciteitskosten zijn. De aard van de kosten geeft de doorslag en niet het doel. De cassatievoorziening werd dan ook verworpen en er werd slechts een beperkte aftrekbaarheid van de kosten aanvaard.

Het meest recente Cassatiearrest van 22 maart 2019 handelt over een concessiehouder van een bepaald automerk die traiteurskosten, kosten van muzikale omlijsting en decoratie had gemaakt in het kader van ‘openingsweekenden’ en ‘opendeurdagen’ waarop nieuwe modellen van het automerk werden voorgesteld. De volledige aftrek van deze kosten werd door het hof van beroep te Gent aanvaard. Het hof van beroep stelde dat het in deze zaak ging om kosten die rechtstreeks gemaakt werden om de verkoop van welbepaalde modellen te bevorderen, en dat het met name niet louter ging om het onderhouden van klantenrelaties. Het Hof van Cassatie gaat hiermee niet akkoord en verbreekt het beroepsarrest. Volgens het Hof van Cassatie blijven de voormelde kosten receptiekosten, ongeacht of zij hoofdzakelijk of bijkomend een publicitair doel hebben.

Uit deze cassatiearresten blijkt dat er nu duidelijk standpunt wordt ingenomen inzake inkomstenbelastingen, nl. dat de receptiekosten worden beoordeeld naar hun aard en niet naar hun doel (publiciteit) en bijgevolg onderhevig blijven aan de 50% aftrekbeperking voor receptiekosten. Het is duidelijk dat dergelijke rechtsonzekerheid, waarbij het Hof van Cassatie lijnrecht ingaat tegen een ministerieel besluit enkel tot verwarring leidt in lopende dossiers. Een wetgevend initiatief teneinde volledige duidelijkheid te scheppen dringt zich dan ook op.

7 gevolgen van een foutieve inschrijving
Het belang van een correcte KBO-inschrijving anno 2019
Elke onderneming heeft zijn unieke inschrijving in de KBO, vaak wordt echter vergeten deze inschrijving up-to-date te houden. Dit kan onaangename gevolgen hebben. ​De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. Ze centraliseren de basisgegevens en vestigings
Juridisch is dit niet zo vanzelfsprekend
Herstructureren? Denk aan uw bestuursmandaten
Bij de herstructurering van vennootschappen komt heel wat kijken. Een element dat daarbij geregeld uit het oog wordt verloren betreft de bestuursmandaten die de overgenomen vennootschap waarneemt in een aantal andere vennootschappen. De vraag is wat het lot is van deze bestuursmandaten eens de besturende vennootschap verdwijnt ingevolge fusie of splitsing. In vele gevallen is het de bedo
Vanaf 1 jan 2020 enkel nog nieuwe formulieren
Nieuwe publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die teksten, zoals bv. oprichtingsaktes, benoemingen bestuurders etc., moeten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank dienen hiervoor speciale formulieren te gebruiken. Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit jaar zal het vaker voorkomen dat er moet gereageerd worden
Voorstel van vereenvoudigde aangifte? Kijk goed na en reageer tijdig!
Reeds sinds enkele jaren zit het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte in de lift. Dit jaar zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen zo’n voorstel krijgen. Als er niets moet worden gewijzigd, moet u ook niet reageren. Maar als er toch iets moet worden aangepast (lees: de fiscus heeft onjuiste of onvolledige gegevens), dan moet u tijdig reageren. Dit jaar zal het&
Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen.
Aangifteformulier personenbelasting AJ 2019: enkele nieuwigheden toegelicht
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen en andere wijzigingen. Het nieuwe aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2019 werd op 7 april gepubliceerd, het startschot voor de jaarlijkse aangifterace is dus gegeven. Voor de Vlaamse aangifte zijn er “slechts” 6 codes bijgekomen en voor de Waalse en de Brusselse aangifte telkens “slechts” 7 codes. Toch
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief