Aftrek voor risicokapitaal verder beperkt voor vennootschappen die beleggen in bepaalde aandelen

De aftrek voor risicokapitaal is een maatregel om de belastbare basis van uw vennootschap te verminderen met als positief gevolg dat uw vennootschap minder vennootschapsbelasting betaalt. Om onrechtmatige aftrek van risicokapitaal te vermijden, dient de berekeningsbasis onder andere te worden verminderd met de fiscale nettowaarde van bepaalde aandelen. Recent heeft onze regering evenwel beslist om de bepalingen hieromtrent nog wat verder te verstrakken.

De aftrek voor risicokapitaal
De aftrek voor risicokapitaal – in de volksmond beter bekend als de notionele interestaftrek – is een maatregel om de belastingdruk van uw (kmo-)vennootschap te milderen. Bij de berekening van het aftrekbare bedrag wordt vertrokken van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dat bestond op het einde van het voorgaande boekjaar.

Voorbeeld
ANGEL CAPITAL is een kleine kmo waarvan het eigen vermogen per 31 december 2012 500.000 € bedraagt. Voor boekjaar 2013 zal de vennootschap haar belastbare basis kunnen verminderen met 500.000 € x 3,242% = 16.210 €. Indien de vennootschapswinsten onderworpen zijn aan het gewone belastingtarief, dan realiseert zij door deze gunstmaatregel een effectieve belastingbesparing van welgeteld 5.509,78 € (16.210 € x 33,99%).

Zoals u merkt in het voorbeeld is die jaarlijkse interestaftrek dus best wel interessant en geeft ze de nodige zuurstof aan bedrijven die investeringen financieren met eigen vermogen.

Correcties op het eigen vermogen
Om misbruiken te voorkomen of om dubbel gebruik van de aftrek voor risicokapitaal te vermijden,  worden in de wet [6] correcties ingevoerd. Zo dient bij de berekening het eigen vermogen verminderd te worden met bijvoorbeeld de netto boekwaarde van de gezinswoning die voor de privébehoeften van de bedrijfsleider wordt aangewend. Ook dient er een correctie te worden doorgevoerd voor bijvoorbeeld kunstwerken, in het buitenland gelegen onroerende goederen waarvan de vennootschap eigenaar of vruchtgebruiker is.

Een andere belangrijke correctie die moet worden doorgevoerd heeft betrekking op participaties of aandelen die de vennootschap aanhoudt. Maar het ene aandeel is zeker het andere niet ….

Zo moet het eigen vermogen van het voorgaande boekjaar alvast worden verminderd met de fiscale nettowaarde van de volgende "aandelen":

 • eigen aandelen die de vennootschap van zichzelf heeft verkregen of ingekocht
 • participaties in verbonden ondernemingen of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
 • andere aandelen die niet als belegging worden aangehouden maar eerder om de beroepsactiviteiten mee te bevorderen (denk bijvoorbeeld aan een participatie van 5% in het kapitaal van een belangrijke leverancier of klant)
 • aandelen van de volgende beleggingsvennootschappen (o.a. beveks en sicavs)
  • deze die geen dividend uitkeren (bvb. beveks van het kapitalisatietype)
  • dbi-beveks [7
 • andere aandelen die als belegging worden aangehouden en waarvan het eventuele dividend recht geeft op de dbi-aftrek

Nieuw is dat voortaan ook deze laatste categorie van aandelen in mindering moet worden gebracht van de berekeningsbasis van de aftrek voor risicokapitaal. Maar opgelet, een belangrijke voorwaarde is dat de aandelen recht moeten geven op de dbi-aftrek indien uw vennootschap van deze aandelen een dividend zou ontvangen. De belangrijkste voorwaarden om te kunnen genieten van de dbi-aftrek zijn de volgende:

 • uw vennootschap bezit op datum van toekenning of betaalbaarstelling van de dividenden een deelneming in het kapitaal van ten minste 10% of [8] een deelneming met een aanschaffingswaarde van 2.500.000 €
 • de aandelen moeten gedurende ten minste één jaar in volle eigendom zijn of worden behouden
 • de winst die onder de vorm van een dividend wordt uitgekeerd aan uw vennootschap moet bij de uitkerende vennootschap in de belastbare grondslag zijn opgenomen en in principe aan een aanvaardbaar tarief worden belast

Voortaan zullen aandelen die uw vennootschap enkel en alleen aanhoudt als "belegging" en die ten minste 10% van het kapitaal vertegenwoordigen of waarvan u er voor een bedrag van minstens 2.500.000 € hebt aangekocht, van de berekeningsbasis in aftrek moeten worden gebracht. Belegt uw vennootschap bijvoorbeeld in beursgenoteerde aandelen, dan dient u voor deze aandelen geen correctie door te voeren. Tenzij uw vennootschap uiteraard 10% van het kapitaal zou aanhouden of zij voor minstens 2.500.000 € aandelen zou hebben aangekocht van één en dezelfde vennootschap.

Voorbeeld
Vennootschap ANGEL CAPITAL is een kleine kmo waarvan het eigen vermogen per 31 december 2012 500.000 € bedraagt. Zij is in het bezit van de volgende aandelen:

 • participatie van 75% in EL DORADO CAPITAL NV voor een bedrag van 100.000 €
 • participatie van 5% in haar klant GOLDFEVER BVBA voor een bedrag van 25.000 € (deze aandelen worden aangehouden om de ondernemingsactiviteiten te bevorderen)
 • participatie van 15% in vennootschap BIG BANG CAPITAL BVBA voor een bedrag van 30.000 € (deze aandelen worden enkel en alleen aangehouden als belegging)
 • aandelen beursgenoteerde vennootschap Belgacom voor een bedrag van 20.000 €
 • bevek van het distributietype in aandelen voor een bedrag van 50.000 €
 • bevek van het kapitalisatietype in aandelen van Amerikaanse aandelen voor een bedrag van 50.000 €

De aftrek voor risicokapitaal voor inkomstenjaar 2013 wordt als volgt berekend:

eigen vermogen per 31/12/2012 500.000 €
participatie EL DORADO CAPITAL -100.000€
participatie GOLDFEVER -25.000 €
participatie BIG BANG CAPITAL -30.000€
bevek van het   kapitalisatietype: -50.000€
risicokapitaal 295.000€
tarief x 3,242%
aftrek voor risicokapitaal 9.563,90€

ANGEL CAPITAL zal voor boekjaar 2013 3.250,77 € minder vennootschapsbelasting betalen.

De beursgenoteerde aandelen Belgacom dienen niet in mindering te worden gebracht van het eigen vermogen. De reden hiervoor is dat ANGEL CAPITAL geen 10% aanhoudt in het kapitaal of geen participatie van minstens 2.500.000 € heeft in dit bedrijf.

Ook voor de bevek die jaarlijks voorziet in een dividenduitkering dient er geen correctie te worden  aangebracht.

Indien uw vennootschap haar overschot aan liquide middelen belegt in beursgenoteerde aandelen, dan hoeft u zich geen zorgen te maken dat dit een nadelig effect zou hebben op de berekeningsbasis voor de aftrek voor risicokapitaal. Koopt u beveks of sicavs voor uw vennootschap, dan moet u goed opletten. Enkel deze die voorzien in de uitkering van een dividend hebben geen invloed op de berekeningsbasis. Voor beveks en sicavs van het kapitalisatietype moet u steeds een correctie doorvoeren met als gevolg dat u een minder hoge belastingbesparing realiseert. Indirect knaagt een belegging in dergelijke beleggingsvennootschappen aan uw beleggingsrendement.

[6] Zie artikel 205ter WIB'92

[7] Dit zijn specifieke beveks waarvan het dividend in aanmerking komt om voor 95% te worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting

[8] Deze 2 grenzen zijn alternatief van toepassing

Auteurs: Bart Vermoesen & Marc Ottevaere

De krachtlijnen op een rijtje
Onroerende verhuur met btw: vanaf 1 oktober 2018!
  Hoewel het nog maar een wetsontwerp is en dus nog onderhevig kan zijn aan wijzigingen, willen we toch al de krachtlijnen meegeven van de nakende revolutie in het btw landschap: onroerende verhuur met optie tot onderwerping aan btw. Historiek Van oudsher is de verhuur van onroerende goederen in principe vrijgesteld van btw (artikel 44 §3, 2° W.BTW). Er zijn slechts enkele, spe
UBO (Ultimate Beneficial Owner): de uiteindelijke begunstigden
Het UBO-register: nieuwe informatieverplichtingen op komst voor het bestuursorgaan van uw vennootschap
Door invoeging van artikelen 14/1 en 14/2 in het Wetboek van vennootschappen zijn alle vennootschappen er voortaan toe gehouden toereikende, accurate en actuele informatie over hun "uiteindelijke begunstigden" (ook wel “Ultimate Beneficial Owner” of “UBO” genoemd) in te winnen en bij te houden en te registreren in het nieuwe “UBO-register”: een centraal register waarin gegevens worde
De invoering van het huwelijksvermogensrecht
Einde van het finaal verrekenbeding of alsnog nieuw leven?
Over het finaal verrekenbeding is de laatste jaren al veel stof opgewaaid. Nadat het Hof van Cassatie in 2017 besliste in het voordeel van de belastingplichtige dat de vordering aftrekbaar was in het kader van de verschuldigde successierechten, heeft de Vlaamse decreetgever de fiscus een handje toegestoken door middel van een wetswijziging. 1. Wat is een finaal verrekenbeding en hoe werkt
Sneller systeemrisico's detecteren
Zonder Legal Entity Identifier doet uw bedrijf geen beurstransacties in 2018
Sinds 3 januari 2018 dient elke rechtspersoon die financiële instrumenten aan-of verkoopt te beschikken over een Legal Entity Identifier of kort LEI. 1. Legal Entity Identifier Een LEI is een unieke alfanumerieke code met 20 tekens waarmee elke juridische entiteit die actief is op de (al dan niet internationale) financiële markten op snelle wijze kan worden geïdentificeerd. De LEI st
Ook de ongelijke behandeling wordt onder de loep genomen
Voordeel alle aard bewoning: hoe anticiperen op het hoger of lager scenario?
De discriminatie met betrekking tot het voordeel van alle aard voor huisvesting is al meermaals aan bod gekomen. Meer bepaald betreft dit de ongelijke behandeling van dezelfde voordelen als het gaat om een terbeschikkingstelling door een eenmanszaak dan wel een terbeschikkingstelling door een rechtspersoon. In de meest voorkomende gevallen is het voordeel vanwege een vennootschap fiscaal zomaar ev
Om zo financiële last te verminderen
Starterskorting op sociale bijdragen voor zelfstandigen
De starterskorting is een onderdeel van het zomerakkoord en is ingegaan op 1 april 2018. Via deze weg wil de regering de financiële last van startende zelfstandigen, die bij het begin van hun activiteit vaak lage inkomsten hebben, verminderen en zo het ondernemerschap stimuleren.  Welke zelfstandigen komen in aanmerking?  De kortingsmaatregel geldt voor alle startende zelfstandigen
Het doolhof in de personenbelasting overzichtelijker gemaakt
De aangifte in de personenbelasting: wijzigingen in het formulier voor aanslagjaar 2018
Op 6 april 2018 werd het model van het aangifteformulier voor de personenbelasting met betrekking tot aanslagjaar 2018 gepubliceerd. 
Een volledig overzicht
Uw woonlening in de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2018
Het nieuwe aangifteformulier in de personenbelasting voor aanslagjaar 2018 is inmiddels gepubliceerd en dus is het hoog tijd om na te gaan hoe u uw woonlening correct kan invullen in uw aangifte personenbelasting. De grootste wijziging in 2017 heeft zich voorgedaan in de woonfiscaliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De overige gewesten hebben een status quo gehanteerd tegenover vorig jaa
Revolutionair arrest
Belgische administratie wordt teruggefloten: exit “subject-to-tax clause”?
Het Hof van Cassatie heeft op 25 januari 2018 een opmerkelijke uitspraak gedaan in het kader van de toewijzing van heffingsbevoegdheid voor beroepsinkomen in een internationale context. De betwisting Concreet handelde de zaak over het beroepsinkomen verkregen door een professionele wielrenner. In de periode 2007-2009 was de wielrenner door een Belgische werkgever tewerkgesteld en nam hij deel
We bekijken de krachtlijnen van deze hervorming
Na het nieuwe erfrecht volgt de ‘ingrijpende’ verlaging van de erfbelasting… of nog niet?
In navolging van de erfrechthervorming werd ook een aanpassing van de erfbelasting aangekondigd door de Vlaamse regering. 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief