Aftrek voor risicokapitaal verder beperkt voor vennootschappen die beleggen in bepaalde aandelen

De aftrek voor risicokapitaal is een maatregel om de belastbare basis van uw vennootschap te verminderen met als positief gevolg dat uw vennootschap minder vennootschapsbelasting betaalt. Om onrechtmatige aftrek van risicokapitaal te vermijden, dient de berekeningsbasis onder andere te worden verminderd met de fiscale nettowaarde van bepaalde aandelen. Recent heeft onze regering evenwel beslist om de bepalingen hieromtrent nog wat verder te verstrakken.

De aftrek voor risicokapitaal
De aftrek voor risicokapitaal – in de volksmond beter bekend als de notionele interestaftrek – is een maatregel om de belastingdruk van uw (kmo-)vennootschap te milderen. Bij de berekening van het aftrekbare bedrag wordt vertrokken van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dat bestond op het einde van het voorgaande boekjaar.

Voorbeeld
ANGEL CAPITAL is een kleine kmo waarvan het eigen vermogen per 31 december 2012 500.000 € bedraagt. Voor boekjaar 2013 zal de vennootschap haar belastbare basis kunnen verminderen met 500.000 € x 3,242% = 16.210 €. Indien de vennootschapswinsten onderworpen zijn aan het gewone belastingtarief, dan realiseert zij door deze gunstmaatregel een effectieve belastingbesparing van welgeteld 5.509,78 € (16.210 € x 33,99%).

Zoals u merkt in het voorbeeld is die jaarlijkse interestaftrek dus best wel interessant en geeft ze de nodige zuurstof aan bedrijven die investeringen financieren met eigen vermogen.

Correcties op het eigen vermogen
Om misbruiken te voorkomen of om dubbel gebruik van de aftrek voor risicokapitaal te vermijden,  worden in de wet [6] correcties ingevoerd. Zo dient bij de berekening het eigen vermogen verminderd te worden met bijvoorbeeld de netto boekwaarde van de gezinswoning die voor de privébehoeften van de bedrijfsleider wordt aangewend. Ook dient er een correctie te worden doorgevoerd voor bijvoorbeeld kunstwerken, in het buitenland gelegen onroerende goederen waarvan de vennootschap eigenaar of vruchtgebruiker is.

Een andere belangrijke correctie die moet worden doorgevoerd heeft betrekking op participaties of aandelen die de vennootschap aanhoudt. Maar het ene aandeel is zeker het andere niet ….

Zo moet het eigen vermogen van het voorgaande boekjaar alvast worden verminderd met de fiscale nettowaarde van de volgende "aandelen":

 • eigen aandelen die de vennootschap van zichzelf heeft verkregen of ingekocht
 • participaties in verbonden ondernemingen of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
 • andere aandelen die niet als belegging worden aangehouden maar eerder om de beroepsactiviteiten mee te bevorderen (denk bijvoorbeeld aan een participatie van 5% in het kapitaal van een belangrijke leverancier of klant)
 • aandelen van de volgende beleggingsvennootschappen (o.a. beveks en sicavs)
  • deze die geen dividend uitkeren (bvb. beveks van het kapitalisatietype)
  • dbi-beveks [7
 • andere aandelen die als belegging worden aangehouden en waarvan het eventuele dividend recht geeft op de dbi-aftrek

Nieuw is dat voortaan ook deze laatste categorie van aandelen in mindering moet worden gebracht van de berekeningsbasis van de aftrek voor risicokapitaal. Maar opgelet, een belangrijke voorwaarde is dat de aandelen recht moeten geven op de dbi-aftrek indien uw vennootschap van deze aandelen een dividend zou ontvangen. De belangrijkste voorwaarden om te kunnen genieten van de dbi-aftrek zijn de volgende:

 • uw vennootschap bezit op datum van toekenning of betaalbaarstelling van de dividenden een deelneming in het kapitaal van ten minste 10% of [8] een deelneming met een aanschaffingswaarde van 2.500.000 €
 • de aandelen moeten gedurende ten minste één jaar in volle eigendom zijn of worden behouden
 • de winst die onder de vorm van een dividend wordt uitgekeerd aan uw vennootschap moet bij de uitkerende vennootschap in de belastbare grondslag zijn opgenomen en in principe aan een aanvaardbaar tarief worden belast

Voortaan zullen aandelen die uw vennootschap enkel en alleen aanhoudt als "belegging" en die ten minste 10% van het kapitaal vertegenwoordigen of waarvan u er voor een bedrag van minstens 2.500.000 € hebt aangekocht, van de berekeningsbasis in aftrek moeten worden gebracht. Belegt uw vennootschap bijvoorbeeld in beursgenoteerde aandelen, dan dient u voor deze aandelen geen correctie door te voeren. Tenzij uw vennootschap uiteraard 10% van het kapitaal zou aanhouden of zij voor minstens 2.500.000 € aandelen zou hebben aangekocht van één en dezelfde vennootschap.

Voorbeeld
Vennootschap ANGEL CAPITAL is een kleine kmo waarvan het eigen vermogen per 31 december 2012 500.000 € bedraagt. Zij is in het bezit van de volgende aandelen:

 • participatie van 75% in EL DORADO CAPITAL NV voor een bedrag van 100.000 €
 • participatie van 5% in haar klant GOLDFEVER BVBA voor een bedrag van 25.000 € (deze aandelen worden aangehouden om de ondernemingsactiviteiten te bevorderen)
 • participatie van 15% in vennootschap BIG BANG CAPITAL BVBA voor een bedrag van 30.000 € (deze aandelen worden enkel en alleen aangehouden als belegging)
 • aandelen beursgenoteerde vennootschap Belgacom voor een bedrag van 20.000 €
 • bevek van het distributietype in aandelen voor een bedrag van 50.000 €
 • bevek van het kapitalisatietype in aandelen van Amerikaanse aandelen voor een bedrag van 50.000 €

De aftrek voor risicokapitaal voor inkomstenjaar 2013 wordt als volgt berekend:

eigen vermogen per 31/12/2012 500.000 €
participatie EL DORADO CAPITAL -100.000€
participatie GOLDFEVER -25.000 €
participatie BIG BANG CAPITAL -30.000€
bevek van het   kapitalisatietype: -50.000€
risicokapitaal 295.000€
tarief x 3,242%
aftrek voor risicokapitaal 9.563,90€

ANGEL CAPITAL zal voor boekjaar 2013 3.250,77 € minder vennootschapsbelasting betalen.

De beursgenoteerde aandelen Belgacom dienen niet in mindering te worden gebracht van het eigen vermogen. De reden hiervoor is dat ANGEL CAPITAL geen 10% aanhoudt in het kapitaal of geen participatie van minstens 2.500.000 € heeft in dit bedrijf.

Ook voor de bevek die jaarlijks voorziet in een dividenduitkering dient er geen correctie te worden  aangebracht.

Indien uw vennootschap haar overschot aan liquide middelen belegt in beursgenoteerde aandelen, dan hoeft u zich geen zorgen te maken dat dit een nadelig effect zou hebben op de berekeningsbasis voor de aftrek voor risicokapitaal. Koopt u beveks of sicavs voor uw vennootschap, dan moet u goed opletten. Enkel deze die voorzien in de uitkering van een dividend hebben geen invloed op de berekeningsbasis. Voor beveks en sicavs van het kapitalisatietype moet u steeds een correctie doorvoeren met als gevolg dat u een minder hoge belastingbesparing realiseert. Indirect knaagt een belegging in dergelijke beleggingsvennootschappen aan uw beleggingsrendement.

[6] Zie artikel 205ter WIB'92

[7] Dit zijn specifieke beveks waarvan het dividend in aanmerking komt om voor 95% te worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting

[8] Deze 2 grenzen zijn alternatief van toepassing

Auteurs: Bart Vermoesen & Marc Ottevaere

De belangrijkste wijzigingen voor u opgelijst
Onroerende verhuur met btw | versie 2.0
Het wetsontwerp van 30 maart 2018 werd na advies van de Raad van State nog op diverse punten aangepast en op 31 juli 2018 ingediend bij het Parlement. Hieronder geven we de belangrijkste wijzigingen mee. Optie tot verhuring van gebouwen met btw  Basisvoorwaarden De basisvoorwaarden om de optie tot verhuur van een gebouw met btw te kunnen uitoefenen blijven ongewijzigd: Het moet g
Het verschil in behandeling wordt weggewerkt
VAA onroerende goederen: fiscus legt zich (voorlopig) neer bij rechtspraak
De FOD Financiën publiceerde op 15 mei 2018 een circulaire 2018/C/57 met betrekking tot de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard.
Een boeiende uiteenzetting rond MBI, opnieuw in oktober
Management Buy-In: spannend én uitdagend
Op Donderdag 7 juni organiseerde Moore Stephens Belgium in de Drongense S.M.A.K lounge, in samen werking met 3W Executive Interim Management alsook met onze partners Sherpa Law en het Business Coaches Network, een interactieve lezing omtrent Management Buy-In (MBI). Filip Van de Vliet kwam zijn persoonlijke Management Buy-In ervaring delen. Lars Raedschelders gaf meer duiding over de financieri
De vastgoedplanning verkeert in woelige wateren
Waardering vruchtgebruik: in volle (R)evolutie?
Er wordt de laatste jaren veel gezegd en geschreven over de waardering van vruchtgebruik en waar het fiscale schoentje knelt. Hieronder geven we een overzicht van de problematiek inzake waardering, de huidige tendensen  en  werpen we ook een blik op toekomstige vastgoedplanning. Waardering vruchtgebruik Waardering van vruchtgebruik: een wereld in verandering Vruchtgebruik is één
De 'use and enjoyment' regels concreet toegelicht
Goederenvervoer en daarmee nauw samenhangende diensten: nieuwe regels verduidelijkt in een circulaire
Op 31 oktober 2017 werd (oud) KB nr. 57, dat handelt over de plaats van de dienst voor goederenvervoerdiensten en daarmee samenhangende diensten, vervangen door een nieuw KB.  Dat KB trad in werking op 23 november 2017. Het verduidelijkt het oude KB deels en voert daarnaast een nieuwe regel in. Teneinde de (nieuwe) regels te verduidelijken en te bespreken, heeft de fiscus op 31 mei 2018 in da
Krachtlijnen
Belangrijke wijzigingen in de verplichtingen voor maatschappen
De op 27 april 2018 gepubliceerde wet over de hervorming van het ondernemingsrecht brengt een aantal wijzigingen aan in het wetboek van vennootschappen en in het wetboek van economisch recht. Deze nieuwe regelgeving treedt in werking op 1 november 2018. Ook voor de maatschappen zullen er  enkele regels wijzigen. Hoewel er nog verduidelijkingen zullen worden gepubliceerd, geven wij hieronder r
UBO (Ultimate Beneficial Owner): de uiteindelijke begunstigden
Het UBO-register: nieuwe informatieverplichtingen op komst voor het bestuursorgaan van uw vennootschap
Door invoeging van artikelen 14/1 en 14/2 in het Wetboek van vennootschappen zijn alle vennootschappen er voortaan toe gehouden toereikende, accurate en actuele informatie over hun "uiteindelijke begunstigden" (ook wel “Ultimate Beneficial Owner” of “UBO” genoemd) in te winnen en bij te houden en te registreren in het nieuwe “UBO-register”: een centraal register waarin gegevens worde
De krachtlijnen op een rijtje
Onroerende verhuur met btw: vanaf 1 oktober 2018!
  Hoewel het nog maar een wetsontwerp is en dus nog onderhevig kan zijn aan wijzigingen, willen we toch al de krachtlijnen meegeven van de nakende revolutie in het btw landschap: onroerende verhuur met optie tot onderwerping aan btw. Historiek Van oudsher is de verhuur van onroerende goederen in principe vrijgesteld van btw (artikel 44 §3, 2° W.BTW). Er zijn slechts enkele, spe
De invoering van het huwelijksvermogensrecht
Einde van het finaal verrekenbeding of alsnog nieuw leven?
Over het finaal verrekenbeding is de laatste jaren al veel stof opgewaaid. Nadat het Hof van Cassatie in 2017 besliste in het voordeel van de belastingplichtige dat de vordering aftrekbaar was in het kader van de verschuldigde successierechten, heeft de Vlaamse decreetgever de fiscus een handje toegestoken door middel van een wetswijziging. 1. Wat is een finaal verrekenbeding en hoe werkt
Sneller systeemrisico's detecteren
Zonder Legal Entity Identifier doet uw bedrijf geen beurstransacties in 2018
Sinds 3 januari 2018 dient elke rechtspersoon die financiële instrumenten aan-of verkoopt te beschikken over een Legal Entity Identifier of kort LEI. 1. Legal Entity Identifier Een LEI is een unieke alfanumerieke code met 20 tekens waarmee elke juridische entiteit die actief is op de (al dan niet internationale) financiële markten op snelle wijze kan worden geïdentificeerd. De LEI st
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief