Aftrek voor risicokapitaal verder beperkt voor vennootschappen die beleggen in bepaalde aandelen

De aftrek voor risicokapitaal is een maatregel om de belastbare basis van uw vennootschap te verminderen met als positief gevolg dat uw vennootschap minder vennootschapsbelasting betaalt. Om onrechtmatige aftrek van risicokapitaal te vermijden, dient de berekeningsbasis onder andere te worden verminderd met de fiscale nettowaarde van bepaalde aandelen. Recent heeft onze regering evenwel beslist om de bepalingen hieromtrent nog wat verder te verstrakken.

De aftrek voor risicokapitaal
De aftrek voor risicokapitaal – in de volksmond beter bekend als de notionele interestaftrek – is een maatregel om de belastingdruk van uw (kmo-)vennootschap te milderen. Bij de berekening van het aftrekbare bedrag wordt vertrokken van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dat bestond op het einde van het voorgaande boekjaar.

Voorbeeld
ANGEL CAPITAL is een kleine kmo waarvan het eigen vermogen per 31 december 2012 500.000 € bedraagt. Voor boekjaar 2013 zal de vennootschap haar belastbare basis kunnen verminderen met 500.000 € x 3,242% = 16.210 €. Indien de vennootschapswinsten onderworpen zijn aan het gewone belastingtarief, dan realiseert zij door deze gunstmaatregel een effectieve belastingbesparing van welgeteld 5.509,78 € (16.210 € x 33,99%).

Zoals u merkt in het voorbeeld is die jaarlijkse interestaftrek dus best wel interessant en geeft ze de nodige zuurstof aan bedrijven die investeringen financieren met eigen vermogen.

Correcties op het eigen vermogen
Om misbruiken te voorkomen of om dubbel gebruik van de aftrek voor risicokapitaal te vermijden,  worden in de wet [6] correcties ingevoerd. Zo dient bij de berekening het eigen vermogen verminderd te worden met bijvoorbeeld de netto boekwaarde van de gezinswoning die voor de privébehoeften van de bedrijfsleider wordt aangewend. Ook dient er een correctie te worden doorgevoerd voor bijvoorbeeld kunstwerken, in het buitenland gelegen onroerende goederen waarvan de vennootschap eigenaar of vruchtgebruiker is.

Een andere belangrijke correctie die moet worden doorgevoerd heeft betrekking op participaties of aandelen die de vennootschap aanhoudt. Maar het ene aandeel is zeker het andere niet ….

Zo moet het eigen vermogen van het voorgaande boekjaar alvast worden verminderd met de fiscale nettowaarde van de volgende "aandelen":

 • eigen aandelen die de vennootschap van zichzelf heeft verkregen of ingekocht
 • participaties in verbonden ondernemingen of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
 • andere aandelen die niet als belegging worden aangehouden maar eerder om de beroepsactiviteiten mee te bevorderen (denk bijvoorbeeld aan een participatie van 5% in het kapitaal van een belangrijke leverancier of klant)
 • aandelen van de volgende beleggingsvennootschappen (o.a. beveks en sicavs)
  • deze die geen dividend uitkeren (bvb. beveks van het kapitalisatietype)
  • dbi-beveks [7
 • andere aandelen die als belegging worden aangehouden en waarvan het eventuele dividend recht geeft op de dbi-aftrek

Nieuw is dat voortaan ook deze laatste categorie van aandelen in mindering moet worden gebracht van de berekeningsbasis van de aftrek voor risicokapitaal. Maar opgelet, een belangrijke voorwaarde is dat de aandelen recht moeten geven op de dbi-aftrek indien uw vennootschap van deze aandelen een dividend zou ontvangen. De belangrijkste voorwaarden om te kunnen genieten van de dbi-aftrek zijn de volgende:

 • uw vennootschap bezit op datum van toekenning of betaalbaarstelling van de dividenden een deelneming in het kapitaal van ten minste 10% of [8] een deelneming met een aanschaffingswaarde van 2.500.000 €
 • de aandelen moeten gedurende ten minste één jaar in volle eigendom zijn of worden behouden
 • de winst die onder de vorm van een dividend wordt uitgekeerd aan uw vennootschap moet bij de uitkerende vennootschap in de belastbare grondslag zijn opgenomen en in principe aan een aanvaardbaar tarief worden belast

Voortaan zullen aandelen die uw vennootschap enkel en alleen aanhoudt als "belegging" en die ten minste 10% van het kapitaal vertegenwoordigen of waarvan u er voor een bedrag van minstens 2.500.000 € hebt aangekocht, van de berekeningsbasis in aftrek moeten worden gebracht. Belegt uw vennootschap bijvoorbeeld in beursgenoteerde aandelen, dan dient u voor deze aandelen geen correctie door te voeren. Tenzij uw vennootschap uiteraard 10% van het kapitaal zou aanhouden of zij voor minstens 2.500.000 € aandelen zou hebben aangekocht van één en dezelfde vennootschap.

Voorbeeld
Vennootschap ANGEL CAPITAL is een kleine kmo waarvan het eigen vermogen per 31 december 2012 500.000 € bedraagt. Zij is in het bezit van de volgende aandelen:

 • participatie van 75% in EL DORADO CAPITAL NV voor een bedrag van 100.000 €
 • participatie van 5% in haar klant GOLDFEVER BVBA voor een bedrag van 25.000 € (deze aandelen worden aangehouden om de ondernemingsactiviteiten te bevorderen)
 • participatie van 15% in vennootschap BIG BANG CAPITAL BVBA voor een bedrag van 30.000 € (deze aandelen worden enkel en alleen aangehouden als belegging)
 • aandelen beursgenoteerde vennootschap Belgacom voor een bedrag van 20.000 €
 • bevek van het distributietype in aandelen voor een bedrag van 50.000 €
 • bevek van het kapitalisatietype in aandelen van Amerikaanse aandelen voor een bedrag van 50.000 €

De aftrek voor risicokapitaal voor inkomstenjaar 2013 wordt als volgt berekend:

eigen vermogen per 31/12/2012 500.000 €
participatie EL DORADO CAPITAL -100.000€
participatie GOLDFEVER -25.000 €
participatie BIG BANG CAPITAL -30.000€
bevek van het   kapitalisatietype: -50.000€
risicokapitaal 295.000€
tarief x 3,242%
aftrek voor risicokapitaal 9.563,90€

ANGEL CAPITAL zal voor boekjaar 2013 3.250,77 € minder vennootschapsbelasting betalen.

De beursgenoteerde aandelen Belgacom dienen niet in mindering te worden gebracht van het eigen vermogen. De reden hiervoor is dat ANGEL CAPITAL geen 10% aanhoudt in het kapitaal of geen participatie van minstens 2.500.000 € heeft in dit bedrijf.

Ook voor de bevek die jaarlijks voorziet in een dividenduitkering dient er geen correctie te worden  aangebracht.

Indien uw vennootschap haar overschot aan liquide middelen belegt in beursgenoteerde aandelen, dan hoeft u zich geen zorgen te maken dat dit een nadelig effect zou hebben op de berekeningsbasis voor de aftrek voor risicokapitaal. Koopt u beveks of sicavs voor uw vennootschap, dan moet u goed opletten. Enkel deze die voorzien in de uitkering van een dividend hebben geen invloed op de berekeningsbasis. Voor beveks en sicavs van het kapitalisatietype moet u steeds een correctie doorvoeren met als gevolg dat u een minder hoge belastingbesparing realiseert. Indirect knaagt een belegging in dergelijke beleggingsvennootschappen aan uw beleggingsrendement.

[6] Zie artikel 205ter WIB'92

[7] Dit zijn specifieke beveks waarvan het dividend in aanmerking komt om voor 95% te worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting

[8] Deze 2 grenzen zijn alternatief van toepassing

Auteurs: Bart Vermoesen & Marc Ottevaere

De inschrijvingsplicht wordt ruimer
Meer ondernemers moeten zich inschrijven in de Kruispuntbank voor ondernemingen
In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er onder meer gesleuteld aan het ondernemingsrecht. De wetgever afstapt van het begrip “handelaar”. In plaats daarvan wordt het begrip “onderneming” als overkoepelende term gebruikt. Het nieuwe ondernemingsbegrip  vormt niet alleen de bouwsteen voor zowel de regels van het Wetboek van economisch recht als in het gerechte
Meer specifiek: het huwelijksvermogensrecht
Een nieuwe vergoedingsplicht in het wettelijk stelsel
Wat als een echtgenoot zijn beroep uitoefent in een vennootschap, waarvan alle aandelen “eigen” zijn ? De wet van 22 juli 2018 heeft aanzienlijke wijzigingen aangebracht in het huwelijksvermogensrecht. Met dit artikel gaan wij in op een specifieke aanvulling in het huwelijksvermogensrecht, namelijk de mogelijke benadeling van de gemeenschap bij de beroepsuitoefening door middel van een eige
Veranderingen in de zorgvolmacht en vruchtgebruik
Vermogensplanning: enkele recente ontwikkelingen
De laatste maanden hebben we al regelmatig bericht over  de grote wijzigingen in de vermogens- en successieplanning. Hieronder bezorgen we nog een kleine update over enkele van deze wijzigingen.   De zorgvolmacht: uw vermogen veiligstellen voor later Het klassieke voorbeeld is hier dat van een persoon die omwille van een fysieke of mentale beperking (coma, dementie, …) tijdelijk of
Happy Brexmas?
Hoe bereidt u uw onderneming voor op Brexit?
Op 10 december besliste de Britse eerste minister om de stemming in het Britse Lagerhuis over Brexit-deal uit te stellen. De kans op een “no deal” rampscenario neemt verder toe. Wat zijn de belangrijke data? Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Raad op 29 maart 2017 formeel kennis gegeven van het voornemen om uit de EU te treden (procedure voorzien in art. 50 EU Verdrag). Het Verenigd
Een geliefde controlestructuur
De almachtige zaakvoerder van een burgerlijke maatschap : altijd fictie geweest ?
De burgerlijke maatschap is al lang een geliefde controlestructuur bij vermogensplanners. In veel gevallen willen schenkers hun vermogen niet volledig uit handen geven en wensen zij toch nog een zekere controle te behouden over hetgeen ze schenken. Zeker bij de overdracht van familiale vennootschappen willen de schenkers (vaak ouders of familieleden) nog steeds zeggenschap houden over de gang van
Recht op btw-aftrek mogelijk voor kosten gemaakt bij de aankoop van aandelen
Het Ryanair arrest
Ook recht op btw-aftrek mogelijk voor kosten gemaakt bij de aankoop van aandelen indien koop finaal niet (volledig) plaatsvindt Het Europees Hof van Justitie bevestigde recent dat de btw over kosten gemaakt met betrekking tot de verwerving van aandelen aftrekbaar kan zijn, zélfs indien de verwerving uiteindelijk niet (volledig) wordt verwezenlijkt. Hiermee bevestigt het Hof van Justitie opnieu
Het fiscale kader
Subsidies in de vennootschap: vrijgesteld of niet?
In het artikel van onze collega’s van Strategy en Operations werden kort enkele subsidies omschreven. Ze gaven daarbij aan u en uw vennootschap te kunnen bijstaan voor wat betreft subsidiebegeleiding van A tot Z.1In het kader hiervan bespreken we graag het fiscale kader rond subsidies: hoe worden de ontvangen subsidies fiscaal behandeld binnen de vennootschap? Zijn deze subsidies vrijgestel
Het kan een groter fiscaal voordeel opleveren
De investeringsaftrek: een illustratie van de opties
Ondernemingen en natuurlijke personen krijgen de mogelijkheid om hun belastbare winst te verminderen met een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen.
Waardering vruchtgebruik
Nu ook klopjacht op verkoop van vruchtgebruik?
In voorgaande edities is al geschreven over de waardering van het vruchtgebruik bij de verwerving van onroerende goederen, maar er duiken de laatste tijd ook regelmatig berichten op over controles op de waardering van het vruchtgebruik bij de doorverkoop. De rechtspraak heeft echter tot nu toe het standpunt van de belastingplichtige gevolgd. Situatieschets Er is sinds enkele jaren heel wat te
De arbeidsmarkt van de toekomst
Flexibel onbelast (bij)verdienen
In België kennen we drie wettelijke sociale statuten, (i) de werknemer, (ii) de zelfstandige en (iii) de ambtenaar. Evenwel wordt vaak de vraag gesteld of deze opdeling nog afgestemd is op de snel evoluerende arbeidsmarkt waarin flexibiliteit vereist wordt en er heel wat mensen kiezen voor een ‘freelance–statuut’ of verscheidene statuten wensen te combineren. Voka pleitte in dit kader re
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief