Aftrek voor risicokapitaal verder beperkt voor vennootschappen die beleggen in bepaalde aandelen

De aftrek voor risicokapitaal is een maatregel om de belastbare basis van uw vennootschap te verminderen met als positief gevolg dat uw vennootschap minder vennootschapsbelasting betaalt. Om onrechtmatige aftrek van risicokapitaal te vermijden, dient de berekeningsbasis onder andere te worden verminderd met de fiscale nettowaarde van bepaalde aandelen. Recent heeft onze regering evenwel beslist om de bepalingen hieromtrent nog wat verder te verstrakken.

De aftrek voor risicokapitaal
De aftrek voor risicokapitaal – in de volksmond beter bekend als de notionele interestaftrek – is een maatregel om de belastingdruk van uw (kmo-)vennootschap te milderen. Bij de berekening van het aftrekbare bedrag wordt vertrokken van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dat bestond op het einde van het voorgaande boekjaar.

Voorbeeld
ANGEL CAPITAL is een kleine kmo waarvan het eigen vermogen per 31 december 2012 500.000 € bedraagt. Voor boekjaar 2013 zal de vennootschap haar belastbare basis kunnen verminderen met 500.000 € x 3,242% = 16.210 €. Indien de vennootschapswinsten onderworpen zijn aan het gewone belastingtarief, dan realiseert zij door deze gunstmaatregel een effectieve belastingbesparing van welgeteld 5.509,78 € (16.210 € x 33,99%).

Zoals u merkt in het voorbeeld is die jaarlijkse interestaftrek dus best wel interessant en geeft ze de nodige zuurstof aan bedrijven die investeringen financieren met eigen vermogen.

Correcties op het eigen vermogen
Om misbruiken te voorkomen of om dubbel gebruik van de aftrek voor risicokapitaal te vermijden,  worden in de wet [6] correcties ingevoerd. Zo dient bij de berekening het eigen vermogen verminderd te worden met bijvoorbeeld de netto boekwaarde van de gezinswoning die voor de privébehoeften van de bedrijfsleider wordt aangewend. Ook dient er een correctie te worden doorgevoerd voor bijvoorbeeld kunstwerken, in het buitenland gelegen onroerende goederen waarvan de vennootschap eigenaar of vruchtgebruiker is.

Een andere belangrijke correctie die moet worden doorgevoerd heeft betrekking op participaties of aandelen die de vennootschap aanhoudt. Maar het ene aandeel is zeker het andere niet ….

Zo moet het eigen vermogen van het voorgaande boekjaar alvast worden verminderd met de fiscale nettowaarde van de volgende "aandelen":

 • eigen aandelen die de vennootschap van zichzelf heeft verkregen of ingekocht
 • participaties in verbonden ondernemingen of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
 • andere aandelen die niet als belegging worden aangehouden maar eerder om de beroepsactiviteiten mee te bevorderen (denk bijvoorbeeld aan een participatie van 5% in het kapitaal van een belangrijke leverancier of klant)
 • aandelen van de volgende beleggingsvennootschappen (o.a. beveks en sicavs)
  • deze die geen dividend uitkeren (bvb. beveks van het kapitalisatietype)
  • dbi-beveks [7
 • andere aandelen die als belegging worden aangehouden en waarvan het eventuele dividend recht geeft op de dbi-aftrek

Nieuw is dat voortaan ook deze laatste categorie van aandelen in mindering moet worden gebracht van de berekeningsbasis van de aftrek voor risicokapitaal. Maar opgelet, een belangrijke voorwaarde is dat de aandelen recht moeten geven op de dbi-aftrek indien uw vennootschap van deze aandelen een dividend zou ontvangen. De belangrijkste voorwaarden om te kunnen genieten van de dbi-aftrek zijn de volgende:

 • uw vennootschap bezit op datum van toekenning of betaalbaarstelling van de dividenden een deelneming in het kapitaal van ten minste 10% of [8] een deelneming met een aanschaffingswaarde van 2.500.000 €
 • de aandelen moeten gedurende ten minste één jaar in volle eigendom zijn of worden behouden
 • de winst die onder de vorm van een dividend wordt uitgekeerd aan uw vennootschap moet bij de uitkerende vennootschap in de belastbare grondslag zijn opgenomen en in principe aan een aanvaardbaar tarief worden belast

Voortaan zullen aandelen die uw vennootschap enkel en alleen aanhoudt als "belegging" en die ten minste 10% van het kapitaal vertegenwoordigen of waarvan u er voor een bedrag van minstens 2.500.000 € hebt aangekocht, van de berekeningsbasis in aftrek moeten worden gebracht. Belegt uw vennootschap bijvoorbeeld in beursgenoteerde aandelen, dan dient u voor deze aandelen geen correctie door te voeren. Tenzij uw vennootschap uiteraard 10% van het kapitaal zou aanhouden of zij voor minstens 2.500.000 € aandelen zou hebben aangekocht van één en dezelfde vennootschap.

Voorbeeld
Vennootschap ANGEL CAPITAL is een kleine kmo waarvan het eigen vermogen per 31 december 2012 500.000 € bedraagt. Zij is in het bezit van de volgende aandelen:

 • participatie van 75% in EL DORADO CAPITAL NV voor een bedrag van 100.000 €
 • participatie van 5% in haar klant GOLDFEVER BVBA voor een bedrag van 25.000 € (deze aandelen worden aangehouden om de ondernemingsactiviteiten te bevorderen)
 • participatie van 15% in vennootschap BIG BANG CAPITAL BVBA voor een bedrag van 30.000 € (deze aandelen worden enkel en alleen aangehouden als belegging)
 • aandelen beursgenoteerde vennootschap Belgacom voor een bedrag van 20.000 €
 • bevek van het distributietype in aandelen voor een bedrag van 50.000 €
 • bevek van het kapitalisatietype in aandelen van Amerikaanse aandelen voor een bedrag van 50.000 €

De aftrek voor risicokapitaal voor inkomstenjaar 2013 wordt als volgt berekend:

eigen vermogen per 31/12/2012 500.000 €
participatie EL DORADO CAPITAL -100.000€
participatie GOLDFEVER -25.000 €
participatie BIG BANG CAPITAL -30.000€
bevek van het   kapitalisatietype: -50.000€
risicokapitaal 295.000€
tarief x 3,242%
aftrek voor risicokapitaal 9.563,90€

ANGEL CAPITAL zal voor boekjaar 2013 3.250,77 € minder vennootschapsbelasting betalen.

De beursgenoteerde aandelen Belgacom dienen niet in mindering te worden gebracht van het eigen vermogen. De reden hiervoor is dat ANGEL CAPITAL geen 10% aanhoudt in het kapitaal of geen participatie van minstens 2.500.000 € heeft in dit bedrijf.

Ook voor de bevek die jaarlijks voorziet in een dividenduitkering dient er geen correctie te worden  aangebracht.

Indien uw vennootschap haar overschot aan liquide middelen belegt in beursgenoteerde aandelen, dan hoeft u zich geen zorgen te maken dat dit een nadelig effect zou hebben op de berekeningsbasis voor de aftrek voor risicokapitaal. Koopt u beveks of sicavs voor uw vennootschap, dan moet u goed opletten. Enkel deze die voorzien in de uitkering van een dividend hebben geen invloed op de berekeningsbasis. Voor beveks en sicavs van het kapitalisatietype moet u steeds een correctie doorvoeren met als gevolg dat u een minder hoge belastingbesparing realiseert. Indirect knaagt een belegging in dergelijke beleggingsvennootschappen aan uw beleggingsrendement.

[6] Zie artikel 205ter WIB'92

[7] Dit zijn specifieke beveks waarvan het dividend in aanmerking komt om voor 95% te worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting

[8] Deze 2 grenzen zijn alternatief van toepassing

Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen.
Aangifteformulier personenbelasting AJ 2019: enkele nieuwigheden toegelicht
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen en andere wijzigingen. Het nieuwe aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2019 werd op 7 april gepubliceerd, het startschot voor de jaarlijkse aangifterace is dus gegeven. Voor de Vlaamse aangifte zijn er “slechts” 6 codes bijgekomen en voor de Waalse en de Brusselse aangifte telkens “slechts” 7 codes. Toch
Heeft het nieuw ondernemingsbegrip gevolgen voor u?
Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO – verduidelijking voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
In een vorig artikel lichtten we al toe dat de invoering van het begrip ‘onderneming’ in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook gevolgen heeft voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Hier willen we dieper ingaan op de inschrijvingsplicht voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.  Gevolg verruimd ondernemingsbegrip  Door h
Voelbare gevolgen op fiscaal vlak
Impact van de Brexit op de registratie- en erfbelasting
De spanning in het Verenigd Koninkrijk is te snijden. De initiële datum van de Brexit, 29 maart 2019, werd inmiddels opgeschoven. Naargelang er een akkoord wordt goedgekeurd of niet op 29 maart, wordt de datum van de Brexit opgeschoven naar 12 april in geval van een harde Brexit (zonder akkoord) en naar 22 mei in geval van een zachte Brexit (met akkoord). Het is een evidentie dat de Brexit z
Een versoepeling voor KMO's
Nieuwe interestaftrekbeperking biedt vooral ook opportuniteiten
Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting van eind 2017 werd ook een nieuwe interestaftrekbeperking ingevoerd.
Enkele belangrijke tijdstippen uitgelicht
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Reeds geruime tijd werd het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht aangekondigd en op 28 februari 2019 werd de wet goedgekeurd door de Kamer. Hieronder geven we een korte toelichting over enkele belangrijke tijdstippen die gepaard gaan met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving.   Invoering van de nieuwe wetgeving  De wet tot invoering van het Wetboek van Ven
Vanaf 1 mei 2019
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land bijgevolg een nieuw vennootschapsrecht. Het huidige Wetboek van Vennootschappen - dat reeds van 7 mei 1999 dateert – is niet langer aangepast aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven. Met het WVV tracht de wetgever Belg
De revival van opstal
Opstal als stealth-vruchtgebruik?
Recent werd een opmerkelijk arrest door het Hof van Beroep van Brussel geveld inzake de belasting van te goedkope natrekking bij opstal (23 januari 2019). Ook in het verleden waren hier al een aantal uitspraken over gedaan (zie onder meer het Hof te Gent van 31 oktober 2017). De interesse omtrent het einde van opstal bestaat duidelijk bij de fiscus en de beide arresten tonen ook aan dat er soms we
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief