Aftrek voor risicokapitaal verder beperkt voor vennootschappen die beleggen in bepaalde aandelen

De aftrek voor risicokapitaal is een maatregel om de belastbare basis van uw vennootschap te verminderen met als positief gevolg dat uw vennootschap minder vennootschapsbelasting betaalt. Om onrechtmatige aftrek van risicokapitaal te vermijden, dient de berekeningsbasis onder andere te worden verminderd met de fiscale nettowaarde van bepaalde aandelen. Recent heeft onze regering evenwel beslist om de bepalingen hieromtrent nog wat verder te verstrakken.

De aftrek voor risicokapitaal
De aftrek voor risicokapitaal – in de volksmond beter bekend als de notionele interestaftrek – is een maatregel om de belastingdruk van uw (kmo-)vennootschap te milderen. Bij de berekening van het aftrekbare bedrag wordt vertrokken van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dat bestond op het einde van het voorgaande boekjaar.

Voorbeeld
ANGEL CAPITAL is een kleine kmo waarvan het eigen vermogen per 31 december 2012 500.000 € bedraagt. Voor boekjaar 2013 zal de vennootschap haar belastbare basis kunnen verminderen met 500.000 € x 3,242% = 16.210 €. Indien de vennootschapswinsten onderworpen zijn aan het gewone belastingtarief, dan realiseert zij door deze gunstmaatregel een effectieve belastingbesparing van welgeteld 5.509,78 € (16.210 € x 33,99%).

Zoals u merkt in het voorbeeld is die jaarlijkse interestaftrek dus best wel interessant en geeft ze de nodige zuurstof aan bedrijven die investeringen financieren met eigen vermogen.

Correcties op het eigen vermogen
Om misbruiken te voorkomen of om dubbel gebruik van de aftrek voor risicokapitaal te vermijden,  worden in de wet [6] correcties ingevoerd. Zo dient bij de berekening het eigen vermogen verminderd te worden met bijvoorbeeld de netto boekwaarde van de gezinswoning die voor de privébehoeften van de bedrijfsleider wordt aangewend. Ook dient er een correctie te worden doorgevoerd voor bijvoorbeeld kunstwerken, in het buitenland gelegen onroerende goederen waarvan de vennootschap eigenaar of vruchtgebruiker is.

Een andere belangrijke correctie die moet worden doorgevoerd heeft betrekking op participaties of aandelen die de vennootschap aanhoudt. Maar het ene aandeel is zeker het andere niet ….

Zo moet het eigen vermogen van het voorgaande boekjaar alvast worden verminderd met de fiscale nettowaarde van de volgende "aandelen":

 • eigen aandelen die de vennootschap van zichzelf heeft verkregen of ingekocht
 • participaties in verbonden ondernemingen of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
 • andere aandelen die niet als belegging worden aangehouden maar eerder om de beroepsactiviteiten mee te bevorderen (denk bijvoorbeeld aan een participatie van 5% in het kapitaal van een belangrijke leverancier of klant)
 • aandelen van de volgende beleggingsvennootschappen (o.a. beveks en sicavs)
  • deze die geen dividend uitkeren (bvb. beveks van het kapitalisatietype)
  • dbi-beveks [7
 • andere aandelen die als belegging worden aangehouden en waarvan het eventuele dividend recht geeft op de dbi-aftrek

Nieuw is dat voortaan ook deze laatste categorie van aandelen in mindering moet worden gebracht van de berekeningsbasis van de aftrek voor risicokapitaal. Maar opgelet, een belangrijke voorwaarde is dat de aandelen recht moeten geven op de dbi-aftrek indien uw vennootschap van deze aandelen een dividend zou ontvangen. De belangrijkste voorwaarden om te kunnen genieten van de dbi-aftrek zijn de volgende:

 • uw vennootschap bezit op datum van toekenning of betaalbaarstelling van de dividenden een deelneming in het kapitaal van ten minste 10% of [8] een deelneming met een aanschaffingswaarde van 2.500.000 €
 • de aandelen moeten gedurende ten minste één jaar in volle eigendom zijn of worden behouden
 • de winst die onder de vorm van een dividend wordt uitgekeerd aan uw vennootschap moet bij de uitkerende vennootschap in de belastbare grondslag zijn opgenomen en in principe aan een aanvaardbaar tarief worden belast

Voortaan zullen aandelen die uw vennootschap enkel en alleen aanhoudt als "belegging" en die ten minste 10% van het kapitaal vertegenwoordigen of waarvan u er voor een bedrag van minstens 2.500.000 € hebt aangekocht, van de berekeningsbasis in aftrek moeten worden gebracht. Belegt uw vennootschap bijvoorbeeld in beursgenoteerde aandelen, dan dient u voor deze aandelen geen correctie door te voeren. Tenzij uw vennootschap uiteraard 10% van het kapitaal zou aanhouden of zij voor minstens 2.500.000 € aandelen zou hebben aangekocht van één en dezelfde vennootschap.

Voorbeeld
Vennootschap ANGEL CAPITAL is een kleine kmo waarvan het eigen vermogen per 31 december 2012 500.000 € bedraagt. Zij is in het bezit van de volgende aandelen:

 • participatie van 75% in EL DORADO CAPITAL NV voor een bedrag van 100.000 €
 • participatie van 5% in haar klant GOLDFEVER BVBA voor een bedrag van 25.000 € (deze aandelen worden aangehouden om de ondernemingsactiviteiten te bevorderen)
 • participatie van 15% in vennootschap BIG BANG CAPITAL BVBA voor een bedrag van 30.000 € (deze aandelen worden enkel en alleen aangehouden als belegging)
 • aandelen beursgenoteerde vennootschap Belgacom voor een bedrag van 20.000 €
 • bevek van het distributietype in aandelen voor een bedrag van 50.000 €
 • bevek van het kapitalisatietype in aandelen van Amerikaanse aandelen voor een bedrag van 50.000 €

De aftrek voor risicokapitaal voor inkomstenjaar 2013 wordt als volgt berekend:

eigen vermogen per 31/12/2012 500.000 €
participatie EL DORADO CAPITAL -100.000€
participatie GOLDFEVER -25.000 €
participatie BIG BANG CAPITAL -30.000€
bevek van het   kapitalisatietype: -50.000€
risicokapitaal 295.000€
tarief x 3,242%
aftrek voor risicokapitaal 9.563,90€

ANGEL CAPITAL zal voor boekjaar 2013 3.250,77 € minder vennootschapsbelasting betalen.

De beursgenoteerde aandelen Belgacom dienen niet in mindering te worden gebracht van het eigen vermogen. De reden hiervoor is dat ANGEL CAPITAL geen 10% aanhoudt in het kapitaal of geen participatie van minstens 2.500.000 € heeft in dit bedrijf.

Ook voor de bevek die jaarlijks voorziet in een dividenduitkering dient er geen correctie te worden  aangebracht.

Indien uw vennootschap haar overschot aan liquide middelen belegt in beursgenoteerde aandelen, dan hoeft u zich geen zorgen te maken dat dit een nadelig effect zou hebben op de berekeningsbasis voor de aftrek voor risicokapitaal. Koopt u beveks of sicavs voor uw vennootschap, dan moet u goed opletten. Enkel deze die voorzien in de uitkering van een dividend hebben geen invloed op de berekeningsbasis. Voor beveks en sicavs van het kapitalisatietype moet u steeds een correctie doorvoeren met als gevolg dat u een minder hoge belastingbesparing realiseert. Indirect knaagt een belegging in dergelijke beleggingsvennootschappen aan uw beleggingsrendement.

[6] Zie artikel 205ter WIB'92

[7] Dit zijn specifieke beveks waarvan het dividend in aanmerking komt om voor 95% te worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting

[8] Deze 2 grenzen zijn alternatief van toepassing

Auteurs: Bart Vermoesen & Marc Ottevaere

Beperking van het aantal vennootschapsvormen
Help, mijn vennootschapsvorm bestaat binnenkort niet meer!
Het WVV is op komst Op 4 juni 2018 werd het “wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen” ingediend in de kamer, waarmee we aan de vooravond staan van de grootste hervorming van het vennootschapsrecht sinds de invoering van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen de dato 30 november 1935. Deze grondige hervorming van het vennootschapsrecht g
Wat zijn de gevolgen?
Vlabel teruggefloten door Raad van State inzake de gesplitste verkrijging en inschrijving van blote eigendom en vruchtgebruik
Na een jarenlange betwisting tussen belastingplichtigen en Vlabel, heeft de Raad van State het standpunt van Vlabel vernietigd.
Één van de actiepunten van de ATAD-richtlijn
Impact invoering Belgische CFC wetgeving: de facto verstrenging van de transfer pricing regels?
Vanaf 1 januari 2019 (aanslagjaar 2020) zal in België, omwille van de implementatie van de ATAD-richtlijn1, de nieuw te introduceren CFC-regel in werking treden. Deze nieuwe wetgeving dient in het ruimere kader van het Zomerakkoord en de hervormingen in de Belgische vennootschapsbelasting geplaatst te worden, die net zoals de CFC-wetgeving mede voortvloeien uit de reeds ruim besproken implementat
Een kort overzicht
Wat te verwachten op (nationaal) btw-vlak?
Ondanks het feit dat velen onder ons nog in zomer(-vakantie)modus verkeren, staan we in dit artikel graag toch al eens even stil bij de btw-wijzigingen die we (mogelijks) in de nabije toekomst mogen verwachten. Het betreft hier een kort overzicht. Voor een diepgaandere toelichting kunnen jullie uiteraard steeds contact opnemen met ons btw-team.  Vouchers (1 januari 2019)  In juni 201
Is uw organisatie meldingsplichtig?
Goed begonnen is half werk: Bereid uw organisatie voor op de go live van het UBO-register
Op 31 oktober 2018 gaat het register van uiteindelijke begunstigden (het “UBO-register”) live. Wij overlopen voor u waar uw organisatie mee rekening moet houden. 
Afhankelijk van de aard en herhaling van de overtreding
Boeteschalen vastgelegd voor de niet-naleving van de transfer pricing documentatieplicht
Vanaf aanslagjaar 2017, meer bepaald sinds de inwerkingtreding van de verplichte transfer pricing documentatieplicht, werd onmiddellijk opgenomen dat er vanaf een tweede overtreding waarbij men niet voldoet aan de transfer pricing verplichtingen een boete kan opgelegd worden gaande  van 1.250 EUR tot 25.000 EUR (Artikel 445, §3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992). De schalen van de administra
Brexit, e-commerce & VAT action plan komen aan bod
Verwachte wijzigingen op internationaal btw-vlak
In vorige editie hebben we de te verwachten wijzigingen op nationaal btw- vlak besproken en in dit artikel gaan we kort stilstaan bij de btw- wijzigingen die verwacht worden op internationaal gebied.                Brexit  In principe zouden we op 30 maart 2019 werkelijk kunnen spreken van een ‘Brexit’. Het Ver
Er worden maar liefst 31 vragen beantwoord
FAQ rond de aftrek voor innovatie-inkomsten gepubliceerd
Op 26 juli 2018 publiceerde de FOD Financiën op Fisconet - u kan zich gratis registreren om de FAQ te raadplegen - de langverwachte FAQ met betrekking tot de aftrek voor innovatie-inkomsten. Sinds de wet van 9 februari 2017 tot invoering van de aftrek voor innovatie-inkomsten volgt aldus nu de eerste bijkomende commentaar bij de wetsbepalingen van art. 205/1 t.e.m. 205/4 Wetboek Inkomsten
De belangrijkste wijzigingen voor u opgelijst
Onroerende verhuur met btw | versie 2.0
Het wetsontwerp van 30 maart 2018 werd na advies van de Raad van State nog op diverse punten aangepast en op 31 juli 2018 ingediend bij het Parlement. Hieronder geven we de belangrijkste wijzigingen mee. Optie tot verhuring van gebouwen met btw  Basisvoorwaarden De basisvoorwaarden om de optie tot verhuur van een gebouw met btw te kunnen uitoefenen blijven ongewijzigd: Het moet g
Het verschil in behandeling wordt weggewerkt
VAA onroerende goederen: fiscus legt zich (voorlopig) neer bij rechtspraak
De FOD Financiën publiceerde op 15 mei 2018 een circulaire 2018/C/57 met betrekking tot de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard.
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief