Met welke geschenkcheques kan u uw werknemer belastingvrij belonen?

Veel werkgevers wensen hun werknemers op tijd en stond te belonen voor hun harde werk of naar aanleiding van een speciale gebeurtenis. Door de hoge loonkost, zijn de diverse vormen van geschenkcheques een vaak gebruikt alternatief. Hieronder geven we een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

1. Algemeen fiscaal regime van geschenkcheques:

De geschenkcheques (geschenk-, surprise-, film-, boekencheques enzovoort) worden in hoofde van de werknemers die ze ontvangen in principe belastbare voordelen alle aard beschouwd. Bijgevolg zijn deze dan ook aftrekbaar als beroepskost bij de werkgever.

Maar de administratie behandelt de cheques als niet- belastbaar sociaal voordeel in hoofde van de werknemer wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

1] de cheque heeft een geringe waarde. Voor het begrip "gering" hanteert de administratie een maximum bedrag van € 50,00;
2] de cheque wordt toegekend met een duidelijk sociaal doel.

Het voldoen aan deze voorwaarden heeft twee gevolgen: ten eerste zijn de cheques, zoals hierboven reeds vermeld, niet belastbaar als loon in hoofde van de werknemer. Ten tweede zijn deze uitgaven voor deze geschenkcheques in principe dan ook niet aftrekbaar als kost bij de werkgever. Er kunnen meerdere van deze geschenken van geringe waarde per jaar worden toegekend aan dezelfde werknemer, maar er moet steeds een sociaal doel (gelegenheid) zijn voor de toekenning.

De administratie heeft nog enkele specifieke geschenkcheque -regimes voorzien waarbij een hoger bedrag kan worden uitgekeerd, maar deze regimes zijn telkens onderworpen aan (strikte) voorwaarden.

2. Specifieke geschenkcheque - regimes

- Sport- en cultuurcheques

Voorwaarden voor de sport- en cultuurcheques om als niet- belastbaar sociaal voordeel bij de werknemer te worden aangemerkt:

 • De cheques worden niet toegekend ter vervanging van de bezoldiging;
 • Ze worden toegekend op basis van een CAO;
 • De cheques zijn op naam;
 • Ze hebben een beperkte geldigheidsduur van 15 maanden;
 • Maximumbedrag van € 100,00 per jaar per werknemer;
 • De cheques mogen niet omgeruild worden in geld.

Wanneer de sport- en cultuurcheques aan bovenvermelde voorwaarden voldoen en geen belastbaar loon vormen voor de werknemer, zijn de kosten fiscaal niet aftrekbaar voor de werkgever.

- Cheques ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, of van een ander in een beroep gebruikelijk patroonfeest

Deze cheques of geschenken vormen in hoofde van de werknemer een niet- belastbaar sociaal voordeel indien:

 • Het bedrag niet hoger is dan € 35,00 per werknemer;
 • Alle personeelsleden hetzelfde voordeel krijgen;
 • Er kan een bijkomend bedrag van € 35,00 per jaar per kind ten laste van de werknemer worden toegekend en dit ter gelegenheid van Sinterklaas, Sint-Maarten, Kerstmis, Nieuwjaar,…

Indien er aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal de kost daarenboven ook nog aftrekbaar zijn in hoofde van de werkgever.

- Huwelijk (en verklaring van wettelijke samenwoning)

Hier geldt een belastingvrijstelling tot € 200,00 per werknemer die gaat trouwen of een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt. Het deel van de premie/cheque dat deze grens overschrijdt, wordt wel aangemerkt als belastbaar loon in hoofde van de werknemer.

De vrijgestelde huwelijkspremie kan wel worden gecombineerd met de toekenning van andere vrijgestelde cadeaucheques die worden toegekend in datzelfde jaar.

Het vrijgestelde bedrag van € 200,00 is voor de werkgever ook nog een aftrekbare kost.

- Geschenk(cheques) voor eervolle onderscheiding of pensionering

Deze cheques worden als niet- belastbaar sociaal voordeel bij de werknemer aangemerkt indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • Eervolle onderscheiding: cheques naar aanleiding van eervolle onderscheiding zijn niet belastbaar voor de werknemer wanneer ze niet meer bedragen van €105,00 per personeelslid.
 • Pensionering of toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: deze cheques zijn niet belastbaar indien ze niet meer bedragen van € 35,00 per volledig dienstjaar van het personeelslid, met een minimum van € 105,00.
 • Overlijden van een werknemer: cheques die worden uitgereikt aan de gezinsleden van de overleden werknemer zijn niet belastbaar voor bedragen van € 35,00 per volledig dienstjaar van het personeelslid.

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, zorgt dit niet enkel voor vrijgesteld sociaal voordeel bij de werknemer, maar is dit ook nog een aftrekbare kost voor de werkgever.

- Abonnementen of toegangskaarten voor culturele of sportieve manifestaties

Abonnementen of toegangskaarten voor culturele of sportieve manifestaties zoals een concert, opera, toneel, voetbal, enz. die worden afgestaan tegen gunstprijzen of gratis uitgedeeld aan het personeel worden beschouwd als een vrijgesteld sociaal voordeel in hoofde van het personeel. Hierop staat, in tegenstelling tot de andere geschenkcheques, geen maximaal bedrag.

Voor de werkgever geldt hier de algemene regel van de sociale voordelen, namelijk dat dit een niet- aftrekbare kost is.

Waardering vruchtgebruik
Nu ook klopjacht op verkoop van vruchtgebruik?
In voorgaande edities is al geschreven over de waardering van het vruchtgebruik bij de verwerving van onroerende goederen, maar er duiken de laatste tijd ook regelmatig berichten op over controles op de waardering van het vruchtgebruik bij de doorverkoop. De rechtspraak heeft echter tot nu toe het standpunt van de belastingplichtige gevolgd. Situatieschets Er is sinds enkele jaren heel wat te
De arbeidsmarkt van de toekomst
Flexibel onbelast (bij)verdienen
In België kennen we drie wettelijke sociale statuten, (i) de werknemer, (ii) de zelfstandige en (iii) de ambtenaar. Evenwel wordt vaak de vraag gesteld of deze opdeling nog afgestemd is op de snel evoluerende arbeidsmarkt waarin flexibiliteit vereist wordt en er heel wat mensen kiezen voor een ‘freelance–statuut’ of verscheidene statuten wensen te combineren. Voka pleitte in dit kader re
Belangrijke gevolgen voor burgerlijke vennootschappen en tijdelijke handelsvennootschappen
Hervorming van het ondernemingsrecht
De wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht treedt in werking op 1 november 2018. Deze wet introduceert een nieuw en ruim begrip “onderneming”. Hieronder worden enkele in het oog springende gevolgen toegelicht.  De burgerlijke vennootschap verdwijnt  Vanaf 01 november 2018 verdwijnt het onderscheid tussen de burgerlijke en de handelsvennootschap uit het
Vlabel spreekt verzoenende taal
Zorgt de daling van de Vlaamse verkooprechten voor een stijging van de kosten bij aankoop vruchtgebruik?
De recente tariefdaling (naar 7,00%) voor aankopen van gezinswoningen gaat gepaard met een aantal voorwaarden. Zo moet de koper een natuurlijk persoon zijn.
Wat zijn de gevolgen?
Vlabel teruggefloten door Raad van State inzake de gesplitste verkrijging en inschrijving van blote eigendom en vruchtgebruik
Na een jarenlange betwisting tussen belastingplichtigen en Vlabel, heeft de Raad van State het standpunt van Vlabel vernietigd.
Beperking van het aantal vennootschapsvormen
Help, mijn vennootschapsvorm bestaat binnenkort niet meer!
Het WVV is op komst Op 4 juni 2018 werd het “wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen” ingediend in de kamer, waarmee we aan de vooravond staan van de grootste hervorming van het vennootschapsrecht sinds de invoering van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen de dato 30 november 1935. Deze grondige hervorming van het vennootschapsrecht g
Is uw organisatie meldingsplichtig?
Goed begonnen is half werk: Bereid uw organisatie voor op de go live van het UBO-register
Op 31 oktober 2018 gaat het register van uiteindelijke begunstigden (het “UBO-register”) live. Wij overlopen voor u waar uw organisatie mee rekening moet houden. 
Één van de actiepunten van de ATAD-richtlijn
Impact invoering Belgische CFC wetgeving: de facto verstrenging van de transfer pricing regels?
Vanaf 1 januari 2019 (aanslagjaar 2020) zal in België, omwille van de implementatie van de ATAD-richtlijn1, de nieuw te introduceren CFC-regel in werking treden. Deze nieuwe wetgeving dient in het ruimere kader van het Zomerakkoord en de hervormingen in de Belgische vennootschapsbelasting geplaatst te worden, die net zoals de CFC-wetgeving mede voortvloeien uit de reeds ruim besproken implementat
Een kort overzicht
Wat te verwachten op (nationaal) btw-vlak?
Ondanks het feit dat velen onder ons nog in zomer(-vakantie)modus verkeren, staan we in dit artikel graag toch al eens even stil bij de btw-wijzigingen die we (mogelijks) in de nabije toekomst mogen verwachten. Het betreft hier een kort overzicht. Voor een diepgaandere toelichting kunnen jullie uiteraard steeds contact opnemen met ons btw-team.  Vouchers (1 januari 2019)  In juni 201
Afhankelijk van de aard en herhaling van de overtreding
Boeteschalen vastgelegd voor de niet-naleving van de transfer pricing documentatieplicht
Vanaf aanslagjaar 2017, meer bepaald sinds de inwerkingtreding van de verplichte transfer pricing documentatieplicht, werd onmiddellijk opgenomen dat er vanaf een tweede overtreding waarbij men niet voldoet aan de transfer pricing verplichtingen een boete kan opgelegd worden gaande  van 1.250 EUR tot 25.000 EUR (Artikel 445, §3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992). De schalen van de administra
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief