Met welke geschenkcheques kan u uw werknemer belastingvrij belonen?

Veel werkgevers wensen hun werknemers op tijd en stond te belonen voor hun harde werk of naar aanleiding van een speciale gebeurtenis. Door de hoge loonkost, zijn de diverse vormen van geschenkcheques een vaak gebruikt alternatief. Hieronder geven we een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

1. Algemeen fiscaal regime van geschenkcheques:

De geschenkcheques (geschenk-, surprise-, film-, boekencheques enzovoort) worden in hoofde van de werknemers die ze ontvangen in principe belastbare voordelen alle aard beschouwd. Bijgevolg zijn deze dan ook aftrekbaar als beroepskost bij de werkgever.

Maar de administratie behandelt de cheques als niet- belastbaar sociaal voordeel in hoofde van de werknemer wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

1] de cheque heeft een geringe waarde. Voor het begrip "gering" hanteert de administratie een maximum bedrag van € 50,00;
2] de cheque wordt toegekend met een duidelijk sociaal doel.

Het voldoen aan deze voorwaarden heeft twee gevolgen: ten eerste zijn de cheques, zoals hierboven reeds vermeld, niet belastbaar als loon in hoofde van de werknemer. Ten tweede zijn deze uitgaven voor deze geschenkcheques in principe dan ook niet aftrekbaar als kost bij de werkgever. Er kunnen meerdere van deze geschenken van geringe waarde per jaar worden toegekend aan dezelfde werknemer, maar er moet steeds een sociaal doel (gelegenheid) zijn voor de toekenning.

De administratie heeft nog enkele specifieke geschenkcheque -regimes voorzien waarbij een hoger bedrag kan worden uitgekeerd, maar deze regimes zijn telkens onderworpen aan (strikte) voorwaarden.

2. Specifieke geschenkcheque - regimes

- Sport- en cultuurcheques

Voorwaarden voor de sport- en cultuurcheques om als niet- belastbaar sociaal voordeel bij de werknemer te worden aangemerkt:

 • De cheques worden niet toegekend ter vervanging van de bezoldiging;
 • Ze worden toegekend op basis van een CAO;
 • De cheques zijn op naam;
 • Ze hebben een beperkte geldigheidsduur van 15 maanden;
 • Maximumbedrag van € 100,00 per jaar per werknemer;
 • De cheques mogen niet omgeruild worden in geld.

Wanneer de sport- en cultuurcheques aan bovenvermelde voorwaarden voldoen en geen belastbaar loon vormen voor de werknemer, zijn de kosten fiscaal niet aftrekbaar voor de werkgever.

- Cheques ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, of van een ander in een beroep gebruikelijk patroonfeest

Deze cheques of geschenken vormen in hoofde van de werknemer een niet- belastbaar sociaal voordeel indien:

 • Het bedrag niet hoger is dan € 35,00 per werknemer;
 • Alle personeelsleden hetzelfde voordeel krijgen;
 • Er kan een bijkomend bedrag van € 35,00 per jaar per kind ten laste van de werknemer worden toegekend en dit ter gelegenheid van Sinterklaas, Sint-Maarten, Kerstmis, Nieuwjaar,…

Indien er aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal de kost daarenboven ook nog aftrekbaar zijn in hoofde van de werkgever.

- Huwelijk (en verklaring van wettelijke samenwoning)

Hier geldt een belastingvrijstelling tot € 200,00 per werknemer die gaat trouwen of een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt. Het deel van de premie/cheque dat deze grens overschrijdt, wordt wel aangemerkt als belastbaar loon in hoofde van de werknemer.

De vrijgestelde huwelijkspremie kan wel worden gecombineerd met de toekenning van andere vrijgestelde cadeaucheques die worden toegekend in datzelfde jaar.

Het vrijgestelde bedrag van € 200,00 is voor de werkgever ook nog een aftrekbare kost.

- Geschenk(cheques) voor eervolle onderscheiding of pensionering

Deze cheques worden als niet- belastbaar sociaal voordeel bij de werknemer aangemerkt indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • Eervolle onderscheiding: cheques naar aanleiding van eervolle onderscheiding zijn niet belastbaar voor de werknemer wanneer ze niet meer bedragen van €105,00 per personeelslid.
 • Pensionering of toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: deze cheques zijn niet belastbaar indien ze niet meer bedragen van € 35,00 per volledig dienstjaar van het personeelslid, met een minimum van € 105,00.
 • Overlijden van een werknemer: cheques die worden uitgereikt aan de gezinsleden van de overleden werknemer zijn niet belastbaar voor bedragen van € 35,00 per volledig dienstjaar van het personeelslid.

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, zorgt dit niet enkel voor vrijgesteld sociaal voordeel bij de werknemer, maar is dit ook nog een aftrekbare kost voor de werkgever.

- Abonnementen of toegangskaarten voor culturele of sportieve manifestaties

Abonnementen of toegangskaarten voor culturele of sportieve manifestaties zoals een concert, opera, toneel, voetbal, enz. die worden afgestaan tegen gunstprijzen of gratis uitgedeeld aan het personeel worden beschouwd als een vrijgesteld sociaal voordeel in hoofde van het personeel. Hierop staat, in tegenstelling tot de andere geschenkcheques, geen maximaal bedrag.

Voor de werkgever geldt hier de algemene regel van de sociale voordelen, namelijk dat dit een niet- aftrekbare kost is.

7 gevolgen van een foutieve inschrijving
Het belang van een correcte KBO-inschrijving anno 2019
Elke onderneming heeft zijn unieke inschrijving in de KBO, vaak wordt echter vergeten deze inschrijving up-to-date te houden. Dit kan onaangename gevolgen hebben. ​De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. Ze centraliseren de basisgegevens en vestigings
Is het nu 50% of 100% aftrekbaar?
Receptiekosten van een publicitair evenement slechts beperkt aftrekbaar
Volgens de letter van de wet (art. 53, 8° WIB) zijn beroepsmatig gedane receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar. Er bestaat sinds lange tijd discussie over de vraag of die aftrekbeperking ook geldt als de receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. Behouden deze kosten de aard van receptiekosten, ook als ze een publicitair doel hebben? Of vallen ze onder een
Juridisch is dit niet zo vanzelfsprekend
Herstructureren? Denk aan uw bestuursmandaten
Bij de herstructurering van vennootschappen komt heel wat kijken. Een element dat daarbij geregeld uit het oog wordt verloren betreft de bestuursmandaten die de overgenomen vennootschap waarneemt in een aantal andere vennootschappen. De vraag is wat het lot is van deze bestuursmandaten eens de besturende vennootschap verdwijnt ingevolge fusie of splitsing. In vele gevallen is het de bedo
Vanaf 1 jan 2020 enkel nog nieuwe formulieren
Nieuwe publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die teksten, zoals bv. oprichtingsaktes, benoemingen bestuurders etc., moeten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank dienen hiervoor speciale formulieren te gebruiken. Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit jaar zal het vaker voorkomen dat er moet gereageerd worden
Voorstel van vereenvoudigde aangifte? Kijk goed na en reageer tijdig!
Reeds sinds enkele jaren zit het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte in de lift. Dit jaar zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen zo’n voorstel krijgen. Als er niets moet worden gewijzigd, moet u ook niet reageren. Maar als er toch iets moet worden aangepast (lees: de fiscus heeft onjuiste of onvolledige gegevens), dan moet u tijdig reageren. Dit jaar zal het&
Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief