Met welke geschenkcheques kan u uw werknemer belastingvrij belonen?

Veel werkgevers wensen hun werknemers op tijd en stond te belonen voor hun harde werk of naar aanleiding van een speciale gebeurtenis. Door de hoge loonkost, zijn de diverse vormen van geschenkcheques een vaak gebruikt alternatief. Hieronder geven we een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

1. Algemeen fiscaal regime van geschenkcheques:

De geschenkcheques (geschenk-, surprise-, film-, boekencheques enzovoort) worden in hoofde van de werknemers die ze ontvangen in principe belastbare voordelen alle aard beschouwd. Bijgevolg zijn deze dan ook aftrekbaar als beroepskost bij de werkgever.

Maar de administratie behandelt de cheques als niet- belastbaar sociaal voordeel in hoofde van de werknemer wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

1] de cheque heeft een geringe waarde. Voor het begrip "gering" hanteert de administratie een maximum bedrag van € 50,00;
2] de cheque wordt toegekend met een duidelijk sociaal doel.

Het voldoen aan deze voorwaarden heeft twee gevolgen: ten eerste zijn de cheques, zoals hierboven reeds vermeld, niet belastbaar als loon in hoofde van de werknemer. Ten tweede zijn deze uitgaven voor deze geschenkcheques in principe dan ook niet aftrekbaar als kost bij de werkgever. Er kunnen meerdere van deze geschenken van geringe waarde per jaar worden toegekend aan dezelfde werknemer, maar er moet steeds een sociaal doel (gelegenheid) zijn voor de toekenning.

De administratie heeft nog enkele specifieke geschenkcheque -regimes voorzien waarbij een hoger bedrag kan worden uitgekeerd, maar deze regimes zijn telkens onderworpen aan (strikte) voorwaarden.

2. Specifieke geschenkcheque - regimes

- Sport- en cultuurcheques

Voorwaarden voor de sport- en cultuurcheques om als niet- belastbaar sociaal voordeel bij de werknemer te worden aangemerkt:

 • De cheques worden niet toegekend ter vervanging van de bezoldiging;
 • Ze worden toegekend op basis van een CAO;
 • De cheques zijn op naam;
 • Ze hebben een beperkte geldigheidsduur van 15 maanden;
 • Maximumbedrag van € 100,00 per jaar per werknemer;
 • De cheques mogen niet omgeruild worden in geld.

Wanneer de sport- en cultuurcheques aan bovenvermelde voorwaarden voldoen en geen belastbaar loon vormen voor de werknemer, zijn de kosten fiscaal niet aftrekbaar voor de werkgever.

- Cheques ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, of van een ander in een beroep gebruikelijk patroonfeest

Deze cheques of geschenken vormen in hoofde van de werknemer een niet- belastbaar sociaal voordeel indien:

 • Het bedrag niet hoger is dan € 35,00 per werknemer;
 • Alle personeelsleden hetzelfde voordeel krijgen;
 • Er kan een bijkomend bedrag van € 35,00 per jaar per kind ten laste van de werknemer worden toegekend en dit ter gelegenheid van Sinterklaas, Sint-Maarten, Kerstmis, Nieuwjaar,…

Indien er aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal de kost daarenboven ook nog aftrekbaar zijn in hoofde van de werkgever.

- Huwelijk (en verklaring van wettelijke samenwoning)

Hier geldt een belastingvrijstelling tot € 200,00 per werknemer die gaat trouwen of een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt. Het deel van de premie/cheque dat deze grens overschrijdt, wordt wel aangemerkt als belastbaar loon in hoofde van de werknemer.

De vrijgestelde huwelijkspremie kan wel worden gecombineerd met de toekenning van andere vrijgestelde cadeaucheques die worden toegekend in datzelfde jaar.

Het vrijgestelde bedrag van € 200,00 is voor de werkgever ook nog een aftrekbare kost.

- Geschenk(cheques) voor eervolle onderscheiding of pensionering

Deze cheques worden als niet- belastbaar sociaal voordeel bij de werknemer aangemerkt indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • Eervolle onderscheiding: cheques naar aanleiding van eervolle onderscheiding zijn niet belastbaar voor de werknemer wanneer ze niet meer bedragen van €105,00 per personeelslid.
 • Pensionering of toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: deze cheques zijn niet belastbaar indien ze niet meer bedragen van € 35,00 per volledig dienstjaar van het personeelslid, met een minimum van € 105,00.
 • Overlijden van een werknemer: cheques die worden uitgereikt aan de gezinsleden van de overleden werknemer zijn niet belastbaar voor bedragen van € 35,00 per volledig dienstjaar van het personeelslid.

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, zorgt dit niet enkel voor vrijgesteld sociaal voordeel bij de werknemer, maar is dit ook nog een aftrekbare kost voor de werkgever.

- Abonnementen of toegangskaarten voor culturele of sportieve manifestaties

Abonnementen of toegangskaarten voor culturele of sportieve manifestaties zoals een concert, opera, toneel, voetbal, enz. die worden afgestaan tegen gunstprijzen of gratis uitgedeeld aan het personeel worden beschouwd als een vrijgesteld sociaal voordeel in hoofde van het personeel. Hierop staat, in tegenstelling tot de andere geschenkcheques, geen maximaal bedrag.

Voor de werkgever geldt hier de algemene regel van de sociale voordelen, namelijk dat dit een niet- aftrekbare kost is.

Het onderhandelde brexit-akkoord werd weggestemd
Vier op de vijf ondernemingen die handel drijven met de UK zijn nog niet voorbereid op de brexit
Gisteren werd het onderhandelde brexit-akkoord weggestemd in het Britse Lagerhuis. De kansen op een “no-deal" brexit scenario nemen aanzienlijk toe nu de standpunten zich lijken te verharden. Brexiteers mogen dan wel spreken van “a proper brexit”, maar in de praktijk komt dit neer op een chaotische brexit. Minister van Financiën,  Alexander De Croo, luidde vanmorgen d
De inschrijvingsplicht wordt ruimer
Meer ondernemers moeten zich inschrijven in de Kruispuntbank voor ondernemingen
In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er onder meer gesleuteld aan het ondernemingsrecht. De wetgever afstapt van het begrip “handelaar”. In plaats daarvan wordt het begrip “onderneming” als overkoepelende term gebruikt. Het nieuwe ondernemingsbegrip  vormt niet alleen de bouwsteen voor zowel de regels van het Wetboek van economisch recht als in het gerechte
Meer specifiek: het huwelijksvermogensrecht
Een nieuwe vergoedingsplicht in het wettelijk stelsel
Wat als een echtgenoot zijn beroep uitoefent in een vennootschap, waarvan alle aandelen “eigen” zijn ? De wet van 22 juli 2018 heeft aanzienlijke wijzigingen aangebracht in het huwelijksvermogensrecht. Met dit artikel gaan wij in op een specifieke aanvulling in het huwelijksvermogensrecht, namelijk de mogelijke benadeling van de gemeenschap bij de beroepsuitoefening door middel van een eige
Veranderingen in de zorgvolmacht en vruchtgebruik
Vermogensplanning: enkele recente ontwikkelingen
De laatste maanden hebben we al regelmatig bericht over  de grote wijzigingen in de vermogens- en successieplanning. Hieronder bezorgen we nog een kleine update over enkele van deze wijzigingen.   De zorgvolmacht: uw vermogen veiligstellen voor later Het klassieke voorbeeld is hier dat van een persoon die omwille van een fysieke of mentale beperking (coma, dementie, …) tijdelijk of
Happy Brexmas?
Hoe bereidt u uw onderneming voor op de brexit?
Op 10 december besliste de Britse eerste minister om de stemming in het Britse Lagerhuis over brexit-deal uit te stellen. De kans op een “no deal” rampscenario neemt verder toe. Wat zijn de belangrijke data? Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Raad op 29 maart 2017 formeel kennis gegeven van het voornemen om uit de EU te treden (procedure voorzien in art. 50 EU Verdrag). Het Verenigd
Een geliefde controlestructuur
De almachtige zaakvoerder van een burgerlijke maatschap : altijd fictie geweest ?
De burgerlijke maatschap is al lang een geliefde controlestructuur bij vermogensplanners. In veel gevallen willen schenkers hun vermogen niet volledig uit handen geven en wensen zij toch nog een zekere controle te behouden over hetgeen ze schenken. Zeker bij de overdracht van familiale vennootschappen willen de schenkers (vaak ouders of familieleden) nog steeds zeggenschap houden over de gang van
Recht op btw-aftrek mogelijk voor kosten gemaakt bij de aankoop van aandelen
Het Ryanair arrest
Ook recht op btw-aftrek mogelijk voor kosten gemaakt bij de aankoop van aandelen indien koop finaal niet (volledig) plaatsvindt Het Europees Hof van Justitie bevestigde recent dat de btw over kosten gemaakt met betrekking tot de verwerving van aandelen aftrekbaar kan zijn, zélfs indien de verwerving uiteindelijk niet (volledig) wordt verwezenlijkt. Hiermee bevestigt het Hof van Justitie opnieu
Het fiscale kader
Subsidies in de vennootschap: vrijgesteld of niet?
In het artikel van onze collega’s van Strategy en Operations werden kort enkele subsidies omschreven. Ze gaven daarbij aan u en uw vennootschap te kunnen bijstaan voor wat betreft subsidiebegeleiding van A tot Z.1In het kader hiervan bespreken we graag het fiscale kader rond subsidies: hoe worden de ontvangen subsidies fiscaal behandeld binnen de vennootschap? Zijn deze subsidies vrijgestel
Het kan een groter fiscaal voordeel opleveren
De investeringsaftrek: een illustratie van de opties
Ondernemingen en natuurlijke personen krijgen de mogelijkheid om hun belastbare winst te verminderen met een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen.
Waardering vruchtgebruik
Nu ook klopjacht op verkoop van vruchtgebruik?
In voorgaande edities is al geschreven over de waardering van het vruchtgebruik bij de verwerving van onroerende goederen, maar er duiken de laatste tijd ook regelmatig berichten op over controles op de waardering van het vruchtgebruik bij de doorverkoop. De rechtspraak heeft echter tot nu toe het standpunt van de belastingplichtige gevolgd. Situatieschets Er is sinds enkele jaren heel wat te
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief