Met welke geschenkcheques kan u uw werknemer belastingvrij belonen?

Veel werkgevers wensen hun werknemers op tijd en stond te belonen voor hun harde werk of naar aanleiding van een speciale gebeurtenis. Door de hoge loonkost, zijn de diverse vormen van geschenkcheques een vaak gebruikt alternatief. Hieronder geven we een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

1. Algemeen fiscaal regime van geschenkcheques:

De geschenkcheques (geschenk-, surprise-, film-, boekencheques enzovoort) worden in hoofde van de werknemers die ze ontvangen in principe belastbare voordelen alle aard beschouwd. Bijgevolg zijn deze dan ook aftrekbaar als beroepskost bij de werkgever.

Maar de administratie behandelt de cheques als niet- belastbaar sociaal voordeel in hoofde van de werknemer wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

1] de cheque heeft een geringe waarde. Voor het begrip "gering" hanteert de administratie een maximum bedrag van € 50,00;
2] de cheque wordt toegekend met een duidelijk sociaal doel.

Het voldoen aan deze voorwaarden heeft twee gevolgen: ten eerste zijn de cheques, zoals hierboven reeds vermeld, niet belastbaar als loon in hoofde van de werknemer. Ten tweede zijn deze uitgaven voor deze geschenkcheques in principe dan ook niet aftrekbaar als kost bij de werkgever. Er kunnen meerdere van deze geschenken van geringe waarde per jaar worden toegekend aan dezelfde werknemer, maar er moet steeds een sociaal doel (gelegenheid) zijn voor de toekenning.

De administratie heeft nog enkele specifieke geschenkcheque -regimes voorzien waarbij een hoger bedrag kan worden uitgekeerd, maar deze regimes zijn telkens onderworpen aan (strikte) voorwaarden.

2. Specifieke geschenkcheque - regimes

- Sport- en cultuurcheques

Voorwaarden voor de sport- en cultuurcheques om als niet- belastbaar sociaal voordeel bij de werknemer te worden aangemerkt:

 • De cheques worden niet toegekend ter vervanging van de bezoldiging;
 • Ze worden toegekend op basis van een CAO;
 • De cheques zijn op naam;
 • Ze hebben een beperkte geldigheidsduur van 15 maanden;
 • Maximumbedrag van € 100,00 per jaar per werknemer;
 • De cheques mogen niet omgeruild worden in geld.

Wanneer de sport- en cultuurcheques aan bovenvermelde voorwaarden voldoen en geen belastbaar loon vormen voor de werknemer, zijn de kosten fiscaal niet aftrekbaar voor de werkgever.

- Cheques ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, of van een ander in een beroep gebruikelijk patroonfeest

Deze cheques of geschenken vormen in hoofde van de werknemer een niet- belastbaar sociaal voordeel indien:

 • Het bedrag niet hoger is dan € 35,00 per werknemer;
 • Alle personeelsleden hetzelfde voordeel krijgen;
 • Er kan een bijkomend bedrag van € 35,00 per jaar per kind ten laste van de werknemer worden toegekend en dit ter gelegenheid van Sinterklaas, Sint-Maarten, Kerstmis, Nieuwjaar,…

Indien er aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal de kost daarenboven ook nog aftrekbaar zijn in hoofde van de werkgever.

- Huwelijk (en verklaring van wettelijke samenwoning)

Hier geldt een belastingvrijstelling tot € 200,00 per werknemer die gaat trouwen of een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt. Het deel van de premie/cheque dat deze grens overschrijdt, wordt wel aangemerkt als belastbaar loon in hoofde van de werknemer.

De vrijgestelde huwelijkspremie kan wel worden gecombineerd met de toekenning van andere vrijgestelde cadeaucheques die worden toegekend in datzelfde jaar.

Het vrijgestelde bedrag van € 200,00 is voor de werkgever ook nog een aftrekbare kost.

- Geschenk(cheques) voor eervolle onderscheiding of pensionering

Deze cheques worden als niet- belastbaar sociaal voordeel bij de werknemer aangemerkt indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • Eervolle onderscheiding: cheques naar aanleiding van eervolle onderscheiding zijn niet belastbaar voor de werknemer wanneer ze niet meer bedragen van €105,00 per personeelslid.
 • Pensionering of toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: deze cheques zijn niet belastbaar indien ze niet meer bedragen van € 35,00 per volledig dienstjaar van het personeelslid, met een minimum van € 105,00.
 • Overlijden van een werknemer: cheques die worden uitgereikt aan de gezinsleden van de overleden werknemer zijn niet belastbaar voor bedragen van € 35,00 per volledig dienstjaar van het personeelslid.

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, zorgt dit niet enkel voor vrijgesteld sociaal voordeel bij de werknemer, maar is dit ook nog een aftrekbare kost voor de werkgever.

- Abonnementen of toegangskaarten voor culturele of sportieve manifestaties

Abonnementen of toegangskaarten voor culturele of sportieve manifestaties zoals een concert, opera, toneel, voetbal, enz. die worden afgestaan tegen gunstprijzen of gratis uitgedeeld aan het personeel worden beschouwd als een vrijgesteld sociaal voordeel in hoofde van het personeel. Hierop staat, in tegenstelling tot de andere geschenkcheques, geen maximaal bedrag.

Voor de werkgever geldt hier de algemene regel van de sociale voordelen, namelijk dat dit een niet- aftrekbare kost is.

Heeft het nieuw ondernemingsbegrip gevolgen voor u?
Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO – verduidelijking voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
In een vorig artikel lichtten we al toe dat de invoering van het begrip ‘onderneming’ in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook gevolgen heeft voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Hier willen we dieper ingaan op de inschrijvingsplicht voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.  Gevolg verruimd ondernemingsbegrip  Door h
Voelbare gevolgen op fiscaal vlak
Impact van de Brexit op de registratie- en erfbelasting
De spanning in het Verenigd Koninkrijk is te snijden. De initiële datum van de Brexit, 29 maart 2019, werd inmiddels opgeschoven. Naargelang er een akkoord wordt goedgekeurd of niet op 29 maart, wordt de datum van de Brexit opgeschoven naar 12 april in geval van een harde Brexit (zonder akkoord) en naar 22 mei in geval van een zachte Brexit (met akkoord). Het is een evidentie dat de Brexit z
Een versoepeling voor KMO's
Nieuwe interestaftrekbeperking biedt vooral ook opportuniteiten
Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting van eind 2017 werd ook een nieuwe interestaftrekbeperking ingevoerd.
Enkele belangrijke tijdstippen uitgelicht
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Reeds geruime tijd werd het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht aangekondigd en op 28 februari 2019 werd de wet goedgekeurd door de Kamer. Hieronder geven we een korte toelichting over enkele belangrijke tijdstippen die gepaard gaan met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving.   Invoering van de nieuwe wetgeving  De wet tot invoering van het Wetboek van Ven
Vanaf 1 mei 2019
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land bijgevolg een nieuw vennootschapsrecht. Het huidige Wetboek van Vennootschappen - dat reeds van 7 mei 1999 dateert – is niet langer aangepast aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven. Met het WVV tracht de wetgever Belg
De revival van opstal
Opstal als stealth-vruchtgebruik?
Recent werd een opmerkelijk arrest door het Hof van Beroep van Brussel geveld inzake de belasting van te goedkope natrekking bij opstal (23 januari 2019). Ook in het verleden waren hier al een aantal uitspraken over gedaan (zie onder meer het Hof te Gent van 31 oktober 2017). De interesse omtrent het einde van opstal bestaat duidelijk bij de fiscus en de beide arresten tonen ook aan dat er soms we
Paradepaardje of toch eerder louter doekje tegen het bloeden?
Het Belgisch fiscaal consolidatieregime
Het algemene opzet met de invoering van een fiscaal consolidatieregime was duidelijk, met name het Belgische fiscale stelsel terug positief in de kijker zetten. Vele van de ons omringende landen kennen immers al jaar en dag een systeem van fiscale consolidatie en België scoorde daardoor slecht op dit punt wanneer internationale groepen een investeringslocatie moeten kiezen. De vraag die op ied
De nieuwe regels voor btw-behandeling van vouchers
De wondere wereld van btw en bonnen
Bonnen zijn een zeer populair marketing instrument. Er zijn diverse soorten bonnen: kortingsbonnen uitgegeven door een fabrikant, in te ruilen bij om het even welk verkooppunt in België, kortingsbonnen gratis verstrekt door retailers, bonnen waarmee een nieuw gelanceerd artikel gratis kan worden verkregen, cadeaucheques die kunnen worden ingewisseld voor een heel gamma producten of diensten, elek
'Pauliaanse vordering' schiet te hulp
De fiscus buitenspel zetten door het verwerpen van de nalatenschap: kan dat?
In het erfrecht hebben verschillende erfgenamen een reservataire aanspraak. Zij hebben dus recht op een minimum erfdeel. Sinds de nieuwe erfwet mag men vrij beschikken over de helft van zijn vermogen. Dit noemt men het beschikbaar deel. Als het beschikbaar deel overschreden wordt door giften, kunnen de reservataire erfgenamen de inkorting vragen. Via de inkorting eisen de reservataire erfgenamen,
Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO
Registratie in de KBO onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er gesleuteld aan het ondernemingsrecht. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) schaft het begrip ‘handelaar’ af en voert het nieuwe begrip ‘onderneming’ in. Het nieuwe ondernemingsbegrip heeft gevolgen voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntenbank van Ondernemingen).  Ruim
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief