De btw-eenheid: verbonden tot in de eeuwigheid?

In 2017 bestaat de figuur van de btw-eenheid 10 jaar in België. Met deze tekst lanceren we geen uitnodiging tot een jubileumviering, maar wensen we het tienjarige bestaan aan te grijpen om aangaande  de vandaag bestaande btw-eenheden enkele belangrijke vragen in herinnering te brengen.

1. Oprichting van de btw- eenheid

Sinds 1 april 2007 schept de Belgische wet de mogelijkheid om in België gevestigde btw-plichtigen die juridisch onafhankelijk, maar financieel, organisatorisch en economisch nauw met elkaar verbonden zijn, aan te merken als één btw- belastingplichtige: een btw-eenheid. Dit eenheidsstatuut heeft als opvallendste kenmerken dat de prestaties tussen de leden (van de btw-eenheid) buiten het btw-toepassingsgebied vallen en het recht op aftrek niet langer op het niveau van de leden, maar op het niveau van de eenheid wordt bepaald op grond van de prestaties die de btw-eenheid aan de buitenwereld (niet-leden) verricht. 

In voormelde eigenschappen schuilen optimalisatiemogelijkheden die, sinds 2007, menig groep van verbonden belastingplichtigen bewoog en nog steeds beweegt tot de oprichting van een btw-eenheid. Teneinde een btw-eenheid op te richten dienen de verbonden leden  de btw- administratie te overtuigen van de verbondenheden op zowel financieel, organisatorisch, als economisch vlak.

De financiële verbondenheid wordt in beginsel bewezen aan de hand van het aandeelhouderschap, controleverhoudingen en stemrechten tussen de leden onderling.

De organisatorische verbondenheid wordt in beginsel bewezen aan de hand van het gemeenschappelijke bestuur bij de leden.

De economische verbondenheid wordt in beginsel bewezen aan de hand van de activiteiten van deze leden.  Deze kunnen van dezelfde aard zijn, zij kunnen elkaar ondersteunen of zelfs net ten behoeve van een ander lid worden verricht.

2. Na de oprichting – tot in de eeuwigheid?

Eenmaal deze verbondenheden worden aanvaard door de administratie, wordt de btw-eenheid toegekend. Deze verbondenheden dienen echter niet enkel te bestaan op het moment van de oprichting. Zij dienen tijdens het bestaan van de btw-eenheid blijven bestaan. In deze vereiste bestendigheid schuilt echter een sluimerend risico.

Doorheen de jaren kunnen de financiële, economische en organisatorische kenmerken van één of meerdere btw- belastingplichtigen en de daarvan afhankelijke verbondenheden wijzigen. Een volgende generatie neemt het aandeelhouderschap over, bestuurdersmandaten worden niet verlengd, overeenkomsten worden beëindigd …, zonder dat de belastingplichtigen er zich bewust van zijn kan de btw-eenheid haar bestaansrecht verliest of niet meer kan verder bestaan in haar huidige  vorm.

Deze onbewuste stopzetting  of wijziging van de btw-eenheid houdt enkele belangrijke risico’s in. In de eerste plaats  kan de beoogde optimalisatie mogelijk  niet langer worden gehandhaafd en werd deze na de onbewuste stopzetting  onterecht verder gezet. 

Verder worden welbepaalde btw-verplichtingen niet of niet correct vervuld. Zo werd de administratie niet op de hoogte gesteld van de gewijzigde btw-situatie en werden de periodieke btw-verplichtingen na de onbewuste stopzetting onterecht nog steeds door de eenheid en niet door de leden verricht. 

Het grootste risico schuilt echter in het mogelijk niet uitvoeren van btw-herzieningen met betrekking tot de aanwezige bedrijfsmiddelen. Bij de stopzetting van of de uittreding uit een btw-eenheid dient immers, zo de herzieningstermijn nog niet is verstreken, een herziening te gebeuren van de oorspronkelijk in aftrek gebrachte btw die werd geheven op de bedrijfsmiddelen. Deze herziening gebeurt zowel in hoofde van het uittredend lid/de uittredende leden als in hoofde van de btw-eenheid. Met name in hoofde van de btw-eenheid dient er een negatieve herziening uitgevoerd te worden. In het niet uitvoeren van deze negatieve herziening schuilt het risico tot navordering van btw door de btw- administratie bij een controle.

De voormelde risico’s en haar gevolgen zijn echter, ook na laattijdige vaststelling van de onbewuste stopzetting door de belastingplichtige, te controleren en te beperken. Om die reden is het belangrijk om in het bijzonder op momenten van structurele wijzigingen binnen een onderneming, maar misschien ook net vandaag, bij het  10-jarige bestaan van de figuur van de  btw-eenheid, de vraag te stellen: is onze btw-eenheid nog een btw-eenheid? 

7 gevolgen van een foutieve inschrijving
Het belang van een correcte KBO-inschrijving anno 2019
Elke onderneming heeft zijn unieke inschrijving in de KBO, vaak wordt echter vergeten deze inschrijving up-to-date te houden. Dit kan onaangename gevolgen hebben. ​De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. Ze centraliseren de basisgegevens en vestigings
Is het nu 50% of 100% aftrekbaar?
Receptiekosten van een publicitair evenement slechts beperkt aftrekbaar
Volgens de letter van de wet (art. 53, 8° WIB) zijn beroepsmatig gedane receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar. Er bestaat sinds lange tijd discussie over de vraag of die aftrekbeperking ook geldt als de receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. Behouden deze kosten de aard van receptiekosten, ook als ze een publicitair doel hebben? Of vallen ze onder een
Juridisch is dit niet zo vanzelfsprekend
Herstructureren? Denk aan uw bestuursmandaten
Bij de herstructurering van vennootschappen komt heel wat kijken. Een element dat daarbij geregeld uit het oog wordt verloren betreft de bestuursmandaten die de overgenomen vennootschap waarneemt in een aantal andere vennootschappen. De vraag is wat het lot is van deze bestuursmandaten eens de besturende vennootschap verdwijnt ingevolge fusie of splitsing. In vele gevallen is het de bedo
Vanaf 1 jan 2020 enkel nog nieuwe formulieren
Nieuwe publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die teksten, zoals bv. oprichtingsaktes, benoemingen bestuurders etc., moeten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank dienen hiervoor speciale formulieren te gebruiken. Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit jaar zal het vaker voorkomen dat er moet gereageerd worden
Voorstel van vereenvoudigde aangifte? Kijk goed na en reageer tijdig!
Reeds sinds enkele jaren zit het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte in de lift. Dit jaar zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen zo’n voorstel krijgen. Als er niets moet worden gewijzigd, moet u ook niet reageren. Maar als er toch iets moet worden aangepast (lees: de fiscus heeft onjuiste of onvolledige gegevens), dan moet u tijdig reageren. Dit jaar zal het&
Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief