Reeks fiscale eindejaar optimalisaties – Tax Shelter voor audiovisuele werken

We gaan weer de laatste maand van het jaar in, en voor het gros van de vennootschappen betekent dat eveneens de laatste maand van het boekjaar. Dit is het moment waarop nog een en ander kan worden geoptimaliseerd vooraleer het boekjaar effectief ten einde loopt. In deze reeks lichten we enkele mogelijke fiscale optimalisatietechnieken toe.

1. Inleiding

De filmindustrie in ons land is booming-business. Niet in het minst dankzij de Belgische Tax Shelter regelgeving. Belgische filmmakers waren jaren geleden gedoemd om low-budget te werken. Hun afzetmarkt was namelijk allesbehalve groot. Een Nederlandstalige film heeft maar goed enkele miljoenen Nederlandstalige sprekenden als doelpubliek. De Franstalige afzetmarkt is iets groter, maar toch niets in vergelijking met de Hollywood-markt die bereikt wordt met Engelstalige films.

Om de Belgische filmwereld toch een hart onder de riem te steken, heeft de overheid jaren terug de tax shelter  regeling voor audiovisuele werken in het leven geroepen. Deze regeling kwam neer op een onrechtstreekse subsidiëring van de sector. Het Tax Shelter regime vereist dat vennootschappen eerst een investering doen in deze sector, waarbij de ontvanger niet de volledig investering moet terugbetalen. Toch blijft het voor de vennootschappen een interessante investering, omdat de overheid de investerende vennootschappen zelf subsidieert onder de vorm van een fiscale vrijstelling. Deze fiscale vrijstelling zorgt ervoor dat de investering toch winstgevend is.

Doordat er plots heel veel investeerders waren voor de film- industrie, is België in deze sector zeker op de kaart gezet. De oplettende filmliefhebber zal bij de intro of de aftiteling van Amerikaanse blockbusters al regelmatig een verwijzing naar Belgische bedrijven zijn tegengekomen. 

2. Tax Shelter 

Is Tax Shelter nu zo interessant? In absolute cijfers wel. Alleen mag je het effect op de vennootschap zelf niet gaan overschatten, omdat het  investeringsbedrag op zich wettelijk beperkt is. 

Indien in de nieuwe regelgeving een vennootschap overgaat tot de investering in een tax shelter voor audiovisuele werken, zal de vennootschap zijn investering zelf niet meer terugzien. U betaalt dus 100 aan de investeringsmaatschappij, en krijgt hier van de investeringsmaatschappij geen kapitaal meer van terug. 

3. Fiscaal voordeel

Waar zit dan het fiscaal voordeel? Wel, voor deze investering krijgt u van de fiscus een vrijstelling van uw winst ten belope van 310%. Voor elke 100 investering die u doet, krijgt u dus 310 vrijstelling van uw resultaat. Een vrijstelling van 310 vermenigvuldigd met het tarief van de vennootschapsbelasting van 33,99% geeft u een voordeel van 105,37. U heeft dus een rendement van 5,37%. Indien u de investering in tax shelter kan combineren met de voorafbetalingen, namelijk u doet de investering in december en kan tegelijk uw voorafbetalingen van december verminderen met de verwachte besparing, dan krijgt u dit rendement onmiddellijk. Welke andere belegging geeft u een rendement van 5,37% waarbij u uw kapitaal slechts enkele dagen kwijt bent? 

Is deze belegging dan volledig risicoloos? Neen, het fiscale voordeel dat u krijgt is slechts een tijdelijk voordeel. Pas op het moment dat de productievennootschap u het tax shelter attest bezorgt, krijgt u een definitieve vrijstelling. Op dat attest staat een waarde vermeld die rechtstreeks invloed heeft op de waarde van de definitieve vrijstelling en deze waarde hangt af van een aantal voorwaarden waaraan de productiemaatschappij moet voldoen. Normaal gesproken zullen zij hieraan wel voldoen, maar in uitzonderlijke omstandigheden zou het kunnen dat de waarde van het attest niet voldoende is om uw volledige vrijstelling te behouden. Op dat moment zal er een stukje van het rendement verloren gaan.

Om dit risico op te vangen zijn productiemaatschappijen wettelijk toegelaten om een verzekering aan te bieden tegen verlies aan vrijstelling. De meeste productiemaatschappijen geven dit dan ook automatisch aan hun investeerders. Bij verlies aan fiscaal voordeel en als gevolg daarvan ook het verlies aan rendement op uw investering, zal de verzekering het verschil bijpassen.

4. Financieel voordeel

Bovendien staat de wetgever aan de productievennootschappen toe om een ‘vergoeding voor ter beschikking gestelde middelen’ uit te betalen. Dit komt eigenlijk neer op een interestvergoeding die het productiebedrijf u mag toekennen op het geld dat u hen ter beschikking heeft gesteld voor de periode tussen de betaling en de ontvangst van het tax shelter attest. De periode van de interestbetaling is echter wel beperkt tot 18 maanden. 

De hoogte van de interestvergoeding die door productiemaatschappijen mag worden uitbetaald is ook wettelijk vastgelegd, namelijk op de gemiddelde EURIBOR op 12 maanden van het afgelopen half jaar (ofwel eerste 6 maanden van het huidige jaar ofwel de laatste 6 maanden van het vorige jaar) verhoogd met 450 basispunten. Op dit moment moeten we dus rekening houden met de gemiddelde EURIBOR op 12 maanden voor de periode van 1 januari 2016 tot 30 juni 2016. Deze EURIBOR bedraagt -0,015%. De vergoeding voor ter beschikking gestelde middelen die door de productiemaatschappijen mogen betaald worden bedraagt dus 4,485% op jaarbasis. Over 18 maanden bedraagt dit dus 6,727%.

5. Totaal voordeel

Het totale voordeel van een tax shelter investering is dus 5,37% fiscaal voordeel, welke in principe onmiddellijk kan worden genoten en volledig belastingvrij is aangezien dit een fiscaal voordeel is. De ter beschikking gestelde middelen bedragen 6,727% over 18 maanden (4,485% per jaar), maar deze vergoeding zijn uiteraard belastbaar.

Op een investering van (stel) € 20.000 krijgt u dus een fiscaal voordeel van € 1.073,80 onmiddellijk, en een interestvergoeding van € 1.345,40 gespreid over 18 maanden. Deze interestvergoeding moet nog wel belast worden, waardoor er € 888,10 netto- rendement van overblijft. Het totale rendement van onze € 20.000,00 is dus € 1.961,90 ofwel 9,81%. Waar vindt u tegenwoordig nog een dergelijk rendement?

6. Beperkt investeringsbedrag

Jammer genoeg is de totaal toegelaten investering beperkt. Zeer technisch betekent dit dat de vrijstelling (3,1x uw investering) slechts de helft van de beweging van de reserves mag uitmaken vóór aanleg van de vrijstelling maar waarbij wel al rekening mag gehouden worden mét de vrijstelling voor het berekenen van de belastingen. Contacteer ons gerust voor een dergelijke berekening, maar als vuistregel kan u er vanuit gaan dat u ongeveer 10% van uw winst voor belastingen kan investeren in tax shelter. Om € 20.000,00 te kunnen investeren heeft u dus een winst voor belastingen nodig van € 200.000,00 én mag deze winst niet uitgekeerd worden middels dividend of tantième. De absolute maximale vrijstelling is € 750.000,00 waardoor (delen door 3,1) maximaal € 241.935,48 kan worden geïnvesteerd per jaar, indien uw winst voor belastingen uiteraard in dit geval meer bedraagt dan € 2,4 miljoen. 

Een mooi voordeel dus, maar jammer genoeg beperkt in absoluut investeringsbedrag. 

Beperking van het aantal vennootschapsvormen
Help, mijn vennootschapsvorm bestaat binnenkort niet meer!
Het WVV is op komst Op 4 juni 2018 werd het “wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen” ingediend in de kamer, waarmee we aan de vooravond staan van de grootste hervorming van het vennootschapsrecht sinds de invoering van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen de dato 30 november 1935. Deze grondige hervorming van het vennootschapsrecht g
Wat zijn de gevolgen?
Vlabel teruggefloten door Raad van State inzake de gesplitste verkrijging en inschrijving van blote eigendom en vruchtgebruik
Na een jarenlange betwisting tussen belastingplichtigen en Vlabel, heeft de Raad van State het standpunt van Vlabel vernietigd.
Één van de actiepunten van de ATAD-richtlijn
Impact invoering Belgische CFC wetgeving: de facto verstrenging van de transfer pricing regels?
Vanaf 1 januari 2019 (aanslagjaar 2020) zal in België, omwille van de implementatie van de ATAD-richtlijn1, de nieuw te introduceren CFC-regel in werking treden. Deze nieuwe wetgeving dient in het ruimere kader van het Zomerakkoord en de hervormingen in de Belgische vennootschapsbelasting geplaatst te worden, die net zoals de CFC-wetgeving mede voortvloeien uit de reeds ruim besproken implementat
Een kort overzicht
Wat te verwachten op (nationaal) btw-vlak?
Ondanks het feit dat velen onder ons nog in zomer(-vakantie)modus verkeren, staan we in dit artikel graag toch al eens even stil bij de btw-wijzigingen die we (mogelijks) in de nabije toekomst mogen verwachten. Het betreft hier een kort overzicht. Voor een diepgaandere toelichting kunnen jullie uiteraard steeds contact opnemen met ons btw-team.  Vouchers (1 januari 2019)  In juni 201
Is uw organisatie meldingsplichtig?
Goed begonnen is half werk: Bereid uw organisatie voor op de go live van het UBO-register
Op 31 oktober 2018 gaat het register van uiteindelijke begunstigden (het “UBO-register”) live. Wij overlopen voor u waar uw organisatie mee rekening moet houden. 
Afhankelijk van de aard en herhaling van de overtreding
Boeteschalen vastgelegd voor de niet-naleving van de transfer pricing documentatieplicht
Vanaf aanslagjaar 2017, meer bepaald sinds de inwerkingtreding van de verplichte transfer pricing documentatieplicht, werd onmiddellijk opgenomen dat er vanaf een tweede overtreding waarbij men niet voldoet aan de transfer pricing verplichtingen een boete kan opgelegd worden gaande  van 1.250 EUR tot 25.000 EUR (Artikel 445, §3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992). De schalen van de administra
Brexit, e-commerce & VAT action plan komen aan bod
Verwachte wijzigingen op internationaal btw-vlak
In vorige editie hebben we de te verwachten wijzigingen op nationaal btw- vlak besproken en in dit artikel gaan we kort stilstaan bij de btw- wijzigingen die verwacht worden op internationaal gebied.                Brexit  In principe zouden we op 30 maart 2019 werkelijk kunnen spreken van een ‘Brexit’. Het Ver
Er worden maar liefst 31 vragen beantwoord
FAQ rond de aftrek voor innovatie-inkomsten gepubliceerd
Op 26 juli 2018 publiceerde de FOD Financiën op Fisconet - u kan zich gratis registreren om de FAQ te raadplegen - de langverwachte FAQ met betrekking tot de aftrek voor innovatie-inkomsten. Sinds de wet van 9 februari 2017 tot invoering van de aftrek voor innovatie-inkomsten volgt aldus nu de eerste bijkomende commentaar bij de wetsbepalingen van art. 205/1 t.e.m. 205/4 Wetboek Inkomsten
De belangrijkste wijzigingen voor u opgelijst
Onroerende verhuur met btw | versie 2.0
Het wetsontwerp van 30 maart 2018 werd na advies van de Raad van State nog op diverse punten aangepast en op 31 juli 2018 ingediend bij het Parlement. Hieronder geven we de belangrijkste wijzigingen mee. Optie tot verhuring van gebouwen met btw  Basisvoorwaarden De basisvoorwaarden om de optie tot verhuur van een gebouw met btw te kunnen uitoefenen blijven ongewijzigd: Het moet g
Het verschil in behandeling wordt weggewerkt
VAA onroerende goederen: fiscus legt zich (voorlopig) neer bij rechtspraak
De FOD Financiën publiceerde op 15 mei 2018 een circulaire 2018/C/57 met betrekking tot de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard.
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief