Reeks fiscale eindejaar optimalisaties – Tax Shelter voor audiovisuele werken

We gaan weer de laatste maand van het jaar in, en voor het gros van de vennootschappen betekent dat eveneens de laatste maand van het boekjaar. Dit is het moment waarop nog een en ander kan worden geoptimaliseerd vooraleer het boekjaar effectief ten einde loopt. In deze reeks lichten we enkele mogelijke fiscale optimalisatietechnieken toe.

1. Inleiding

De filmindustrie in ons land is booming-business. Niet in het minst dankzij de Belgische Tax Shelter regelgeving. Belgische filmmakers waren jaren geleden gedoemd om low-budget te werken. Hun afzetmarkt was namelijk allesbehalve groot. Een Nederlandstalige film heeft maar goed enkele miljoenen Nederlandstalige sprekenden als doelpubliek. De Franstalige afzetmarkt is iets groter, maar toch niets in vergelijking met de Hollywood-markt die bereikt wordt met Engelstalige films.

Om de Belgische filmwereld toch een hart onder de riem te steken, heeft de overheid jaren terug de tax shelter  regeling voor audiovisuele werken in het leven geroepen. Deze regeling kwam neer op een onrechtstreekse subsidiëring van de sector. Het Tax Shelter regime vereist dat vennootschappen eerst een investering doen in deze sector, waarbij de ontvanger niet de volledig investering moet terugbetalen. Toch blijft het voor de vennootschappen een interessante investering, omdat de overheid de investerende vennootschappen zelf subsidieert onder de vorm van een fiscale vrijstelling. Deze fiscale vrijstelling zorgt ervoor dat de investering toch winstgevend is.

Doordat er plots heel veel investeerders waren voor de film- industrie, is België in deze sector zeker op de kaart gezet. De oplettende filmliefhebber zal bij de intro of de aftiteling van Amerikaanse blockbusters al regelmatig een verwijzing naar Belgische bedrijven zijn tegengekomen. 

2. Tax Shelter 

Is Tax Shelter nu zo interessant? In absolute cijfers wel. Alleen mag je het effect op de vennootschap zelf niet gaan overschatten, omdat het  investeringsbedrag op zich wettelijk beperkt is. 

Indien in de nieuwe regelgeving een vennootschap overgaat tot de investering in een tax shelter voor audiovisuele werken, zal de vennootschap zijn investering zelf niet meer terugzien. U betaalt dus 100 aan de investeringsmaatschappij, en krijgt hier van de investeringsmaatschappij geen kapitaal meer van terug. 

3. Fiscaal voordeel

Waar zit dan het fiscaal voordeel? Wel, voor deze investering krijgt u van de fiscus een vrijstelling van uw winst ten belope van 310%. Voor elke 100 investering die u doet, krijgt u dus 310 vrijstelling van uw resultaat. Een vrijstelling van 310 vermenigvuldigd met het tarief van de vennootschapsbelasting van 33,99% geeft u een voordeel van 105,37. U heeft dus een rendement van 5,37%. Indien u de investering in tax shelter kan combineren met de voorafbetalingen, namelijk u doet de investering in december en kan tegelijk uw voorafbetalingen van december verminderen met de verwachte besparing, dan krijgt u dit rendement onmiddellijk. Welke andere belegging geeft u een rendement van 5,37% waarbij u uw kapitaal slechts enkele dagen kwijt bent? 

Is deze belegging dan volledig risicoloos? Neen, het fiscale voordeel dat u krijgt is slechts een tijdelijk voordeel. Pas op het moment dat de productievennootschap u het tax shelter attest bezorgt, krijgt u een definitieve vrijstelling. Op dat attest staat een waarde vermeld die rechtstreeks invloed heeft op de waarde van de definitieve vrijstelling en deze waarde hangt af van een aantal voorwaarden waaraan de productiemaatschappij moet voldoen. Normaal gesproken zullen zij hieraan wel voldoen, maar in uitzonderlijke omstandigheden zou het kunnen dat de waarde van het attest niet voldoende is om uw volledige vrijstelling te behouden. Op dat moment zal er een stukje van het rendement verloren gaan.

Om dit risico op te vangen zijn productiemaatschappijen wettelijk toegelaten om een verzekering aan te bieden tegen verlies aan vrijstelling. De meeste productiemaatschappijen geven dit dan ook automatisch aan hun investeerders. Bij verlies aan fiscaal voordeel en als gevolg daarvan ook het verlies aan rendement op uw investering, zal de verzekering het verschil bijpassen.

4. Financieel voordeel

Bovendien staat de wetgever aan de productievennootschappen toe om een ‘vergoeding voor ter beschikking gestelde middelen’ uit te betalen. Dit komt eigenlijk neer op een interestvergoeding die het productiebedrijf u mag toekennen op het geld dat u hen ter beschikking heeft gesteld voor de periode tussen de betaling en de ontvangst van het tax shelter attest. De periode van de interestbetaling is echter wel beperkt tot 18 maanden. 

De hoogte van de interestvergoeding die door productiemaatschappijen mag worden uitbetaald is ook wettelijk vastgelegd, namelijk op de gemiddelde EURIBOR op 12 maanden van het afgelopen half jaar (ofwel eerste 6 maanden van het huidige jaar ofwel de laatste 6 maanden van het vorige jaar) verhoogd met 450 basispunten. Op dit moment moeten we dus rekening houden met de gemiddelde EURIBOR op 12 maanden voor de periode van 1 januari 2016 tot 30 juni 2016. Deze EURIBOR bedraagt -0,015%. De vergoeding voor ter beschikking gestelde middelen die door de productiemaatschappijen mogen betaald worden bedraagt dus 4,485% op jaarbasis. Over 18 maanden bedraagt dit dus 6,727%.

5. Totaal voordeel

Het totale voordeel van een tax shelter investering is dus 5,37% fiscaal voordeel, welke in principe onmiddellijk kan worden genoten en volledig belastingvrij is aangezien dit een fiscaal voordeel is. De ter beschikking gestelde middelen bedragen 6,727% over 18 maanden (4,485% per jaar), maar deze vergoeding zijn uiteraard belastbaar.

Op een investering van (stel) € 20.000 krijgt u dus een fiscaal voordeel van € 1.073,80 onmiddellijk, en een interestvergoeding van € 1.345,40 gespreid over 18 maanden. Deze interestvergoeding moet nog wel belast worden, waardoor er € 888,10 netto- rendement van overblijft. Het totale rendement van onze € 20.000,00 is dus € 1.961,90 ofwel 9,81%. Waar vindt u tegenwoordig nog een dergelijk rendement?

6. Beperkt investeringsbedrag

Jammer genoeg is de totaal toegelaten investering beperkt. Zeer technisch betekent dit dat de vrijstelling (3,1x uw investering) slechts de helft van de beweging van de reserves mag uitmaken vóór aanleg van de vrijstelling maar waarbij wel al rekening mag gehouden worden mét de vrijstelling voor het berekenen van de belastingen. Contacteer ons gerust voor een dergelijke berekening, maar als vuistregel kan u er vanuit gaan dat u ongeveer 10% van uw winst voor belastingen kan investeren in tax shelter. Om € 20.000,00 te kunnen investeren heeft u dus een winst voor belastingen nodig van € 200.000,00 én mag deze winst niet uitgekeerd worden middels dividend of tantième. De absolute maximale vrijstelling is € 750.000,00 waardoor (delen door 3,1) maximaal € 241.935,48 kan worden geïnvesteerd per jaar, indien uw winst voor belastingen uiteraard in dit geval meer bedraagt dan € 2,4 miljoen. 

Een mooi voordeel dus, maar jammer genoeg beperkt in absoluut investeringsbedrag. 

Het onderhandelde brexit-akkoord werd weggestemd
Vier op de vijf ondernemingen die handel drijven met de UK zijn nog niet voorbereid op de brexit
Gisteren werd het onderhandelde brexit-akkoord weggestemd in het Britse Lagerhuis. De kansen op een “no-deal" brexit scenario nemen aanzienlijk toe nu de standpunten zich lijken te verharden. Brexiteers mogen dan wel spreken van “a proper brexit”, maar in de praktijk komt dit neer op een chaotische brexit. Minister van Financiën,  Alexander De Croo, luidde vanmorgen d
De inschrijvingsplicht wordt ruimer
Meer ondernemers moeten zich inschrijven in de Kruispuntbank voor ondernemingen
In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er onder meer gesleuteld aan het ondernemingsrecht. De wetgever afstapt van het begrip “handelaar”. In plaats daarvan wordt het begrip “onderneming” als overkoepelende term gebruikt. Het nieuwe ondernemingsbegrip  vormt niet alleen de bouwsteen voor zowel de regels van het Wetboek van economisch recht als in het gerechte
Meer specifiek: het huwelijksvermogensrecht
Een nieuwe vergoedingsplicht in het wettelijk stelsel
Wat als een echtgenoot zijn beroep uitoefent in een vennootschap, waarvan alle aandelen “eigen” zijn ? De wet van 22 juli 2018 heeft aanzienlijke wijzigingen aangebracht in het huwelijksvermogensrecht. Met dit artikel gaan wij in op een specifieke aanvulling in het huwelijksvermogensrecht, namelijk de mogelijke benadeling van de gemeenschap bij de beroepsuitoefening door middel van een eige
Veranderingen in de zorgvolmacht en vruchtgebruik
Vermogensplanning: enkele recente ontwikkelingen
De laatste maanden hebben we al regelmatig bericht over  de grote wijzigingen in de vermogens- en successieplanning. Hieronder bezorgen we nog een kleine update over enkele van deze wijzigingen.   De zorgvolmacht: uw vermogen veiligstellen voor later Het klassieke voorbeeld is hier dat van een persoon die omwille van een fysieke of mentale beperking (coma, dementie, …) tijdelijk of
Happy Brexmas?
Hoe bereidt u uw onderneming voor op de brexit?
Op 10 december besliste de Britse eerste minister om de stemming in het Britse Lagerhuis over brexit-deal uit te stellen. De kans op een “no deal” rampscenario neemt verder toe. Wat zijn de belangrijke data? Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Raad op 29 maart 2017 formeel kennis gegeven van het voornemen om uit de EU te treden (procedure voorzien in art. 50 EU Verdrag). Het Verenigd
Een geliefde controlestructuur
De almachtige zaakvoerder van een burgerlijke maatschap : altijd fictie geweest ?
De burgerlijke maatschap is al lang een geliefde controlestructuur bij vermogensplanners. In veel gevallen willen schenkers hun vermogen niet volledig uit handen geven en wensen zij toch nog een zekere controle te behouden over hetgeen ze schenken. Zeker bij de overdracht van familiale vennootschappen willen de schenkers (vaak ouders of familieleden) nog steeds zeggenschap houden over de gang van
Recht op btw-aftrek mogelijk voor kosten gemaakt bij de aankoop van aandelen
Het Ryanair arrest
Ook recht op btw-aftrek mogelijk voor kosten gemaakt bij de aankoop van aandelen indien koop finaal niet (volledig) plaatsvindt Het Europees Hof van Justitie bevestigde recent dat de btw over kosten gemaakt met betrekking tot de verwerving van aandelen aftrekbaar kan zijn, zélfs indien de verwerving uiteindelijk niet (volledig) wordt verwezenlijkt. Hiermee bevestigt het Hof van Justitie opnieu
Het fiscale kader
Subsidies in de vennootschap: vrijgesteld of niet?
In het artikel van onze collega’s van Strategy en Operations werden kort enkele subsidies omschreven. Ze gaven daarbij aan u en uw vennootschap te kunnen bijstaan voor wat betreft subsidiebegeleiding van A tot Z.1In het kader hiervan bespreken we graag het fiscale kader rond subsidies: hoe worden de ontvangen subsidies fiscaal behandeld binnen de vennootschap? Zijn deze subsidies vrijgestel
Het kan een groter fiscaal voordeel opleveren
De investeringsaftrek: een illustratie van de opties
Ondernemingen en natuurlijke personen krijgen de mogelijkheid om hun belastbare winst te verminderen met een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen.
Waardering vruchtgebruik
Nu ook klopjacht op verkoop van vruchtgebruik?
In voorgaande edities is al geschreven over de waardering van het vruchtgebruik bij de verwerving van onroerende goederen, maar er duiken de laatste tijd ook regelmatig berichten op over controles op de waardering van het vruchtgebruik bij de doorverkoop. De rechtspraak heeft echter tot nu toe het standpunt van de belastingplichtige gevolgd. Situatieschets Er is sinds enkele jaren heel wat te
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief