Reeks fiscale eindejaar optimalisaties – Tax Shelter voor audiovisuele werken

We gaan weer de laatste maand van het jaar in, en voor het gros van de vennootschappen betekent dat eveneens de laatste maand van het boekjaar. Dit is het moment waarop nog een en ander kan worden geoptimaliseerd vooraleer het boekjaar effectief ten einde loopt. In deze reeks lichten we enkele mogelijke fiscale optimalisatietechnieken toe.

1. Inleiding

De filmindustrie in ons land is booming-business. Niet in het minst dankzij de Belgische Tax Shelter regelgeving. Belgische filmmakers waren jaren geleden gedoemd om low-budget te werken. Hun afzetmarkt was namelijk allesbehalve groot. Een Nederlandstalige film heeft maar goed enkele miljoenen Nederlandstalige sprekenden als doelpubliek. De Franstalige afzetmarkt is iets groter, maar toch niets in vergelijking met de Hollywood-markt die bereikt wordt met Engelstalige films.

Om de Belgische filmwereld toch een hart onder de riem te steken, heeft de overheid jaren terug de tax shelter  regeling voor audiovisuele werken in het leven geroepen. Deze regeling kwam neer op een onrechtstreekse subsidiëring van de sector. Het Tax Shelter regime vereist dat vennootschappen eerst een investering doen in deze sector, waarbij de ontvanger niet de volledig investering moet terugbetalen. Toch blijft het voor de vennootschappen een interessante investering, omdat de overheid de investerende vennootschappen zelf subsidieert onder de vorm van een fiscale vrijstelling. Deze fiscale vrijstelling zorgt ervoor dat de investering toch winstgevend is.

Doordat er plots heel veel investeerders waren voor de film- industrie, is België in deze sector zeker op de kaart gezet. De oplettende filmliefhebber zal bij de intro of de aftiteling van Amerikaanse blockbusters al regelmatig een verwijzing naar Belgische bedrijven zijn tegengekomen. 

2. Tax Shelter 

Is Tax Shelter nu zo interessant? In absolute cijfers wel. Alleen mag je het effect op de vennootschap zelf niet gaan overschatten, omdat het  investeringsbedrag op zich wettelijk beperkt is. 

Indien in de nieuwe regelgeving een vennootschap overgaat tot de investering in een tax shelter voor audiovisuele werken, zal de vennootschap zijn investering zelf niet meer terugzien. U betaalt dus 100 aan de investeringsmaatschappij, en krijgt hier van de investeringsmaatschappij geen kapitaal meer van terug. 

3. Fiscaal voordeel

Waar zit dan het fiscaal voordeel? Wel, voor deze investering krijgt u van de fiscus een vrijstelling van uw winst ten belope van 310%. Voor elke 100 investering die u doet, krijgt u dus 310 vrijstelling van uw resultaat. Een vrijstelling van 310 vermenigvuldigd met het tarief van de vennootschapsbelasting van 33,99% geeft u een voordeel van 105,37. U heeft dus een rendement van 5,37%. Indien u de investering in tax shelter kan combineren met de voorafbetalingen, namelijk u doet de investering in december en kan tegelijk uw voorafbetalingen van december verminderen met de verwachte besparing, dan krijgt u dit rendement onmiddellijk. Welke andere belegging geeft u een rendement van 5,37% waarbij u uw kapitaal slechts enkele dagen kwijt bent? 

Is deze belegging dan volledig risicoloos? Neen, het fiscale voordeel dat u krijgt is slechts een tijdelijk voordeel. Pas op het moment dat de productievennootschap u het tax shelter attest bezorgt, krijgt u een definitieve vrijstelling. Op dat attest staat een waarde vermeld die rechtstreeks invloed heeft op de waarde van de definitieve vrijstelling en deze waarde hangt af van een aantal voorwaarden waaraan de productiemaatschappij moet voldoen. Normaal gesproken zullen zij hieraan wel voldoen, maar in uitzonderlijke omstandigheden zou het kunnen dat de waarde van het attest niet voldoende is om uw volledige vrijstelling te behouden. Op dat moment zal er een stukje van het rendement verloren gaan.

Om dit risico op te vangen zijn productiemaatschappijen wettelijk toegelaten om een verzekering aan te bieden tegen verlies aan vrijstelling. De meeste productiemaatschappijen geven dit dan ook automatisch aan hun investeerders. Bij verlies aan fiscaal voordeel en als gevolg daarvan ook het verlies aan rendement op uw investering, zal de verzekering het verschil bijpassen.

4. Financieel voordeel

Bovendien staat de wetgever aan de productievennootschappen toe om een ‘vergoeding voor ter beschikking gestelde middelen’ uit te betalen. Dit komt eigenlijk neer op een interestvergoeding die het productiebedrijf u mag toekennen op het geld dat u hen ter beschikking heeft gesteld voor de periode tussen de betaling en de ontvangst van het tax shelter attest. De periode van de interestbetaling is echter wel beperkt tot 18 maanden. 

De hoogte van de interestvergoeding die door productiemaatschappijen mag worden uitbetaald is ook wettelijk vastgelegd, namelijk op de gemiddelde EURIBOR op 12 maanden van het afgelopen half jaar (ofwel eerste 6 maanden van het huidige jaar ofwel de laatste 6 maanden van het vorige jaar) verhoogd met 450 basispunten. Op dit moment moeten we dus rekening houden met de gemiddelde EURIBOR op 12 maanden voor de periode van 1 januari 2016 tot 30 juni 2016. Deze EURIBOR bedraagt -0,015%. De vergoeding voor ter beschikking gestelde middelen die door de productiemaatschappijen mogen betaald worden bedraagt dus 4,485% op jaarbasis. Over 18 maanden bedraagt dit dus 6,727%.

5. Totaal voordeel

Het totale voordeel van een tax shelter investering is dus 5,37% fiscaal voordeel, welke in principe onmiddellijk kan worden genoten en volledig belastingvrij is aangezien dit een fiscaal voordeel is. De ter beschikking gestelde middelen bedragen 6,727% over 18 maanden (4,485% per jaar), maar deze vergoeding zijn uiteraard belastbaar.

Op een investering van (stel) € 20.000 krijgt u dus een fiscaal voordeel van € 1.073,80 onmiddellijk, en een interestvergoeding van € 1.345,40 gespreid over 18 maanden. Deze interestvergoeding moet nog wel belast worden, waardoor er € 888,10 netto- rendement van overblijft. Het totale rendement van onze € 20.000,00 is dus € 1.961,90 ofwel 9,81%. Waar vindt u tegenwoordig nog een dergelijk rendement?

6. Beperkt investeringsbedrag

Jammer genoeg is de totaal toegelaten investering beperkt. Zeer technisch betekent dit dat de vrijstelling (3,1x uw investering) slechts de helft van de beweging van de reserves mag uitmaken vóór aanleg van de vrijstelling maar waarbij wel al rekening mag gehouden worden mét de vrijstelling voor het berekenen van de belastingen. Contacteer ons gerust voor een dergelijke berekening, maar als vuistregel kan u er vanuit gaan dat u ongeveer 10% van uw winst voor belastingen kan investeren in tax shelter. Om € 20.000,00 te kunnen investeren heeft u dus een winst voor belastingen nodig van € 200.000,00 én mag deze winst niet uitgekeerd worden middels dividend of tantième. De absolute maximale vrijstelling is € 750.000,00 waardoor (delen door 3,1) maximaal € 241.935,48 kan worden geïnvesteerd per jaar, indien uw winst voor belastingen uiteraard in dit geval meer bedraagt dan € 2,4 miljoen. 

Een mooi voordeel dus, maar jammer genoeg beperkt in absoluut investeringsbedrag. 

Een interessante manier om kapitaal voordeliger te verkrijgen?
De Belgische fiscale behandeling van de afkoop van Nederlandse pensioenen in eigen beheer
Nog net voor het einde van het jaar heeft de belastingadministratie eindelijk de knoop doorgehakt en een circulaire gepubliceerd.
Nieuwe fiscale spelregels
De nieuwe wetgeving inzake autofiscaliteit: de motor op volle toeren
Traditiegetrouw staat de maand januari in België in teken van de auto. Het autosalon lokt jaarlijks 100.000en autoliefhebbers naar de Heizel. Dit jaar staan niet enkel de nieuwste automodellen in de schijnwerpers, maar ook de nieuwe wetgeving inzake autofiscaliteit gaat met de aandacht lopen. Immers op kerstdag van vorig jaar werd de nieuwe Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting bekrach
Wie moet deze kassa nu verplicht gebruiken?
De lang verwachte circulaire inzake de witte kassa gepubliceerd
Over het geregistreerd kassasysteem (de "witte kassa") is de laatste jaren al veel inkt gevloeid. In ruil voor een tariefverlaging voor restaurant- en cateringdiensten naar 12 % (i.p.v. 21 % - dranken uitgezonderd), werd vereist dat horecazaken met een geregistreerd kassasysteem zouden gaan werken om zo de fraude in de sector tegen te gaan. De vraag stelde zich de laatste jaren voornamelijk wie
Eenvoudig en flexibel bonus toekennen
De winstpremie sinds 1 januari 2018
De nieuwe winstpremie geeft ondernemingen de mogelijkheid om op een eenvoudige en flexibele wijze een deel van hun winst als bonus toe te kennen aan hun werknemers. De werknemers ontvangen een premie, die neerkomt op ofwel een vastgestelde som ofwel een percentage van hun loon, zonder dat aan de betrokken werknemer een stemrecht in de onderneming wordt toegekend. Begrip winstpremie en voorwaard
Verlaagd tarief vennootschapsbelasting: voordeel of nadeel voor de belastingplichtige?
Een nieuwe vereiste rond minimumbezoldiging
Het Zomerakkoord, gedeeltelijk vertaald in de Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 (gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 29 december 2017), introduceert een verlaagd tarief vennootschapsbelasting dat tegen aanslagjaar 2021 daalt tot 25%. Onder welbepaalde voorwaarden kan een kleine vennootschap zelfs genieten van een verlaagd tarief van 20% op haar eerste s
Een aantal gereglementeerde beroepen werden afgeschaft
Afschaffing beroepsbekwaamheid in Vlaanderen: de gevolgen op een rijtje
Volgens de huidige vestigingswetgeving in België/Vlaanderen moet elke kmo, natuurlijke persoon of rechtspersoon die een handelsactiviteit wenst uit te oefenen, de nodige ondernemersvaardigheden bewijzen.
Vier actiepunten uitvoerig toegelicht
De invloed van de ATAD-richtlijn(en) op het zomerakkoord
Het is inmiddels geen nieuws meer dat het zomerakkoord de Belgische vennootschapsbelasting grondig zal hervormen. De voorgestelde hervormingen zoals opgenomen in de voorbereidende teksten van de Programmawet en de Relancewet werden op 27 oktober goedgekeurd in de Ministerraad. Het wetsontwerp van de Programmawet werd op 6 november 2017 door de regering ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordi
Het begrip, de invoering en de loonbetaling nader toegelicht
Glijdende uurroosters: eindelijk een wettelijk kader
Sinds de invoering van de wet kan de onderneming ervoor kiezen om een glijdend uurrooster in te voeren. 
Het decembervoorschot & het optioneel btw-stelsel komen aan bod
Kort btw-nieuws
Het decembervoorschot voor kwartaalaangevers.  Btw-belastingplichtigen die periodieke maandaangiften indienen, zijn al langer gekend met het fenomeen van het decembervoorschot. Binnenkort zullen ook de kwartaalindieners voor de eerste keer met deze verplichting rekening moeten houden. In het kader van een verdere vereenvoudiging van de btw-regelgeving en –administratie besliste de minister
De gevolgen van een onjuiste of onvolledige inschrijving
De noodzaak van een correcte inschrijving in de kruispuntenbank voor ondernemingen
Elke onderneming heeft er belang bij haar  inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) up to date te houden. De KBO is een centraal register van de FOD economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden worden verwerkt. De gegevens in de KBO worden verspreid naar de verschillende overheidsdiensten (BTW, RSZ, belastingkantoren,….).  Wie moet z

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief