Reeks fiscale eindejaar optimalisaties – Tax Shelter voor audiovisuele werken

We gaan weer de laatste maand van het jaar in, en voor het gros van de vennootschappen betekent dat eveneens de laatste maand van het boekjaar. Dit is het moment waarop nog een en ander kan worden geoptimaliseerd vooraleer het boekjaar effectief ten einde loopt. In deze reeks lichten we enkele mogelijke fiscale optimalisatietechnieken toe.

1. Inleiding

De filmindustrie in ons land is booming-business. Niet in het minst dankzij de Belgische Tax Shelter regelgeving. Belgische filmmakers waren jaren geleden gedoemd om low-budget te werken. Hun afzetmarkt was namelijk allesbehalve groot. Een Nederlandstalige film heeft maar goed enkele miljoenen Nederlandstalige sprekenden als doelpubliek. De Franstalige afzetmarkt is iets groter, maar toch niets in vergelijking met de Hollywood-markt die bereikt wordt met Engelstalige films.

Om de Belgische filmwereld toch een hart onder de riem te steken, heeft de overheid jaren terug de tax shelter  regeling voor audiovisuele werken in het leven geroepen. Deze regeling kwam neer op een onrechtstreekse subsidiëring van de sector. Het Tax Shelter regime vereist dat vennootschappen eerst een investering doen in deze sector, waarbij de ontvanger niet de volledig investering moet terugbetalen. Toch blijft het voor de vennootschappen een interessante investering, omdat de overheid de investerende vennootschappen zelf subsidieert onder de vorm van een fiscale vrijstelling. Deze fiscale vrijstelling zorgt ervoor dat de investering toch winstgevend is.

Doordat er plots heel veel investeerders waren voor de film- industrie, is België in deze sector zeker op de kaart gezet. De oplettende filmliefhebber zal bij de intro of de aftiteling van Amerikaanse blockbusters al regelmatig een verwijzing naar Belgische bedrijven zijn tegengekomen. 

2. Tax Shelter 

Is Tax Shelter nu zo interessant? In absolute cijfers wel. Alleen mag je het effect op de vennootschap zelf niet gaan overschatten, omdat het  investeringsbedrag op zich wettelijk beperkt is. 

Indien in de nieuwe regelgeving een vennootschap overgaat tot de investering in een tax shelter voor audiovisuele werken, zal de vennootschap zijn investering zelf niet meer terugzien. U betaalt dus 100 aan de investeringsmaatschappij, en krijgt hier van de investeringsmaatschappij geen kapitaal meer van terug. 

3. Fiscaal voordeel

Waar zit dan het fiscaal voordeel? Wel, voor deze investering krijgt u van de fiscus een vrijstelling van uw winst ten belope van 310%. Voor elke 100 investering die u doet, krijgt u dus 310 vrijstelling van uw resultaat. Een vrijstelling van 310 vermenigvuldigd met het tarief van de vennootschapsbelasting van 33,99% geeft u een voordeel van 105,37. U heeft dus een rendement van 5,37%. Indien u de investering in tax shelter kan combineren met de voorafbetalingen, namelijk u doet de investering in december en kan tegelijk uw voorafbetalingen van december verminderen met de verwachte besparing, dan krijgt u dit rendement onmiddellijk. Welke andere belegging geeft u een rendement van 5,37% waarbij u uw kapitaal slechts enkele dagen kwijt bent? 

Is deze belegging dan volledig risicoloos? Neen, het fiscale voordeel dat u krijgt is slechts een tijdelijk voordeel. Pas op het moment dat de productievennootschap u het tax shelter attest bezorgt, krijgt u een definitieve vrijstelling. Op dat attest staat een waarde vermeld die rechtstreeks invloed heeft op de waarde van de definitieve vrijstelling en deze waarde hangt af van een aantal voorwaarden waaraan de productiemaatschappij moet voldoen. Normaal gesproken zullen zij hieraan wel voldoen, maar in uitzonderlijke omstandigheden zou het kunnen dat de waarde van het attest niet voldoende is om uw volledige vrijstelling te behouden. Op dat moment zal er een stukje van het rendement verloren gaan.

Om dit risico op te vangen zijn productiemaatschappijen wettelijk toegelaten om een verzekering aan te bieden tegen verlies aan vrijstelling. De meeste productiemaatschappijen geven dit dan ook automatisch aan hun investeerders. Bij verlies aan fiscaal voordeel en als gevolg daarvan ook het verlies aan rendement op uw investering, zal de verzekering het verschil bijpassen.

4. Financieel voordeel

Bovendien staat de wetgever aan de productievennootschappen toe om een ‘vergoeding voor ter beschikking gestelde middelen’ uit te betalen. Dit komt eigenlijk neer op een interestvergoeding die het productiebedrijf u mag toekennen op het geld dat u hen ter beschikking heeft gesteld voor de periode tussen de betaling en de ontvangst van het tax shelter attest. De periode van de interestbetaling is echter wel beperkt tot 18 maanden. 

De hoogte van de interestvergoeding die door productiemaatschappijen mag worden uitbetaald is ook wettelijk vastgelegd, namelijk op de gemiddelde EURIBOR op 12 maanden van het afgelopen half jaar (ofwel eerste 6 maanden van het huidige jaar ofwel de laatste 6 maanden van het vorige jaar) verhoogd met 450 basispunten. Op dit moment moeten we dus rekening houden met de gemiddelde EURIBOR op 12 maanden voor de periode van 1 januari 2016 tot 30 juni 2016. Deze EURIBOR bedraagt -0,015%. De vergoeding voor ter beschikking gestelde middelen die door de productiemaatschappijen mogen betaald worden bedraagt dus 4,485% op jaarbasis. Over 18 maanden bedraagt dit dus 6,727%.

5. Totaal voordeel

Het totale voordeel van een tax shelter investering is dus 5,37% fiscaal voordeel, welke in principe onmiddellijk kan worden genoten en volledig belastingvrij is aangezien dit een fiscaal voordeel is. De ter beschikking gestelde middelen bedragen 6,727% over 18 maanden (4,485% per jaar), maar deze vergoeding zijn uiteraard belastbaar.

Op een investering van (stel) € 20.000 krijgt u dus een fiscaal voordeel van € 1.073,80 onmiddellijk, en een interestvergoeding van € 1.345,40 gespreid over 18 maanden. Deze interestvergoeding moet nog wel belast worden, waardoor er € 888,10 netto- rendement van overblijft. Het totale rendement van onze € 20.000,00 is dus € 1.961,90 ofwel 9,81%. Waar vindt u tegenwoordig nog een dergelijk rendement?

6. Beperkt investeringsbedrag

Jammer genoeg is de totaal toegelaten investering beperkt. Zeer technisch betekent dit dat de vrijstelling (3,1x uw investering) slechts de helft van de beweging van de reserves mag uitmaken vóór aanleg van de vrijstelling maar waarbij wel al rekening mag gehouden worden mét de vrijstelling voor het berekenen van de belastingen. Contacteer ons gerust voor een dergelijke berekening, maar als vuistregel kan u er vanuit gaan dat u ongeveer 10% van uw winst voor belastingen kan investeren in tax shelter. Om € 20.000,00 te kunnen investeren heeft u dus een winst voor belastingen nodig van € 200.000,00 én mag deze winst niet uitgekeerd worden middels dividend of tantième. De absolute maximale vrijstelling is € 750.000,00 waardoor (delen door 3,1) maximaal € 241.935,48 kan worden geïnvesteerd per jaar, indien uw winst voor belastingen uiteraard in dit geval meer bedraagt dan € 2,4 miljoen. 

Een mooi voordeel dus, maar jammer genoeg beperkt in absoluut investeringsbedrag. 

De belangrijkste wijzigingen voor u opgelijst
Onroerende verhuur met btw | versie 2.0
Het wetsontwerp van 30 maart 2018 werd na advies van de Raad van State nog op diverse punten aangepast en op 31 juli 2018 ingediend bij het Parlement. Hieronder geven we de belangrijkste wijzigingen mee. Optie tot verhuring van gebouwen met btw  Basisvoorwaarden De basisvoorwaarden om de optie tot verhuur van een gebouw met btw te kunnen uitoefenen blijven ongewijzigd: Het moet g
Het verschil in behandeling wordt weggewerkt
VAA onroerende goederen: fiscus legt zich (voorlopig) neer bij rechtspraak
De FOD Financiën publiceerde op 15 mei 2018 een circulaire 2018/C/57 met betrekking tot de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard.
Een boeiende uiteenzetting rond MBI, opnieuw in oktober
Management Buy-In: spannend én uitdagend
Op Donderdag 7 juni organiseerde Moore Stephens Belgium in de Drongense S.M.A.K lounge, in samen werking met 3W Executive Interim Management alsook met onze partners Sherpa Law en het Business Coaches Network, een interactieve lezing omtrent Management Buy-In (MBI). Filip Van de Vliet kwam zijn persoonlijke Management Buy-In ervaring delen. Lars Raedschelders gaf meer duiding over de financieri
De vastgoedplanning verkeert in woelige wateren
Waardering vruchtgebruik: in volle (R)evolutie?
Er wordt de laatste jaren veel gezegd en geschreven over de waardering van vruchtgebruik en waar het fiscale schoentje knelt. Hieronder geven we een overzicht van de problematiek inzake waardering, de huidige tendensen  en  werpen we ook een blik op toekomstige vastgoedplanning. Waardering vruchtgebruik Waardering van vruchtgebruik: een wereld in verandering Vruchtgebruik is één
De 'use and enjoyment' regels concreet toegelicht
Goederenvervoer en daarmee nauw samenhangende diensten: nieuwe regels verduidelijkt in een circulaire
Op 31 oktober 2017 werd (oud) KB nr. 57, dat handelt over de plaats van de dienst voor goederenvervoerdiensten en daarmee samenhangende diensten, vervangen door een nieuw KB.  Dat KB trad in werking op 23 november 2017. Het verduidelijkt het oude KB deels en voert daarnaast een nieuwe regel in. Teneinde de (nieuwe) regels te verduidelijken en te bespreken, heeft de fiscus op 31 mei 2018 in da
Krachtlijnen
Belangrijke wijzigingen in de verplichtingen voor maatschappen
De op 27 april 2018 gepubliceerde wet over de hervorming van het ondernemingsrecht brengt een aantal wijzigingen aan in het wetboek van vennootschappen en in het wetboek van economisch recht. Deze nieuwe regelgeving treedt in werking op 1 november 2018. Ook voor de maatschappen zullen er  enkele regels wijzigen. Hoewel er nog verduidelijkingen zullen worden gepubliceerd, geven wij hieronder r
UBO (Ultimate Beneficial Owner): de uiteindelijke begunstigden
Het UBO-register: nieuwe informatieverplichtingen op komst voor het bestuursorgaan van uw vennootschap
Door invoeging van artikelen 14/1 en 14/2 in het Wetboek van vennootschappen zijn alle vennootschappen er voortaan toe gehouden toereikende, accurate en actuele informatie over hun "uiteindelijke begunstigden" (ook wel “Ultimate Beneficial Owner” of “UBO” genoemd) in te winnen en bij te houden en te registreren in het nieuwe “UBO-register”: een centraal register waarin gegevens worde
De krachtlijnen op een rijtje
Onroerende verhuur met btw: vanaf 1 oktober 2018!
  Hoewel het nog maar een wetsontwerp is en dus nog onderhevig kan zijn aan wijzigingen, willen we toch al de krachtlijnen meegeven van de nakende revolutie in het btw landschap: onroerende verhuur met optie tot onderwerping aan btw. Historiek Van oudsher is de verhuur van onroerende goederen in principe vrijgesteld van btw (artikel 44 §3, 2° W.BTW). Er zijn slechts enkele, spe
De invoering van het huwelijksvermogensrecht
Einde van het finaal verrekenbeding of alsnog nieuw leven?
Over het finaal verrekenbeding is de laatste jaren al veel stof opgewaaid. Nadat het Hof van Cassatie in 2017 besliste in het voordeel van de belastingplichtige dat de vordering aftrekbaar was in het kader van de verschuldigde successierechten, heeft de Vlaamse decreetgever de fiscus een handje toegestoken door middel van een wetswijziging. 1. Wat is een finaal verrekenbeding en hoe werkt
Sneller systeemrisico's detecteren
Zonder Legal Entity Identifier doet uw bedrijf geen beurstransacties in 2018
Sinds 3 januari 2018 dient elke rechtspersoon die financiële instrumenten aan-of verkoopt te beschikken over een Legal Entity Identifier of kort LEI. 1. Legal Entity Identifier Een LEI is een unieke alfanumerieke code met 20 tekens waarmee elke juridische entiteit die actief is op de (al dan niet internationale) financiële markten op snelle wijze kan worden geïdentificeerd. De LEI st
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief