In welke mate zal de start van het nieuwe jaar gevolgen hebben voor onze portemonnee?

Zoals reeds vermeld in onze speciale editie van Informatief heeft de tax shift gedeeltelijk vorm gekregen in het wetsontwerp houdende bepalingen ter versterking van jobcreatie en koopkracht. Aangezien de finale wet op dit ogenblik op zich laat wachten wensen wij in deze editie toch al even stil te staan bij de ‘belangrijkste’ wijzigingen in de personen- en de vennootschapsbelasting die in principe vanaf 1 januari 2016 van kracht zullen zijn.

1. Roerende voorheffing
Het tarief van de roerende voorheffing op roerende inkomsten en diverse inkomsten zal doorgaans vermeerderen met 2%.

  • 25% wordt 27% en tegelijk wordt ook de toepassing van dit tarief uitgebreid tot interesten van  thematische volksleningen en ten aanzien van vastgoedbeleggingsvennootschappen;
  • 15% wordt 17% op dividenden afkomstig van winsten die via het regime van de gewone of bijzondere liquidatiereserve werden gereserveerd in de reserves en die binnen de periode van 5 jaar volgend op de aanleg worden uitgekeerd.

Slechts voor enkele inkomsten wordt er op dit ogenblik geen verhoging voorzien, met name voor:

  • interesten van gereglementeerde spaarboekjes en Letermebons;
  • tarieven in het kader van de VVPRbis-regeling (inbrengen in geld bij KMO’s vanaf 1 juli 2013 kunnen onder bepaalde voorwaarden recht geven op een verlaagd tarief van 15% of 20% op de uitgekeerde dividenden).

De nieuwe tarieven en regels zullen van toepassing zijn op betaalde of toegekende inkomsten vanaf 1 januari 2016.

2. Speculatiebelasting
Ook de veel besproken speculatiebelasting treedt vanaf 1 januari 2016 in werking. Hiermee worden de meerwaarden op aandelen, opties, warranten en andere financiële instrumenten van beursgenoteerde ondernemingen die door natuurlijke personen (rijksinwoners of buitenlanders) worden verwezenlijkt geviseerd. Zo worden de meerwaarden die binnen de zes maanden na verwerving ten bezwarende titel worden gerealiseerd voortaan belast als een divers inkomen tegen een afzonderlijk tarief van 33% in de personenbelasting of de belasting niet-inwoners. Meerwaarden op aandelen die verkregen zijn door schenking worden ook onderworpen aan deze maatregel voor zover er minder dan zes maanden verstreken zijn tussen de verwerving ten bezwarende titel door de schenker en de vervreemding ten bezwarende titel door de verkrijger.

Over het precieze toepassingsgebied van deze maatregel heerst op dit ogenblik nog veel discussie. Wel kan worden opgemerkt dat deze belasting enkel wordt geheven op meerwaarden die buiten de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden gerealiseerd.

Bij een overdracht van een deel van de aandelen van dezelfde soort, zal naar verluid de LIFO-methode worden toegepast om de zes maanden-termijn te beoordelen. De LIFO-methode impliceert dat men ervan uit zal gaan dat de aandelen die men het laatst heeft verworven het eerst verkocht zullen worden.

Verder zouden volgende meerwaarden uitgesloten worden van deze speculatiebelasting:

  • meerwaarden afkomstig van aandelen die worden toegekend door de werkgever en de verwerving ervan aanleiding heeft gegeven tot het in aanmerking nemen van belastbaar beroepsinkomen;
  • meerwaarden afkomstig van aandelen die men verkregen heeft door de uitoefening van gereglementeerde aandelenopties.

Ondanks de belastbaarheid van de meerwaarden, blijven de minderwaarden niet aftrekbaar. Er wordt wel één uitzondering toegestaan op dit aftrekverbod, nl. voor financiële instrumenten met eenzelfde ISIN code waar bij éénzelfde bepaalde verrichting van overdracht enerzijds meerwaarden worden verwezenlijkt op een deel van die sinds zes maanden verworven instrumenten, en anderzijds eveneens minderwaarden worden verwezenlijkt op een ander deel van die ook sinds zes maanden verworven instrumenten : die minderwaarden mogen dan met de meerwaarden gecompenseerd worden. Enkel de (positieve) nettosom is belastbaar.

Bovenstaande regeling is van toepassing op meerwaarden op aandelen die ten vroegste verworven zijn vanaf 1 januari 2016. Bij short selling zal de speculatiebelasting van toepassing zijn op (ongedekte) verkopen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2016.

3. Investeringsaftrek
Zij die in de personenbelasting- of in de vennootschapsbelasting (uitsluitend KMO’s) reeds konden genieten van de investeringsaftrek voor gewone investeringen zullen vanaf 1 januari 2016 van een permanente gewone investeringsaftrek van 8% i.p.v. 4% kunnen genieten. Voordien konden de KMO’s enkel genieten van een tijdelijke investeringsaftrek tijdens 2014 en 2015.

De verhoogde gespreide investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling wordt op 20,5% gebracht.

Verder wordt er een nieuwe investeringsaftrek ingevoerd voor investeringen “in productiemiddelen van hoogtechnologische producten”. Het betreft een verhoogde gespreide investeringsaftrek van 20,5% die van toepassing is op investeringen in producten waarvan de productie nieuw is en waarbij de producten dienen om (on)rechtstreeks verhoogde uitgaven in onderzoek en ontwikkeling toe te voegen op het ogenblik van den eerste serieproductie. Wanneer een investering tegelijk een productiemiddel van een hoogtechnologisch product en een ander product uitmaakt, of wanneer het productiemiddel slechts gedeeltelijk voor hoogtechnologische producten worden gebruikt dient de investeringsaftrek pro rata berekend te worden.

Voormelde investeringsaftrekken zijn van toepassing op investeringen die vanaf 1 januari 2016 tot stand zijn gebracht of aangeschaft.

Noteer nog, dat er sinds 1 januari 2015 ook een investeringsaftrek bestaat voor digitale investeringen. De uitwerking van deze gunstmaatregel heeft onlangs vorm gekregen via Koninklijk Besluit.

4.  Nieuwe KMO-definitie
In het kader van de omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn heeft België haar criteria ter beoordeling van de grootte van vennootschappen aangepast. Voortaan zullen vennootschappen langer als KMO kwalificeren gelet op de toename van de drempels:

  • Drempel jaaromzet: € 9.000.000 (tot 31/12/2015 € 7.300.000)
  • Drempel balanstotaal: € 4.500.000 (tot 31/12/2015 € 3.650.000)

De drempel inzake het personeelsbestand blijft op 50 VTE’s maar de bijkomende bepaling dat vennootschappen met een personeelsbestand van meer dan 100 VTE’s automatisch als grote vennootschappen kwalificeren wordt geschrapt.

De nieuwe ingevoegde paragraaf inzake de consolidatie zal vanuit fiscaal oogpunt geen uitwerking krijgen. Deze voert namelijk een beperking in aan de consolidatieplicht van vennootschappen.

5. Doorstortingsplicht van bedrijfsvoorheffing
Naar verluid zal de gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing aan de schatkist verhoogd worden van 15,6% naar 22,8% voor werkgevers die werknemers tewerkstellen in ploegen- of nachtarbeid en hiervoor een ploegenpremie betalen of toekennen.

Op dit ogenblik bestaat er al een verhoging van dit algemeen percentage met 2,2 percentpunten voor ondernemingen die werken in een volcontinu arbeidssysteem. Voormelde verhoging zou vanaf 1 januari 2016 ook worden toegepast voor ondernemingen die hoogtechnologische producten produceren en dit ten belope van de bedrijfsvoorheffingen die worden ingehouden ten aanzien van de werknemers die effectief tewerkgesteld zijn in de productie van deze hoogtechnologische producten. Voor zover de werknemers slechts deels in voormelde productie worden ingezet zou de vrijstelling van de doorstortingsplicht pro rata dienen te worden berekend.

6. Forfaitaire beroepskosten
De forfaitaire beroepskosten van werknemers in de personenbelasting zullen tijdens aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) en aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) verder stijgen:

Schermafbeelding 2015-12-17 om 12.49.45

7. Tarief personenbelasting
Ook de progressieve tarieven worden aangepast.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de schijf die in de personenbelasting tegen 40% belastbaar is, naar boven toe uitgebreid zodanig dat de schijf die aan 45% belasting onderworpen wordt verkleind. Merk op dat er aan de schijf van 50% niets verandert.

Verder is het de bedoeling van de regering om ook de schijf van 30% gedurende de volgende jaren stapsgewijs af te bouwen door overheveling ervan naar de schijf van 25%.

Schermafbeelding 2015-12-17 om 12.49.51

8. Belastingvrije som
De wetgever beoogt de belastingvrije som in de toekomst stelselmatig te verhogen zodat deze tegen 2020 € 4.785 (nog te indexeren) bedraagt. Naar verluidt zal ook de toerekening van de belastingvrije som worden aangepast.

9. Woonbonus
De Vlaamse regering maakt het stelsel van de woonbonus vanaf 1 januari 2016 ook van toepassing voor de eigen woning die niet de enige woning is door invoering van de zogenaamde “geïntegreerde woonbonus”. Samen met deze gelijkstelling worden de gewestelijke belastingverminderingen voor het langetermijnsparen en voor gewone interesten geschrapt voor alle leningen die worden aangegaan vanaf 1 januari 2016.

Voor leningen vanaf 1 januari 2016 volstaat voor de toepassing van de woonbonus dat de woning de eigen woning is op het ogenblik dat de uitgaven i.v.m. de lening betaald zijn.

Voor leningen van vóór 2016 is het van belang dat de woning de enige en eigen woning was op 31 december van het jaar waarin het krediet werd aangegaan.

Toch blijft voor dit nieuwe stelsel de vraag of de eigen woning eveneens de enige woning is van belang. Het maximumbedrag van de woonbonus blijft vastgesteld op € 1.520 (voor leningen vanaf 1 januari 2015, voor de eerder afgesloten leningen blijft het bedrag van € 2.280 van toepassing) per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk en dit ongeacht of de eigen woning ook de enige woning is. Daarentegen zullen enkel de uitgaven voor de enige eigen woning recht geven op een verhoogd maximumbedrag en dit zolang de woning dit karakter behoudt.

7 gevolgen van een foutieve inschrijving
Het belang van een correcte KBO-inschrijving anno 2019
Elke onderneming heeft zijn unieke inschrijving in de KBO, vaak wordt echter vergeten deze inschrijving up-to-date te houden. Dit kan onaangename gevolgen hebben. ​De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. Ze centraliseren de basisgegevens en vestigings
Is het nu 50% of 100% aftrekbaar?
Receptiekosten van een publicitair evenement slechts beperkt aftrekbaar
Volgens de letter van de wet (art. 53, 8° WIB) zijn beroepsmatig gedane receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar. Er bestaat sinds lange tijd discussie over de vraag of die aftrekbeperking ook geldt als de receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. Behouden deze kosten de aard van receptiekosten, ook als ze een publicitair doel hebben? Of vallen ze onder een
Juridisch is dit niet zo vanzelfsprekend
Herstructureren? Denk aan uw bestuursmandaten
Bij de herstructurering van vennootschappen komt heel wat kijken. Een element dat daarbij geregeld uit het oog wordt verloren betreft de bestuursmandaten die de overgenomen vennootschap waarneemt in een aantal andere vennootschappen. De vraag is wat het lot is van deze bestuursmandaten eens de besturende vennootschap verdwijnt ingevolge fusie of splitsing. In vele gevallen is het de bedo
Vanaf 1 jan 2020 enkel nog nieuwe formulieren
Nieuwe publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die teksten, zoals bv. oprichtingsaktes, benoemingen bestuurders etc., moeten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank dienen hiervoor speciale formulieren te gebruiken. Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit jaar zal het vaker voorkomen dat er moet gereageerd worden
Voorstel van vereenvoudigde aangifte? Kijk goed na en reageer tijdig!
Reeds sinds enkele jaren zit het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte in de lift. Dit jaar zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen zo’n voorstel krijgen. Als er niets moet worden gewijzigd, moet u ook niet reageren. Maar als er toch iets moet worden aangepast (lees: de fiscus heeft onjuiste of onvolledige gegevens), dan moet u tijdig reageren. Dit jaar zal het&
Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief