De investeringsaftrek: een illustratie van de opties

De investeringsaftrek verleent aan ondernemingen en natuurlijke personen die winsten of baten behalen, de mogelijkheid om hun belastbare winst te verminderen met een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen in nieuwe materiële en immateriële vaste activa.

Afhankelijk van de grootte van uw business en de aard van uw activiteiten, kan u doorgaans gebruik maken van de gewone, eenmalige investeringsaftrek van (tijdelijk) 20%, dan wel van de verhoogde investeringsaftrek van 13,5%.

In principe wordt de aftrek in het belastbare tijdperk van de investering toegepast. In bepaalde gevallen kan u er echter voor kiezen om de investeringsaftrek te spreiden over de afschrijvingsperiode van de activa.

Houd er wel rekening mee dat de investeringsaftrek niet cumuleerbaar is met de toepassing van de notionele interestaftrek. Gelet op het steeds dalende tarief van deze laatste, alsook de recentelijk ingeperkte berekeningsgrondslag ervan, kan de investeringsaftrek u in bepaalde situaties evenwel een groter fiscaal voordeel opleveren.

Basisvoorwaarden

Komen in aanmerking voor de toepassing van de investeringsaftrek:

 • Investeringen in afschrijfbare materiële en immateriële vaste activa,
 • Die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht,
 • Tijdens het belastbaar tijdperk,
 • Indien die activa in België voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.

Basisformaliteiten

Om de investeringsaftrek te kunnen verkrijgen moeten de belastingplichtigen:

 1. bij hun aangifte in de inkomstenbelastingen van het belastbare tijdperk waarin de vaste activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht, een ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier voegen (Opgave 275 U voor de aangifte vennootschapsbelasting; Opgave 276 U voor de aangifte personenbelasting);
 2. per categorie van vaste activa een opgave ter beschikking van de Administratie houden die voor elk activum de datum van aanschaffing of totstandkoming, de juiste benaming, de aanschaffings- of beleggingswaarde, de normale gebruiksduur en de afschrijvingsduur vermeldt.

1. De gewone investeringsaftrek: tarief

Waar de gewone, eenmalige investeringsaftrek in 2006 de facto nog werd afgeschaft, werd het sinds 2014 voor kleine vennootschappen opnieuw mogelijk om hun belastbare basis te verminderen met een gewone investeringsaftrek van 4% van de aanschaffingswaarde van investeringen in nieuwe materiële en immateriële vaste activa.

Vanaf 1 januari 2016 werd naar aanleiding van de ‘tax shift’ de investeringsaftrek zelfs verder verhoogd en werd een nieuw basispercentage van 8% ingevoerd. Bovendien werd het toepassingsgebied van de aftrek uitgebreid tot natuurlijke personen die winsten of baten behalen.

Tot slot werd naar aanleiding van het Zomerakkoord (Wet 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting) besloten om voor natuurlijke personen die winsten of baten behalen of vennootschappen die op grond van artikel 15 W.Venn. als klein worden aangemerkt een tijdelijke verhoging van het tarief in te voeren. Het tarief wordt van 8% naar 20% gebracht, voor vaste activa verkregen of tot stand gebracht tussen 1 januari 2018 tot 31 december 2019.

2.De verhoogde investeringsaftrek van 13,5%

In afwijking van de hierboven vermelde gewone investeringsaftrek, geven investeringen in bepaalde activa recht op een verhoogde investeringsaftrek. Deze aftrek staat in principe open voor alle vennootschappen en zelfstandigen - ongeacht grootte en ongeacht de omvang van hun activiteit – met uitzondering van de verhoogde aftrek voor investeringen in digitale activa. Deze laatste is immers voorbehouden voor ondernemers die kwalificeren als kleine vennootschap in de zin van artikel 15 W. Venn.

De activa waarin moet worden geïnvesteerd zijn:

 • octrooien;
 • vaste activa die worden gebruikt ter bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die geen effect op het leefmilieu hebben of die het negatieve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk beogen te beperken;
 • vaste activa die dienen voor een rationeler energieverbruik, voor de verbetering van de industriële processen uit energetische overwegingen en, in het bijzonder, voor de terugwinning van energie in de industrie (‘Energiebesparende investeringen’);
 • rookafzuig- of verluchtingssystemen in een rookkamer van een horeca-inrichting;
 • digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie.

Voor de opgesomde investeringen kan voor aanslagjaar 2019 een verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 13,5% worden bekomen.

Wanneer het tarief van de verhoogde aftrek van 13,5% lager uitvalt dan het tijdelijk verhoogde tarief van 20% van de gewone investeringsaftrek, kan de belastingplichtige er evenwel voor kiezen om het voor hem gunstigste tarief te gebruiken, mits voldaan is aan de voorwaarden om onder de toepassing van de gewone investeringsaftrek te vallen.

Bijkomende formaliteiten

Octrooien

Om de verhoogde aftrek op investeringen in octrooien te kunnen verkrijgen, dienen de aanvragers hun opgave van activa bijkomend te staven d.m.v. een afschrift van het contract op basis waarvan de onderneming het octrooi of het recht tot exploitatie ervan heeft aangeschaft en een bewijs dat het octrooi of het recht tot exploitatie ervan nooit door een andere onderneming in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid is gebruikt.

Vaste activa gebruikt ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke producten of toekomstgerichte milieuvriendelijke technologieën

Om in aanmerking te komen voor de verhoogde aftrek op milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, dient er een rechtvaardigende nota te worden bijgehouden die aantoont dat de vaste activa voldoen aan de gestelde voorwaarden of dient er een aanvraag te worden gedaan tot erkenning van de activa als noodzakelijk voor de verwezenlijking van een programma voor wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast moeten de onderzoeksdoeleinden waarvoor die activa noodzakelijk zijn, worden omschreven door hun doel, hun beginselen of hypothesen, hun technische moeilijkheden, hun innoverend karakter, hun technische en economische voordelen en door de kenmerken van het vaste activum.

Om het milieuvriendelijk karakter van de investering te bewijzen dient er tot slot een attest van de bevoegde Gewestregering te worden verkregen dat aantoont dat de nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die ontstaan uit het onderzoek en de ontwikkeling waarvoor de desbetreffende vaste activa worden gebruikt, geen effect hebben op het leefmilieu of het negatieve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk beogen te beperken.

Een formulier tot het bekomen van dit attest kan men voor het Vlaamse Gewest aanvragen bij:

Departement Omgeving,
Afdeling Partnerschappen met besturen en maatschappij
Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II – laan 20, bus 8
1000 Brussel
(tel. 02/553.85.03; fax 02/553.80.55)
www.lne.be

Energiebesparende investeringen

Voor deze aftrek dient er eveneens een attest van de bevoegde Gewestregering te worden verkregen, waarmee de energiebesparende aspecten van de investeringen kunnen worden aangetoond. Om een indicatie te krijgen van wat als energiebesparend kan worden beschouwd, kan gebruik worden gemaakt van de ‘Handleiding Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen’ die de drie Gewesten ieders hebben uitgevaardigd.

Het attest moet op straffe van verval binnen de 3 maanden na de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht door de belastingplichtige worden aangevraagd.

Een aanvraag tot het bekomen van dit attest kan men voor het Vlaamse Gewest richten aan:

Vlaams Energieagentschap
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 17
1000 Brussel
(tel.: 02/553 46 00; fax: 02/553 46 01)
contact: investeringsaftrek@vea.be     www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek/aanvraag

De verhoogde investeringsaftrek van 20,5%

Voor investeringen in materiële vaste activa die dienen voor de beveiliging van beroepslokalen of hun inhoud en voor de beveiliging van bedrijfsvoertuigen, kunnen natuurlijke personen en vennootschappen die als klein in de zin van art. 15 W.Venn. kwalificeren, voor aanslagjaar 2019 genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 20,5%.

De investeringsaftrek voor zeescheepvaart

Binnenlandse vennootschappen of Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die uitsluitend actief zijn in de zeescheepvaart, kunnen hun belastbare basis verminderen met een investeringsaftrek van 30% van de aanschaffingsprijs van nieuwe zeeschepen of tweedehands zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen.

De gespreide investeringsaftrek

Zoals vermeld, gebeurt de investeringsaftrek in principe in het belastbare tijdperk van de investering, maar kan er ook voor worden gekozen om de aftrek te spreiden over de afschrijvingsperiode van de activa. De aftrek wordt dan berekend op het jaarlijks bedrag van de afschrijving van de nieuwe investering.

 1. De gewone gespreide investeringsaftrek
  Natuurlijke personen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan aanslagjaar 2019, een gespreide aftrek gelijk aan 10,5% van de afschrijvingen op de activa toepassen.
 2. De verhoogde gespreide investeringsaftrek
  Zowel natuurlijke personen als vennootschappen (ongeacht grootte) kunnen opteren voor de verhoogde gespreide investeringsaftrek gelijk aan 20,5% van de afschrijvingen van milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

  Deze gespreide aftrek is zodus voorbehouden voor investeringen in activa gebruikt ter bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die geen effect op het leefmilieu hebben of die het negatieve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk proberen te beperken.

Tarieven voor aanslagjaar 2019

Investeringen in    Natuurlijke personen Vennootschappen
Octrooien 13,5%
20%
13,5%
20% (*)
Activa voor O&O van milieuvriendelijke producten 13,5%
20%
13,5%
20% (*)
Activa voor rationeler energieverbruik 13,5%
20%
13,5%
20% (*)
Rookafzuig- en verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen 13,5%
20%
13,5%
20% (*)
Bepaalde digitale activa 13,5% (*)
20% (**)
13,5% (*)
20% (*)
Beveiliging van beroepslokalen of bedrijfsvoertuigen 20,5% (*) 20,5% (*)
Zeescheepvaart 30% 30%
Andere investeringen tussen 01/01/2018 en 31/12/2019 20% 20% (*)
Gewone gespreide investeringsaftrek 10,5% /
Verhoogde gespreide investeringsaftrek 20,5% 20,5%

(*) op voorwaarde dat is voldaan aan de criteria van kleine vennootschap zoals bepaald in artikel 15 W. Venn.

(**) In principe moet de natuurlijke persoon als “klein” worden aangemerkt om de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in digitale activa toe te passen. Door de tijdelijke verhoging van de gewone investeringsaftrek naar 20% - welke niet vereist dat de natuurlijke persoon aan dat criterium beantwoordt – kan er echter voor digitale investeringen in 2018 en 2019, ongeacht grootte, een aftrek van 20% worden bekomen.

7 gevolgen van een foutieve inschrijving
Het belang van een correcte KBO-inschrijving anno 2019
Elke onderneming heeft zijn unieke inschrijving in de KBO, vaak wordt echter vergeten deze inschrijving up-to-date te houden. Dit kan onaangename gevolgen hebben. ​De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. Ze centraliseren de basisgegevens en vestigings
Is het nu 50% of 100% aftrekbaar?
Receptiekosten van een publicitair evenement slechts beperkt aftrekbaar
Volgens de letter van de wet (art. 53, 8° WIB) zijn beroepsmatig gedane receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar. Er bestaat sinds lange tijd discussie over de vraag of die aftrekbeperking ook geldt als de receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. Behouden deze kosten de aard van receptiekosten, ook als ze een publicitair doel hebben? Of vallen ze onder een
Juridisch is dit niet zo vanzelfsprekend
Herstructureren? Denk aan uw bestuursmandaten
Bij de herstructurering van vennootschappen komt heel wat kijken. Een element dat daarbij geregeld uit het oog wordt verloren betreft de bestuursmandaten die de overgenomen vennootschap waarneemt in een aantal andere vennootschappen. De vraag is wat het lot is van deze bestuursmandaten eens de besturende vennootschap verdwijnt ingevolge fusie of splitsing. In vele gevallen is het de bedo
Vanaf 1 jan 2020 enkel nog nieuwe formulieren
Nieuwe publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die teksten, zoals bv. oprichtingsaktes, benoemingen bestuurders etc., moeten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank dienen hiervoor speciale formulieren te gebruiken. Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit jaar zal het vaker voorkomen dat er moet gereageerd worden
Voorstel van vereenvoudigde aangifte? Kijk goed na en reageer tijdig!
Reeds sinds enkele jaren zit het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte in de lift. Dit jaar zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen zo’n voorstel krijgen. Als er niets moet worden gewijzigd, moet u ook niet reageren. Maar als er toch iets moet worden aangepast (lees: de fiscus heeft onjuiste of onvolledige gegevens), dan moet u tijdig reageren. Dit jaar zal het&
Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief