Nieuw Vlaams Huurdecreet

Op 24 oktober 2018 keurde het Vlaams parlement het nieuwe Vlaamse Huurdecreet goed. In onze nieuwsbrief van 26 oktober 2017 gaven we reeds een eerste aanzet van de wijzigingen welke dit nieuwe decreet met zich meebrengen. Een van de belangrijkste veranderingen blijft het ruime toepassingsgebied van het decreet. Enerzijds wordt in een uitgebreide regelgeving voorzien voor de huur van een woning bestemd tot hoofdverblijfplaats. Nieuw daarbij is dat het begrip “woning” voortaan slaat op elk roerend of onroerend goed of een deel ervan dat tot hoofdverblijfplaats wordt bestemd. Ook caravans, woonboten, een of meerdere kamers, … vallen dus onder dit woningbegrip. Anderzijds voorziet de Vlaamse wetgever ook in een specifieke regeling voor studentenhuur, medehuur, en de huur van tweede verblijven en vakantiewoningen. Hieronder worden een aantal andere belangrijke wijzigingen uitgelicht.

Beperking van gegevens die de verhuurder mag opvragen
Voortaan mag de verhuurder louter die gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn om na te gaan of de kandidaat-huurder financieel in staat is om de verplichtingen van de huurovereenkomst na te komen. Dit in de strijd tegen de discriminatie en er bescherming van de privacy van de huurder. Zo mogen loonbrieven vanzelfsprekend wél worden opgevraagd, een (blanco) uittreksel uit het strafregister of een doktersattest betreffende de gezondheid door de kandidaat-huurder niet.

Verplichte opmaak ingaande plaatsbeschrijving
Voortaan moet voor iedere huurovereenkomst een ingaande plaatsbeschrijving worden opgemaakt, die mee met de huurovereenkomst dient geregistreerd te worden.

Herstellingen
De huurder staat in voor alle kleine herstellingen, én de herstellingen die nodig zijn door zijn eigen fout. Alle overige herstellingen zijn voor de rekening van de verhuurder. De herstellingsverplichting van de huurder kan contractueel worden uitgesloten of beperkt.

Wijziging indexatieformule
Het aanvangsindexcijfer is voortaan het indexcijfer van de maand voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding van de huurovereenkomst of de voorkomelijke huurprijsherziening (waarbij de meest recente datum in aanmerking moet worden genomen).

Verdeling kosten en lasten
Er wordt een algemeen verdelingsprincipe ingevoerd: enkel de kosten en lasten voor het gebruik van de woning mogen bij de huurder worden gelegd. Overige kosten en lasten komen in principe voor rekening van de verhuurder. De Vlaamse Regering stelt een dwingende lijst op van kosten en lasten die aan de huurder dan wel de verhuurder mogen worden aangerekend. De onroerende voorheffing is steeds volledig ten laste van de verhuurder.

De huurwaarborg
De klassieke bankwaarborg blijft enkel nog mogelijk bij sociale huisvesting. Naast de storting op een geblokkeerde bankrekening op naam van de huurder, is ook een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling op naam van de huurder (bv. een kapitalisatiebon of een obligatie) voortaan. Mits akkoord van de verhuurder kan de waarborg ook worden voldaan met een persoonlijke borgstelling. De waarborg bedraagt in ieder geval maximum 3 maanden huur. De huurder kiest zelf de vorm die de waarborg aanneemt. Het Vlaams Woningfonds verstrekt vanaf 1 januari 2019 onder bepaalde voorwaarden huurwaarborgleningen.

Meer rechtszekerheid bij medehuur
De echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner wordt van rechtswege medehuurder en aldus hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Feitelijke samenwoners (hieronder vallen ook vormen van co-housing) kunnen aan de verhuurder gezamenlijk een verzoek indienen om een nieuwe persoon als huurder aan de bestaande overeenkomst toe te voegen. Bij weigering of het uitblijven van enige reactie van de verhuurder binnen een termijn van drie maanden na dit verzoek, kunnen verzoekers zich wenden tot de vrederechter. In alle situaties van medehuur, geldt dat de nieuwe huurder niet gebonden is aan verplichtingen uit het verleden (bijv. betreffende de ingaande plaatsbeschrijving). De decreetgever voorziet ook in minimale regels rond opzeg en/of verderzetting van de lopende huurovereenkomst ingeval het huwelijk of de samenwoning wordt beëindigd.

Minimale bescherming student
Iedere huurovereenkomst voor studentenhuisvesting moet voortaan schriftelijk worden gesloten. Net zoals bij woninghuur moet er een ingaande plaatsbeschrijving worden opgesteld, die mee moet worden geregistreerd. Bovendien moet de overeenkomst voorzien in een eenvormige totaalprijs, waarin alle kosten en lasten zijn inbegrepen, met uitzondering van deze van energie, water en telecommunicatie. De huurwaarborg mag slechts 2 maanden huur bedragen. De student kan zich tot 2 maanden vóór de start van de huur bedenken en de huurovereenkomst kosteloos annuleren. Doet hij dit na deze termijn, dan betaalt hij een opzeggingsvergoeding van 2 maanden huur. De verhuurder kan de lopende overeenkomst niet stilzwijgend verlengen of vroegtijdig beëindigen. De student kan deze wél vroegtijdig opzeggen ingeval van (1) de beëindiging van zijn studie of (2) bij overlijden van een van de ouders of elke andere persoon die instaat voor het levensonderhoud van de student. Er geldt een opzeggingstermijn van 2 maanden. Huuroverdracht en onderhuur is enkel mogelijk wanneer de student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma of een stage. De verhuurder kan zich hier tegen verzetten mits gegronde redenen.

Laattijdige registratie
De verhuurder moet de overeenkomst binnen de 2 maanden na de ondertekening samen met de plaatsbeschrijving en alle bijvoegsels in 3 exemplaren laten registreren bij het kantoor Rechtszekerheid (d.i. het vroegere registratiekantoor) dat bevoegd is voor de gemeente waar de woning ligt. De registratie is nog steeds gratis. Wordt de overeenkomst niet binnen deze termijn geregistreerd, dan kan de huurder zonder opzeggingstermijn of –vergoeding de lopende huur opzeggen. De opzeg gaat in op de 1ste dag van de maand nadat de huurder heeft opgezegd.

Overlijden van de (ver)huurder
Bij overlijden van de verhuurder verandert er niets: de huur blijft gewoon verderlopen. In geval van overlijden van de huurder wordt de lopende huur voortaan van rechtswege ontbonden op het einde van de tweede maand na overlijden. Er is een opzegvergoeding van één maand verschuldigd, dit naast de voormelde twee maanden huur. Dit geldt niet wanneer de erfgenamen van de overleden huurder binnen de maand na het overlijden melden dat zij de lopende huur wensen verder te zetten.

Inwerkingtreding
De nieuwe regelgeving treedt in werking vanaf 1 januari 2019. Schriftelijke overeenkomsten gesloten vóór deze datum blijven onderworpen aan de bestaande (federale) woninghuurwet. Op mondelinge huurovereenkomsten worden de bepalingen van het Vlaams huurdecreet wél onmiddellijk van toepassing.

7 gevolgen van een foutieve inschrijving
Het belang van een correcte KBO-inschrijving anno 2019
Elke onderneming heeft zijn unieke inschrijving in de KBO, vaak wordt echter vergeten deze inschrijving up-to-date te houden. Dit kan onaangename gevolgen hebben. ​De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. Ze centraliseren de basisgegevens en vestigings
Is het nu 50% of 100% aftrekbaar?
Receptiekosten van een publicitair evenement slechts beperkt aftrekbaar
Volgens de letter van de wet (art. 53, 8° WIB) zijn beroepsmatig gedane receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar. Er bestaat sinds lange tijd discussie over de vraag of die aftrekbeperking ook geldt als de receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. Behouden deze kosten de aard van receptiekosten, ook als ze een publicitair doel hebben? Of vallen ze onder een
Juridisch is dit niet zo vanzelfsprekend
Herstructureren? Denk aan uw bestuursmandaten
Bij de herstructurering van vennootschappen komt heel wat kijken. Een element dat daarbij geregeld uit het oog wordt verloren betreft de bestuursmandaten die de overgenomen vennootschap waarneemt in een aantal andere vennootschappen. De vraag is wat het lot is van deze bestuursmandaten eens de besturende vennootschap verdwijnt ingevolge fusie of splitsing. In vele gevallen is het de bedo
Vanaf 1 jan 2020 enkel nog nieuwe formulieren
Nieuwe publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die teksten, zoals bv. oprichtingsaktes, benoemingen bestuurders etc., moeten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank dienen hiervoor speciale formulieren te gebruiken. Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit jaar zal het vaker voorkomen dat er moet gereageerd worden
Voorstel van vereenvoudigde aangifte? Kijk goed na en reageer tijdig!
Reeds sinds enkele jaren zit het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte in de lift. Dit jaar zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen zo’n voorstel krijgen. Als er niets moet worden gewijzigd, moet u ook niet reageren. Maar als er toch iets moet worden aangepast (lees: de fiscus heeft onjuiste of onvolledige gegevens), dan moet u tijdig reageren. Dit jaar zal het&
Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief