Registratie in de KBO onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er gesleuteld aan het ondernemingsrecht. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) schaft het begrip ‘handelaar’ af en voert het nieuwe begrip ‘onderneming’ in. Het nieuwe ondernemingsbegrip heeft gevolgen voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntenbank van Ondernemingen). 

Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO
Wie moet zich vanaf 1 november 2018 inschrijven in de KBO?

 • iedere rechtspersoon naar Belgisch recht (d.w.z.  alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen);
 • iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid (maar met winstuitkeringsoogmerk) naar Belgisch recht (o.a. een maatschap, een stille handelsvennootschap of een tijdelijke handelsvennootschap);
 • iedere ondernemer (natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid) die in België een zetel, bijkantoor of vestigingseenheid heeft. 

Het ondernemingsloket zal deze ondernemingen inschrijven met een hoedanigheid van ‘inschrijvingsplichtige onderneming’.  

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (o.a. de tijdelijke vennootschap of de maatschap) en verenigingen zonder winstoogmerk konden vroeger nog ontsnappen aan de inschrijvingsplicht, omdat zij bv. niet over een eigen btw-nummer dienden te beschikken, noch als werkgever voor de RSZ geregistreerd stonden. Voortaan zal dit niet meer het geval zijn.  

Uitzonderingen op deze inschrijvingsplicht
Wie hoeft zich niet in te schrijven in de KBO?

 • de onbeperkt aansprakelijke vennoten van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (o.a. de maten van een maatschap), de beherende vennoten van een vof en comm.v;
 • de beroepsverenigingen;
 • de publiekrechtelijke rechtspersonen (uitz.);
 • de natuurlijke personen die een bestuursmandaat uitoefenen;
 • de natuurlijke personen die actief zijn in het kader van de deeleconomie voor zover zij de drempel van € 6.130 euro (bedrag 2018, te indexeren) niet overschrijden. 

Betekent dit dat een feitelijke vereniging (zoals een tennisclub, georganiseerd als feitelijke vereniging) zich ook zal moeten inschrijven in de KBO, aangezien dit een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid is? 
Nee, een feitelijke vereniging (vereniging zonder rechtspersoonlijkheid in het WVV)  moet zich niet inschrijven in de KBO aangezien zij in principe geen winstuitkeringsoogmerk heeft.  

Let op:
Een vereniging mag conform het nieuw WVV economische activiteiten van industriële of commerciële aard nastreven en dus voortaan handelen met een winstoogmerk, maar kan in geen geval rechtstreeks of onrechtstreeks winsten uitkeren. De feitelijke vereniging die een winstsoogmerk nastreeft of een winstverdeling uitvoert aan haar leden dient zich wel in te schrijven in de KBO.  

Nieuwe inschrijvingen
Volgende ondernemingen zullen zich voortaan dienen in te schrijven in de KBO:

 • de maatschap;
 • de stille handelsvennootschap;
 • de tijdelijke handelsvennootschap (die vaak voorkomt bij bouwactiviteiten);
 • de feitelijke vereniging met winstoogmerk of die een winstverdeling uitvoert aan haar leden (artsen die zich verenigen in een praktijk,….) 

Let op:
Is de onderneming reeds geregistreerd in de KBO, omdat zij btw-plichtig is of personeel in dienst heeft en de administratie reeds een ondernemingsnummer heeft gecreëerd (loutere registratie)? Indien ja, dan dient de onderneming zich alsnog in te schrijven via een ondernemingsloket, zodat er onder meer een hoedanigheid en vestigingseenheden worden opgenomen in de KBO. 

Hoe inschrijven in de KBO?

 • Bestaande ondernemingen, opgericht vóór 1 november 2018 krijgen een overgangsperiode van zes maanden.  Dit betekent dat zij zich uiterlijk op 30 april 2019 via een ondernemingsloket moeten laten inschrijven.
 • Voor hun inschrijving baseren de ondernemingsloketten zich op de verklaring van de onderneming. Het is niet nodig om over de statuten/overeenkomst te beschikken.
 • Er kan ingeschreven worden zonder voorlegging van een bankrekeningnummer.
 • In Brussel en het Waals Gewest is de vestigingswet onveranderd gebleven. De ondernemingen wiens maatschappelijke zetel/adres aldaar gevestigd is, dienen nog steeds kennis van bedrijfsbeheer en, indien van toepassing, de nodige beroepskennis aan te tonen.
 • Het wettelijk tarief bedraagt normaliter € 88,50.  Voorlopig kan dit bedrag nog niet geïnd worden. 
Heeft het nieuw ondernemingsbegrip gevolgen voor u?
Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO – verduidelijking voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
In een vorig artikel lichtten we al toe dat de invoering van het begrip ‘onderneming’ in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook gevolgen heeft voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Hier willen we dieper ingaan op de inschrijvingsplicht voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.  Gevolg verruimd ondernemingsbegrip  Door h
Voelbare gevolgen op fiscaal vlak
Impact van de Brexit op de registratie- en erfbelasting
De spanning in het Verenigd Koninkrijk is te snijden. De initiële datum van de Brexit, 29 maart 2019, werd inmiddels opgeschoven. Naargelang er een akkoord wordt goedgekeurd of niet op 29 maart, wordt de datum van de Brexit opgeschoven naar 12 april in geval van een harde Brexit (zonder akkoord) en naar 22 mei in geval van een zachte Brexit (met akkoord). Het is een evidentie dat de Brexit z
Een versoepeling voor KMO's
Nieuwe interestaftrekbeperking biedt vooral ook opportuniteiten
Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting van eind 2017 werd ook een nieuwe interestaftrekbeperking ingevoerd.
Enkele belangrijke tijdstippen uitgelicht
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Reeds geruime tijd werd het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht aangekondigd en op 28 februari 2019 werd de wet goedgekeurd door de Kamer. Hieronder geven we een korte toelichting over enkele belangrijke tijdstippen die gepaard gaan met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving.   Invoering van de nieuwe wetgeving  De wet tot invoering van het Wetboek van Ven
Vanaf 1 mei 2019
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land bijgevolg een nieuw vennootschapsrecht. Het huidige Wetboek van Vennootschappen - dat reeds van 7 mei 1999 dateert – is niet langer aangepast aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven. Met het WVV tracht de wetgever Belg
De revival van opstal
Opstal als stealth-vruchtgebruik?
Recent werd een opmerkelijk arrest door het Hof van Beroep van Brussel geveld inzake de belasting van te goedkope natrekking bij opstal (23 januari 2019). Ook in het verleden waren hier al een aantal uitspraken over gedaan (zie onder meer het Hof te Gent van 31 oktober 2017). De interesse omtrent het einde van opstal bestaat duidelijk bij de fiscus en de beide arresten tonen ook aan dat er soms we
Paradepaardje of toch eerder louter doekje tegen het bloeden?
Het Belgisch fiscaal consolidatieregime
Het algemene opzet met de invoering van een fiscaal consolidatieregime was duidelijk, met name het Belgische fiscale stelsel terug positief in de kijker zetten. Vele van de ons omringende landen kennen immers al jaar en dag een systeem van fiscale consolidatie en België scoorde daardoor slecht op dit punt wanneer internationale groepen een investeringslocatie moeten kiezen. De vraag die op ied
De nieuwe regels voor btw-behandeling van vouchers
De wondere wereld van btw en bonnen
Bonnen zijn een zeer populair marketing instrument. Er zijn diverse soorten bonnen: kortingsbonnen uitgegeven door een fabrikant, in te ruilen bij om het even welk verkooppunt in België, kortingsbonnen gratis verstrekt door retailers, bonnen waarmee een nieuw gelanceerd artikel gratis kan worden verkregen, cadeaucheques die kunnen worden ingewisseld voor een heel gamma producten of diensten, elek
'Pauliaanse vordering' schiet te hulp
De fiscus buitenspel zetten door het verwerpen van de nalatenschap: kan dat?
In het erfrecht hebben verschillende erfgenamen een reservataire aanspraak. Zij hebben dus recht op een minimum erfdeel. Sinds de nieuwe erfwet mag men vrij beschikken over de helft van zijn vermogen. Dit noemt men het beschikbaar deel. Als het beschikbaar deel overschreden wordt door giften, kunnen de reservataire erfgenamen de inkorting vragen. Via de inkorting eisen de reservataire erfgenamen,
Het voordeel is een belastbaar VAA
Voortaan fiches en bedrijfsvoorheffing bij voordelen toegekend door buitenlandse ondernemingen
Moet, op een voordeel ontvangen van een buitenlandse vennootschap, bedrijfsvoorheffing worden ingehouden? Die vraag dient thans in de meeste situaties negatief te worden beantwoord.
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief