Registratie in de KBO onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er gesleuteld aan het ondernemingsrecht. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) schaft het begrip ‘handelaar’ af en voert het nieuwe begrip ‘onderneming’ in. Het nieuwe ondernemingsbegrip heeft gevolgen voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntenbank van Ondernemingen). 

Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO
Wie moet zich vanaf 1 november 2018 inschrijven in de KBO?

 • iedere rechtspersoon naar Belgisch recht (d.w.z.  alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen);
 • iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid (maar met winstuitkeringsoogmerk) naar Belgisch recht (o.a. een maatschap, een stille handelsvennootschap of een tijdelijke handelsvennootschap);
 • iedere ondernemer (natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid) die in België een zetel, bijkantoor of vestigingseenheid heeft. 

Het ondernemingsloket zal deze ondernemingen inschrijven met een hoedanigheid van ‘inschrijvingsplichtige onderneming’.  

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (o.a. de tijdelijke vennootschap of de maatschap) en verenigingen zonder winstoogmerk konden vroeger nog ontsnappen aan de inschrijvingsplicht, omdat zij bv. niet over een eigen btw-nummer dienden te beschikken, noch als werkgever voor de RSZ geregistreerd stonden. Voortaan zal dit niet meer het geval zijn.  

Uitzonderingen op deze inschrijvingsplicht
Wie hoeft zich niet in te schrijven in de KBO?

 • de onbeperkt aansprakelijke vennoten van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (o.a. de maten van een maatschap), de beherende vennoten van een vof en comm.v;
 • de beroepsverenigingen;
 • de publiekrechtelijke rechtspersonen (uitz.);
 • de natuurlijke personen die een bestuursmandaat uitoefenen;
 • de natuurlijke personen die actief zijn in het kader van de deeleconomie voor zover zij de drempel van € 6.130 euro (bedrag 2018, te indexeren) niet overschrijden. 

Betekent dit dat een feitelijke vereniging (zoals een tennisclub, georganiseerd als feitelijke vereniging) zich ook zal moeten inschrijven in de KBO, aangezien dit een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid is? 
Nee, een feitelijke vereniging (vereniging zonder rechtspersoonlijkheid in het WVV)  moet zich niet inschrijven in de KBO aangezien zij in principe geen winstuitkeringsoogmerk heeft.  

Let op:
Een vereniging mag conform het nieuw WVV economische activiteiten van industriële of commerciële aard nastreven en dus voortaan handelen met een winstoogmerk, maar kan in geen geval rechtstreeks of onrechtstreeks winsten uitkeren. De feitelijke vereniging die een winstsoogmerk nastreeft of een winstverdeling uitvoert aan haar leden dient zich wel in te schrijven in de KBO.  

Nieuwe inschrijvingen
Volgende ondernemingen zullen zich voortaan dienen in te schrijven in de KBO:

 • de maatschap;
 • de stille handelsvennootschap;
 • de tijdelijke handelsvennootschap (die vaak voorkomt bij bouwactiviteiten);
 • de feitelijke vereniging met winstoogmerk of die een winstverdeling uitvoert aan haar leden (artsen die zich verenigen in een praktijk,….) 

Let op:
Is de onderneming reeds geregistreerd in de KBO, omdat zij btw-plichtig is of personeel in dienst heeft en de administratie reeds een ondernemingsnummer heeft gecreëerd (loutere registratie)? Indien ja, dan dient de onderneming zich alsnog in te schrijven via een ondernemingsloket, zodat er onder meer een hoedanigheid en vestigingseenheden worden opgenomen in de KBO. 

Hoe inschrijven in de KBO?

 • Bestaande ondernemingen, opgericht vóór 1 november 2018 krijgen een overgangsperiode van zes maanden.  Dit betekent dat zij zich uiterlijk op 30 april 2019 via een ondernemingsloket moeten laten inschrijven.
 • Voor hun inschrijving baseren de ondernemingsloketten zich op de verklaring van de onderneming. Het is niet nodig om over de statuten/overeenkomst te beschikken.
 • Er kan ingeschreven worden zonder voorlegging van een bankrekeningnummer.
 • In Brussel en het Waals Gewest is de vestigingswet onveranderd gebleven. De ondernemingen wiens maatschappelijke zetel/adres aldaar gevestigd is, dienen nog steeds kennis van bedrijfsbeheer en, indien van toepassing, de nodige beroepskennis aan te tonen.
 • Het wettelijk tarief bedraagt normaliter € 88,50.  Voorlopig kan dit bedrag nog niet geïnd worden. 
Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd.Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet correc
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen.
Aangifteformulier personenbelasting AJ 2019: enkele nieuwigheden toegelicht
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen en andere wijzigingen. Het nieuwe aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2019 werd op 7 april gepubliceerd, het startschot voor de jaarlijkse aangifterace is dus gegeven. Voor de Vlaamse aangifte zijn er “slechts” 6 codes bijgekomen en voor de Waalse en de Brusselse aangifte telkens “slechts” 7 codes. Toch
Heeft het nieuw ondernemingsbegrip gevolgen voor u?
Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO – verduidelijking voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
In een vorig artikel lichtten we al toe dat de invoering van het begrip ‘onderneming’ in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook gevolgen heeft voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Hier willen we dieper ingaan op de inschrijvingsplicht voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.  Gevolg verruimd ondernemingsbegrip  Door h
Voelbare gevolgen op fiscaal vlak
Impact van de Brexit op de registratie- en erfbelasting
De spanning in het Verenigd Koninkrijk is te snijden. De initiële datum van de Brexit, 29 maart 2019, werd inmiddels opgeschoven. Naargelang er een akkoord wordt goedgekeurd of niet op 29 maart, wordt de datum van de Brexit opgeschoven naar 12 april in geval van een harde Brexit (zonder akkoord) en naar 22 mei in geval van een zachte Brexit (met akkoord). Het is een evidentie dat de Brexit z
Een versoepeling voor KMO's
Nieuwe interestaftrekbeperking biedt vooral ook opportuniteiten
Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting van eind 2017 werd ook een nieuwe interestaftrekbeperking ingevoerd.
Enkele belangrijke tijdstippen uitgelicht
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Reeds geruime tijd werd het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht aangekondigd en op 28 februari 2019 werd de wet goedgekeurd door de Kamer. Hieronder geven we een korte toelichting over enkele belangrijke tijdstippen die gepaard gaan met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving.   Invoering van de nieuwe wetgeving  De wet tot invoering van het Wetboek van Ven
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief