Registratie in de KBO onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er gesleuteld aan het ondernemingsrecht. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) schaft het begrip ‘handelaar’ af en voert het nieuwe begrip ‘onderneming’ in. Het nieuwe ondernemingsbegrip heeft gevolgen voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntenbank van Ondernemingen). 

Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO
Wie moet zich vanaf 1 november 2018 inschrijven in de KBO?

 • iedere rechtspersoon naar Belgisch recht (d.w.z.  alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen);
 • iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid (maar met winstuitkeringsoogmerk) naar Belgisch recht (o.a. een maatschap, een stille handelsvennootschap of een tijdelijke handelsvennootschap);
 • iedere ondernemer (natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid) die in België een zetel, bijkantoor of vestigingseenheid heeft. 

Het ondernemingsloket zal deze ondernemingen inschrijven met een hoedanigheid van ‘inschrijvingsplichtige onderneming’.  

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (o.a. de tijdelijke vennootschap of de maatschap) en verenigingen zonder winstoogmerk konden vroeger nog ontsnappen aan de inschrijvingsplicht, omdat zij bv. niet over een eigen btw-nummer dienden te beschikken, noch als werkgever voor de RSZ geregistreerd stonden. Voortaan zal dit niet meer het geval zijn.  

Uitzonderingen op deze inschrijvingsplicht
Wie hoeft zich niet in te schrijven in de KBO?

 • de onbeperkt aansprakelijke vennoten van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (o.a. de maten van een maatschap), de beherende vennoten van een vof en comm.v;
 • de beroepsverenigingen;
 • de publiekrechtelijke rechtspersonen (uitz.);
 • de natuurlijke personen die een bestuursmandaat uitoefenen;
 • de natuurlijke personen die actief zijn in het kader van de deeleconomie voor zover zij de drempel van € 6.130 euro (bedrag 2018, te indexeren) niet overschrijden. 

Betekent dit dat een feitelijke vereniging (zoals een tennisclub, georganiseerd als feitelijke vereniging) zich ook zal moeten inschrijven in de KBO, aangezien dit een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid is? 
Nee, een feitelijke vereniging (vereniging zonder rechtspersoonlijkheid in het WVV)  moet zich niet inschrijven in de KBO aangezien zij in principe geen winstuitkeringsoogmerk heeft.  

Let op:
Een vereniging mag conform het nieuw WVV economische activiteiten van industriële of commerciële aard nastreven en dus voortaan handelen met een winstoogmerk, maar kan in geen geval rechtstreeks of onrechtstreeks winsten uitkeren. De feitelijke vereniging die een winstsoogmerk nastreeft of een winstverdeling uitvoert aan haar leden dient zich wel in te schrijven in de KBO.  

Nieuwe inschrijvingen
Volgende ondernemingen zullen zich voortaan dienen in te schrijven in de KBO:

 • de maatschap;
 • de stille handelsvennootschap;
 • de tijdelijke handelsvennootschap (die vaak voorkomt bij bouwactiviteiten);
 • de feitelijke vereniging met winstoogmerk of die een winstverdeling uitvoert aan haar leden (artsen die zich verenigen in een praktijk,….) 

Let op:
Is de onderneming reeds geregistreerd in de KBO, omdat zij btw-plichtig is of personeel in dienst heeft en de administratie reeds een ondernemingsnummer heeft gecreëerd (loutere registratie)? Indien ja, dan dient de onderneming zich alsnog in te schrijven via een ondernemingsloket, zodat er onder meer een hoedanigheid en vestigingseenheden worden opgenomen in de KBO. 

Hoe inschrijven in de KBO?

 • Bestaande ondernemingen, opgericht vóór 1 november 2018 krijgen een overgangsperiode van zes maanden.  Dit betekent dat zij zich uiterlijk op 30 april 2019 via een ondernemingsloket moeten laten inschrijven.
 • Voor hun inschrijving baseren de ondernemingsloketten zich op de verklaring van de onderneming. Het is niet nodig om over de statuten/overeenkomst te beschikken.
 • Er kan ingeschreven worden zonder voorlegging van een bankrekeningnummer.
 • In Brussel en het Waals Gewest is de vestigingswet onveranderd gebleven. De ondernemingen wiens maatschappelijke zetel/adres aldaar gevestigd is, dienen nog steeds kennis van bedrijfsbeheer en, indien van toepassing, de nodige beroepskennis aan te tonen.
 • Het wettelijk tarief bedraagt normaliter € 88,50.  Voorlopig kan dit bedrag nog niet geïnd worden. 
Het voordeel is een belastbaar VAA
Voortaan fiches en bedrijfsvoorheffing bij voordelen toegekend door buitenlandse ondernemingen
Moet, op een voordeel ontvangen van een buitenlandse vennootschap, bedrijfsvoorheffing worden ingehouden? Die vraag dient thans in de meeste situaties negatief te worden beantwoord.
Juridisch meest correcte oplossing
Successief vruchtgebruik: Vlabel bevestigt de heffingswijze van de registratierechten
Op 10 december 2018 werd een opmerkelijk standpunt gepubliceerd op de website van Vlabel (Standpunt nr. 18083 van 26 november 2018). De vastgoedfiscaliteit wordt steeds verfijnder met steeds meer (fiscale) voordelen. De vraag moet dan ook gesteld worden of de alom gekende “eenvoudige” vruchtgebruiken niet deels zullen vervangen worden door verrichtingen met een dubbel of successief  vruch
Vanaf 1 januari 2019
Nieuw Vlaams Huurdecreet
Op 24 oktober 2018 keurde het Vlaams parlement het nieuwe Vlaamse Huurdecreet goed. In onze nieuwsbrief van 26 oktober 2017 gaven we reeds een eerste aanzet van de wijzigingen welke dit nieuwe decreet met zich meebrengen. Een van de belangrijkste veranderingen blijft het ruime toepassingsgebied van het decreet. Enerzijds wordt in een uitgebreide regelgeving voorzien voor de huur van een woning bes
Schriftelijk bevestigd aan ons kantoor
Bevestigd: zowel vruchtgebruiker als naakte eigenaar op te nemen in UBO-register
Op 31 oktober 2018 is het register van uiteindelijke begunstigden (het “UBO register”) officieel in werking getreden. Op basis van de wetteksten en de verklarende toelichting, dienen als uiteindelijke begunstigde(n) van vennootschappen in de eerste plaats te worden meegedeeld, de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van he
Het onderhandelde brexit-akkoord werd weggestemd
Vier op de vijf ondernemingen die handel drijven met de UK zijn nog niet voorbereid op de brexit
Gisteren werd het onderhandelde brexit-akkoord weggestemd in het Britse Lagerhuis. De kansen op een “no-deal" brexit scenario nemen aanzienlijk toe nu de standpunten zich lijken te verharden. Brexiteers mogen dan wel spreken van “a proper brexit”, maar in de praktijk komt dit neer op een chaotische brexit. Minister van Financiën,  Alexander De Croo, luidde vanmorgen d
De inschrijvingsplicht wordt ruimer
Meer ondernemers moeten zich inschrijven in de Kruispuntbank voor ondernemingen
In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er onder meer gesleuteld aan het ondernemingsrecht. De wetgever afstapt van het begrip “handelaar”. In plaats daarvan wordt het begrip “onderneming” als overkoepelende term gebruikt. Het nieuwe ondernemingsbegrip  vormt niet alleen de bouwsteen voor zowel de regels van het Wetboek van economisch recht als in het gerechte
Meer specifiek: het huwelijksvermogensrecht
Een nieuwe vergoedingsplicht in het wettelijk stelsel
Wat als een echtgenoot zijn beroep uitoefent in een vennootschap, waarvan alle aandelen “eigen” zijn ? De wet van 22 juli 2018 heeft aanzienlijke wijzigingen aangebracht in het huwelijksvermogensrecht. Met dit artikel gaan wij in op een specifieke aanvulling in het huwelijksvermogensrecht, namelijk de mogelijke benadeling van de gemeenschap bij de beroepsuitoefening door middel van een eige
Veranderingen in de zorgvolmacht en vruchtgebruik
Vermogensplanning: enkele recente ontwikkelingen
De laatste maanden hebben we al regelmatig bericht over  de grote wijzigingen in de vermogens- en successieplanning. Hieronder bezorgen we nog een kleine update over enkele van deze wijzigingen.   De zorgvolmacht: uw vermogen veiligstellen voor later Het klassieke voorbeeld is hier dat van een persoon die omwille van een fysieke of mentale beperking (coma, dementie, …) tijdelijk of
Happy Brexmas?
Hoe bereidt u uw onderneming voor op de brexit?
Op 10 december besliste de Britse eerste minister om de stemming in het Britse Lagerhuis over brexit-deal uit te stellen. De kans op een “no deal” rampscenario neemt verder toe. Wat zijn de belangrijke data? Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Raad op 29 maart 2017 formeel kennis gegeven van het voornemen om uit de EU te treden (procedure voorzien in art. 50 EU Verdrag). Het Verenigd
Een geliefde controlestructuur
De almachtige zaakvoerder van een burgerlijke maatschap : altijd fictie geweest ?
De burgerlijke maatschap is al lang een geliefde controlestructuur bij vermogensplanners. In veel gevallen willen schenkers hun vermogen niet volledig uit handen geven en wensen zij toch nog een zekere controle te behouden over hetgeen ze schenken. Zeker bij de overdracht van familiale vennootschappen willen de schenkers (vaak ouders of familieleden) nog steeds zeggenschap houden over de gang van
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief