Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Reeds geruime tijd werd het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht aangekondigd en op 28 februari 2019 werd de wet goedgekeurd door de Kamer. Hieronder geven we een korte toelichting over enkele belangrijke tijdstippen die gepaard gaan met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving.  

Invoering van de nieuwe wetgeving 
De wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen treedt in werking op 1 mei 2019  en heft volgende wetten op: 

  • het (huidige) Wetboek van Vennootschappen; 
  • de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen; 
  • de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen; 
  • de wet van 12 juli 1989 houdende de instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden.  

Toepassing nieuwe WVV op nieuw opgerichte rechtspersonen 
Vanaf 1 mei 2019 kunnen nieuwe rechtspersonen dus enkel opgericht worden conform de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het ‘WVV’ genoemd). De bepalingen van het WVV zullen integraal van toepassing zijn op deze vanaf 1 mei 2019 opgerichte rechtspersonen.  

Toepassing nieuwe WVV op bestaande rechtspersonen 
Voor bestaande rechtspersonen is het nieuwe WVV pas van toepassing vanaf 1 januari 2020. Vanaf dan worden de statutaire bepalingen die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het WVV voor niet geschreven gehouden. De aanvullende bepalingen van het WVV worden slechts toegepast in zoverre ze niet door statutaire bepalingen worden uitgesloten. Bestaande rechtspersonen kunnen echter door een statutenwijziging, waarbij de statuten in overeenstemming gebracht worden met het WVV, vrijwillig al vanaf 1 mei 2019 de bepalingen van het WVV van toepassing maken.  

Na 1 januari 2020 zijn bestaande rechtspersonen verplicht om bij hun eerstvolgende statutenwijziging hun statuten in overeenstemming te brengen met het WVV. Indien deze statutenwijziging voortvloeit uit de toepassing van het toegestane kapitaal, de uitoefening van inschrijvingsrechten of de conversie van converteerbare obligaties, is er een uitzondering op deze deadline.   

Uiterlijk op 1 januari 2024 moeten de statuten van de bestaande rechtspersonen in overeenstemming zijn gebracht met het nieuwe WVV. Bij het in overeenstemming brengen van de statuten van de bestaande rechtspersonen, dient rekening gehouden te worden met het feit dat er inzake de vennootschappen slechts vier basisvormen overblijven: 

  • de besloten vennootschap (BV) 
  • de naamloze vennootschap (NV); 
  • de coöperatieve vennootschap (cv); 
  • de maatschap (variante zonder rechtspersoonlijkheid), de Vennootschap onder Firma (VOF) of commanditaire vennootschap (comm.v) (varianten met rechtspersoonlijkheid).  

Naast deze vennootschapsvormen blijven ook de vzw en de stichting als rechtsvorm bestaan.  

De bestaande vennootschappen die een andere rechtsvorm hebben en die niet tot tijdige statutenwijziging zijn overgegaan, zullen op 1 januari 2024 van rechtswege als volgt omgezet worden: 

Vóór 1 januari 2024 Vanaf 1 januari 2024 
Commanditaire vennootschap op aandelen (comm.va)   NV
Landbouwvennootschap zonder stille vennoten (LV) VOF
Landbouwvennootschap met stille vennoten (LV) Comm.v
Economisch samenwerkingsverband (ESV) VOF
Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) VOF
Coöperatieve vennootschap met besloten aansprakelijkheid (CVBA) die niet voldoet aan de criteria uit artikel 6:1 WVV BV
Tijdelijke vennootschap (tv) en de stille vennootschap (sv)

Maatschap

Beroepsverenigingen en federaties van beroepsverenigingen Vzw

 

Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen.
Aangifteformulier personenbelasting AJ 2019: enkele nieuwigheden toegelicht
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen en andere wijzigingen. Het nieuwe aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2019 werd op 7 april gepubliceerd, het startschot voor de jaarlijkse aangifterace is dus gegeven. Voor de Vlaamse aangifte zijn er “slechts” 6 codes bijgekomen en voor de Waalse en de Brusselse aangifte telkens “slechts” 7 codes. Toch
Heeft het nieuw ondernemingsbegrip gevolgen voor u?
Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO – verduidelijking voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
In een vorig artikel lichtten we al toe dat de invoering van het begrip ‘onderneming’ in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook gevolgen heeft voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Hier willen we dieper ingaan op de inschrijvingsplicht voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.  Gevolg verruimd ondernemingsbegrip  Door h
Voelbare gevolgen op fiscaal vlak
Impact van de Brexit op de registratie- en erfbelasting
De spanning in het Verenigd Koninkrijk is te snijden. De initiële datum van de Brexit, 29 maart 2019, werd inmiddels opgeschoven. Naargelang er een akkoord wordt goedgekeurd of niet op 29 maart, wordt de datum van de Brexit opgeschoven naar 12 april in geval van een harde Brexit (zonder akkoord) en naar 22 mei in geval van een zachte Brexit (met akkoord). Het is een evidentie dat de Brexit z
Een versoepeling voor KMO's
Nieuwe interestaftrekbeperking biedt vooral ook opportuniteiten
Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting van eind 2017 werd ook een nieuwe interestaftrekbeperking ingevoerd.
Vanaf 1 mei 2019
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land bijgevolg een nieuw vennootschapsrecht. Het huidige Wetboek van Vennootschappen - dat reeds van 7 mei 1999 dateert – is niet langer aangepast aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven. Met het WVV tracht de wetgever Belg
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief