Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Reeds geruime tijd werd het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht aangekondigd en op 28 februari 2019 werd de wet goedgekeurd door de Kamer. Hieronder geven we een korte toelichting over enkele belangrijke tijdstippen die gepaard gaan met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving.  

Invoering van de nieuwe wetgeving 
De wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen treedt in werking op 1 mei 2019  en heft volgende wetten op: 

  • het (huidige) Wetboek van Vennootschappen; 
  • de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen; 
  • de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen; 
  • de wet van 12 juli 1989 houdende de instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden.  

Toepassing nieuwe WVV op nieuw opgerichte rechtspersonen 
Vanaf 1 mei 2019 kunnen nieuwe rechtspersonen dus enkel opgericht worden conform de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het ‘WVV’ genoemd). De bepalingen van het WVV zullen integraal van toepassing zijn op deze vanaf 1 mei 2019 opgerichte rechtspersonen.  

Toepassing nieuwe WVV op bestaande rechtspersonen 
Voor bestaande rechtspersonen is het nieuwe WVV pas van toepassing vanaf 1 januari 2020. Vanaf dan worden de statutaire bepalingen die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het WVV voor niet geschreven gehouden. De aanvullende bepalingen van het WVV worden slechts toegepast in zoverre ze niet door statutaire bepalingen worden uitgesloten. Bestaande rechtspersonen kunnen echter door een statutenwijziging, waarbij de statuten in overeenstemming gebracht worden met het WVV, vrijwillig al vanaf 1 mei 2019 de bepalingen van het WVV van toepassing maken.  

Na 1 januari 2020 zijn bestaande rechtspersonen verplicht om bij hun eerstvolgende statutenwijziging hun statuten in overeenstemming te brengen met het WVV. Indien deze statutenwijziging voortvloeit uit de toepassing van het toegestane kapitaal, de uitoefening van inschrijvingsrechten of de conversie van converteerbare obligaties, is er een uitzondering op deze deadline.   

Uiterlijk op 1 januari 2024 moeten de statuten van de bestaande rechtspersonen in overeenstemming zijn gebracht met het nieuwe WVV. Bij het in overeenstemming brengen van de statuten van de bestaande rechtspersonen, dient rekening gehouden te worden met het feit dat er inzake de vennootschappen slechts vier basisvormen overblijven: 

  • de besloten vennootschap (BV) 
  • de naamloze vennootschap (NV); 
  • de coöperatieve vennootschap (cv); 
  • de maatschap (variante zonder rechtspersoonlijkheid), de Vennootschap onder Firma (VOF) of commanditaire vennootschap (comm.v) (varianten met rechtspersoonlijkheid).  

Naast deze vennootschapsvormen blijven ook de vzw en de stichting als rechtsvorm bestaan.  

De bestaande vennootschappen die een andere rechtsvorm hebben en die niet tot tijdige statutenwijziging zijn overgegaan, zullen op 1 januari 2024 van rechtswege als volgt omgezet worden: 

Vóór 1 januari 2024 Vanaf 1 januari 2024 
Commanditaire vennootschap op aandelen (comm.va)   NV
Landbouwvennootschap zonder stille vennoten (LV) VOF
Landbouwvennootschap met stille vennoten (LV) Comm.v
Economisch samenwerkingsverband (ESV) VOF
Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) VOF
Coöperatieve vennootschap met besloten aansprakelijkheid (CVBA) die niet voldoet aan de criteria uit artikel 6:1 WVV BV
Tijdelijke vennootschap (tv) en de stille vennootschap (sv)

Maatschap

Beroepsverenigingen en federaties van beroepsverenigingen Vzw

 

Heeft het nieuw ondernemingsbegrip gevolgen voor u?
Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO – verduidelijking voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
In een vorig artikel lichtten we al toe dat de invoering van het begrip ‘onderneming’ in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook gevolgen heeft voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Hier willen we dieper ingaan op de inschrijvingsplicht voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.  Gevolg verruimd ondernemingsbegrip  Door h
Voelbare gevolgen op fiscaal vlak
Impact van de Brexit op de registratie- en erfbelasting
De spanning in het Verenigd Koninkrijk is te snijden. De initiële datum van de Brexit, 29 maart 2019, werd inmiddels opgeschoven. Naargelang er een akkoord wordt goedgekeurd of niet op 29 maart, wordt de datum van de Brexit opgeschoven naar 12 april in geval van een harde Brexit (zonder akkoord) en naar 22 mei in geval van een zachte Brexit (met akkoord). Het is een evidentie dat de Brexit z
Een versoepeling voor KMO's
Nieuwe interestaftrekbeperking biedt vooral ook opportuniteiten
Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting van eind 2017 werd ook een nieuwe interestaftrekbeperking ingevoerd.
Vanaf 1 mei 2019
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land bijgevolg een nieuw vennootschapsrecht. Het huidige Wetboek van Vennootschappen - dat reeds van 7 mei 1999 dateert – is niet langer aangepast aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven. Met het WVV tracht de wetgever Belg
De revival van opstal
Opstal als stealth-vruchtgebruik?
Recent werd een opmerkelijk arrest door het Hof van Beroep van Brussel geveld inzake de belasting van te goedkope natrekking bij opstal (23 januari 2019). Ook in het verleden waren hier al een aantal uitspraken over gedaan (zie onder meer het Hof te Gent van 31 oktober 2017). De interesse omtrent het einde van opstal bestaat duidelijk bij de fiscus en de beide arresten tonen ook aan dat er soms we
Paradepaardje of toch eerder louter doekje tegen het bloeden?
Het Belgisch fiscaal consolidatieregime
Het algemene opzet met de invoering van een fiscaal consolidatieregime was duidelijk, met name het Belgische fiscale stelsel terug positief in de kijker zetten. Vele van de ons omringende landen kennen immers al jaar en dag een systeem van fiscale consolidatie en België scoorde daardoor slecht op dit punt wanneer internationale groepen een investeringslocatie moeten kiezen. De vraag die op ied
De nieuwe regels voor btw-behandeling van vouchers
De wondere wereld van btw en bonnen
Bonnen zijn een zeer populair marketing instrument. Er zijn diverse soorten bonnen: kortingsbonnen uitgegeven door een fabrikant, in te ruilen bij om het even welk verkooppunt in België, kortingsbonnen gratis verstrekt door retailers, bonnen waarmee een nieuw gelanceerd artikel gratis kan worden verkregen, cadeaucheques die kunnen worden ingewisseld voor een heel gamma producten of diensten, elek
'Pauliaanse vordering' schiet te hulp
De fiscus buitenspel zetten door het verwerpen van de nalatenschap: kan dat?
In het erfrecht hebben verschillende erfgenamen een reservataire aanspraak. Zij hebben dus recht op een minimum erfdeel. Sinds de nieuwe erfwet mag men vrij beschikken over de helft van zijn vermogen. Dit noemt men het beschikbaar deel. Als het beschikbaar deel overschreden wordt door giften, kunnen de reservataire erfgenamen de inkorting vragen. Via de inkorting eisen de reservataire erfgenamen,
Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO
Registratie in de KBO onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er gesleuteld aan het ondernemingsrecht. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) schaft het begrip ‘handelaar’ af en voert het nieuwe begrip ‘onderneming’ in. Het nieuwe ondernemingsbegrip heeft gevolgen voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntenbank van Ondernemingen).  Ruim
Het voordeel is een belastbaar VAA
Voortaan fiches en bedrijfsvoorheffing bij voordelen toegekend door buitenlandse ondernemingen
Moet, op een voordeel ontvangen van een buitenlandse vennootschap, bedrijfsvoorheffing worden ingehouden? Die vraag dient thans in de meeste situaties negatief te worden beantwoord.
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief