Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Reeds geruime tijd werd het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht aangekondigd en op 28 februari 2019 werd de wet goedgekeurd door de Kamer. Hieronder geven we een korte toelichting over enkele belangrijke tijdstippen die gepaard gaan met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving.  

Invoering van de nieuwe wetgeving 
De wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen treedt in werking op 1 mei 2019  en heft volgende wetten op: 

  • het (huidige) Wetboek van Vennootschappen; 
  • de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen; 
  • de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen; 
  • de wet van 12 juli 1989 houdende de instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden.  

Toepassing nieuwe WVV op nieuw opgerichte rechtspersonen 
Vanaf 1 mei 2019 kunnen nieuwe rechtspersonen dus enkel opgericht worden conform de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het ‘WVV’ genoemd). De bepalingen van het WVV zullen integraal van toepassing zijn op deze vanaf 1 mei 2019 opgerichte rechtspersonen.  

Toepassing nieuwe WVV op bestaande rechtspersonen 
Voor bestaande rechtspersonen is het nieuwe WVV pas van toepassing vanaf 1 januari 2020. Vanaf dan worden de statutaire bepalingen die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het WVV voor niet geschreven gehouden. De aanvullende bepalingen van het WVV worden slechts toegepast in zoverre ze niet door statutaire bepalingen worden uitgesloten. Bestaande rechtspersonen kunnen echter door een statutenwijziging, waarbij de statuten in overeenstemming gebracht worden met het WVV, vrijwillig al vanaf 1 mei 2019 de bepalingen van het WVV van toepassing maken.  

Na 1 januari 2020 zijn bestaande rechtspersonen verplicht om bij hun eerstvolgende statutenwijziging hun statuten in overeenstemming te brengen met het WVV. Indien deze statutenwijziging voortvloeit uit de toepassing van het toegestane kapitaal, de uitoefening van inschrijvingsrechten of de conversie van converteerbare obligaties, is er een uitzondering op deze deadline.   

Uiterlijk op 1 januari 2024 moeten de statuten van de bestaande rechtspersonen in overeenstemming zijn gebracht met het nieuwe WVV. Bij het in overeenstemming brengen van de statuten van de bestaande rechtspersonen, dient rekening gehouden te worden met het feit dat er inzake de vennootschappen slechts vier basisvormen overblijven: 

  • de besloten vennootschap (BV) 
  • de naamloze vennootschap (NV); 
  • de coöperatieve vennootschap (cv); 
  • de maatschap (variante zonder rechtspersoonlijkheid), de Vennootschap onder Firma (VOF) of commanditaire vennootschap (comm.v) (varianten met rechtspersoonlijkheid).  

Naast deze vennootschapsvormen blijven ook de vzw en de stichting als rechtsvorm bestaan.  

De bestaande vennootschappen die een andere rechtsvorm hebben en die niet tot tijdige statutenwijziging zijn overgegaan, zullen op 1 januari 2024 van rechtswege als volgt omgezet worden: 

Vóór 1 januari 2024 Vanaf 1 januari 2024 
Commanditaire vennootschap op aandelen (comm.va)   NV
Landbouwvennootschap zonder stille vennoten (LV) VOF
Landbouwvennootschap met stille vennoten (LV) Comm.v
Economisch samenwerkingsverband (ESV) VOF
Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) VOF
Coöperatieve vennootschap met besloten aansprakelijkheid (CVBA) die niet voldoet aan de criteria uit artikel 6:1 WVV BV
Tijdelijke vennootschap (tv) en de stille vennootschap (sv)

Maatschap

Beroepsverenigingen en federaties van beroepsverenigingen Vzw

 

7 gevolgen van een foutieve inschrijving
Het belang van een correcte KBO-inschrijving anno 2019
Elke onderneming heeft zijn unieke inschrijving in de KBO, vaak wordt echter vergeten deze inschrijving up-to-date te houden. Dit kan onaangename gevolgen hebben. ​De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. Ze centraliseren de basisgegevens en vestigings
Is het nu 50% of 100% aftrekbaar?
Receptiekosten van een publicitair evenement slechts beperkt aftrekbaar
Volgens de letter van de wet (art. 53, 8° WIB) zijn beroepsmatig gedane receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar. Er bestaat sinds lange tijd discussie over de vraag of die aftrekbeperking ook geldt als de receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. Behouden deze kosten de aard van receptiekosten, ook als ze een publicitair doel hebben? Of vallen ze onder een
Juridisch is dit niet zo vanzelfsprekend
Herstructureren? Denk aan uw bestuursmandaten
Bij de herstructurering van vennootschappen komt heel wat kijken. Een element dat daarbij geregeld uit het oog wordt verloren betreft de bestuursmandaten die de overgenomen vennootschap waarneemt in een aantal andere vennootschappen. De vraag is wat het lot is van deze bestuursmandaten eens de besturende vennootschap verdwijnt ingevolge fusie of splitsing. In vele gevallen is het de bedo
Vanaf 1 jan 2020 enkel nog nieuwe formulieren
Nieuwe publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die teksten, zoals bv. oprichtingsaktes, benoemingen bestuurders etc., moeten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank dienen hiervoor speciale formulieren te gebruiken. Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit jaar zal het vaker voorkomen dat er moet gereageerd worden
Voorstel van vereenvoudigde aangifte? Kijk goed na en reageer tijdig!
Reeds sinds enkele jaren zit het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte in de lift. Dit jaar zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen zo’n voorstel krijgen. Als er niets moet worden gewijzigd, moet u ook niet reageren. Maar als er toch iets moet worden aangepast (lees: de fiscus heeft onjuiste of onvolledige gegevens), dan moet u tijdig reageren. Dit jaar zal het&
Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief