Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO – verduidelijking voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

In een vorig artikel lichtten we al toe dat de invoering van het begrip ‘onderneming’ in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook gevolgen heeft voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Hier willen we dieper ingaan op de inschrijvingsplicht voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. 

Gevolg verruimd ondernemingsbegrip 
Door het nieuwe ondernemingsbegrip zullen volgende ondernemingen zich voortaan moeten inschrijven in de KBO: 

  • de maatschap 
  • de stille handelsvennootschap 
  • de tijdelijke handelsvennootschap (die vaak voorkomt bij bouwactiviteiten) 
  • de feitelijke vereniging (samenwerkingsvormen) met winstoogmerk of die een winstverdeling uitvoert aan haar leden 

Voorbeeld: Drie artsen richten een associatie (feitelijke vereniging) op waarin ze een groepspraktijk zullen uitoefenen. De patiënten betalen aan de associatie.  De  winst  wordt daarna  volgens  een   vooraf  afgesproken  verdeelsleutel onder  de  drie artsen  verdeeld. Het gaat hier om een samenwerking die de bedoeling heeft om winst te maken en deze vervolgens uit te keren aan haar leden. De associatie moet worden ingeschreven in de KBO. 

Welke feitelijke verenigingen hoeven zich niet in te schrijven in de KBO?  
Een kostendelende vereniging dient niet ingeschreven te worden in de KBO. Een kostendelende  vereniging is een samenwerking die is opgezet enkel met het oog om bepaalde kosten te delen (bijvoorbeeld apparatuur, secretariaat,….). 

Voorbeeld: Drie artsen delen de apparatuurskosten, maar de medische activiteiten worden niet ondergebracht in deze samenwerking. Elk van de artsen voert de activiteiten nog steeds onder zijn eigen naam uit en vordert zelf de erelonen in. 

Let op: 
Is de feitelijke vereniging reeds geregistreerd in de KBO, omdat zij btw-plichtig is of personeel in dienst heeft en de administratie (BTW-RSZ) al een ondernemingsnummer heeft gecreëerd (loutere registratie)? 
Zo ja, dan dient de onderneming zich alsnog in te schrijven via een ondernemingsloket, zodat er onder meer een hoedanigheid en vestigingseenheden kunnen worden opgenomen in de KBO.    

Wanneer en hoe inschrijven in de KBO? 

  • Bestaande ondernemingen, opgericht vóór 1 november 2018, krijgen een overgangsperiode van zes maanden.  Dit betekent dat zij zich uiterlijk op 30 april 2019 via een ondernemingsloket moeten laten inschrijven. 
  • In Brussel en het Waals Gewest is de vestigingswet onveranderd gebleven. De ondernemingen van welke de maatschappelijke zetel/adres daar gevestigd is, dienen nog steeds kennis van bedrijfsbeheer en, indien van toepassing, de nodige beroepskennis aan te tonen wanneer zij zich inschrijven in de KBO. 
  • Het wettelijk tarief bedraagt normaliter € 88,50.  Voorlopig wordt dit bedrag nog niet geïnd. 
Voelbare gevolgen op fiscaal vlak
Impact van de Brexit op de registratie- en erfbelasting
De spanning in het Verenigd Koninkrijk is te snijden. De initiële datum van de Brexit, 29 maart 2019, werd inmiddels opgeschoven. Naargelang er een akkoord wordt goedgekeurd of niet op 29 maart, wordt de datum van de Brexit opgeschoven naar 12 april in geval van een harde Brexit (zonder akkoord) en naar 22 mei in geval van een zachte Brexit (met akkoord). Het is een evidentie dat de Brexit z
Een versoepeling voor KMO's
Nieuwe interestaftrekbeperking biedt vooral ook opportuniteiten
Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting van eind 2017 werd ook een nieuwe interestaftrekbeperking ingevoerd.
Enkele belangrijke tijdstippen uitgelicht
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Reeds geruime tijd werd het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht aangekondigd en op 28 februari 2019 werd de wet goedgekeurd door de Kamer. Hieronder geven we een korte toelichting over enkele belangrijke tijdstippen die gepaard gaan met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving.   Invoering van de nieuwe wetgeving  De wet tot invoering van het Wetboek van Ven
Vanaf 1 mei 2019
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land bijgevolg een nieuw vennootschapsrecht. Het huidige Wetboek van Vennootschappen - dat reeds van 7 mei 1999 dateert – is niet langer aangepast aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven. Met het WVV tracht de wetgever Belg
De revival van opstal
Opstal als stealth-vruchtgebruik?
Recent werd een opmerkelijk arrest door het Hof van Beroep van Brussel geveld inzake de belasting van te goedkope natrekking bij opstal (23 januari 2019). Ook in het verleden waren hier al een aantal uitspraken over gedaan (zie onder meer het Hof te Gent van 31 oktober 2017). De interesse omtrent het einde van opstal bestaat duidelijk bij de fiscus en de beide arresten tonen ook aan dat er soms we
Paradepaardje of toch eerder louter doekje tegen het bloeden?
Het Belgisch fiscaal consolidatieregime
Het algemene opzet met de invoering van een fiscaal consolidatieregime was duidelijk, met name het Belgische fiscale stelsel terug positief in de kijker zetten. Vele van de ons omringende landen kennen immers al jaar en dag een systeem van fiscale consolidatie en België scoorde daardoor slecht op dit punt wanneer internationale groepen een investeringslocatie moeten kiezen. De vraag die op ied
De nieuwe regels voor btw-behandeling van vouchers
De wondere wereld van btw en bonnen
Bonnen zijn een zeer populair marketing instrument. Er zijn diverse soorten bonnen: kortingsbonnen uitgegeven door een fabrikant, in te ruilen bij om het even welk verkooppunt in België, kortingsbonnen gratis verstrekt door retailers, bonnen waarmee een nieuw gelanceerd artikel gratis kan worden verkregen, cadeaucheques die kunnen worden ingewisseld voor een heel gamma producten of diensten, elek
'Pauliaanse vordering' schiet te hulp
De fiscus buitenspel zetten door het verwerpen van de nalatenschap: kan dat?
In het erfrecht hebben verschillende erfgenamen een reservataire aanspraak. Zij hebben dus recht op een minimum erfdeel. Sinds de nieuwe erfwet mag men vrij beschikken over de helft van zijn vermogen. Dit noemt men het beschikbaar deel. Als het beschikbaar deel overschreden wordt door giften, kunnen de reservataire erfgenamen de inkorting vragen. Via de inkorting eisen de reservataire erfgenamen,
Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO
Registratie in de KBO onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er gesleuteld aan het ondernemingsrecht. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) schaft het begrip ‘handelaar’ af en voert het nieuwe begrip ‘onderneming’ in. Het nieuwe ondernemingsbegrip heeft gevolgen voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntenbank van Ondernemingen).  Ruim
Het voordeel is een belastbaar VAA
Voortaan fiches en bedrijfsvoorheffing bij voordelen toegekend door buitenlandse ondernemingen
Moet, op een voordeel ontvangen van een buitenlandse vennootschap, bedrijfsvoorheffing worden ingehouden? Die vraag dient thans in de meeste situaties negatief te worden beantwoord.
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief