Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO – verduidelijking voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

In een vorig artikel lichtten we al toe dat de invoering van het begrip ‘onderneming’ in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook gevolgen heeft voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Hier willen we dieper ingaan op de inschrijvingsplicht voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. 

Gevolg verruimd ondernemingsbegrip 
Door het nieuwe ondernemingsbegrip zullen volgende ondernemingen zich voortaan moeten inschrijven in de KBO: 

  • de maatschap 
  • de stille handelsvennootschap 
  • de tijdelijke handelsvennootschap (die vaak voorkomt bij bouwactiviteiten) 
  • de feitelijke vereniging (samenwerkingsvormen) met winstoogmerk of die een winstverdeling uitvoert aan haar leden 

Voorbeeld: Drie artsen richten een associatie (feitelijke vereniging) op waarin ze een groepspraktijk zullen uitoefenen. De patiënten betalen aan de associatie.  De  winst  wordt daarna  volgens  een   vooraf  afgesproken  verdeelsleutel onder  de  drie artsen  verdeeld. Het gaat hier om een samenwerking die de bedoeling heeft om winst te maken en deze vervolgens uit te keren aan haar leden. De associatie moet worden ingeschreven in de KBO. 

Welke feitelijke verenigingen hoeven zich niet in te schrijven in de KBO?  
Een kostendelende vereniging dient niet ingeschreven te worden in de KBO. Een kostendelende  vereniging is een samenwerking die is opgezet enkel met het oog om bepaalde kosten te delen (bijvoorbeeld apparatuur, secretariaat,….). 

Voorbeeld: Drie artsen delen de apparatuurskosten, maar de medische activiteiten worden niet ondergebracht in deze samenwerking. Elk van de artsen voert de activiteiten nog steeds onder zijn eigen naam uit en vordert zelf de erelonen in. 

Let op: 
Is de feitelijke vereniging reeds geregistreerd in de KBO, omdat zij btw-plichtig is of personeel in dienst heeft en de administratie (BTW-RSZ) al een ondernemingsnummer heeft gecreëerd (loutere registratie)? 
Zo ja, dan dient de onderneming zich alsnog in te schrijven via een ondernemingsloket, zodat er onder meer een hoedanigheid en vestigingseenheden kunnen worden opgenomen in de KBO.    

Wanneer en hoe inschrijven in de KBO? 

  • Bestaande ondernemingen, opgericht vóór 1 november 2018, krijgen een overgangsperiode van zes maanden.  Dit betekent dat zij zich uiterlijk op 30 april 2019 via een ondernemingsloket moeten laten inschrijven. 
  • In Brussel en het Waals Gewest is de vestigingswet onveranderd gebleven. De ondernemingen van welke de maatschappelijke zetel/adres daar gevestigd is, dienen nog steeds kennis van bedrijfsbeheer en, indien van toepassing, de nodige beroepskennis aan te tonen wanneer zij zich inschrijven in de KBO. 
  • Het wettelijk tarief bedraagt normaliter € 88,50.  Voorlopig wordt dit bedrag nog niet geïnd. 
7 gevolgen van een foutieve inschrijving
Het belang van een correcte KBO-inschrijving anno 2019
Elke onderneming heeft zijn unieke inschrijving in de KBO, vaak wordt echter vergeten deze inschrijving up-to-date te houden. Dit kan onaangename gevolgen hebben. ​De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. Ze centraliseren de basisgegevens en vestigings
Is het nu 50% of 100% aftrekbaar?
Receptiekosten van een publicitair evenement slechts beperkt aftrekbaar
Volgens de letter van de wet (art. 53, 8° WIB) zijn beroepsmatig gedane receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar. Er bestaat sinds lange tijd discussie over de vraag of die aftrekbeperking ook geldt als de receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. Behouden deze kosten de aard van receptiekosten, ook als ze een publicitair doel hebben? Of vallen ze onder een
Juridisch is dit niet zo vanzelfsprekend
Herstructureren? Denk aan uw bestuursmandaten
Bij de herstructurering van vennootschappen komt heel wat kijken. Een element dat daarbij geregeld uit het oog wordt verloren betreft de bestuursmandaten die de overgenomen vennootschap waarneemt in een aantal andere vennootschappen. De vraag is wat het lot is van deze bestuursmandaten eens de besturende vennootschap verdwijnt ingevolge fusie of splitsing. In vele gevallen is het de bedo
Vanaf 1 jan 2020 enkel nog nieuwe formulieren
Nieuwe publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die teksten, zoals bv. oprichtingsaktes, benoemingen bestuurders etc., moeten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank dienen hiervoor speciale formulieren te gebruiken. Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit jaar zal het vaker voorkomen dat er moet gereageerd worden
Voorstel van vereenvoudigde aangifte? Kijk goed na en reageer tijdig!
Reeds sinds enkele jaren zit het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte in de lift. Dit jaar zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen zo’n voorstel krijgen. Als er niets moet worden gewijzigd, moet u ook niet reageren. Maar als er toch iets moet worden aangepast (lees: de fiscus heeft onjuiste of onvolledige gegevens), dan moet u tijdig reageren. Dit jaar zal het&
Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief