Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO – verduidelijking voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

In een vorig artikel lichtten we al toe dat de invoering van het begrip ‘onderneming’ in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook gevolgen heeft voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Hier willen we dieper ingaan op de inschrijvingsplicht voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. 

Gevolg verruimd ondernemingsbegrip 
Door het nieuwe ondernemingsbegrip zullen volgende ondernemingen zich voortaan moeten inschrijven in de KBO: 

  • de maatschap 
  • de stille handelsvennootschap 
  • de tijdelijke handelsvennootschap (die vaak voorkomt bij bouwactiviteiten) 
  • de feitelijke vereniging (samenwerkingsvormen) met winstoogmerk of die een winstverdeling uitvoert aan haar leden 

Voorbeeld: Drie artsen richten een associatie (feitelijke vereniging) op waarin ze een groepspraktijk zullen uitoefenen. De patiënten betalen aan de associatie.  De  winst  wordt daarna  volgens  een   vooraf  afgesproken  verdeelsleutel onder  de  drie artsen  verdeeld. Het gaat hier om een samenwerking die de bedoeling heeft om winst te maken en deze vervolgens uit te keren aan haar leden. De associatie moet worden ingeschreven in de KBO. 

Welke feitelijke verenigingen hoeven zich niet in te schrijven in de KBO?  
Een kostendelende vereniging dient niet ingeschreven te worden in de KBO. Een kostendelende  vereniging is een samenwerking die is opgezet enkel met het oog om bepaalde kosten te delen (bijvoorbeeld apparatuur, secretariaat,….). 

Voorbeeld: Drie artsen delen de apparatuurskosten, maar de medische activiteiten worden niet ondergebracht in deze samenwerking. Elk van de artsen voert de activiteiten nog steeds onder zijn eigen naam uit en vordert zelf de erelonen in. 

Let op: 
Is de feitelijke vereniging reeds geregistreerd in de KBO, omdat zij btw-plichtig is of personeel in dienst heeft en de administratie (BTW-RSZ) al een ondernemingsnummer heeft gecreëerd (loutere registratie)? 
Zo ja, dan dient de onderneming zich alsnog in te schrijven via een ondernemingsloket, zodat er onder meer een hoedanigheid en vestigingseenheden kunnen worden opgenomen in de KBO.    

Wanneer en hoe inschrijven in de KBO? 

  • Bestaande ondernemingen, opgericht vóór 1 november 2018, krijgen een overgangsperiode van zes maanden.  Dit betekent dat zij zich uiterlijk op 30 april 2019 via een ondernemingsloket moeten laten inschrijven. 
  • In Brussel en het Waals Gewest is de vestigingswet onveranderd gebleven. De ondernemingen van welke de maatschappelijke zetel/adres daar gevestigd is, dienen nog steeds kennis van bedrijfsbeheer en, indien van toepassing, de nodige beroepskennis aan te tonen wanneer zij zich inschrijven in de KBO. 
  • Het wettelijk tarief bedraagt normaliter € 88,50.  Voorlopig wordt dit bedrag nog niet geïnd. 
Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen.
Aangifteformulier personenbelasting AJ 2019: enkele nieuwigheden toegelicht
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen en andere wijzigingen. Het nieuwe aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2019 werd op 7 april gepubliceerd, het startschot voor de jaarlijkse aangifterace is dus gegeven. Voor de Vlaamse aangifte zijn er “slechts” 6 codes bijgekomen en voor de Waalse en de Brusselse aangifte telkens “slechts” 7 codes. Toch
Voelbare gevolgen op fiscaal vlak
Impact van de Brexit op de registratie- en erfbelasting
De spanning in het Verenigd Koninkrijk is te snijden. De initiële datum van de Brexit, 29 maart 2019, werd inmiddels opgeschoven. Naargelang er een akkoord wordt goedgekeurd of niet op 29 maart, wordt de datum van de Brexit opgeschoven naar 12 april in geval van een harde Brexit (zonder akkoord) en naar 22 mei in geval van een zachte Brexit (met akkoord). Het is een evidentie dat de Brexit z
Een versoepeling voor KMO's
Nieuwe interestaftrekbeperking biedt vooral ook opportuniteiten
Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting van eind 2017 werd ook een nieuwe interestaftrekbeperking ingevoerd.
Enkele belangrijke tijdstippen uitgelicht
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Reeds geruime tijd werd het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht aangekondigd en op 28 februari 2019 werd de wet goedgekeurd door de Kamer. Hieronder geven we een korte toelichting over enkele belangrijke tijdstippen die gepaard gaan met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving.   Invoering van de nieuwe wetgeving  De wet tot invoering van het Wetboek van Ven
Vanaf 1 mei 2019
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land bijgevolg een nieuw vennootschapsrecht. Het huidige Wetboek van Vennootschappen - dat reeds van 7 mei 1999 dateert – is niet langer aangepast aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven. Met het WVV tracht de wetgever Belg
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief