De investeringsaftrek: een illustratie van de opties

De investeringsaftrek verleent aan ondernemingen en natuurlijke personen die winsten of baten behalen, de mogelijkheid om hun belastbare winst te verminderen met een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen in nieuwe materiële en immateriële vaste activa.

Afhankelijk van de grootte van uw business en de aard van uw activiteiten, kan u doorgaans gebruik maken van de gewone, eenmalige investeringsaftrek van (tijdelijk) 20%, dan wel van de verhoogde investeringsaftrek van 13,5%.

In principe wordt de aftrek in het belastbare tijdperk van de investering toegepast. In bepaalde gevallen kan u er echter voor kiezen om de investeringsaftrek te spreiden over de afschrijvingsperiode van de activa.

Houd er wel rekening mee dat de investeringsaftrek niet cumuleerbaar is met de toepassing van de notionele interestaftrek. Gelet op het steeds dalende tarief van deze laatste, alsook de recentelijk ingeperkte berekeningsgrondslag ervan, kan de investeringsaftrek u in bepaalde situaties evenwel een groter fiscaal voordeel opleveren.

Basisvoorwaarden

Komen in aanmerking voor de toepassing van de investeringsaftrek:

 • Investeringen in afschrijfbare materiële en immateriële vaste activa,
 • Die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht,
 • Tijdens het belastbaar tijdperk,
 • Indien die activa in België voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.

Basisformaliteiten

Om de investeringsaftrek te kunnen verkrijgen moeten de belastingplichtigen:

 1. bij hun aangifte in de inkomstenbelastingen van het belastbare tijdperk waarin de vaste activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht, een ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier voegen (Opgave 275 U voor de aangifte vennootschapsbelasting; Opgave 276 U voor de aangifte personenbelasting);
 2. per categorie van vaste activa een opgave ter beschikking van de Administratie houden die voor elk activum de datum van aanschaffing of totstandkoming, de juiste benaming, de aanschaffings- of beleggingswaarde, de normale gebruiksduur en de afschrijvingsduur vermeldt.

1. De gewone investeringsaftrek: tarief

Waar de gewone, eenmalige investeringsaftrek in 2006 de facto nog werd afgeschaft, werd het sinds 2014 voor kleine vennootschappen opnieuw mogelijk om hun belastbare basis te verminderen met een gewone investeringsaftrek van 4% van de aanschaffingswaarde van investeringen in nieuwe materiële en immateriële vaste activa.

Vanaf 1 januari 2016 werd naar aanleiding van de ‘tax shift’ de investeringsaftrek zelfs verder verhoogd en werd een nieuw basispercentage van 8% ingevoerd. Bovendien werd het toepassingsgebied van de aftrek uitgebreid tot natuurlijke personen die winsten of baten behalen.

Tot slot werd naar aanleiding van het Zomerakkoord (Wet 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting) besloten om voor natuurlijke personen die winsten of baten behalen of vennootschappen die op grond van artikel 15 W.Venn. als klein worden aangemerkt een tijdelijke verhoging van het tarief in te voeren. Het tarief wordt van 8% naar 20% gebracht, voor vaste activa verkregen of tot stand gebracht tussen 1 januari 2018 tot 31 december 2019.

2.De verhoogde investeringsaftrek van 13,5%

In afwijking van de hierboven vermelde gewone investeringsaftrek, geven investeringen in bepaalde activa recht op een verhoogde investeringsaftrek. Deze aftrek staat in principe open voor alle vennootschappen en zelfstandigen - ongeacht grootte en ongeacht de omvang van hun activiteit – met uitzondering van de verhoogde aftrek voor investeringen in digitale activa. Deze laatste is immers voorbehouden voor ondernemers die kwalificeren als kleine vennootschap in de zin van artikel 15 W. Venn.

De activa waarin moet worden geïnvesteerd zijn:

 • octrooien;
 • vaste activa die worden gebruikt ter bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die geen effect op het leefmilieu hebben of die het negatieve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk beogen te beperken;
 • vaste activa die dienen voor een rationeler energieverbruik, voor de verbetering van de industriële processen uit energetische overwegingen en, in het bijzonder, voor de terugwinning van energie in de industrie (‘Energiebesparende investeringen’);
 • rookafzuig- of verluchtingssystemen in een rookkamer van een horeca-inrichting;
 • digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie.

Voor de opgesomde investeringen kan voor aanslagjaar 2019 een verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 13,5% worden bekomen.

Wanneer het tarief van de verhoogde aftrek van 13,5% lager uitvalt dan het tijdelijk verhoogde tarief van 20% van de gewone investeringsaftrek, kan de belastingplichtige er evenwel voor kiezen om het voor hem gunstigste tarief te gebruiken, mits voldaan is aan de voorwaarden om onder de toepassing van de gewone investeringsaftrek te vallen.

Bijkomende formaliteiten

Octrooien

Om de verhoogde aftrek op investeringen in octrooien te kunnen verkrijgen, dienen de aanvragers hun opgave van activa bijkomend te staven d.m.v. een afschrift van het contract op basis waarvan de onderneming het octrooi of het recht tot exploitatie ervan heeft aangeschaft en een bewijs dat het octrooi of het recht tot exploitatie ervan nooit door een andere onderneming in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid is gebruikt.

Vaste activa gebruikt ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke producten of toekomstgerichte milieuvriendelijke technologieën

Om in aanmerking te komen voor de verhoogde aftrek op milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, dient er een rechtvaardigende nota te worden bijgehouden die aantoont dat de vaste activa voldoen aan de gestelde voorwaarden of dient er een aanvraag te worden gedaan tot erkenning van de activa als noodzakelijk voor de verwezenlijking van een programma voor wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast moeten de onderzoeksdoeleinden waarvoor die activa noodzakelijk zijn, worden omschreven door hun doel, hun beginselen of hypothesen, hun technische moeilijkheden, hun innoverend karakter, hun technische en economische voordelen en door de kenmerken van het vaste activum.

Om het milieuvriendelijk karakter van de investering te bewijzen dient er tot slot een attest van de bevoegde Gewestregering te worden verkregen dat aantoont dat de nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die ontstaan uit het onderzoek en de ontwikkeling waarvoor de desbetreffende vaste activa worden gebruikt, geen effect hebben op het leefmilieu of het negatieve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk beogen te beperken.

Een formulier tot het bekomen van dit attest kan men voor het Vlaamse Gewest aanvragen bij:

Departement Omgeving,
Afdeling Partnerschappen met besturen en maatschappij
Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II – laan 20, bus 8
1000 Brussel
(tel. 02/553.85.03; fax 02/553.80.55)
www.lne.be

Energiebesparende investeringen

Voor deze aftrek dient er eveneens een attest van de bevoegde Gewestregering te worden verkregen, waarmee de energiebesparende aspecten van de investeringen kunnen worden aangetoond. Om een indicatie te krijgen van wat als energiebesparend kan worden beschouwd, kan gebruik worden gemaakt van de ‘Handleiding Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen’ die de drie Gewesten ieders hebben uitgevaardigd.

Het attest moet op straffe van verval binnen de 3 maanden na de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht door de belastingplichtige worden aangevraagd.

Een aanvraag tot het bekomen van dit attest kan men voor het Vlaamse Gewest richten aan:

Vlaams Energieagentschap
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 17
1000 Brussel
(tel.: 02/553 46 00; fax: 02/553 46 01)
contact: investeringsaftrek@vea.be     www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek/aanvraag

De verhoogde investeringsaftrek van 20,5%

Voor investeringen in materiële vaste activa die dienen voor de beveiliging van beroepslokalen of hun inhoud en voor de beveiliging van bedrijfsvoertuigen, kunnen natuurlijke personen en vennootschappen die als klein in de zin van art. 15 W.Venn. kwalificeren, voor aanslagjaar 2019 genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 20,5%.

De investeringsaftrek voor zeescheepvaart

Binnenlandse vennootschappen of Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die uitsluitend actief zijn in de zeescheepvaart, kunnen hun belastbare basis verminderen met een investeringsaftrek van 30% van de aanschaffingsprijs van nieuwe zeeschepen of tweedehands zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen.

De gespreide investeringsaftrek

Zoals vermeld, gebeurt de investeringsaftrek in principe in het belastbare tijdperk van de investering, maar kan er ook voor worden gekozen om de aftrek te spreiden over de afschrijvingsperiode van de activa. De aftrek wordt dan berekend op het jaarlijks bedrag van de afschrijving van de nieuwe investering.

 1. De gewone gespreide investeringsaftrek
  Natuurlijke personen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan aanslagjaar 2019, een gespreide aftrek gelijk aan 10,5% van de afschrijvingen op de activa toepassen.
 2. De verhoogde gespreide investeringsaftrek
  Zowel natuurlijke personen als vennootschappen (ongeacht grootte) kunnen opteren voor de verhoogde gespreide investeringsaftrek gelijk aan 20,5% van de afschrijvingen van milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

  Deze gespreide aftrek is zodus voorbehouden voor investeringen in activa gebruikt ter bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die geen effect op het leefmilieu hebben of die het negatieve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk proberen te beperken.

Tarieven voor aanslagjaar 2019

Investeringen in    Natuurlijke personen Vennootschappen
Octrooien 13,5%
20%
13,5%
20% (*)
Activa voor O&O van milieuvriendelijke producten 13,5%
20%
13,5%
20% (*)
Activa voor rationeler energieverbruik 13,5%
20%
13,5%
20% (*)
Rookafzuig- en verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen 13,5%
20%
13,5%
20% (*)
Bepaalde digitale activa 13,5% (*)
20% (**)
13,5% (*)
20% (*)
Beveiliging van beroepslokalen of bedrijfsvoertuigen 20,5% (*) 20,5% (*)
Zeescheepvaart 30% 30%
Andere investeringen tussen 01/01/2018 en 31/12/2019 20% 20% (*)
Gewone gespreide investeringsaftrek 10,5% /
Verhoogde gespreide investeringsaftrek 20,5% 20,5%

(*) op voorwaarde dat is voldaan aan de criteria van kleine vennootschap zoals bepaald in artikel 15 W. Venn.

(**) In principe moet de natuurlijke persoon als “klein” worden aangemerkt om de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in digitale activa toe te passen. Door de tijdelijke verhoging van de gewone investeringsaftrek naar 20% - welke niet vereist dat de natuurlijke persoon aan dat criterium beantwoordt – kan er echter voor digitale investeringen in 2018 en 2019, ongeacht grootte, een aftrek van 20% worden bekomen.

De inschrijvingsplicht wordt ruimer
Meer ondernemers moeten zich inschrijven in de Kruispuntbank voor ondernemingen
In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er onder meer gesleuteld aan het ondernemingsrecht. De wetgever afstapt van het begrip “handelaar”. In plaats daarvan wordt het begrip “onderneming” als overkoepelende term gebruikt. Het nieuwe ondernemingsbegrip  vormt niet alleen de bouwsteen voor zowel de regels van het Wetboek van economisch recht als in het gerechte
Meer specifiek: het huwelijksvermogensrecht
Een nieuwe vergoedingsplicht in het wettelijk stelsel
Wat als een echtgenoot zijn beroep uitoefent in een vennootschap, waarvan alle aandelen “eigen” zijn ? De wet van 22 juli 2018 heeft aanzienlijke wijzigingen aangebracht in het huwelijksvermogensrecht. Met dit artikel gaan wij in op een specifieke aanvulling in het huwelijksvermogensrecht, namelijk de mogelijke benadeling van de gemeenschap bij de beroepsuitoefening door middel van een eige
Veranderingen in de zorgvolmacht en vruchtgebruik
Vermogensplanning: enkele recente ontwikkelingen
De laatste maanden hebben we al regelmatig bericht over  de grote wijzigingen in de vermogens- en successieplanning. Hieronder bezorgen we nog een kleine update over enkele van deze wijzigingen.   De zorgvolmacht: uw vermogen veiligstellen voor later Het klassieke voorbeeld is hier dat van een persoon die omwille van een fysieke of mentale beperking (coma, dementie, …) tijdelijk of
Happy Brexmas?
Hoe bereidt u uw onderneming voor op Brexit?
Op 10 december besliste de Britse eerste minister om de stemming in het Britse Lagerhuis over Brexit-deal uit te stellen. De kans op een “no deal” rampscenario neemt verder toe. Wat zijn de belangrijke data? Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Raad op 29 maart 2017 formeel kennis gegeven van het voornemen om uit de EU te treden (procedure voorzien in art. 50 EU Verdrag). Het Verenigd
Een geliefde controlestructuur
De almachtige zaakvoerder van een burgerlijke maatschap : altijd fictie geweest ?
De burgerlijke maatschap is al lang een geliefde controlestructuur bij vermogensplanners. In veel gevallen willen schenkers hun vermogen niet volledig uit handen geven en wensen zij toch nog een zekere controle te behouden over hetgeen ze schenken. Zeker bij de overdracht van familiale vennootschappen willen de schenkers (vaak ouders of familieleden) nog steeds zeggenschap houden over de gang van
Recht op btw-aftrek mogelijk voor kosten gemaakt bij de aankoop van aandelen
Het Ryanair arrest
Ook recht op btw-aftrek mogelijk voor kosten gemaakt bij de aankoop van aandelen indien koop finaal niet (volledig) plaatsvindt Het Europees Hof van Justitie bevestigde recent dat de btw over kosten gemaakt met betrekking tot de verwerving van aandelen aftrekbaar kan zijn, zélfs indien de verwerving uiteindelijk niet (volledig) wordt verwezenlijkt. Hiermee bevestigt het Hof van Justitie opnieu
Het fiscale kader
Subsidies in de vennootschap: vrijgesteld of niet?
In het artikel van onze collega’s van Strategy en Operations werden kort enkele subsidies omschreven. Ze gaven daarbij aan u en uw vennootschap te kunnen bijstaan voor wat betreft subsidiebegeleiding van A tot Z.1In het kader hiervan bespreken we graag het fiscale kader rond subsidies: hoe worden de ontvangen subsidies fiscaal behandeld binnen de vennootschap? Zijn deze subsidies vrijgestel
Waardering vruchtgebruik
Nu ook klopjacht op verkoop van vruchtgebruik?
In voorgaande edities is al geschreven over de waardering van het vruchtgebruik bij de verwerving van onroerende goederen, maar er duiken de laatste tijd ook regelmatig berichten op over controles op de waardering van het vruchtgebruik bij de doorverkoop. De rechtspraak heeft echter tot nu toe het standpunt van de belastingplichtige gevolgd. Situatieschets Er is sinds enkele jaren heel wat te
De arbeidsmarkt van de toekomst
Flexibel onbelast (bij)verdienen
In België kennen we drie wettelijke sociale statuten, (i) de werknemer, (ii) de zelfstandige en (iii) de ambtenaar. Evenwel wordt vaak de vraag gesteld of deze opdeling nog afgestemd is op de snel evoluerende arbeidsmarkt waarin flexibiliteit vereist wordt en er heel wat mensen kiezen voor een ‘freelance–statuut’ of verscheidene statuten wensen te combineren. Voka pleitte in dit kader re
Vlabel spreekt verzoenende taal
Zorgt de daling van de Vlaamse verkooprechten voor een stijging van de kosten bij aankoop vruchtgebruik?
De recente tariefdaling (naar 7,00%) voor aankopen van gezinswoningen gaat gepaard met een aantal voorwaarden. Zo moet de koper een natuurlijk persoon zijn.
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief