De investeringsaftrek: een illustratie van de opties

De investeringsaftrek verleent aan ondernemingen en natuurlijke personen die winsten of baten behalen, de mogelijkheid om hun belastbare winst te verminderen met een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen in nieuwe materiële en immateriële vaste activa.

Afhankelijk van de grootte van uw business en de aard van uw activiteiten, kan u doorgaans gebruik maken van de gewone, eenmalige investeringsaftrek van (tijdelijk) 20%, dan wel van de verhoogde investeringsaftrek van 13,5%.

In principe wordt de aftrek in het belastbare tijdperk van de investering toegepast. In bepaalde gevallen kan u er echter voor kiezen om de investeringsaftrek te spreiden over de afschrijvingsperiode van de activa.

Houd er wel rekening mee dat de investeringsaftrek niet cumuleerbaar is met de toepassing van de notionele interestaftrek. Gelet op het steeds dalende tarief van deze laatste, alsook de recentelijk ingeperkte berekeningsgrondslag ervan, kan de investeringsaftrek u in bepaalde situaties evenwel een groter fiscaal voordeel opleveren.

Basisvoorwaarden

Komen in aanmerking voor de toepassing van de investeringsaftrek:

 • Investeringen in afschrijfbare materiële en immateriële vaste activa,
 • Die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht,
 • Tijdens het belastbaar tijdperk,
 • Indien die activa in België voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.

Basisformaliteiten

Om de investeringsaftrek te kunnen verkrijgen moeten de belastingplichtigen:

 1. bij hun aangifte in de inkomstenbelastingen van het belastbare tijdperk waarin de vaste activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht, een ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier voegen (Opgave 275 U voor de aangifte vennootschapsbelasting; Opgave 276 U voor de aangifte personenbelasting);
 2. per categorie van vaste activa een opgave ter beschikking van de Administratie houden die voor elk activum de datum van aanschaffing of totstandkoming, de juiste benaming, de aanschaffings- of beleggingswaarde, de normale gebruiksduur en de afschrijvingsduur vermeldt.

1. De gewone investeringsaftrek: tarief

Waar de gewone, eenmalige investeringsaftrek in 2006 de facto nog werd afgeschaft, werd het sinds 2014 voor kleine vennootschappen opnieuw mogelijk om hun belastbare basis te verminderen met een gewone investeringsaftrek van 4% van de aanschaffingswaarde van investeringen in nieuwe materiële en immateriële vaste activa.

Vanaf 1 januari 2016 werd naar aanleiding van de ‘tax shift’ de investeringsaftrek zelfs verder verhoogd en werd een nieuw basispercentage van 8% ingevoerd. Bovendien werd het toepassingsgebied van de aftrek uitgebreid tot natuurlijke personen die winsten of baten behalen.

Tot slot werd naar aanleiding van het Zomerakkoord (Wet 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting) besloten om voor natuurlijke personen die winsten of baten behalen of vennootschappen die op grond van artikel 15 W.Venn. als klein worden aangemerkt een tijdelijke verhoging van het tarief in te voeren. Het tarief wordt van 8% naar 20% gebracht, voor vaste activa verkregen of tot stand gebracht tussen 1 januari 2018 tot 31 december 2019.

2.De verhoogde investeringsaftrek van 13,5%

In afwijking van de hierboven vermelde gewone investeringsaftrek, geven investeringen in bepaalde activa recht op een verhoogde investeringsaftrek. Deze aftrek staat in principe open voor alle vennootschappen en zelfstandigen - ongeacht grootte en ongeacht de omvang van hun activiteit – met uitzondering van de verhoogde aftrek voor investeringen in digitale activa. Deze laatste is immers voorbehouden voor ondernemers die kwalificeren als kleine vennootschap in de zin van artikel 15 W. Venn.

De activa waarin moet worden geïnvesteerd zijn:

 • octrooien;
 • vaste activa die worden gebruikt ter bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die geen effect op het leefmilieu hebben of die het negatieve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk beogen te beperken;
 • vaste activa die dienen voor een rationeler energieverbruik, voor de verbetering van de industriële processen uit energetische overwegingen en, in het bijzonder, voor de terugwinning van energie in de industrie (‘Energiebesparende investeringen’);
 • rookafzuig- of verluchtingssystemen in een rookkamer van een horeca-inrichting;
 • digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie.

Voor de opgesomde investeringen kan voor aanslagjaar 2019 een verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 13,5% worden bekomen.

Wanneer het tarief van de verhoogde aftrek van 13,5% lager uitvalt dan het tijdelijk verhoogde tarief van 20% van de gewone investeringsaftrek, kan de belastingplichtige er evenwel voor kiezen om het voor hem gunstigste tarief te gebruiken, mits voldaan is aan de voorwaarden om onder de toepassing van de gewone investeringsaftrek te vallen.

Bijkomende formaliteiten

Octrooien

Om de verhoogde aftrek op investeringen in octrooien te kunnen verkrijgen, dienen de aanvragers hun opgave van activa bijkomend te staven d.m.v. een afschrift van het contract op basis waarvan de onderneming het octrooi of het recht tot exploitatie ervan heeft aangeschaft en een bewijs dat het octrooi of het recht tot exploitatie ervan nooit door een andere onderneming in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid is gebruikt.

Vaste activa gebruikt ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke producten of toekomstgerichte milieuvriendelijke technologieën

Om in aanmerking te komen voor de verhoogde aftrek op milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, dient er een rechtvaardigende nota te worden bijgehouden die aantoont dat de vaste activa voldoen aan de gestelde voorwaarden of dient er een aanvraag te worden gedaan tot erkenning van de activa als noodzakelijk voor de verwezenlijking van een programma voor wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast moeten de onderzoeksdoeleinden waarvoor die activa noodzakelijk zijn, worden omschreven door hun doel, hun beginselen of hypothesen, hun technische moeilijkheden, hun innoverend karakter, hun technische en economische voordelen en door de kenmerken van het vaste activum.

Om het milieuvriendelijk karakter van de investering te bewijzen dient er tot slot een attest van de bevoegde Gewestregering te worden verkregen dat aantoont dat de nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die ontstaan uit het onderzoek en de ontwikkeling waarvoor de desbetreffende vaste activa worden gebruikt, geen effect hebben op het leefmilieu of het negatieve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk beogen te beperken.

Een formulier tot het bekomen van dit attest kan men voor het Vlaamse Gewest aanvragen bij:

Departement Omgeving,
Afdeling Partnerschappen met besturen en maatschappij
Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II – laan 20, bus 8
1000 Brussel
(tel. 02/553.85.03; fax 02/553.80.55)
www.lne.be

Energiebesparende investeringen

Voor deze aftrek dient er eveneens een attest van de bevoegde Gewestregering te worden verkregen, waarmee de energiebesparende aspecten van de investeringen kunnen worden aangetoond. Om een indicatie te krijgen van wat als energiebesparend kan worden beschouwd, kan gebruik worden gemaakt van de ‘Handleiding Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen’ die de drie Gewesten ieders hebben uitgevaardigd.

Het attest moet op straffe van verval binnen de 3 maanden na de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht door de belastingplichtige worden aangevraagd.

Een aanvraag tot het bekomen van dit attest kan men voor het Vlaamse Gewest richten aan:

Vlaams Energieagentschap
Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 17
1000 Brussel
(tel.: 02/553 46 00; fax: 02/553 46 01)
contact: investeringsaftrek@vea.be     www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek/aanvraag

De verhoogde investeringsaftrek van 20,5%

Voor investeringen in materiële vaste activa die dienen voor de beveiliging van beroepslokalen of hun inhoud en voor de beveiliging van bedrijfsvoertuigen, kunnen natuurlijke personen en vennootschappen die als klein in de zin van art. 15 W.Venn. kwalificeren, voor aanslagjaar 2019 genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 20,5%.

De investeringsaftrek voor zeescheepvaart

Binnenlandse vennootschappen of Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die uitsluitend actief zijn in de zeescheepvaart, kunnen hun belastbare basis verminderen met een investeringsaftrek van 30% van de aanschaffingsprijs van nieuwe zeeschepen of tweedehands zeeschepen die voor het eerst in het bezit van een Belgische belastingplichtige komen.

De gespreide investeringsaftrek

Zoals vermeld, gebeurt de investeringsaftrek in principe in het belastbare tijdperk van de investering, maar kan er ook voor worden gekozen om de aftrek te spreiden over de afschrijvingsperiode van de activa. De aftrek wordt dan berekend op het jaarlijks bedrag van de afschrijving van de nieuwe investering.

 1. De gewone gespreide investeringsaftrek
  Natuurlijke personen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan aanslagjaar 2019, een gespreide aftrek gelijk aan 10,5% van de afschrijvingen op de activa toepassen.
 2. De verhoogde gespreide investeringsaftrek
  Zowel natuurlijke personen als vennootschappen (ongeacht grootte) kunnen opteren voor de verhoogde gespreide investeringsaftrek gelijk aan 20,5% van de afschrijvingen van milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

  Deze gespreide aftrek is zodus voorbehouden voor investeringen in activa gebruikt ter bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die geen effect op het leefmilieu hebben of die het negatieve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk proberen te beperken.

Tarieven voor aanslagjaar 2019

Investeringen in    Natuurlijke personen Vennootschappen
Octrooien 13,5%
20%
13,5%
20% (*)
Activa voor O&O van milieuvriendelijke producten 13,5%
20%
13,5%
20% (*)
Activa voor rationeler energieverbruik 13,5%
20%
13,5%
20% (*)
Rookafzuig- en verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen 13,5%
20%
13,5%
20% (*)
Bepaalde digitale activa 13,5% (*)
20% (**)
13,5% (*)
20% (*)
Beveiliging van beroepslokalen of bedrijfsvoertuigen 20,5% (*) 20,5% (*)
Zeescheepvaart 30% 30%
Andere investeringen tussen 01/01/2018 en 31/12/2019 20% 20% (*)
Gewone gespreide investeringsaftrek 10,5% /
Verhoogde gespreide investeringsaftrek 20,5% 20,5%

(*) op voorwaarde dat is voldaan aan de criteria van kleine vennootschap zoals bepaald in artikel 15 W. Venn.

(**) In principe moet de natuurlijke persoon als “klein” worden aangemerkt om de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in digitale activa toe te passen. Door de tijdelijke verhoging van de gewone investeringsaftrek naar 20% - welke niet vereist dat de natuurlijke persoon aan dat criterium beantwoordt – kan er echter voor digitale investeringen in 2018 en 2019, ongeacht grootte, een aftrek van 20% worden bekomen.

Vanaf 1 mei 2019
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land bijgevolg een nieuw vennootschapsrecht. Het huidige Wetboek van Vennootschappen - dat reeds van 7 mei 1999 dateert – is niet langer aangepast aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven. Met het WVV tracht de wetgever Belg
De revival van opstal
Opstal als stealth-vruchtgebruik?
Recent werd een opmerkelijk arrest door het Hof van Beroep van Brussel geveld inzake de belasting van te goedkope natrekking bij opstal (23 januari 2019). Ook in het verleden waren hier al een aantal uitspraken over gedaan (zie onder meer het Hof te Gent van 31 oktober 2017). De interesse omtrent het einde van opstal bestaat duidelijk bij de fiscus en de beide arresten tonen ook aan dat er soms we
Paradepaardje of toch eerder louter doekje tegen het bloeden?
Het Belgisch fiscaal consolidatieregime
Het algemene opzet met de invoering van een fiscaal consolidatieregime was duidelijk, met name het Belgische fiscale stelsel terug positief in de kijker zetten. Vele van de ons omringende landen kennen immers al jaar en dag een systeem van fiscale consolidatie en België scoorde daardoor slecht op dit punt wanneer internationale groepen een investeringslocatie moeten kiezen. De vraag die op ied
De nieuwe regels voor btw-behandeling van vouchers
De wondere wereld van btw en bonnen
Bonnen zijn een zeer populair marketing instrument. Er zijn diverse soorten bonnen: kortingsbonnen uitgegeven door een fabrikant, in te ruilen bij om het even welk verkooppunt in België, kortingsbonnen gratis verstrekt door retailers, bonnen waarmee een nieuw gelanceerd artikel gratis kan worden verkregen, cadeaucheques die kunnen worden ingewisseld voor een heel gamma producten of diensten, elek
'Pauliaanse vordering' schiet te hulp
De fiscus buitenspel zetten door het verwerpen van de nalatenschap: kan dat?
In het erfrecht hebben verschillende erfgenamen een reservataire aanspraak. Zij hebben dus recht op een minimum erfdeel. Sinds de nieuwe erfwet mag men vrij beschikken over de helft van zijn vermogen. Dit noemt men het beschikbaar deel. Als het beschikbaar deel overschreden wordt door giften, kunnen de reservataire erfgenamen de inkorting vragen. Via de inkorting eisen de reservataire erfgenamen,
Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO
Registratie in de KBO onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er gesleuteld aan het ondernemingsrecht. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) schaft het begrip ‘handelaar’ af en voert het nieuwe begrip ‘onderneming’ in. Het nieuwe ondernemingsbegrip heeft gevolgen voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntenbank van Ondernemingen).  Ruim
Het voordeel is een belastbaar VAA
Voortaan fiches en bedrijfsvoorheffing bij voordelen toegekend door buitenlandse ondernemingen
Moet, op een voordeel ontvangen van een buitenlandse vennootschap, bedrijfsvoorheffing worden ingehouden? Die vraag dient thans in de meeste situaties negatief te worden beantwoord.
Juridisch meest correcte oplossing
Successief vruchtgebruik: Vlabel bevestigt de heffingswijze van de registratierechten
Op 10 december 2018 werd een opmerkelijk standpunt gepubliceerd op de website van Vlabel (Standpunt nr. 18083 van 26 november 2018). De vastgoedfiscaliteit wordt steeds verfijnder met steeds meer (fiscale) voordelen. De vraag moet dan ook gesteld worden of de alom gekende “eenvoudige” vruchtgebruiken niet deels zullen vervangen worden door verrichtingen met een dubbel of successief  vruch
Vanaf 1 januari 2019
Nieuw Vlaams Huurdecreet
Op 24 oktober 2018 keurde het Vlaams parlement het nieuwe Vlaamse Huurdecreet goed. In onze nieuwsbrief van 26 oktober 2017 gaven we reeds een eerste aanzet van de wijzigingen welke dit nieuwe decreet met zich meebrengen. Een van de belangrijkste veranderingen blijft het ruime toepassingsgebied van het decreet. Enerzijds wordt in een uitgebreide regelgeving voorzien voor de huur van een woning bes
Schriftelijk bevestigd aan ons kantoor
Bevestigd: zowel vruchtgebruiker als naakte eigenaar op te nemen in UBO-register
Op 31 oktober 2018 is het register van uiteindelijke begunstigden (het “UBO register”) officieel in werking getreden. Op basis van de wetteksten en de verklarende toelichting, dienen als uiteindelijke begunstigde(n) van vennootschappen in de eerste plaats te worden meegedeeld, de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van he
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief