Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap: een uitdaging

Vanaf 2017 wordt de persoonsvolgende financiering (PVF) in de sector van de personen met een handicap ingevoerd. Moore Stephens begeleidt inmiddels een aantal voorzieningen bij hun transitie van de huidige subsidielogica, gebaseerd op erkenningen, naar een vraag-gestuurde zorg. Het traject dat we daarbij met de voorzieningen lopen is telkens uitdagend, maar boeiend…

Een frappant voorbeeld

De resultaten van één van de begeleidingen die we recent konden afronden willen we u hierbij niet onthouden. Het betrof een voorziening die over een viertal subsidiekanalen beschikt. De meeste voorzieningen worden immers niet uitsluitend gesubsidieerd via de persoonsvolgende financiering, maar doen ook nog een beroep op Sociale Maribel, provinciale dan wel Europese werkings- of kapitaalsubsidies etc. Een aantal combineren deze inkomsten binnen eenzelfde vzw of groep, bijvoorbeeld ook met een erkenning binnen het gesubsidieerd buitengewoon onderwijs of met de subsidies voor minderjarige personen met een handicap.

De analyse van de door deze voorziening aangeboden diensten, leverde in eerste instantie nuttige inzichten op in de kostprijs van hun aanbod en in de wijze waarop ze dit in de toekomst willen zien evolueren. In een tweede fase was ook de optimalisatie van de diverse subsidiestromen, op basis van een door ons uitgewerkt kostprijsmodel, spectaculair te noemen.

In een eerste berekening was het verlies aan subsidies voor de voorziening (in vergelijking met de effectief ontvangen subsidies in het “oude” systeem) catastrofaal. De organisatie, met een budget van afgerond 2,6 miljoen euro zou volgens deze cijfers ½ miljoen euro (21%) van haar subsidies verliezen bij de overstap naar PVF. Door optimalisatie over de diverse subsidiestromen konden we deze cijfers volledig omkeren tot een toename van de subsidies met 99 000 euro (+4%) ten opzichte van het “oude” budget. Door verdere optimalisatie, bijvoorbeeld in het kader van de verhouding tussen dienstenaanbod in cash dan wel met voucher steeg de gebudgetteerde subsidie verder tot 388 000 euro (+15%) boven het “oude” budget.

Wat betekent PVF voor de personen met een handicap?

Het uitgangspunt van PVF bestaat erin personen met een beperking meer mogelijkheden en zelfbeschikkingsrecht te geven om hun ondersteuning zelf te organiseren. Ze krijgen daarmee het geld om hun ondersteuning en zorg te organiseren in eigen handen met als doel een duidelijk zeggenschap over de eigen ondersteuning, over de eigen kwaliteit van leven.

En wat betekent het voor de voorzieningen?

Voor de voorzieningen betekent de overstap van een aanbod-gestuurde zorg naar een vraag-gestuurde zorg dat ze hun hele werking en aanbod dienen te herbekijken.  Hierbij zullen keuzes uit het verleden in vraag gesteld moeten worden in functie van de toekomstige vraag van de (bestaande of nieuwe) cliënten.

Elke in het verleden aangeboden dienst zal moeten bekeken worden vanuit de waarde die deze creëert voor de cliënt én de kostprijs waaraan deze dienst kan worden aangeboden. De voorzieningen zullen op deze (r)evolutie elk hun eigen antwoorden moeten formuleren in functie van de eigen omstandigheden, waarden en normen.

Moore Stephens ziet de transitie van de sector naar persoonsvolgende financiering niet in de eerste plaats als een probleem, maar wel als een uitdaging. Dat er onderweg problemen zullen moeten aangepakt worden, beschouwen we als een opportuniteit voor de voorzieningen om zichzelf opnieuw uit te vinden.

Er zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden omtrent fundamentele aspecten van de werking. Dit is een mogelijkheid om met cliënten, personeel en stakeholders een positief debat aan te gaan over de rol van de voorziening in onze samenleving op basis van concrete gegevens. Dit debat moet bij alle partijen de nodige energie genereren om het proces te lopen in een positieve sfeer …

De transitie naar een nieuw organisatiemodel

Bij de overstap naar PVF starten we met een analyse van de organisatie en de gemaakte keuzes (AS IS). Hierbij gaan we na hoe de voorziening momenteel georganiseerd is en beschrijven we het aanbod naar de cliënten toe. Zijn er nu al wijzigingen gepland, dan nemen we dit gegeven uiteraard mee in onze analyse.

Deze bespreking gaat in op de inhoud van de dienstverlening en niet alleen op het kostprijsaspect ervan. Toch nemen we bij onze analyse meteen alle parameters mee om een kostprijscalculatiesysteem voor de voorziening te kunnen definiëren.

Vervolgens werken we een concept van kostprijsstructuur uit die alle gemaakte keuzes vat in een duidelijk schema. Dit schema is niet alleen de basis voor een voorcalculatie van de kostprijs van de diverse aangeboden diensten. Het is tevens een structuur die toelaat de eigen boekhouding zodanig in te delen, dat de vooropgezette hypotheses en inschattingen achteraf ook kunnen getoetst worden aan de reële cijfers.

In een derde fase bespreken we samen het concept en de resultaten voor de voorziening. Daarbij stellen we desgevallend een aantal gemaakte keuzes opnieuw in vraag of sturen ze samen met de voorziening bij. Dit maakt deel uit van een dynamisch denkproces omtrent de toekomst van elke voorziening.

Het eindresultaat is een duidelijk zicht op de toekomst van de voorziening en op de diensten die zullen/moeten/kunnen worden aangeboden, op basis van concrete cijfers.

Wellicht zijn niet alle voorbeelden even spectaculair als de hoger geschetste cijfers. Toch menen we dat deze case aantoont dat de nodige berekeningen en budgetten vooraf en de optimalisatie van de diverse subsidiestromen voor alle voorzieningen noodzakelijk zijn.

 

Lessons learned
Verslag CIMCIL Symposium 2018: Game Changers in Supply Chain
Augmented reality, big data, artificial intelligence, Internet of Things, cloud computing, mobile devices,… Al deze termen klinken veelbelovend, maar zullen ze ook echt geïmplementeerd worden en erin slagen om toegevoegde waarde te leveren in de supply chain van de toekomst? Het CIMCIL Symposium van november 2018 zorgde voor een aantal inspirerende inzichten. Vandaag de dag is het meer dan o
Klantencase: Sabcobel
Een nieuw logistiek magazijn? Veel meer dan goederen verplaatsen van A naar B
Een verhuis naar een nieuw logistiek magazijn brengt veel veranderingen met zich mee. Het is meteen ook een kans om alles wat onder het stof ligt, na een kritische blik, te vernieuwen.
Case: subsidiebegeleiding
Ontwikkelingsproject Twikit
Klant Twikit is een B2B software-bedrijf in de wereld van manufacturing 4.0. Ze connecteren consumenten interfaces rechstreeks met digital manufacturing (3Dprinting, laser cutting,..), waarbij het een productieklare file aflevert. Het laat zo merken toe om gepersonaliseerde producten op een schaalbare wijze in de markt te zetten. Twikit is bovendien KMO van het jaar van de provincie Antwerpen en
Een greep uit de belangrijkste subsidies
Subsidiebegeleiding van A tot Z
Ondernemingen zoeken vaak naar extra financiering voor de uitdagingen waar ze voor staan. Dit kan gaan van het zoeken naar financiering voor de broodnodige opleidingen, de geplande investeringen te bekostigen of om de voorziene innovaties te helpen ontwikkelen. Het is vaak lastig het bos door de bomen te zien in het subsidielandschap, maar wij bieden graag onze hulp. Onze “subsidiescan”&nbs
Orde en netheid naar blijvend, hoger niveau
De 10 belangrijkste succesfactoren om van je 5 S-project een succes te maken
Orde en netheid naar een hoger niveau Veel organisaties die van start gaan met een verbetertraject (of het nu LEAN, OPEX, WCM of … genoemd wordt) vangen aan met het uitvoeren van een 5 S-oefening. Die uit Japan afkomstige techniek zorgt voor een nette en ordelijke werkplek. De werkplek kan een kantoor, de mechanische werkplaats, het machinepark, de refter of om het even welke zone omvatten.
Praktijkervaring
ISO 9001: 2015, wat is er nu echt veranderd?
Verschillen Je kan op het internet allerlei vergelijkingstabellen en artikels vinden over de verschillen tussen ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015. Daarin staat onder andere beschreven: welke nieuwe terminologie wordt gebruikt; dat de norm opgebouwd is volgens een nieuwe structuur; en dat er meer focus is op risicomanagement. Maar wat betekent dit in praktijk? Welke grote verschillen
ESF lanceert drie nieuwe oproepen
Waar vindt u dat extra budget voor organisatieontwikkeling?
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) daagt werkgevers uit om projecten op te zetten in het kader van organisatieontwikkeling. Recent werden er drie oproepen gelanceerd: Duurzaam Loopbaanbeleid, Anders Organiseren en Opleidingen in Bedrijven. Wij staan u graag bij in het uitwerken en indienen van uw projectideeën. Wat houden deze oproepen in? Wat zijn onze troeven? Wij bieden meerwa
Testimonial
Ann Taelemans (Algemeen Directeur Sint-Vincentius): “Onze manier van werken & de link tussen het zorgaanbod en inzet van middelen en personeel is nu duidelijker voor iedereen"
Ongeveer een half jaar geleden lanceerde Moore Stephens Belgium de "Sopfi" oplossing als antwoord op de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Sopfi ondersteunt in de transitie naar de nieuwe vraaggestuurde financiering en de verdere professionalisering van het financieel management van de voorzieningen. Een kwaliteitsvol zorgaanbod steunt namelijk op slimme strategische keuzes, een adequate budgett
Persoonsvolgende Financiering (PVF)
Hoe kan Sopfi u helpen in tijden van PVF? 10 praktijkbevindingen
Sopfi werd gelanceerd in september 2017 als softwareoplossing voor de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Inmiddels hebben meer dan 30 voorzieningen gekozen voor de PVF-oplossing Sopfi om hen te ondersteunen bij de transitie van hun financieel management naar een nieuw tijdperk. Aanvullend hebben we een tiental voorzieningen mogen begeleiden in een kort maar intensief adviestraject om de nodige s
Testimonial
Bruno De Maeyer (Gedelegeerd Bestuurder Flegado): "Dankzij Sopfi meer inzicht in de kostprijs van onze voorziening en de afzonderlijke diensten"
Ongeveer een half jaar geleden lanceerde Moore Stephens Belgium de "Sopfi" oplossing als antwoord op de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Sopfi ondersteunt in de transitie naar de nieuwe vraaggestuurde financiering en de verdere professionalisering van het financieel management van de voorzieningen. Een kwaliteitsvol zorgaanbod steunt namelijk op slimme strategische keuzes, een adequate budgett
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief