Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap: een uitdaging

Vanaf 2017 wordt de persoonsvolgende financiering (PVF) in de sector van de personen met een handicap ingevoerd. Moore Stephens begeleidt inmiddels een aantal voorzieningen bij hun transitie van de huidige subsidielogica, gebaseerd op erkenningen, naar een vraag-gestuurde zorg. Het traject dat we daarbij met de voorzieningen lopen is telkens uitdagend, maar boeiend…

Een frappant voorbeeld

De resultaten van één van de begeleidingen die we recent konden afronden willen we u hierbij niet onthouden. Het betrof een voorziening die over een viertal subsidiekanalen beschikt. De meeste voorzieningen worden immers niet uitsluitend gesubsidieerd via de persoonsvolgende financiering, maar doen ook nog een beroep op Sociale Maribel, provinciale dan wel Europese werkings- of kapitaalsubsidies etc. Een aantal combineren deze inkomsten binnen eenzelfde vzw of groep, bijvoorbeeld ook met een erkenning binnen het gesubsidieerd buitengewoon onderwijs of met de subsidies voor minderjarige personen met een handicap.

De analyse van de door deze voorziening aangeboden diensten, leverde in eerste instantie nuttige inzichten op in de kostprijs van hun aanbod en in de wijze waarop ze dit in de toekomst willen zien evolueren. In een tweede fase was ook de optimalisatie van de diverse subsidiestromen, op basis van een door ons uitgewerkt kostprijsmodel, spectaculair te noemen.

In een eerste berekening was het verlies aan subsidies voor de voorziening (in vergelijking met de effectief ontvangen subsidies in het “oude” systeem) catastrofaal. De organisatie, met een budget van afgerond 2,6 miljoen euro zou volgens deze cijfers ½ miljoen euro (21%) van haar subsidies verliezen bij de overstap naar PVF. Door optimalisatie over de diverse subsidiestromen konden we deze cijfers volledig omkeren tot een toename van de subsidies met 99 000 euro (+4%) ten opzichte van het “oude” budget. Door verdere optimalisatie, bijvoorbeeld in het kader van de verhouding tussen dienstenaanbod in cash dan wel met voucher steeg de gebudgetteerde subsidie verder tot 388 000 euro (+15%) boven het “oude” budget.

Wat betekent PVF voor de personen met een handicap?

Het uitgangspunt van PVF bestaat erin personen met een beperking meer mogelijkheden en zelfbeschikkingsrecht te geven om hun ondersteuning zelf te organiseren. Ze krijgen daarmee het geld om hun ondersteuning en zorg te organiseren in eigen handen met als doel een duidelijk zeggenschap over de eigen ondersteuning, over de eigen kwaliteit van leven.

En wat betekent het voor de voorzieningen?

Voor de voorzieningen betekent de overstap van een aanbod-gestuurde zorg naar een vraag-gestuurde zorg dat ze hun hele werking en aanbod dienen te herbekijken.  Hierbij zullen keuzes uit het verleden in vraag gesteld moeten worden in functie van de toekomstige vraag van de (bestaande of nieuwe) cliënten.

Elke in het verleden aangeboden dienst zal moeten bekeken worden vanuit de waarde die deze creëert voor de cliënt én de kostprijs waaraan deze dienst kan worden aangeboden. De voorzieningen zullen op deze (r)evolutie elk hun eigen antwoorden moeten formuleren in functie van de eigen omstandigheden, waarden en normen.

Moore Stephens ziet de transitie van de sector naar persoonsvolgende financiering niet in de eerste plaats als een probleem, maar wel als een uitdaging. Dat er onderweg problemen zullen moeten aangepakt worden, beschouwen we als een opportuniteit voor de voorzieningen om zichzelf opnieuw uit te vinden.

Er zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden omtrent fundamentele aspecten van de werking. Dit is een mogelijkheid om met cliënten, personeel en stakeholders een positief debat aan te gaan over de rol van de voorziening in onze samenleving op basis van concrete gegevens. Dit debat moet bij alle partijen de nodige energie genereren om het proces te lopen in een positieve sfeer …

De transitie naar een nieuw organisatiemodel

Bij de overstap naar PVF starten we met een analyse van de organisatie en de gemaakte keuzes (AS IS). Hierbij gaan we na hoe de voorziening momenteel georganiseerd is en beschrijven we het aanbod naar de cliënten toe. Zijn er nu al wijzigingen gepland, dan nemen we dit gegeven uiteraard mee in onze analyse.

Deze bespreking gaat in op de inhoud van de dienstverlening en niet alleen op het kostprijsaspect ervan. Toch nemen we bij onze analyse meteen alle parameters mee om een kostprijscalculatiesysteem voor de voorziening te kunnen definiëren.

Vervolgens werken we een concept van kostprijsstructuur uit die alle gemaakte keuzes vat in een duidelijk schema. Dit schema is niet alleen de basis voor een voorcalculatie van de kostprijs van de diverse aangeboden diensten. Het is tevens een structuur die toelaat de eigen boekhouding zodanig in te delen, dat de vooropgezette hypotheses en inschattingen achteraf ook kunnen getoetst worden aan de reële cijfers.

In een derde fase bespreken we samen het concept en de resultaten voor de voorziening. Daarbij stellen we desgevallend een aantal gemaakte keuzes opnieuw in vraag of sturen ze samen met de voorziening bij. Dit maakt deel uit van een dynamisch denkproces omtrent de toekomst van elke voorziening.

Het eindresultaat is een duidelijk zicht op de toekomst van de voorziening en op de diensten die zullen/moeten/kunnen worden aangeboden, op basis van concrete cijfers.

Wellicht zijn niet alle voorbeelden even spectaculair als de hoger geschetste cijfers. Toch menen we dat deze case aantoont dat de nodige berekeningen en budgetten vooraf en de optimalisatie van de diverse subsidiestromen voor alle voorzieningen noodzakelijk zijn.

 

Opstart van nieuwe functie ‘Operations Support Engineer’
Optimalisatie van productieomgeving bij Grada International
Opstart van nieuwe functie Operations Support Engineer Klantvraag Grada International, opgericht in 1963, is een gevestigde waarde in de wereld van ventilatie en airconditioning. Het bedrijf produceert meer dan 22.000 producten op het gebied van luchtverdeling. Dankzij de hoogwaardige afwerking, korte levertermijnen en uitstekende klantenservice heeft Grada International zich gepositioneerd al
Herinrichting magazijn in Lebbeke
Logische flow in supply chain bij Caroline Biss
Klantvraag Caroline Biss -een Belgisch familiebedrijf uit Lebbeke- maakte aanvankelijk jurken voor de grootdistributie. Vandaag brengen ze klassevolle damesmode en staat het bedrijf voor tijdloze elegantie. Naast de productie (met twee eigen fabrieken in Bulgarije), hebben ze ook het transport in eigen hand. Door een significante groei in omzet, namen ook de activiteiten binnen de organi
Industrie 4.0 in Actie
Een terugblik op CIMCIL Symposium 2017
“The science fiction of yesterday is becoming the reality of today”. Met deze slagzin lanceerde Dirk Roelens het tweede CIMCIL Symposium.
Productieproces volledig afgestemd op de noden van de klant
Volvo Car Gent neemt de productie van dashboards in eigen handen
Klantvraag Na 30 jaar van outsourcing koos Volvo Car Gent er in zijn huidige car line portfolio voor om enkele onderdelen opnieuw binnenshuis te produceren. In 2014 besliste het bedrijf al om de productie van de tunnelconsoles en dakbekleding opnieuw intern te organiseren, iets wat voordien bij Johnson Controls Automotive in Assenede gebeurde. In 2016 moest in allerijl ook de productie van de
We lichten kort de wijzigingen toe
De hernieuwde ISO-normen
In 2015 werd de ISO-norm voor het borgen van kwaliteitsmanagementsystemen hernieuwd van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015. Dit artikel licht kort de wijzigingen toe.
Bevlogen medewerkers is het ideaalbeeld
Duurzaam loopbaanbeleid in Hof ter Welle: inzetten op de zorg voor de medewerkers
Hof Ter Welle is een erkende organisatie ‘Bijzondere Jeugdzorg’. Ze organiseert opvang en begeleiding voor 95 jongeren en hun gezinnen in problematische opvoedingsomstandigheden. Hof ter Welle beschikt over een gedifferentieerd aanbod dat contextbegeleiding, dag begeleiding, begeleiding autonoom wonen, kamertraining en residentiële opvang bevat. De 65 medewerkers geven elke dag het beste van
Van aanbod naar vraag gestuurd werken
‘Ons Tehuis Brabant’ zet maximaal in op het vormgeven van een leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbeleid
Ons Tehuis Brabant vzw is een vergunde zorgaanbieder die instaat voor de zorg en de begeleiding van volwassenen met een mentale beperking in regio Kampenhout. Ze zorgen ervoor dat hun cliënten zich elke dag thuis voelen. Dit zien we als vertrekpunt van waaruit de cliënten de wereld en zichzelf kunnen exploreren en waar er ruimte is om te leren en te experimenteren.      
Groeipijnen aan banden gelegd
Vorsselmans evolueert van een afdelings- naar een procesgerichte organisatie
Toen Mark Vorsselmans het gevelbouwbedrijf van zijn vader overnam, was hij vastbesloten om het bedrijf verder uit te bouwen en te laten groeien. Hij slaagde hier wonderwel in: de omzet steeg, het aantal medewerkers nam gestaag toe, een prachtig nieuw kantoorgebouw werd neergezet, het aantal projecten nam toe, zowel nationaal als internationaal, …. Klantvraag Toch bleek na enkele jaren dat de
Een strategie ontwikkelt voor bedrijven met kleine productseries
Tijd is geld, dus QRM zorgt voor pure winst
De laatste jaren maken steeds meer organisaties gebruik van de intussen welbekende “Lean Manufacturing” technieken. Begrippen als de 7 vormen van verspilling, 5S, SMED, TPM en “Poka Yoke” zijn steeds beter bekend en worden steeds meer toegepast in de praktijk. Het “Lean” gedachtengoed is afkomstig van Toyota en is bijzonder geschikt voor zogenaamde “high volume, low mix” toepass
Keuze & middelen in handen van personen met een handicap
Sopfi-oplossing stelt zorginstellingen in staat om de impact van PVF te beheren
Zorginstellingen werden vroeger gefinancierd op basis van hun beschikbare capaciteit, aanbod en aantal personeelsleden. De Vlaamse regering wijzigde de subsidieregels, waardoor de instellingen niet langer zeker zijn van hun beschikbaar budget. Het zijn vanaf nu de personen met een handicap die de keuze én middelen zelf in handen hebben. Die overgang vereist een verdere professionalisering van het

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief