Reeks fiscale eindejaar optimalisaties – voorafbetalingen

We gaan weer de laatste maand van het jaar in, en voor het gros van de vennootschappen betekent dat eveneens de laatste maand van het boekjaar. Dit is het moment waarop nog een en ander kan worden geoptimaliseerd vooraleer het boekjaar effectief ten einde loopt. In deze reeks geven we u enkele mogelijke fiscale optimalisatietechnieken mee.

1. Inleiding – ratio legis van de voorafbetalingen

Om de vennootschapsbelasting van een vennootschap te berekenen, dient een vennootschap een aangifte in de vennootschapsbelasting in te dienen. Vennootschappen met een boekhouding die per kalenderjaar loopt, dienen de aangifte vennootschapsbelasting meestal ergens in de loop van september van het jaar daarop in. Vennootschappen met een boekhouding die niet per kalenderjaar loopt moeten hun aangifte in de vennootschapsbelasting indienen op het einde van de maand volgend op de maand van de algemene vergadering, zonder dat dit meer dan 6 maanden na afsluiting van het boekjaar mag zijn. 

De belastingadministratie berekent dan de belastingen nadat deze aangifte is ontvangen en op basis hiervan wordt een aanslagbiljet verstuurd. Pas op het einde van de tweede maand volgend op de verzending van het aanslagbiljet moet de belasting effectief betaald worden. Vaak meer dan een jaar na afsluiting van het boekjaar. Om dit ‘cashflow-probleem’ voor de overheid weg te werken, heeft de overheid een systeem van voorafbetalingen ingevoerd, om de vennootschappen (en andere belastingplichtigen) er toe aan te zetten de belastingen al tijdens de looptijd van het boekjaar te betalen. 

2. Voorafbetalingen

Hoe wordt dit gestimuleerd? Door de belastingen die worden berekend te verhogen met een bepaald percentage. In aanslagjaar 2017 (boekjaar 2016) is dit 1,125%. Zonder voorafbetalingen zal u dus 1,125% méér belastingen betalen dan fiscaal technisch wordt berekend.

U kan deze verhoging echter neutraliseren door voldoende voorafbetalingen te doen. Deze voorafbetalingen gebeuren in 4 kwartalen, waarbij elk kwartaal zijn eigen voordeel kent. Voor boekjaren die niet langer of korter dan 1 jaar duren, geldt het eerste kwartaal voor alle voorafbetalingen die gebeuren tot en met de 10de van de 4de maand van het boekjaar. Kwartaal twee voor alle betalingen die gebeuren tot de 10de van de 7de maand, kwartaal drie tot de 10de van de 10de maand en de voorafbetalingen van het vierde kwartaal moeten uiterlijk op de 20ste van de laatste maand toekomen. Indien voormelde dagen in een weekend of op een feestdag vallen, wordt de eerstvolgende werkdag genomen. 

Elk kwartaal kent zo zijn eigen voordelen. Voor aanslagjaar 2017 geldt een voordeel voor kwartaal 1 van 1,5%, kwartaal 2 levert 1,25% voordeel op, kwartaal drie 1% en in kwartaal 4 krijgt de vennootschap nog slechts 0,75% voordeel. Deze voordelen kunnen dan de verhoging neutraliseren.

Belangrijk om te onthouden is echter dat op dit moment nog wettelijk gezien geen verhoging wordt toegepast indien de totale verhoging minder is dan € 40 of minder is dan 1% van de te betalen belasting. Het is de laatste beperking die dit jaar de regering parten speelt. 

3. Beperkte impact voor dit jaar

Stel u heeft een vennootschap die al jaren ongeveer € 100.000 aan belastingen betaalt. De verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen bedraagt dan € 1.125. Deze verhoging kan u perfect compenseren door elk kwartaal € 25.000 vooraf te betalen. In combinatie met de voordelen hierboven vermeld, levert dit een netto-verhoging van € 0 op. 

Alleen… stel dat we in kwartaal 1 slechts € 10.000 zouden vooraf betalen, dan krijgen we een voordeel van € 10.000 x 1,5% = € 150. Onze netto-verhoging bedraagt op dat ogenblik € 1.125 - € 150 = € 975 ofwel minder dan 1% van de te betalen belasting (100.000 x 1% = 1.000) en dus is er helemaal geen verhoging verschuldigd. U kan dus zonder sanctie uw zuurverdiende centen even bijhouden en pas volgend jaar aan vadertje staat doorstorten wanneer het aanslagbiljet toekomt.

4. Nog snel vooraf betalen?

Stel u bent vergeten vooraf te betalen. Hoeveel dient u dan vooraf te betalen in kwartaal 4 (vóór 20 december 2016) om de verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen te vermijden? 

In hetzelfde voorbeeld als daarnet, met € 100.000 verwachtte vennootschapsbelasting, zal de verhoging € 1.125 zijn. Van zodra we de netto-verhoging, na compensatie met de voordelen voor de voorafbetalingen onder de € 1.000 (zijnde 1% van de te betalen belasting) krijgen, valt de volledige verhoging weg. We moeten dus op zijn minst € 126 voordeel krijgen aan een percentage van 0,75%. Dit levert in ons voorbeeld een minimum-voorafbetaling op van € 16.800 of 16,8%.

Indien u dus vergeten bent om vooraf te betalen, kan u vóór 20 december 2016 nog 16,8% van uw verwachtte vennootschapsbelasting vooraf betalen en u vermijdt de volledige verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen. Aangezien de uiteindelijke vennootschapsbelasting natuurlijk niet volledig accuraat in te schatten valt voor het einde van het boekjaar, kan u natuurlijk best een veiligheidsmarge inbouwen en ongeveer 20% vooraf betalen.

5. Wettelijke aanpassing

De overheid heeft dit voordeel natuurlijk ook snel gezien, en heeft ondertussen de wet al gewijzigd, waardoor de verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen vanaf aanslagjaar 2018 steeds minimaal 2,25% bedraagt. Het wordt dus terug een stuk interessanter om vooraf te betalen.

Ook belangrijk in dit verband is dat de 1% grens is weggevallen. U zal dus steeds een verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen verschuldigd zijn, zelfs al is de netto-verhoging minder dan 1% van de totaal te betalen belastingen. De grens van € 40 blijft wel bestaan. 

6. Besluit

Ook al is het niet echt interessant om dit jaar vooraf te betalen, u doet er toch goed aan een klein deel van uw belastingen vooraf te betalen, om zo een verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen te vermijden. Vanaf volgend jaar zal het terug interessanter zijn om voorafbetalingen te verrichten door de combinatie van de verdubbeling van het percentage en het wegvallen van 1% grens.

Een interessante manier om kapitaal voordeliger te verkrijgen?
De Belgische fiscale behandeling van de afkoop van Nederlandse pensioenen in eigen beheer
Nog net voor het einde van het jaar heeft de belastingadministratie eindelijk de knoop doorgehakt en een circulaire gepubliceerd.
Nieuwe fiscale spelregels
De nieuwe wetgeving inzake autofiscaliteit: de motor op volle toeren
Traditiegetrouw staat de maand januari in België in teken van de auto. Het autosalon lokt jaarlijks 100.000en autoliefhebbers naar de Heizel. Dit jaar staan niet enkel de nieuwste automodellen in de schijnwerpers, maar ook de nieuwe wetgeving inzake autofiscaliteit gaat met de aandacht lopen. Immers op kerstdag van vorig jaar werd de nieuwe Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting bekrach
Wie moet deze kassa nu verplicht gebruiken?
De lang verwachte circulaire inzake de witte kassa gepubliceerd
Over het geregistreerd kassasysteem (de "witte kassa") is de laatste jaren al veel inkt gevloeid. In ruil voor een tariefverlaging voor restaurant- en cateringdiensten naar 12 % (i.p.v. 21 % - dranken uitgezonderd), werd vereist dat horecazaken met een geregistreerd kassasysteem zouden gaan werken om zo de fraude in de sector tegen te gaan. De vraag stelde zich de laatste jaren voornamelijk wie
Eenvoudig en flexibel bonus toekennen
De winstpremie sinds 1 januari 2018
De nieuwe winstpremie geeft ondernemingen de mogelijkheid om op een eenvoudige en flexibele wijze een deel van hun winst als bonus toe te kennen aan hun werknemers. De werknemers ontvangen een premie, die neerkomt op ofwel een vastgestelde som ofwel een percentage van hun loon, zonder dat aan de betrokken werknemer een stemrecht in de onderneming wordt toegekend. Begrip winstpremie en voorwaard
Verlaagd tarief vennootschapsbelasting: voordeel of nadeel voor de belastingplichtige?
Een nieuwe vereiste rond minimumbezoldiging
Het Zomerakkoord, gedeeltelijk vertaald in de Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 (gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 29 december 2017), introduceert een verlaagd tarief vennootschapsbelasting dat tegen aanslagjaar 2021 daalt tot 25%. Onder welbepaalde voorwaarden kan een kleine vennootschap zelfs genieten van een verlaagd tarief van 20% op haar eerste s
Een aantal gereglementeerde beroepen werden afgeschaft
Afschaffing beroepsbekwaamheid in Vlaanderen: de gevolgen op een rijtje
Volgens de huidige vestigingswetgeving in België/Vlaanderen moet elke kmo, natuurlijke persoon of rechtspersoon die een handelsactiviteit wenst uit te oefenen, de nodige ondernemersvaardigheden bewijzen.
Vier actiepunten uitvoerig toegelicht
De invloed van de ATAD-richtlijn(en) op het zomerakkoord
Het is inmiddels geen nieuws meer dat het zomerakkoord de Belgische vennootschapsbelasting grondig zal hervormen. De voorgestelde hervormingen zoals opgenomen in de voorbereidende teksten van de Programmawet en de Relancewet werden op 27 oktober goedgekeurd in de Ministerraad. Het wetsontwerp van de Programmawet werd op 6 november 2017 door de regering ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordi
Het begrip, de invoering en de loonbetaling nader toegelicht
Glijdende uurroosters: eindelijk een wettelijk kader
Sinds de invoering van de wet kan de onderneming ervoor kiezen om een glijdend uurrooster in te voeren. 
Het decembervoorschot & het optioneel btw-stelsel komen aan bod
Kort btw-nieuws
Het decembervoorschot voor kwartaalaangevers.  Btw-belastingplichtigen die periodieke maandaangiften indienen, zijn al langer gekend met het fenomeen van het decembervoorschot. Binnenkort zullen ook de kwartaalindieners voor de eerste keer met deze verplichting rekening moeten houden. In het kader van een verdere vereenvoudiging van de btw-regelgeving en –administratie besliste de minister
De gevolgen van een onjuiste of onvolledige inschrijving
De noodzaak van een correcte inschrijving in de kruispuntenbank voor ondernemingen
Elke onderneming heeft er belang bij haar  inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) up to date te houden. De KBO is een centraal register van de FOD economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden worden verwerkt. De gegevens in de KBO worden verspreid naar de verschillende overheidsdiensten (BTW, RSZ, belastingkantoren,….).  Wie moet z

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief