Reeks fiscale eindejaar optimalisaties – voorafbetalingen

We gaan weer de laatste maand van het jaar in, en voor het gros van de vennootschappen betekent dat eveneens de laatste maand van het boekjaar. Dit is het moment waarop nog een en ander kan worden geoptimaliseerd vooraleer het boekjaar effectief ten einde loopt. In deze reeks geven we u enkele mogelijke fiscale optimalisatietechnieken mee.

1. Inleiding – ratio legis van de voorafbetalingen

Om de vennootschapsbelasting van een vennootschap te berekenen, dient een vennootschap een aangifte in de vennootschapsbelasting in te dienen. Vennootschappen met een boekhouding die per kalenderjaar loopt, dienen de aangifte vennootschapsbelasting meestal ergens in de loop van september van het jaar daarop in. Vennootschappen met een boekhouding die niet per kalenderjaar loopt moeten hun aangifte in de vennootschapsbelasting indienen op het einde van de maand volgend op de maand van de algemene vergadering, zonder dat dit meer dan 6 maanden na afsluiting van het boekjaar mag zijn. 

De belastingadministratie berekent dan de belastingen nadat deze aangifte is ontvangen en op basis hiervan wordt een aanslagbiljet verstuurd. Pas op het einde van de tweede maand volgend op de verzending van het aanslagbiljet moet de belasting effectief betaald worden. Vaak meer dan een jaar na afsluiting van het boekjaar. Om dit ‘cashflow-probleem’ voor de overheid weg te werken, heeft de overheid een systeem van voorafbetalingen ingevoerd, om de vennootschappen (en andere belastingplichtigen) er toe aan te zetten de belastingen al tijdens de looptijd van het boekjaar te betalen. 

2. Voorafbetalingen

Hoe wordt dit gestimuleerd? Door de belastingen die worden berekend te verhogen met een bepaald percentage. In aanslagjaar 2017 (boekjaar 2016) is dit 1,125%. Zonder voorafbetalingen zal u dus 1,125% méér belastingen betalen dan fiscaal technisch wordt berekend.

U kan deze verhoging echter neutraliseren door voldoende voorafbetalingen te doen. Deze voorafbetalingen gebeuren in 4 kwartalen, waarbij elk kwartaal zijn eigen voordeel kent. Voor boekjaren die niet langer of korter dan 1 jaar duren, geldt het eerste kwartaal voor alle voorafbetalingen die gebeuren tot en met de 10de van de 4de maand van het boekjaar. Kwartaal twee voor alle betalingen die gebeuren tot de 10de van de 7de maand, kwartaal drie tot de 10de van de 10de maand en de voorafbetalingen van het vierde kwartaal moeten uiterlijk op de 20ste van de laatste maand toekomen. Indien voormelde dagen in een weekend of op een feestdag vallen, wordt de eerstvolgende werkdag genomen. 

Elk kwartaal kent zo zijn eigen voordelen. Voor aanslagjaar 2017 geldt een voordeel voor kwartaal 1 van 1,5%, kwartaal 2 levert 1,25% voordeel op, kwartaal drie 1% en in kwartaal 4 krijgt de vennootschap nog slechts 0,75% voordeel. Deze voordelen kunnen dan de verhoging neutraliseren.

Belangrijk om te onthouden is echter dat op dit moment nog wettelijk gezien geen verhoging wordt toegepast indien de totale verhoging minder is dan € 40 of minder is dan 1% van de te betalen belasting. Het is de laatste beperking die dit jaar de regering parten speelt. 

3. Beperkte impact voor dit jaar

Stel u heeft een vennootschap die al jaren ongeveer € 100.000 aan belastingen betaalt. De verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen bedraagt dan € 1.125. Deze verhoging kan u perfect compenseren door elk kwartaal € 25.000 vooraf te betalen. In combinatie met de voordelen hierboven vermeld, levert dit een netto-verhoging van € 0 op. 

Alleen… stel dat we in kwartaal 1 slechts € 10.000 zouden vooraf betalen, dan krijgen we een voordeel van € 10.000 x 1,5% = € 150. Onze netto-verhoging bedraagt op dat ogenblik € 1.125 - € 150 = € 975 ofwel minder dan 1% van de te betalen belasting (100.000 x 1% = 1.000) en dus is er helemaal geen verhoging verschuldigd. U kan dus zonder sanctie uw zuurverdiende centen even bijhouden en pas volgend jaar aan vadertje staat doorstorten wanneer het aanslagbiljet toekomt.

4. Nog snel vooraf betalen?

Stel u bent vergeten vooraf te betalen. Hoeveel dient u dan vooraf te betalen in kwartaal 4 (vóór 20 december 2016) om de verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen te vermijden? 

In hetzelfde voorbeeld als daarnet, met € 100.000 verwachtte vennootschapsbelasting, zal de verhoging € 1.125 zijn. Van zodra we de netto-verhoging, na compensatie met de voordelen voor de voorafbetalingen onder de € 1.000 (zijnde 1% van de te betalen belasting) krijgen, valt de volledige verhoging weg. We moeten dus op zijn minst € 126 voordeel krijgen aan een percentage van 0,75%. Dit levert in ons voorbeeld een minimum-voorafbetaling op van € 16.800 of 16,8%.

Indien u dus vergeten bent om vooraf te betalen, kan u vóór 20 december 2016 nog 16,8% van uw verwachtte vennootschapsbelasting vooraf betalen en u vermijdt de volledige verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen. Aangezien de uiteindelijke vennootschapsbelasting natuurlijk niet volledig accuraat in te schatten valt voor het einde van het boekjaar, kan u natuurlijk best een veiligheidsmarge inbouwen en ongeveer 20% vooraf betalen.

5. Wettelijke aanpassing

De overheid heeft dit voordeel natuurlijk ook snel gezien, en heeft ondertussen de wet al gewijzigd, waardoor de verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen vanaf aanslagjaar 2018 steeds minimaal 2,25% bedraagt. Het wordt dus terug een stuk interessanter om vooraf te betalen.

Ook belangrijk in dit verband is dat de 1% grens is weggevallen. U zal dus steeds een verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen verschuldigd zijn, zelfs al is de netto-verhoging minder dan 1% van de totaal te betalen belastingen. De grens van € 40 blijft wel bestaan. 

6. Besluit

Ook al is het niet echt interessant om dit jaar vooraf te betalen, u doet er toch goed aan een klein deel van uw belastingen vooraf te betalen, om zo een verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen te vermijden. Vanaf volgend jaar zal het terug interessanter zijn om voorafbetalingen te verrichten door de combinatie van de verdubbeling van het percentage en het wegvallen van 1% grens.

Beperking van het aantal vennootschapsvormen
Help, mijn vennootschapsvorm bestaat binnenkort niet meer!
Het WVV is op komst Op 4 juni 2018 werd het “wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen” ingediend in de kamer, waarmee we aan de vooravond staan van de grootste hervorming van het vennootschapsrecht sinds de invoering van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen de dato 30 november 1935. Deze grondige hervorming van het vennootschapsrecht g
Wat zijn de gevolgen?
Vlabel teruggefloten door Raad van State inzake de gesplitste verkrijging en inschrijving van blote eigendom en vruchtgebruik
Na een jarenlange betwisting tussen belastingplichtigen en Vlabel, heeft de Raad van State het standpunt van Vlabel vernietigd.
Één van de actiepunten van de ATAD-richtlijn
Impact invoering Belgische CFC wetgeving: de facto verstrenging van de transfer pricing regels?
Vanaf 1 januari 2019 (aanslagjaar 2020) zal in België, omwille van de implementatie van de ATAD-richtlijn1, de nieuw te introduceren CFC-regel in werking treden. Deze nieuwe wetgeving dient in het ruimere kader van het Zomerakkoord en de hervormingen in de Belgische vennootschapsbelasting geplaatst te worden, die net zoals de CFC-wetgeving mede voortvloeien uit de reeds ruim besproken implementat
Een kort overzicht
Wat te verwachten op (nationaal) btw-vlak?
Ondanks het feit dat velen onder ons nog in zomer(-vakantie)modus verkeren, staan we in dit artikel graag toch al eens even stil bij de btw-wijzigingen die we (mogelijks) in de nabije toekomst mogen verwachten. Het betreft hier een kort overzicht. Voor een diepgaandere toelichting kunnen jullie uiteraard steeds contact opnemen met ons btw-team.  Vouchers (1 januari 2019)  In juni 201
Is uw organisatie meldingsplichtig?
Goed begonnen is half werk: Bereid uw organisatie voor op de go live van het UBO-register
Op 31 oktober 2018 gaat het register van uiteindelijke begunstigden (het “UBO-register”) live. Wij overlopen voor u waar uw organisatie mee rekening moet houden. 
Afhankelijk van de aard en herhaling van de overtreding
Boeteschalen vastgelegd voor de niet-naleving van de transfer pricing documentatieplicht
Vanaf aanslagjaar 2017, meer bepaald sinds de inwerkingtreding van de verplichte transfer pricing documentatieplicht, werd onmiddellijk opgenomen dat er vanaf een tweede overtreding waarbij men niet voldoet aan de transfer pricing verplichtingen een boete kan opgelegd worden gaande  van 1.250 EUR tot 25.000 EUR (Artikel 445, §3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992). De schalen van de administra
Brexit, e-commerce & VAT action plan komen aan bod
Verwachte wijzigingen op internationaal btw-vlak
In vorige editie hebben we de te verwachten wijzigingen op nationaal btw- vlak besproken en in dit artikel gaan we kort stilstaan bij de btw- wijzigingen die verwacht worden op internationaal gebied.                Brexit  In principe zouden we op 30 maart 2019 werkelijk kunnen spreken van een ‘Brexit’. Het Ver
Er worden maar liefst 31 vragen beantwoord
FAQ rond de aftrek voor innovatie-inkomsten gepubliceerd
Op 26 juli 2018 publiceerde de FOD Financiën op Fisconet - u kan zich gratis registreren om de FAQ te raadplegen - de langverwachte FAQ met betrekking tot de aftrek voor innovatie-inkomsten. Sinds de wet van 9 februari 2017 tot invoering van de aftrek voor innovatie-inkomsten volgt aldus nu de eerste bijkomende commentaar bij de wetsbepalingen van art. 205/1 t.e.m. 205/4 Wetboek Inkomsten
De belangrijkste wijzigingen voor u opgelijst
Onroerende verhuur met btw | versie 2.0
Het wetsontwerp van 30 maart 2018 werd na advies van de Raad van State nog op diverse punten aangepast en op 31 juli 2018 ingediend bij het Parlement. Hieronder geven we de belangrijkste wijzigingen mee. Optie tot verhuring van gebouwen met btw  Basisvoorwaarden De basisvoorwaarden om de optie tot verhuur van een gebouw met btw te kunnen uitoefenen blijven ongewijzigd: Het moet g
Het verschil in behandeling wordt weggewerkt
VAA onroerende goederen: fiscus legt zich (voorlopig) neer bij rechtspraak
De FOD Financiën publiceerde op 15 mei 2018 een circulaire 2018/C/57 met betrekking tot de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard.
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief