Actua uit btw- en douaneland

Een onregelmatige of onvolledige factuur zal niet langer de uitoefening van btw-aftrek automatisch verhinderen.
Sinds jaren wordt een correcte factuur als het sluitstuk beschouwd om het recht op aftrek van btw te kunnen uitoefenen. Dit leidde er vaak toe dat de btw-aftrek werd verworpen omwille van bijvoorbeeld een foute of onvolledige vermelding op de factuur of het ontbreken van een btw-nummer, hoewel het duidelijk was dat de gedane aankoop een beroepsmatig karakter vertoonde en de belastingplichtige ten gronde wel degelijk een recht op aftrek zou moeten hebben.

Hoewel er zich een evolutie aftekende in de Europese rechtspraak waarbij het Hof telkens opnieuw het standpunt innam dat een onregelmatige factuur niet noodzakelijk mag leiden tot een verwerping van het recht op aftrek, bleef de administratie in vele gevallen sterk vasthouden aan het formele aspect als reden van een verwerping van btw-aftrek. Onder druk van deze Europese evolutie werd op 12 oktober 2017 een circulaire gepubliceerd waarbij de administratie zich neerlegt bij het Europese standpunt en zich schikt naar het ‘substance over form’ principe. Bij de beoordeling van het recht op aftrek zal zij voortaan inhoudelijke criteria laten primeren over vormelijke vereisten.

Zeer concreet betekent dit dat, indien een belastingplichtige tijdens een btw-controle geconfronteerd wordt met een factuur die niet regelmatig is of niet alle verplichte vermeldingen bevat, de administratie het recht op aftrek maar definitief zal beoordelen, op basis van:

  • gecorrigeerde facturen die nog worden voorgelegd en/of;
  • aanvullende bewijsstukken die door de btw-plichtige worden bijgebracht en waarvan duidelijk is dat deze ondubbelzinnig betrekking hebben op de onregelmatige facturen. Het kan hier gaan om contracten, bestelbonnen, offertes, andere correspondentie tussen de contractpartijen,…

Deze aanvullende stukken kunnen nog worden voorgelegd zolang de belastingcontrole duurt, en uiterlijk vóór de beëindiging ervan. Indien deze bijkomende stukken voldoende gegevens bezorgen aan de administratie om vast te stellen dat voldaan is aan de materiële voorwaarden voor het recht op aftrek, namelijk als zij kan vaststellen dat de gedane aankopen gebruikt worden voor het verrichten van handelingen die recht op aftrek geven, kan zij de aftrek niet langer verwerpen. Waar tot heden het voorleggen van bijkomend bewijs tijdens een btw-controle vaak niet werd aanvaard, wordt dit nu dus wel mogelijk zolang de controle niet afgerond werd.

Het is onnodig te zeggen dat het uiteraard nog steeds vereist is dat ook de materiële voorwaarden van het recht op aftrek vervuld moeten zijn en dat er geen sprake mag zijn van fraude en/of misbruik, en dat de belastingplichtige niet wist en niet had mogen weten dat de handeling waarvoor hij recht op aftrek vraagt, onderdeel is van fraude of misbruik. 

Het Europees Hof van Justitie verhindert de toepassing van de btw-vrijstelling op zelfstandige groeperingen in welbepaalde sectoren zoals o.a. de financiële en onroerend goed sector. 
Midden vorig jaar voerde de Belgische wetgever een nieuwe wetsbepaling in omtrent de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen van personen (daarvoor “kostendelende verenigingen”). Zelfstandige groeperingen van personen kunnen hun diensten aan hun leden van btw vrijstellen indien:

  • hun leden op geregelde en overwegende wijze een vrijgestelde activiteit uitoefenen (o.b.v. artikel 44 W. BTW) of een activiteit waarvoor ze niet belastingplichtig zijn;
  • het overwegend deel van de activiteiten van de groepering erin bestaat diensten te verlenen aan haar leden die direct nodig zijn voor hun vrijgestelde of niet-belastingplichtige activiteit;
  • de vergoeding of retributie die de groepering aan de leden aanrekent enkel de terugbetaling vertegenwoordigt van hun aandeel in de door de groepering gedane gezamenlijke uitgaven; EN
  • de vrijstelling niet tot concurrentieverstoring leidt. 

Een half jaar na de inwerkingtreding van deze nieuwe wetsbepaling (artikel 44, §2bis W. BTW) publiceerde de btw-administratie een circulaire waarin ze meer toelichting gaf omtrent de vorm van de zelfstandige groepering, de hierboven opgesomde voorwaarden, het recht op aftrek van de leden en de groepering, de te vervullen btw-formaliteiten, etc. (Circulaire AAFisc nr. 31/2016, E.T.127.540 dd. 12 december 2016). De Belgische wetgever beperkte de toepassing van deze btw-vrijstelling niet tot welbepaalde van btw vrijgestelde sectoren. De vraag stelt zich thans of ze dit in de toekomst misschien gaat doen. Immers heeft het Hof van Justitie recent geoordeeld dat diensten van zelfstandige groeperingen van personen waarvan de leden een economische activiteit op het gebied van financiële diensten uitoefenen, niet in aanmerking komen voor de btw-vrijstelling (H.v.J. 21 september 2017, zaken C-605/15, Aviva, C-326/15, DNB Banka en C-616/15, Commissie t. Duitsland). In een bericht van 27 september 2017 liet de fiscale administratie weten dat ze momenteel de mogelijke gevolgen onderzoekt van deze arresten op de Belgische btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen van personen en dat een officieel standpunt later zal volgen.  

De vraag stelt zich dus of de Belgische btw-administratie haar Belgische standpunt gaat aanpassen en zo ja, voor welke sectoren de btw-vrijstelling dan nog behouden blijft. Het Europees Hof oordeelde in voormeld arrest immers dat de btw-vrijstelling enkel toepasselijk is wanneer de leden van de groepering vrijgestelde activiteiten uitoefenen die opgenomen zijn in artikel 132 van Richtlijn 2006/112/EG (activiteiten van algemeen belang: de (para)medische sector, onderwijs, sport, cultuur, syndicale organisaties, …). Oefenen de leden activiteiten uit die vrijgesteld zijn op basis van een ander artikel uit de btw-richtlijn, zoals bijvoorbeeld financiële en verzekeringsdiensten en onroerende verhuurdiensten, (deze vallen onder artikel 135 van Richtlijn 2006/112/EG), dan kan de zelfstandige groepering niet genieten van de btw-vrijstelling. 

Het Europees Hof oordeelt wel dat de lidstaten eerst hun btw-wetgeving zullen moeten aanpassen alvorens ze huidige rechtspraak zullen kunnen inroepen tegen hun onderdanen. Zolang de Belgische wetgever bijgevolg artikel 44, §2bis W. BTW niet heeft aangepast aan dit Europese standpunt, moeten zelfstandige groeperingen in de financiële en onroerende sector niet vrezen. Van zodra echter artikel 44, §2bis W. BTW wordt aangepast, zullen ze op zoek moeten gaan naar andere optimalisaties.  

Tenslotte kunnen we nog meedelen dat ook de lang verwachte FAQ’s omtrent bepaalde samenwerkingsvormen in de medische sector nog steeds niet gepubliceerd werden. Op 31 maart 2017 had de FOD Financiën op haar website gepubliceerd dat de meldingsplicht die het gevolg was van de nieuwe btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen van personen, moeilijkheden aan het licht had gebracht op het vlak van de btw-behandeling van sommige samenwerkingsvormen, vnl. in de (para)medische sector, die geen zelfstandige groeperingen van personen zijn. Ze zou in de ‘nabije’ toekomst een FAQ publiceren waarin deze samenwerkingsvormen en de gevolgen ervan op het vlak van btw aan bod zouden komen. Van zodra er meer nieuws is omtrent deze FAQ’s en het standpunt van de btw-administratie n.a.v. voormeld arrest van het Hof van Justitie, berichten wij jullie verder.    

Verlaagd btw-tarief voor defibrillatoren en producten voor intieme hygiënische bescherming. 
Op 6 oktober heeft de Ministerraad een ontwerp van K.B. goedgekeurd waardoor producten voor intieme hygiënische bescherming (zoals o.a. tampons, maandverband, inlegkruisjes) en externe defibrillatoren (o.a. AED-toestellen) zullen kunnen genieten van het verlaagde btw-tarief van 6 % in plaats van het standaardbtw-tarief van 21 %. Hopelijk heeft deze toekomstige tariefverlaging voor gevolg dat nog meer AED-toestellen op allerhande publieke plaatsen en bedrijven gaan voorkomen, daar hun aanwezigheid mensenlevens kan redden. Of de btw-verlaging op intieme hygiënische beschermingsproducten ook daadwerkelijk voelbaar gaat zijn in de portemonnee van de consument, zal nog moeten blijken.  

Nieuwe informatiepagina omtrent Brexit op website FOD Financiën.
In het referendum van 23 juni 2016 heeft de meerderheid van de bevolking van het Verenigd Koninkrijk zich positief uitgesproken over het beëindigen van het EU-lidmaatschap. Op 29 maart 2017 heeft de Britse premier, Theresa May, vervolgens de ‘artikel 50-procedure’ in gang gezet waardoor het proces van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie officieel van start is gegaan. In principe zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 29 maart 2019 onherroepelijk verlaten (tenzij in unaniem akkoord de termijn nog verlengd zou worden met een periode van twee jaar). Dit heeft tot gevolg dat er (in principe) niet langer sprake zal zijn van een vrije markt tussen België en het Verenigd Koninkrijk, wat belangrijke implicaties kan hebben voor de logistieke afhandeling van goederenverkeer, zowel op vlak van douane als op vlak van btw.

De AAD&A heeft daarom in samenwerking met de AAFisc. een webpagina gelanceerd om ondernemers wegwijs te maken in de douane- en btw-materie naar aanleiding van deze nakende brexit. Op deze webpagina wordt onder meer informatie gegeven omtrent de procedures bij in- en uitvoer, de verschillende douaneregelingen, frequent gebruikte begrippen, faciliteringsmogelijkheden, gevolgen op vlak van douane en accijnzen, … Drijft men handel met het Verenigd Koninkrijk, is het van belang de ontwikkelingen omtrent de brexit-onderhandelingen op te volgen en zich tijdig te informeren. Ook wij volgen uiteraard deze onderhandelingen op en berichten U tijdig over nieuwe informatie.  

Waardering vruchtgebruik
Nu ook klopjacht op verkoop van vruchtgebruik?
In voorgaande edities is al geschreven over de waardering van het vruchtgebruik bij de verwerving van onroerende goederen, maar er duiken de laatste tijd ook regelmatig berichten op over controles op de waardering van het vruchtgebruik bij de doorverkoop. De rechtspraak heeft echter tot nu toe het standpunt van de belastingplichtige gevolgd. Situatieschets Er is sinds enkele jaren heel wat te
De arbeidsmarkt van de toekomst
Flexibel onbelast (bij)verdienen
In België kennen we drie wettelijke sociale statuten, (i) de werknemer, (ii) de zelfstandige en (iii) de ambtenaar. Evenwel wordt vaak de vraag gesteld of deze opdeling nog afgestemd is op de snel evoluerende arbeidsmarkt waarin flexibiliteit vereist wordt en er heel wat mensen kiezen voor een ‘freelance–statuut’ of verscheidene statuten wensen te combineren. Voka pleitte in dit kader re
Belangrijke gevolgen voor burgerlijke vennootschappen en tijdelijke handelsvennootschappen
Hervorming van het ondernemingsrecht
De wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht treedt in werking op 1 november 2018. Deze wet introduceert een nieuw en ruim begrip “onderneming”. Hieronder worden enkele in het oog springende gevolgen toegelicht.  De burgerlijke vennootschap verdwijnt  Vanaf 01 november 2018 verdwijnt het onderscheid tussen de burgerlijke en de handelsvennootschap uit het
Vlabel spreekt verzoenende taal
Zorgt de daling van de Vlaamse verkooprechten voor een stijging van de kosten bij aankoop vruchtgebruik?
De recente tariefdaling (naar 7,00%) voor aankopen van gezinswoningen gaat gepaard met een aantal voorwaarden. Zo moet de koper een natuurlijk persoon zijn.
Wat zijn de gevolgen?
Vlabel teruggefloten door Raad van State inzake de gesplitste verkrijging en inschrijving van blote eigendom en vruchtgebruik
Na een jarenlange betwisting tussen belastingplichtigen en Vlabel, heeft de Raad van State het standpunt van Vlabel vernietigd.
Beperking van het aantal vennootschapsvormen
Help, mijn vennootschapsvorm bestaat binnenkort niet meer!
Het WVV is op komst Op 4 juni 2018 werd het “wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen” ingediend in de kamer, waarmee we aan de vooravond staan van de grootste hervorming van het vennootschapsrecht sinds de invoering van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen de dato 30 november 1935. Deze grondige hervorming van het vennootschapsrecht g
Is uw organisatie meldingsplichtig?
Goed begonnen is half werk: Bereid uw organisatie voor op de go live van het UBO-register
Op 31 oktober 2018 gaat het register van uiteindelijke begunstigden (het “UBO-register”) live. Wij overlopen voor u waar uw organisatie mee rekening moet houden. 
Één van de actiepunten van de ATAD-richtlijn
Impact invoering Belgische CFC wetgeving: de facto verstrenging van de transfer pricing regels?
Vanaf 1 januari 2019 (aanslagjaar 2020) zal in België, omwille van de implementatie van de ATAD-richtlijn1, de nieuw te introduceren CFC-regel in werking treden. Deze nieuwe wetgeving dient in het ruimere kader van het Zomerakkoord en de hervormingen in de Belgische vennootschapsbelasting geplaatst te worden, die net zoals de CFC-wetgeving mede voortvloeien uit de reeds ruim besproken implementat
Een kort overzicht
Wat te verwachten op (nationaal) btw-vlak?
Ondanks het feit dat velen onder ons nog in zomer(-vakantie)modus verkeren, staan we in dit artikel graag toch al eens even stil bij de btw-wijzigingen die we (mogelijks) in de nabije toekomst mogen verwachten. Het betreft hier een kort overzicht. Voor een diepgaandere toelichting kunnen jullie uiteraard steeds contact opnemen met ons btw-team.  Vouchers (1 januari 2019)  In juni 201
Afhankelijk van de aard en herhaling van de overtreding
Boeteschalen vastgelegd voor de niet-naleving van de transfer pricing documentatieplicht
Vanaf aanslagjaar 2017, meer bepaald sinds de inwerkingtreding van de verplichte transfer pricing documentatieplicht, werd onmiddellijk opgenomen dat er vanaf een tweede overtreding waarbij men niet voldoet aan de transfer pricing verplichtingen een boete kan opgelegd worden gaande  van 1.250 EUR tot 25.000 EUR (Artikel 445, §3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992). De schalen van de administra
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief