Wat verandert er in 2016 in het btw-landschap?

De komst van het nieuwe jaar zal ook een aantal wijzigingen in het btw-landschap met zich meebrengen. Hieronder zetten we voor u op een rij welke nieuwe maatregelen vanaf 1 januari 2016 in werking zullen treden.

1. Verhoging drempel kleine ondernemingen naar 25.000 euro
Iets meer dan anderhalf jaar geleden werd de drempel reeds verhoogd van 5.580 euro naar 15.000 euro, maar vanaf 1 januari wordt dit bedrag verder verhoogd naar 25.000 euro. De regering bood nu reeds de mogelijkheid om toepassing te vragen van de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen met ingang vanaf 1 januari 2016 (mits  het indienen van een uitdrukkelijk verzoek tegen uiterlijk 15 december). Voor degenen die te laat zijn, kan er geopteerd worden om vanaf 1 juli 2016 hieronder te vallen, mits de optie wordt meegedeeld aan het btw- controlekantoor vóór 1 juni 2016.

2. Renovatie privéwoningen tegen 6%  - woning moet voortaan ouder zijn dan 10 jaar
Deze maatregel was reeds bij de begrotingsmaatregelen in 2014 aangekondigd en zal dus vanaf 1 januari 2016 effectief in werking treden. Er is wel een (gunstige) overgangsmaatregel voorzien voor renovaties aan woningen die net uit de boot zouden vallen.

Deze overgangsmaatregel houdt in dat de overeenkomst m.b.t. de werken uiterlijk 31 december 2015 moet zijn afgesloten en dat indien er voor de werken een stedenbouwkundige vergunning of melding deze aanvraag of dit meldingsformulier uiterlijk 31 december 2015 moet zijn ingediend. De overgangsmaatregel geldt maar voor twee jaar, dus de factuur voor de werken moet uiterlijk 31 december 2017 worden uitgereikt

3. 6% btw voor de bouw en renovatie van schoolgebouwen
In het Belgisch Staatsblad van 15 december werd ook nog het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat voorziet in de verlaging van het btw-tarief naar 6% voor de bouw en de renovatie van schoolgebouwen.

4. Opeisbaarheid van de btw
Vanaf 1 januari 2013 was de factuur als oorzaak van opeisbaarheid van de btw geschrapt. Wegens de praktische problemen dat dit met zich mee bracht, werd er voorzien in diverse overgangsregelingen Anno 2015 waren er maar liefst 4 regelingen mogelijk. De regering kondigde dan ook aan dat zij deze regels ging evalueren.

In het ingediende wetsontwerp wordt het uitreiken van de factuur dan ook opnieuw ingevoerd als subsidiaire oorzaak van opeisbaarheid. Meer nog, de factuur wordt in de meeste gevallen hét moment van opeisbaarheid van de belasting.

5. BTW op esthetische ingrepen
De diensten van artsen inzake ‘esthetische ingrepen’ zullen vanaf 1 januari 2016 niet meer onder de btw-vrijstelling van medische prestaties vallen. Ook de ziekenhuisverpleging en de medische verzorging in verband met dergelijke ‘esthetische ingrepen’ zullen vanaf dan niet langer onder de btw- vrijstelling vallen.

Verder wordt er ook nog duidelijk omschreven welke ‘paramedische beroepen’ in aanmerking komen voor btw-vrijstelling van medische prestaties.

6. BTW-tarief digitale kranten en tijdschriften
Eerder dit jaar werd België reeds door het Hof van Justitie veroordeeld voor de toepassing van het verlaagd btw- tarief van 6% op e- books. E-books worden door Europa namelijk aangemerkt als “langs elektronische weg verrichte diensten”, dewelke onderworpen zijn aan het standaard- tarief van 21%.

België werd door Europa ook in gebreke gesteld voor de toepassing van het nultarief op de levering van afzonderlijk verkochte digitale kranten en tijdschriften. De administratie wachtte dit maal niet de veroordeling af, maar publiceerde een beslissing dat vanaf 1 januari 2016 de afzonderlijk verkochte digitale dag- en weekbladen, tijdschriften en artikels ook onderworpen zijn aan het standaard btw- tarief van 21%.

7. Gemengde gebruikte bedrijfsgoederen - nieuwe verduidelijkende circulaire
Vanaf 1 januari 2011 waren de nieuwe regels inzake gemengd gebruikte bedrijfsgoederen in werking getreden. Deze nieuwe regels hebben het voorwerp uitgemaakt van maar liefst 4 beslissingen. Op 23 november 2015 werd een circulaire gepubliceerd die deze vier beslissingen ‘coördineert’ en vervangt met ingang vanaf 1 januari 2016. Op 15 december 2015 werd er op de website van de FOD Financiën echter reeds een herziene versie gepubliceerd.

Hoewel deze circulaire enkel zou coördineren, zijn er toch verschillende nieuwigheden in geslopen. Deze zullen uitgebreid worden besproken in een volgende editie van Informatief.

 

7 gevolgen van een foutieve inschrijving
Het belang van een correcte KBO-inschrijving anno 2019
Elke onderneming heeft zijn unieke inschrijving in de KBO, vaak wordt echter vergeten deze inschrijving up-to-date te houden. Dit kan onaangename gevolgen hebben. ​De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een register van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. Ze centraliseren de basisgegevens en vestigings
Is het nu 50% of 100% aftrekbaar?
Receptiekosten van een publicitair evenement slechts beperkt aftrekbaar
Volgens de letter van de wet (art. 53, 8° WIB) zijn beroepsmatig gedane receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar. Er bestaat sinds lange tijd discussie over de vraag of die aftrekbeperking ook geldt als de receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. Behouden deze kosten de aard van receptiekosten, ook als ze een publicitair doel hebben? Of vallen ze onder een
Juridisch is dit niet zo vanzelfsprekend
Herstructureren? Denk aan uw bestuursmandaten
Bij de herstructurering van vennootschappen komt heel wat kijken. Een element dat daarbij geregeld uit het oog wordt verloren betreft de bestuursmandaten die de overgenomen vennootschap waarneemt in een aantal andere vennootschappen. De vraag is wat het lot is van deze bestuursmandaten eens de besturende vennootschap verdwijnt ingevolge fusie of splitsing. In vele gevallen is het de bedo
Vanaf 1 jan 2020 enkel nog nieuwe formulieren
Nieuwe publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad
Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die teksten, zoals bv. oprichtingsaktes, benoemingen bestuurders etc., moeten neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank dienen hiervoor speciale formulieren te gebruiken. Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit jaar zal het vaker voorkomen dat er moet gereageerd worden
Voorstel van vereenvoudigde aangifte? Kijk goed na en reageer tijdig!
Reeds sinds enkele jaren zit het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangifte in de lift. Dit jaar zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen zo’n voorstel krijgen. Als er niets moet worden gewijzigd, moet u ook niet reageren. Maar als er toch iets moet worden aangepast (lees: de fiscus heeft onjuiste of onvolledige gegevens), dan moet u tijdig reageren. Dit jaar zal het&
Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief