Verwachte wijzigingen op internationaal btw-vlak

In vorige editie hebben we de te verwachten wijzigingen op nationaal btw- vlak besproken en in dit artikel gaan we kort stilstaan bij de btw- wijzigingen die verwacht worden op internationaal gebied.               

Brexit 
In principe zouden we op 30 maart 2019 werkelijk kunnen spreken van een ‘Brexit’. Het Verenigd Koninkrijk zal dan niet langer een EU-lidstaat zijn waarmee intracommunautaire transacties worden verricht, doch een ‘derde land’ waarbij er sprake is van in- en uitvoer en de ermee gepaarde douaneformaliteiten (afhankelijk voor welk soort ‘Brexit’ uiteindelijk gekozen zal worden). Ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk worden na de Brexit niet-EU ondernemingen. Dit zal onder meer een btw-impact hebben op hun btw-registratie (verplichte aanstelling van een aansprakelijk vertegenwoordiger), het gebruik van de MOSS-regeling, het verzoek om teruggaaf van btw, etc. Het blijft echter afwachten op meer duidelijkheid omtrent deze Brexit.                

Btw-wijzigingen inzake e-commerce 
Drempel van 10.000 EUR voor langs elektronische weg verrichte diensten, telecom- en communicatiediensten aan particulieren door EU-ondernemingen. In een vorig artikel vermeldden we reeds dat er, in het kader van het ‘VAT Action Plan’, vanaf 1 januari 2019 een nieuwe facultatieve omzetdrempel ingevoerd zal worden van 10.000 EUR voor langs elektronische weg verrichte diensten, telecom- en communicatiediensten, aan particulieren en andere niet-btw plichtige afnemers. (Verwijzing naar artikel EDIJ ‘Europa kondigt grootse btw-hervorming aan: eerste wijzigingen in werking vanaf 1 januari 2019). In principe moeten dergelijke dienstverrichters de btw van het land van hun klant aanrekenen over hun dienstverlening. Zolang echter de drempel van 10.000 EUR aan omzet niet zal worden overschreden in het huidige of vorige kalenderjaar, mogen zij de btw aanrekenen van hun land van vestiging. Zo kunnen ze de toepassing van de MOSS-regeling of een btw-registratie in andere lidstaten, en dus de ermee gepaard gaande administratieve lasten en kosten, vermijden wanneer hun samengetelde omzet in alle EU-lidstaten uit deze dienstverlening aan particulieren of niet-btw plichtige afnemers onder deze drempel blijft.

Andere wijzigingen inzake langs elektronische weg verrichte diensten, telecom- en communicatiediensten aan particulieren of niet-btw plichtige afnemers. Ook over volgende wijzigingen vanaf 1 januari 2019 berichtten we reeds in voormeld artikel:

  • De dienstverrichter zal nog maar één bewijselement dienen aan te voeren om de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van zijn klant aan te tonen (in plaats van twee op dit ogenblik). Dit echter voor zover zijn jaaromzet behaald uit elektronische, telecom- of omroepdiensten niet hoger is dan 100.000 EUR. Volgende bewijsstukken zijn onder meer mogelijk: bankgegevens, mobiele landencode van een SIM kaart, IP adres, factuuradres, ….
  • Ondernemingen die buiten de EU gevestigd zijn en reeds beschikken over een btw-registratie in een EU-lidstaat voor andere activiteiten, zullen ook toepassing kunnen maken van de MOSS-regeling voor niet-EU ondernemingen.
  • Deze dienstverrichters zullen hun facturen mogen opstellen volgens de facturatieregels van hun land van vestiging (dit zal ook voor afstandsverkopen het geval zijn).               

Andere wijzigingen in het kader van het VAT action plan

Invoering van het begrip ‘Certified Taxable Person’ (CPT) 
Voor dit nieuwe begrip werd de mosterd vermoedelijk gehaald bij de douanereglementering waar men een gelijkaardig begrip kent (AEO of Authorized Economic Operator). Wanneer EU btw-plichtigen aan specifieke criteria voldoen (bv. financieel solvabel zijn, geen ernstige inbreuken op belasting- of douanewetgeving noch ernstige strafrechtelijke inbreuken hebben gepleegd, een goede, betrouwbare interne bedrijfscontrole hebben, …), zullen zij in hun lidstaat van vestiging een certificaat kunnen aanvragen waarmee zij binnen de gehele Europese Unie beschouwd zullen worden als een betrouwbare btw-plichtige. Eenmaal deze status verworven, zullen zij beroep kunnen doen op allerlei vereenvoudigde procedures (zie verder).  

In principe zou dit begrip in 2019 ingevoerd worden en zou het via VIES duidelijk moeten zijn welke marktdeelnemers ‘Certified Taxable Persons’ zijn. AEO-gecertificeerden zouden deze status in principe automatisch verkrijgen. Gezien de laatste Europese berichten, is het echter nog af te wachten of en wanneer dit begrip daadwerkelijk ingevoerd gaat worden.  

Invoering van vier ‘Quick Fixes’. 
Europa heeft de bedoeling om het btw-stelsel grondig te hervormen teneinde het moderner, eenvoudiger, toegankelijker en meer fraudebestendig te maken (‘het VAT Action Plan). Onder meer zou een nieuw definitief stelsel voor intracommunautair goederenvervoer ingevoerd worden, waarbij het huidige systeem van enerzijds de vrijgestelde intracommunautaire levering en anderzijds de belaste intracommunautaire verwerving zal verdwijnen (en daarmee ook de gepaard gaande carrousel-fraudes hopelijk). Er zou slechts sprake blijven van één enkele intracommunautaire transactie welke belastbaar zal zijn in het land van bestemming. In principe zal de leverancier deze btw verschuldigd zijn. Hij zal deze dan kunnen afdragen via een portaalsite in zijn eigen lidstaat van vestiging (vergelijkbaar met de MOSS-regeling), zodat hij zich niet voor btw-doeleinden moet registreren in de lidstaat van bestemming. Is echter de leverancier niet gevestigd in de lidstaat van bestemming én zijn afnemer erkend als betrouwbare btw-plichtige (Certified Taxable Person), dan kan de btw verlegd worden naar deze afnemer.  

Het zou de bedoeling zijn om deze hervorming op 1 juli 2022 door te voeren. Niettemin heeft de Europese Commissie eind vorig jaar alvast een aantal maatregelen voorgesteld. De eerste drie maatregelen zouden enkel voorbehouden zijn voor Certified Taxable Persons:

  • een vereenvoudigde regeling voor het aanhouden van een goederenvoorraad in een andere EU-lidstaat met de bedoeling deze goederen aldaar rechtstreeks aan klanten te verkopen;
  • een vereenvoudigde bewijslast voor het aantonen van vervoer in een vrijgestelde intracommunautaire levering (in de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van het definitieve stelsel;
  • een vereenvoudiging van de wijze waarop het vervoer in kettingverkopen toegerekend kan worden aan één enkele levering;
  • invoeging van de voorlegging van een geldig btw-identificatienummer van de afnemer (VIES-attest), toegekend door een andere EU-lidstaat dan de lidstaat van vertrek van de goederen, als materiële voorwaarde voor de vrijgestelde intracommunautaire levering van goederen.  

De bedoeling was dat de EU-lidstaten deze maatregelen reeds in 2019 zouden omzetten in hun nationale regelgeving. Echter lezen we dat er op de Ecofin raad van 22 juni 2018 geen overeenstemming bereikt is over deze maatregelen. Het blijft dus nog afwachten of de maatregelen er gaan komen en zo ja, wanneer.  

Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO
Registratie in de KBO onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er gesleuteld aan het ondernemingsrecht. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) schaft het begrip ‘handelaar’ af en voert het nieuwe begrip ‘onderneming’ in. Het nieuwe ondernemingsbegrip heeft gevolgen voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntenbank van Ondernemingen).  Ruim
Het voordeel is een belastbaar VAA
Voortaan fiches en bedrijfsvoorheffing bij voordelen toegekend door buitenlandse ondernemingen
Moet, op een voordeel ontvangen van een buitenlandse vennootschap, bedrijfsvoorheffing worden ingehouden? Die vraag dient thans in de meeste situaties negatief te worden beantwoord.
Juridisch meest correcte oplossing
Successief vruchtgebruik: Vlabel bevestigt de heffingswijze van de registratierechten
Op 10 december 2018 werd een opmerkelijk standpunt gepubliceerd op de website van Vlabel (Standpunt nr. 18083 van 26 november 2018). De vastgoedfiscaliteit wordt steeds verfijnder met steeds meer (fiscale) voordelen. De vraag moet dan ook gesteld worden of de alom gekende “eenvoudige” vruchtgebruiken niet deels zullen vervangen worden door verrichtingen met een dubbel of successief  vruch
Vanaf 1 januari 2019
Nieuw Vlaams Huurdecreet
Op 24 oktober 2018 keurde het Vlaams parlement het nieuwe Vlaamse Huurdecreet goed. In onze nieuwsbrief van 26 oktober 2017 gaven we reeds een eerste aanzet van de wijzigingen welke dit nieuwe decreet met zich meebrengen. Een van de belangrijkste veranderingen blijft het ruime toepassingsgebied van het decreet. Enerzijds wordt in een uitgebreide regelgeving voorzien voor de huur van een woning bes
Schriftelijk bevestigd aan ons kantoor
Bevestigd: zowel vruchtgebruiker als naakte eigenaar op te nemen in UBO-register
Op 31 oktober 2018 is het register van uiteindelijke begunstigden (het “UBO register”) officieel in werking getreden. Op basis van de wetteksten en de verklarende toelichting, dienen als uiteindelijke begunstigde(n) van vennootschappen in de eerste plaats te worden meegedeeld, de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van he
Het onderhandelde brexit-akkoord werd weggestemd
Vier op de vijf ondernemingen die handel drijven met de UK zijn nog niet voorbereid op de brexit
Gisteren werd het onderhandelde brexit-akkoord weggestemd in het Britse Lagerhuis. De kansen op een “no-deal" brexit scenario nemen aanzienlijk toe nu de standpunten zich lijken te verharden. Brexiteers mogen dan wel spreken van “a proper brexit”, maar in de praktijk komt dit neer op een chaotische brexit. Minister van Financiën,  Alexander De Croo, luidde vanmorgen d
De inschrijvingsplicht wordt ruimer
Meer ondernemers moeten zich inschrijven in de Kruispuntbank voor ondernemingen
In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er onder meer gesleuteld aan het ondernemingsrecht. De wetgever afstapt van het begrip “handelaar”. In plaats daarvan wordt het begrip “onderneming” als overkoepelende term gebruikt. Het nieuwe ondernemingsbegrip  vormt niet alleen de bouwsteen voor zowel de regels van het Wetboek van economisch recht als in het gerechte
Meer specifiek: het huwelijksvermogensrecht
Een nieuwe vergoedingsplicht in het wettelijk stelsel
Wat als een echtgenoot zijn beroep uitoefent in een vennootschap, waarvan alle aandelen “eigen” zijn ? De wet van 22 juli 2018 heeft aanzienlijke wijzigingen aangebracht in het huwelijksvermogensrecht. Met dit artikel gaan wij in op een specifieke aanvulling in het huwelijksvermogensrecht, namelijk de mogelijke benadeling van de gemeenschap bij de beroepsuitoefening door middel van een eige
Veranderingen in de zorgvolmacht en vruchtgebruik
Vermogensplanning: enkele recente ontwikkelingen
De laatste maanden hebben we al regelmatig bericht over  de grote wijzigingen in de vermogens- en successieplanning. Hieronder bezorgen we nog een kleine update over enkele van deze wijzigingen.   De zorgvolmacht: uw vermogen veiligstellen voor later Het klassieke voorbeeld is hier dat van een persoon die omwille van een fysieke of mentale beperking (coma, dementie, …) tijdelijk of
Happy Brexmas?
Hoe bereidt u uw onderneming voor op de brexit?
Op 10 december besliste de Britse eerste minister om de stemming in het Britse Lagerhuis over brexit-deal uit te stellen. De kans op een “no deal” rampscenario neemt verder toe. Wat zijn de belangrijke data? Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Raad op 29 maart 2017 formeel kennis gegeven van het voornemen om uit de EU te treden (procedure voorzien in art. 50 EU Verdrag). Het Verenigd
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief