Vermogensplanning: enkele recente ontwikkelingen

De laatste maanden hebben we al regelmatig bericht over  de grote wijzigingen in de vermogens- en successieplanning. Hieronder bezorgen we nog een kleine update over enkele van deze wijzigingen.  

De zorgvolmacht: uw vermogen veiligstellen voor later
Het klassieke voorbeeld is hier dat van een persoon die omwille van een fysieke of mentale beperking (coma, dementie, …) tijdelijk of permanent zijn vermogen niet meer kan beheren met de nodige zorgvuldigheid. In zulke situaties rijst de vraag wie het vermogen van deze persoon mag beheren (echtgenoot/partner, kinderen, vertrouwenspersoon,…).  In het verleden was diende men beroep te doen op de tussenkomst van de vrederechter, dewelke het beheer over het vermogen van de onbekwaam verklaard persoon diende toe te wijzen aan een bewindvoerder.

Sinds enkele jaren is het mogelijk om juridisch afdwingbare afspraken te maken hierover, die in werking treden zodra men zelf niet meer in staat is zijn of haar eigen vermogen zorgvuldig te beheren. Op deze manier kan in principe een rechterlijke tussenkomst worden vermeden. Deze afspraken worden gesloten in een lastgevingsovereenkomst (de zogenaamde zorgvolmacht) waarbij de toekomstige handelingsonbekwame (de lastgever), een of meerdere toekomstige vertrouwenspersonen aanduidt (de lasthebbers).

De keuzevrijheid voor de inhoud van de zorgvolmacht is zeer groot. Zowel de roerende als de onroerende goederen kunnen worden aangewezen in het toekomstige beheer. De lastgever bepaalt daarbij of de lasthebber ook daden van beschikking mag stellen, zoals bijvoorbeeld een verkoop of, zeer belangrijk, een schenking. Verder is de keuze tot aanstelling van een lasthebber niet beperkt tot (naaste) familieleden. Ook een of meerdere derden kunnen aangeduid worden. De aanduiding van de lasthebbers en vooral (de beperking van) hun bevoegdheden is maatwerk, ook de opvolging tussen de lasthebbers moet nauwkeurig worden vastgelegd.  

Een zorgvolmacht is bijgevolg een erg nuttig  instrument voor het vermogensbeheer. De lastgever  kan de touwtjes zelf in handen houden, maar  kan vandaag reeds verregaand moduleren door wie en hoe zijn vermogen verder beheerd zal worden indien zijn wilsbekwaamheid ooit aangetast wordt. Daarnaast biedt de zorgvolmacht ook interessante opportuniteiten voor een (verdere) vermogens- en successieplanning van het patrimonium, in het bijzonder door de mogelijkheid tot schenkingen. Doordat geen rechterlijke tussenkomst vereist is, wordt de gewenste discretie en de zekerheid dat het vermogen verder wordt beheerd conform de wensen van de onbekwame hierbij gewaarborgd.

Gevolgen van vernietiging standpunt VLABEL over gesplitste verkrijgingen/inschrijvingen blote eigendom en vruchtgebruik
Zoals wij eerder hebben bericht  werd VLABEL recent teruggefloten door de Raad van State inzake haar standpunt betreffende gesplitste verkrijgingen, later ook veralgemeend naar gesplitste inschrijvingen van de blote eigendom en het vruchtgebruik. Door dit standpunt werden families die een effectenportefeuille of aandelen hadden ingebracht in een burgerlijke maatschap, waarvan de deelbewijzen werden  geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik, genoodzaakt hun planning aan te passen. Een veel gebruikte techniek bestond in een ruil van dit vruchtgebruik tegen een (al dan niet) facultatieve lijfrente. Op die manier verkregen de begiftigden van de schenking de volle eigendom van de deelbewijzen, maar diende de lijfrente ten behoeve van de schenkers geëerbiedigd te worden op verzoek van laatstgenoemden.

Deze techniek werd eerder aangewend uit praktische overwegingen, zonder dat dit de onderliggende wensen en doelstellingen van partijen werkelijk kon bevestigen. Het arrest van de Raad van State biedt nu de mogelijkheid terug te komen op deze planningstechniek. Middels een onderhandse akte kan het vruchtgebruik door de schenkers terug verworven worden, zodat niet langer vastgehouden dient te worden aan de (al dan niet) facultatieve lijfrente.

Indien u zich in de situatie bevindt waarin het vruchtgebruik van de geschonken deelbewijzen van de maatschap destijds is omgezet, kan u ons steeds contacteren om deze ruil ongedaan te maken en de initiële toestand te herstellen.

Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen.
Aangifteformulier personenbelasting AJ 2019: enkele nieuwigheden toegelicht
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen en andere wijzigingen. Het nieuwe aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2019 werd op 7 april gepubliceerd, het startschot voor de jaarlijkse aangifterace is dus gegeven. Voor de Vlaamse aangifte zijn er “slechts” 6 codes bijgekomen en voor de Waalse en de Brusselse aangifte telkens “slechts” 7 codes. Toch
Heeft het nieuw ondernemingsbegrip gevolgen voor u?
Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO – verduidelijking voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
In een vorig artikel lichtten we al toe dat de invoering van het begrip ‘onderneming’ in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook gevolgen heeft voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Hier willen we dieper ingaan op de inschrijvingsplicht voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.  Gevolg verruimd ondernemingsbegrip  Door h
Voelbare gevolgen op fiscaal vlak
Impact van de Brexit op de registratie- en erfbelasting
De spanning in het Verenigd Koninkrijk is te snijden. De initiële datum van de Brexit, 29 maart 2019, werd inmiddels opgeschoven. Naargelang er een akkoord wordt goedgekeurd of niet op 29 maart, wordt de datum van de Brexit opgeschoven naar 12 april in geval van een harde Brexit (zonder akkoord) en naar 22 mei in geval van een zachte Brexit (met akkoord). Het is een evidentie dat de Brexit z
Een versoepeling voor KMO's
Nieuwe interestaftrekbeperking biedt vooral ook opportuniteiten
Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting van eind 2017 werd ook een nieuwe interestaftrekbeperking ingevoerd.
Enkele belangrijke tijdstippen uitgelicht
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Reeds geruime tijd werd het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht aangekondigd en op 28 februari 2019 werd de wet goedgekeurd door de Kamer. Hieronder geven we een korte toelichting over enkele belangrijke tijdstippen die gepaard gaan met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving.   Invoering van de nieuwe wetgeving  De wet tot invoering van het Wetboek van Ven
Vanaf 1 mei 2019
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land bijgevolg een nieuw vennootschapsrecht. Het huidige Wetboek van Vennootschappen - dat reeds van 7 mei 1999 dateert – is niet langer aangepast aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven. Met het WVV tracht de wetgever Belg
De revival van opstal
Opstal als stealth-vruchtgebruik?
Recent werd een opmerkelijk arrest door het Hof van Beroep van Brussel geveld inzake de belasting van te goedkope natrekking bij opstal (23 januari 2019). Ook in het verleden waren hier al een aantal uitspraken over gedaan (zie onder meer het Hof te Gent van 31 oktober 2017). De interesse omtrent het einde van opstal bestaat duidelijk bij de fiscus en de beide arresten tonen ook aan dat er soms we
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief