Vermogensplanning: enkele recente ontwikkelingen

De laatste maanden hebben we al regelmatig bericht over  de grote wijzigingen in de vermogens- en successieplanning. Hieronder bezorgen we nog een kleine update over enkele van deze wijzigingen.  

De zorgvolmacht: uw vermogen veiligstellen voor later
Het klassieke voorbeeld is hier dat van een persoon die omwille van een fysieke of mentale beperking (coma, dementie, …) tijdelijk of permanent zijn vermogen niet meer kan beheren met de nodige zorgvuldigheid. In zulke situaties rijst de vraag wie het vermogen van deze persoon mag beheren (echtgenoot/partner, kinderen, vertrouwenspersoon,…).  In het verleden was diende men beroep te doen op de tussenkomst van de vrederechter, dewelke het beheer over het vermogen van de onbekwaam verklaard persoon diende toe te wijzen aan een bewindvoerder.

Sinds enkele jaren is het mogelijk om juridisch afdwingbare afspraken te maken hierover, die in werking treden zodra men zelf niet meer in staat is zijn of haar eigen vermogen zorgvuldig te beheren. Op deze manier kan in principe een rechterlijke tussenkomst worden vermeden. Deze afspraken worden gesloten in een lastgevingsovereenkomst (de zogenaamde zorgvolmacht) waarbij de toekomstige handelingsonbekwame (de lastgever), een of meerdere toekomstige vertrouwenspersonen aanduidt (de lasthebbers).

De keuzevrijheid voor de inhoud van de zorgvolmacht is zeer groot. Zowel de roerende als de onroerende goederen kunnen worden aangewezen in het toekomstige beheer. De lastgever bepaalt daarbij of de lasthebber ook daden van beschikking mag stellen, zoals bijvoorbeeld een verkoop of, zeer belangrijk, een schenking. Verder is de keuze tot aanstelling van een lasthebber niet beperkt tot (naaste) familieleden. Ook een of meerdere derden kunnen aangeduid worden. De aanduiding van de lasthebbers en vooral (de beperking van) hun bevoegdheden is maatwerk, ook de opvolging tussen de lasthebbers moet nauwkeurig worden vastgelegd.  

Een zorgvolmacht is bijgevolg een erg nuttig  instrument voor het vermogensbeheer. De lastgever  kan de touwtjes zelf in handen houden, maar  kan vandaag reeds verregaand moduleren door wie en hoe zijn vermogen verder beheerd zal worden indien zijn wilsbekwaamheid ooit aangetast wordt. Daarnaast biedt de zorgvolmacht ook interessante opportuniteiten voor een (verdere) vermogens- en successieplanning van het patrimonium, in het bijzonder door de mogelijkheid tot schenkingen. Doordat geen rechterlijke tussenkomst vereist is, wordt de gewenste discretie en de zekerheid dat het vermogen verder wordt beheerd conform de wensen van de onbekwame hierbij gewaarborgd.

Gevolgen van vernietiging standpunt VLABEL over gesplitste verkrijgingen/inschrijvingen blote eigendom en vruchtgebruik
Zoals wij eerder hebben bericht  werd VLABEL recent teruggefloten door de Raad van State inzake haar standpunt betreffende gesplitste verkrijgingen, later ook veralgemeend naar gesplitste inschrijvingen van de blote eigendom en het vruchtgebruik. Door dit standpunt werden families die een effectenportefeuille of aandelen hadden ingebracht in een burgerlijke maatschap, waarvan de deelbewijzen werden  geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik, genoodzaakt hun planning aan te passen. Een veel gebruikte techniek bestond in een ruil van dit vruchtgebruik tegen een (al dan niet) facultatieve lijfrente. Op die manier verkregen de begiftigden van de schenking de volle eigendom van de deelbewijzen, maar diende de lijfrente ten behoeve van de schenkers geëerbiedigd te worden op verzoek van laatstgenoemden.

Deze techniek werd eerder aangewend uit praktische overwegingen, zonder dat dit de onderliggende wensen en doelstellingen van partijen werkelijk kon bevestigen. Het arrest van de Raad van State biedt nu de mogelijkheid terug te komen op deze planningstechniek. Middels een onderhandse akte kan het vruchtgebruik door de schenkers terug verworven worden, zodat niet langer vastgehouden dient te worden aan de (al dan niet) facultatieve lijfrente.

Indien u zich in de situatie bevindt waarin het vruchtgebruik van de geschonken deelbewijzen van de maatschap destijds is omgezet, kan u ons steeds contacteren om deze ruil ongedaan te maken en de initiële toestand te herstellen.

Het onderhandelde brexit-akkoord werd weggestemd
Vier op de vijf ondernemingen die handel drijven met de UK zijn nog niet voorbereid op de brexit
Gisteren werd het onderhandelde brexit-akkoord weggestemd in het Britse Lagerhuis. De kansen op een “no-deal" brexit scenario nemen aanzienlijk toe nu de standpunten zich lijken te verharden. Brexiteers mogen dan wel spreken van “a proper brexit”, maar in de praktijk komt dit neer op een chaotische brexit. Minister van Financiën,  Alexander De Croo, luidde vanmorgen d
De inschrijvingsplicht wordt ruimer
Meer ondernemers moeten zich inschrijven in de Kruispuntbank voor ondernemingen
In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er onder meer gesleuteld aan het ondernemingsrecht. De wetgever afstapt van het begrip “handelaar”. In plaats daarvan wordt het begrip “onderneming” als overkoepelende term gebruikt. Het nieuwe ondernemingsbegrip  vormt niet alleen de bouwsteen voor zowel de regels van het Wetboek van economisch recht als in het gerechte
Meer specifiek: het huwelijksvermogensrecht
Een nieuwe vergoedingsplicht in het wettelijk stelsel
Wat als een echtgenoot zijn beroep uitoefent in een vennootschap, waarvan alle aandelen “eigen” zijn ? De wet van 22 juli 2018 heeft aanzienlijke wijzigingen aangebracht in het huwelijksvermogensrecht. Met dit artikel gaan wij in op een specifieke aanvulling in het huwelijksvermogensrecht, namelijk de mogelijke benadeling van de gemeenschap bij de beroepsuitoefening door middel van een eige
Happy Brexmas?
Hoe bereidt u uw onderneming voor op de brexit?
Op 10 december besliste de Britse eerste minister om de stemming in het Britse Lagerhuis over brexit-deal uit te stellen. De kans op een “no deal” rampscenario neemt verder toe. Wat zijn de belangrijke data? Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Raad op 29 maart 2017 formeel kennis gegeven van het voornemen om uit de EU te treden (procedure voorzien in art. 50 EU Verdrag). Het Verenigd
Een geliefde controlestructuur
De almachtige zaakvoerder van een burgerlijke maatschap : altijd fictie geweest ?
De burgerlijke maatschap is al lang een geliefde controlestructuur bij vermogensplanners. In veel gevallen willen schenkers hun vermogen niet volledig uit handen geven en wensen zij toch nog een zekere controle te behouden over hetgeen ze schenken. Zeker bij de overdracht van familiale vennootschappen willen de schenkers (vaak ouders of familieleden) nog steeds zeggenschap houden over de gang van
Recht op btw-aftrek mogelijk voor kosten gemaakt bij de aankoop van aandelen
Het Ryanair arrest
Ook recht op btw-aftrek mogelijk voor kosten gemaakt bij de aankoop van aandelen indien koop finaal niet (volledig) plaatsvindt Het Europees Hof van Justitie bevestigde recent dat de btw over kosten gemaakt met betrekking tot de verwerving van aandelen aftrekbaar kan zijn, zélfs indien de verwerving uiteindelijk niet (volledig) wordt verwezenlijkt. Hiermee bevestigt het Hof van Justitie opnieu
Het fiscale kader
Subsidies in de vennootschap: vrijgesteld of niet?
In het artikel van onze collega’s van Strategy en Operations werden kort enkele subsidies omschreven. Ze gaven daarbij aan u en uw vennootschap te kunnen bijstaan voor wat betreft subsidiebegeleiding van A tot Z.1In het kader hiervan bespreken we graag het fiscale kader rond subsidies: hoe worden de ontvangen subsidies fiscaal behandeld binnen de vennootschap? Zijn deze subsidies vrijgestel
Het kan een groter fiscaal voordeel opleveren
De investeringsaftrek: een illustratie van de opties
Ondernemingen en natuurlijke personen krijgen de mogelijkheid om hun belastbare winst te verminderen met een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen.
Waardering vruchtgebruik
Nu ook klopjacht op verkoop van vruchtgebruik?
In voorgaande edities is al geschreven over de waardering van het vruchtgebruik bij de verwerving van onroerende goederen, maar er duiken de laatste tijd ook regelmatig berichten op over controles op de waardering van het vruchtgebruik bij de doorverkoop. De rechtspraak heeft echter tot nu toe het standpunt van de belastingplichtige gevolgd. Situatieschets Er is sinds enkele jaren heel wat te
De arbeidsmarkt van de toekomst
Flexibel onbelast (bij)verdienen
In België kennen we drie wettelijke sociale statuten, (i) de werknemer, (ii) de zelfstandige en (iii) de ambtenaar. Evenwel wordt vaak de vraag gesteld of deze opdeling nog afgestemd is op de snel evoluerende arbeidsmarkt waarin flexibiliteit vereist wordt en er heel wat mensen kiezen voor een ‘freelance–statuut’ of verscheidene statuten wensen te combineren. Voka pleitte in dit kader re
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief