Impact van de Brexit op de registratie- en erfbelasting

De spanning in het Verenigd Koninkrijk is te snijden. De initiële datum van de Brexit, 29 maart 2019, werd inmiddels opgeschoven. Naargelang er een akkoord wordt goedgekeurd of niet op 29 maart, wordt de datum van de Brexit opgeschoven naar 12 april in geval van een harde Brexit (zonder akkoord) en naar 22 mei in geval van een zachte Brexit (met akkoord). Het is een evidentie dat de Brexit zich op fiscaal vlak zal laten voelen, en dit zowel in het domein van de directe als de indirecte belastingen.  

Ook wat betreft de Vlaamse registratie- en erfbelasting zullen de gevolgen voelbaar zijn. Enkele voorbeelden hiervan: 

 • Familiale vennootschappen die hun zetel van werkelijke leiding in het Verenigd Koninkrijk (hierna ‘VK’ genoemd) hebben, zullen buiten het gunstregime (cfr. 0%) van de schenking van aandelen vallen (art. 2.8.0.6.3 VCF). Een schenking van aandelen van een familiale onderneming of vennootschap met zetel van werkelijke leiding in het VK zal onderworpen worden aan een tarief van 3% (in rechte lijn en tussen echtgenoten en partners) of 7% (in andere gevallen).   

  Dit geldt overigens ook voor de vererving van een familiale vennootschap. Na de Brexit zal niet meer het gunstregime van 3% van toepassing zijn, maar het tarief tot 27% voor verkrijgingen in rechte lijn en het tarief tot 55% tussen alle anderen.  
   
 • Het gunsttarief van 5,5% van schenkingen aan een openbare instelling van een publiekrechtelijk rechtspersoon, vzw, private stichting of stichting van openbaar nut etc. (art. 2.8.4.1.1, §3 VCF) is enkel van toepassing als de begunstigde gevestigd is binnen de EER.   

  Dit geldt ook voor het verlaagd tarief van legaten van 8,5% (art. 2.8.4.1.1, §3 VCF) aan een openbare instelling van een publiekrechtelijke rechtspersoon, vzw, private stichting of stichting van openbaar nut. Paragraaf 2 van dit artikel stelt immers dat dit gunsttarief ook geldt voor gelijksoortige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere EER-lidstaat én hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de EER hebben.   

  Na de Brexit kunnen instellingen gevestigd in het VK dus niet meer genieten van deze gunstregelingen voor schenkingen en legaten.   
   
 • Een contract tot vestiging van erfpacht- of opstalrecht en tot de overdracht ervan ten voordele van een rechtspersoon gelijkaardig aan een vzw wordt normaal gezien onderworpen aan een tarief van 0,5% wanneer de rechtspersoon onderworpen is aan de wetgeving van een lidstaat in de EER én de hoofdvestiging binnen de EER ligt (art. 83, 3° W.Reg.). In alle andere gevallen -dus ook in het geval van het VK- wordt het recht vastgesteld op 2%. 
   
 • Inwoners van het VK die erfgenaam, legataris of begiftigde zijn in een Vlaamse nalatenschap waarin roerende goederen zitten, zullen een waarborg tot betaling van de erfbelasting moeten storten (art. 3.10.5.5.1 VCF). Dit zal onaangename gevolgen voor de praktijk met zich meebrengen, want voordat de bevoegde ambtenaar een getuigschrift heeft afgeleverd waarin staat dat alle bepalingen nageleefd werden, mogen de zegels niet gelicht worden, de goederen van de nalatenschap niet verkocht worden en mag er geen akte van verdeling worden opgesteld (art. 3.10.5.5.1, lid 3 VCF).  
   
 • Inwoners van het VK zullen na de Brexit recht hebben op de langere aangiftetermijn voor de aangifte van hun nalatenschap in België; deze bedraagt namelijk 6 maanden voor overlijdens buiten de EER i.p.v. 5 maanden voor overlijdens binnen de EER (art. 3.3.1.0.3, §2 VCF).   
   
 • De invordering van de erfbelasting wordt geen twee maanden meer geschorst wanneer een rechtspersoon in het VK een legaat krijgt dat aan een machtiging van de overheid onderworpen is (art. 3.10.1.1.3 VCF). Deze verplichting geldt immers enkel voor rechtspersonen met statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de EER.   

Hoewel bovenstaande lijst louter exemplatief is, blijkt het dat er meer nadelen verbonden zijn aan de uitstap van het VK uit de EER dan voordelen. De tarieven stijgen en voor een inwoner van het VK die in aanraking komt met een Vlaamse nalatenschap worden de administratieve formaliteiten een stuk zwaarder. 

Wat de gevolgen ook zijn, onze teams volgen de veranderingen op de voet op. Voor verdere vragen mag u steeds contact opnemen met ons team.   

Ook ondernemingen moeten nu uitdrukkelijk de procedure volgen
Belangenconflict in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Het WVV voorziet in een ruimere en strengere regeling inzake de belangenconflicten die zich mogelijks kunnen voordoen binnen een onderneming. De verruiming bestaat erin dat de bestuurders van coöperatieve vennootschappen, vzw’s&nb
Belangrijke tips bij een schenking
Enkele do’s en don'ts bij de bankgift
De bankgift is nog steeds een zeer geliefde techniek voor de overdracht van geld bij wijze van schenking. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de bankgift een geldige schenking geeft zonder (al te veel) formalisme en zonder schenkbelasting, indien deze volgens de regels van het spel wordt uitgevoerd. Toch zijn er enkele spelregels die roet in het eten dreigen te gooien, indien ze niet corre
Het verdere verloop van de relatie tussen het VK, de EU en de EER
Welke impact heeft de Brexit op uw vennootschapsbelasting?
Op vandaag hoort het Verenigd Koninkrijk (VK) nog steeds tot de Europese Unie (EU) evenals tot de Europese Economische Ruimte (EER). Intussen kreeg het VK namelijk tot ten laatste 31 oktober 2019 de tijd om de Brexit te realiseren. Dit betekent dan ook dat grensoverschrijdende transacties die met het VK worden verricht nog steeds binnen het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen vallen. Na
Minder streng circulaire voor horecasector
Nieuw circulaire voor BTW tarief bij restaurant- en cateringdiensten
Op 1 januari 2010 werd het btw tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd naar 12%. Dit tarief geldt enkel voor het eten. De dranken (ook de niet-alcoholische en de koffie en thee) zijn nog onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. De Administratie publiceerde op 23 december 2009 een toelichting waarin ze besprak hoe een enige prijs voor een menu (inclusief drank) voor het bepale
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt?
Bestuurdersaansprakelijkheid in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wordt uw bestuurdersaansprakelijkheid eindelijk beperkt onder het nieuwe WVV? Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd, na een hobbelig parcours te hebben doorlopen, op 28 februari 2019 gestemd in de Kamer. Een van de meest in het oog springende vernieuwingen die het WVV doorvoert is de invoering van een beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid in artikel 2:57. Va
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen.
Aangifteformulier personenbelasting AJ 2019: enkele nieuwigheden toegelicht
Voortaan ook ‘hoge’ forfaitaire kostenaftrek voor zelfstandigen en andere wijzigingen. Het nieuwe aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2019 werd op 7 april gepubliceerd, het startschot voor de jaarlijkse aangifterace is dus gegeven. Voor de Vlaamse aangifte zijn er “slechts” 6 codes bijgekomen en voor de Waalse en de Brusselse aangifte telkens “slechts” 7 codes. Toch
Heeft het nieuw ondernemingsbegrip gevolgen voor u?
Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO – verduidelijking voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
In een vorig artikel lichtten we al toe dat de invoering van het begrip ‘onderneming’ in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook gevolgen heeft voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Hier willen we dieper ingaan op de inschrijvingsplicht voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.  Gevolg verruimd ondernemingsbegrip  Door h
Een versoepeling voor KMO's
Nieuwe interestaftrekbeperking biedt vooral ook opportuniteiten
Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting van eind 2017 werd ook een nieuwe interestaftrekbeperking ingevoerd.
Enkele belangrijke tijdstippen uitgelicht
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Reeds geruime tijd werd het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht aangekondigd en op 28 februari 2019 werd de wet goedgekeurd door de Kamer. Hieronder geven we een korte toelichting over enkele belangrijke tijdstippen die gepaard gaan met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving.   Invoering van de nieuwe wetgeving  De wet tot invoering van het Wetboek van Ven
Vanaf 1 mei 2019
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land bijgevolg een nieuw vennootschapsrecht. Het huidige Wetboek van Vennootschappen - dat reeds van 7 mei 1999 dateert – is niet langer aangepast aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven. Met het WVV tracht de wetgever Belg
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief